Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/BE/I2/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Business English
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Brzozowska-Lipień, Wioletta Chwajoł, Maria Jastrząb, Nina Lenartowicz-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Lektorat języka angielskiego - Zarządzanie SUM

K_U19 (3), K_U20(2), K_U02 (3), K_K05 (2), K_K09 (2)

Student posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w j. angielskim,

Student posługuje się bardziej zaawansowaną terminologią ekonomiczną w j. angielskim,

Student posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania,

Student jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji.


ROZUMIENIE

SŁUCHANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna zasady fonetyczne języka docelowego w jego wariancie standardowym, zna słownictwo w zakresie umożliwiającym swobodną rozmowę na tematy ogólne i dotyczące problemów współczesnego świata, a szczególnie biznesu i ekonomii, zna w stopniu poszerzonym stałe zwroty, wyrażenia idiomatyczne, struktury gramatyczne oraz szerokie podstawy słownictwa biznesowego i ekonomicznego

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania posługujący się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć długie wypowiedzi i wykłady na tematy ogólne i z dziedziny biznesu i ekonomii, rozumie programy telewizyjne i większość filmów w standardowej odmianie języka

CZYTANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna słownictwo oraz struktury gramatyczno-syntaktyczne charakterystyczne dla standardowych rodzajów tekstów pisanych, w tym prozy literackiej, oraz tekstów specjalistycznych dotyczących szeroko pojętego biznesu, o wyższym stopniu trudności.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania rozumie standardowe teksty pisane, w tym prozę literacką oraz teksty o tematyce biznesowej i ekonomicznej o wyższym stopniu trudności


MÓWIENIE

INTERAKCJA

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna słownictwo, struktury gramatyczne i zasady skutecznej wymiany informacji umożliwiające prowadzenie swobodnej rozmowy oraz argumentacji, negocjacji jak też uczestniczenia w profesjonalnych spotkaniach (konferencje naukowe, dyskusje, negocjacje, zebrania)

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi swobodnie komunikować się z rodzimym użytkownikiem języka podejmując tematy z różnych dziedzin życia społecznego, potrafi brać udział w dyskusjach na tematy ogólne oraz posługując się słownictwem specjalistycznym ekonomicznym i biznesowym.


SAMODZIELNA WYPOWIEDŹ

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania posiada zasób słownictwa i struktur gramatycznych wystarczający do skonstruowania spójnych i przejrzystych wypowiedzi na tematy związane z różnymi dziedzinami życia, problemami świata współczesnego, tematyką z dziedziny biznesu i ekonomii

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi z sformułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne na tematy związane z różnymi dziedzinami życia społecznego oraz posługując się słownictwem specjalistycznym na tematy z dziedziny biznesu i ekonomii.

PISANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna zasady ortografii i interpunkcji, reguły gramatyczno-syntaktyczne, słownictwo pozwalające na napisanie tekstu na dowolny temat, tekstu wyrażające własne poglądy i opinie, relacje z różnych wydarzeń, listy transakcyjne formalne i nieformalne, w tym maile, i notatki służbowe, raporty, memo, list-zapytanie i odpowiedź na list –zapytanie, list –zażalenie i odpowiedź na list –zażalenie , list-zaproszenie i odpowiedź na list-zaproszenie, podanie, oraz inne krótkie teksty specjalistyczne

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi pisać dobrze skonstruowane teksty standardowe formalne i nieformalne ( w tym różnego typu listy, maile i notatki służbowe) oraz krótkie teksty specjalistyczne jak wyżej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student na tym poziomie nauczania wykorzystuje posiadane umiejętności i wiedzę stosownie do zaistniałych sytuacji społecznych, efektywnie funkcjonuje w relacjach interpersonalnych w sferze prywatnej i zawodowej, wyraża własne zdanie i emocje w sytuacjach społecznych, odczuwa i rozumie relacje społeczne i konteksty interakcji, w procesie komunikacji generuje strategie, prowadzące do podtrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych w kontaktach z osobami z innych kultur, zachowuje się adekwatnie do sytuacji, zgodnie z podstawowymi normami społeczno-kulturowymi danego kraju.

Wymagania wstępne:

Wstępny wymagany poziom B2

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie: obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi za test semestralny. W II semestrze obowiązkowa prezentacja ustna (tematyka specjalistyczna)

Zaliczenie testów w oparciu o materiał omawiany na zajęciach a także na bazie wiedzy z zakresu j. angielskiego wymaganej na poziomie B2+


Skala ocen:

0-59 - ndst

60-70 – dst

71-75 – dst+

76-85- db

86- 90- db+

91-100- bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1 test pisemny na semestr (tekst, część gramatyczno-leksykalna, , wypracowanie),

sprawdzanie prac domowych ,

przyznawanie dodatkowych punktów za aktywne uczestnictwo na zajęciach,

prezentacja ustna jako dodatkowa forma wypowiedzi podlegająca ocenie.


Metody dydaktyczne:

Krótki wstęp teoretyczny do omawianego zagadnienia(mini-wykład), krótkie ćwiczenia gramatyczne (gdy niezbędne), praca nad tekstem (zrozumienie, słownictwo), rozmowa, dyskusja, praca w parach i grupach, case study (język mówiony), nagrania, film (rozumienie języka mówionego), omawianie wzorów języka pisanego, praca pisemna, praca pisemna domowa)

Pełny opis:

Tematyka oraz słownictwo i struktury językowe z zakresu biznesu z następujących dziedzin:

1. Komunikacja

2. Marketing międzynarodowy

3. Relacje w biznesie

4. Sukces

5. Satysfakcja z pracy

6. Ryzyko

7. e-biznes

8. Praca w zespołach

9. Finanse

10. Obsługa klienta

11. Zarzadzanie w kryzysie

12. Style zarządzania

13. Fuzje i przejęcia

14. Przyszłość biznesu

Krótka powtórka (rozszerzenie znajomości gramatyki) ściśle w zależności od potrzeb danej grupy studentów.

Dokładny zakres tematów oraz kolejność ich realizacji zależeć będą od indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów uczestniczących w zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Market Leader (Upper Intermediate), David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Longman, Oxford 2006 + Market Leader Advanced, Iwonna Dubicka,Margaret O’Keeffe, Pearson Longman, Oxford 2008 (wybrane teksty i ćwiczenia z podręcznika oraz książki do ćwiczeń)

Literatura uzupełniająca: Market Leader Human Resources,Sara Helm and Rebecca Utteridge, Pearson Longman, 2010 Intelligent Business Upper Intermediate + Advanced,Tonya Trappe and Graham Tullis, Longman 2006, The Business, John Allison and Jeremy Townend, Macmillan, Oxford 2008, Build Your Business Vocabulary, John Flower, LTP, 2009,bieżące artykuły z prasy (Internetu) z zakresu biznesu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Brzozowska-Lipień, Wioletta Chwajoł, Maria Jastrząb, Nina Lenartowicz-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Lektorat języka angielskiego - Zarządzanie SUM

K_U19 (3), K_U20(2), K_U02 (3), K_K05 (2), K_K09 (2)

Student posiada umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w j. angielskim,

Student posługuje się bardziej zaawansowaną terminologią ekonomiczną w j. angielskim,

Student posiada zdolności porozumiewania się z ludźmi w środowisku organizacji i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami w zakresie zarządzania,

Student jest świadomy potrzeby adaptacji w środowiskach międzynarodowych, w szczególności europejskich przedsiębiorstw i instytucji.


ROZUMIENIE

SŁUCHANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna zasady fonetyczne języka docelowego w jego wariancie standardowym, zna słownictwo w zakresie umożliwiającym swobodną rozmowę na tematy ogólne i dotyczące problemów współczesnego świata, a szczególnie biznesu i ekonomii, zna w stopniu poszerzonym stałe zwroty, wyrażenia idiomatyczne, struktury gramatyczne oraz szerokie podstawy słownictwa biznesowego i ekonomicznego

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania posługujący się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć długie wypowiedzi i wykłady na tematy ogólne i z dziedziny biznesu i ekonomii, rozumie programy telewizyjne i większość filmów w standardowej odmianie języka

CZYTANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna słownictwo oraz struktury gramatyczno-syntaktyczne charakterystyczne dla standardowych rodzajów tekstów pisanych, w tym prozy literackiej, oraz tekstów specjalistycznych dotyczących szeroko pojętego biznesu, o wyższym stopniu trudności.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania rozumie standardowe teksty pisane, w tym prozę literacką oraz teksty o tematyce biznesowej i ekonomicznej o wyższym stopniu trudności


MÓWIENIE

INTERAKCJA

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna słownictwo, struktury gramatyczne i zasady skutecznej wymiany informacji umożliwiające prowadzenie swobodnej rozmowy oraz argumentacji, negocjacji jak też uczestniczenia w profesjonalnych spotkaniach (konferencje naukowe, dyskusje, negocjacje, zebrania)

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi swobodnie komunikować się z rodzimym użytkownikiem języka podejmując tematy z różnych dziedzin życia społecznego, potrafi brać udział w dyskusjach na tematy ogólne oraz posługując się słownictwem specjalistycznym ekonomicznym i biznesowym.


SAMODZIELNA WYPOWIEDŹ

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania posiada zasób słownictwa i struktur gramatycznych wystarczający do skonstruowania spójnych i przejrzystych wypowiedzi na tematy związane z różnymi dziedzinami życia, problemami świata współczesnego, tematyką z dziedziny biznesu i ekonomii

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi z sformułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne na tematy związane z różnymi dziedzinami życia społecznego oraz posługując się słownictwem specjalistycznym na tematy z dziedziny biznesu i ekonomii.

PISANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna zasady ortografii i interpunkcji, reguły gramatyczno-syntaktyczne, słownictwo pozwalające na napisanie tekstu na dowolny temat, tekstu wyrażające własne poglądy i opinie, relacje z różnych wydarzeń, listy transakcyjne formalne i nieformalne, w tym maile, i notatki służbowe, raporty, memo, list-zapytanie i odpowiedź na list –zapytanie, list –zażalenie i odpowiedź na list –zażalenie , list-zaproszenie i odpowiedź na list-zaproszenie, podanie, oraz inne krótkie teksty specjalistyczne

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi pisać dobrze skonstruowane teksty standardowe formalne i nieformalne ( w tym różnego typu listy, maile i notatki służbowe) oraz krótkie teksty specjalistyczne jak wyżej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student na tym poziomie nauczania wykorzystuje posiadane umiejętności i wiedzę stosownie do zaistniałych sytuacji społecznych, efektywnie funkcjonuje w relacjach interpersonalnych w sferze prywatnej i zawodowej, wyraża własne zdanie i emocje w sytuacjach społecznych, odczuwa i rozumie relacje społeczne i konteksty interakcji, w procesie komunikacji generuje strategie, prowadzące do podtrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych w kontaktach z osobami z innych kultur, zachowuje się adekwatnie do sytuacji, zgodnie z podstawowymi normami społeczno-kulturowymi danego kraju.

Wymagania wstępne:

Wstępny wymagany poziom B2

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie: obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi za test semestralny. W II semestrze obowiązkowa prezentacja ustna (tematyka specjalistyczna)

Zaliczenie testów w oparciu o materiał omawiany na zajęciach a także na bazie wiedzy z zakresu j. angielskiego wymaganej na poziomie B2+


Skala ocen:

0-59 - ndst

60-70 – dst

71-75 – dst+

76-85- db

86- 90- db+

91-100- bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1 test pisemny na semestr (tekst, część gramatyczno-leksykalna, , wypracowanie),

sprawdzanie prac domowych ,

przyznawanie dodatkowych punktów za aktywne uczestnictwo na zajęciach,

prezentacja ustna jako dodatkowa forma wypowiedzi podlegająca ocenie.


Metody dydaktyczne:

Krótki wstęp teoretyczny do omawianego zagadnienia(mini-wykład), krótkie ćwiczenia gramatyczne (gdy niezbędne), praca nad tekstem (zrozumienie, słownictwo), rozmowa, dyskusja, praca w parach i grupach, case study (język mówiony), nagrania, film (rozumienie języka mówionego), omawianie wzorów języka pisanego, praca pisemna, praca pisemna domowa)

Pełny opis:

Tematyka oraz słownictwo i struktury językowe z zakresu biznesu z następujących dziedzin:

1. Komunikacja

2. Marketing międzynarodowy

3. Relacje w biznesie

4. Sukces

5. Satysfakcja z pracy

6. Ryzyko

7. e-biznes

8. Praca w zespołach

9. Finanse

10. Obsługa klienta

11. Zarzadzanie w kryzysie

12. Style zarządzania

13. Fuzje i przejęcia

14. Przyszłość biznesu

Krótka powtórka (rozszerzenie znajomości gramatyki) ściśle w zależności od potrzeb danej grupy studentów.

Dokładny zakres tematów oraz kolejność ich realizacji zależeć będą od indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów uczestniczących w zajęciach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Market Leader (Upper Intermediate), David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Longman, Oxford 2006 + Market Leader Advanced, Iwonna Dubicka,Margaret O’Keeffe, Pearson Longman, Oxford 2008 (wybrane teksty i ćwiczenia z podręcznika oraz książki do ćwiczeń)

Literatura uzupełniająca: Market Leader Human Resources,Sara Helm and Rebecca Utteridge, Pearson Longman, 2010 Intelligent Business Upper Intermediate + Advanced,Tonya Trappe and Graham Tullis, Longman 2006, The Business, John Allison and Jeremy Townend, Macmillan, Oxford 2008, Build Your Business Vocabulary, John Flower, LTP, 2009,bieżące artykuły z prasy (Internetu) z zakresu biznesu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.