Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zsmil/EPS/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy polityki społecznej
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Marketingu i logistyki - zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bugdol
Prowadzący grup: Marek Bugdol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W01 – (3) – Zna znaczenie fundamentalnych doktryn gospodarczych i koncepcji organizacji, posługując się terminologią nauk ekonomicznych i społecznych na rozszerzonym poziomie


2. K_W04 – (2) – Posiada wiedzę dotyczącą skutków ekonomicznych, społecznych, politycznych i środowiskowych różnic w zaawansowaniu gospodarczym wybranych państw i instytucji


3. K_U06 – (2) – Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności


4. K_K01 – (2) – Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działańWymagania wstępne:

Podstawy wiedzy o społeczeństwie

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny

Aktywność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody dydaktyczne – analiza przypadkówMetody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody dydaktyczne – analiza przypadkówBilans punktów ECTS:


Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

3 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 75 godz.), w tym:


stacjonarne: 37 godzin kontaktowych i 38 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie elementów polityki społecznej

Pełny opis:

1. Wprowadzenie(cele polityki społecznej, zarys, podmioty)

2. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą (modele zależności, sposoby pomiaru polityki gospodarczej)

3. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej (pojęcie rodziny, struktura, polityka kształtująca procesy demograficzne, modele)

4. Edukacja i kreowanie kapitału społecznego(system edukacyjny, bariery, pomysły rozwojowe, procesy integracyjne)

5. Bezrobocie (skala, struktura, skutki , sposoby ograniczania)

6. Konsumpcja a styl życia(konsumpcja a jakość życia, satysfakcja a jakość życia, jakość usług, metody analizy, miary stylu życia)

7. Warunki bytu gospodarstw domowych(źródła informacji, warunki, subiektywne oceny, struktura budżetu)

8. Wybrane problemy społeczne (ubóstwo, bogactwo, niewolnictwo w XXI wieku) i patologie społeczne

9. Systemy zabezpieczeń społecznych

10. Ochrona zdrowia (struktury, modele ochrony zdrowia, polityka zdrowotna)

11. Pomoc społeczna (formy organizacyjne, zakres przedmiotowy i podmiotowy)

12. Znaczenie systemu podatkowego (wpływ podatków na zachowania społeczne i gospodarcze)

13.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kuzynowski (red.), Polityka Społeczna, SGH. Warszawa, 2006.

2. G. Firlit-Fesnak (red.), M. Szylko-Skoczny (red.).Polityka Społeczna, PWN,Warszawa,2008.

3. S. Golimowska . M. Boni. Nowe dylematy polityki społecznej. Ce De Wu. Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. H. Zaniewska (red.). Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2007.

2. K. Głąbicka (red.). Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno – ekonomicznej UE. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Wydawnictwo Polityki Radomskiej. Radom 2007.

3. Rączaszek, W. Koczur (red.). Polityka społeczna w życiu społeczno – gospodarczym kraju. Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice 2007.

4. Czasopismo „Polityka Społeczna”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.