Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnice kulturowe i wielokulturowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: zspwz/rkiw/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnice kulturowe i wielokulturowość
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Zarządzanie - PwZ - II st. niestacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat znaczenia różnic kulturowych i wielokulturowości dla współczesnych organizacji, zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami analizowania różnic kulturowych.

Efekty kształcenia:

Student zna

– podstawowe modele badania kultur (różnic kulturowych) [K_W03 (3)].

Student potrafi

– potrafi zidentyfikować podstawowe obszary, w których czynniki kulturowe mogą wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych [K_U04 (2)],

– potrafi wskazać obszary wykorzystania/zastosowania podstawowych modeli badania różnic kulturowych w działalności biznesowej (głównie w reklamie) [K_U09 (2)],

– potrafi zaprezentować rekomendacje wynikające z różnic kulturowych i wielokulturowości w organizacji [K_U19 (2)].

Kompetencje społeczne

– student współpracuje w grupie nad projektem,

– jest świadom znaczenia różnic kulturowych i wielokulturowości w kontekście biznesowym [K_K05 (3)].

Wymagania wstępne:

Marketing międzynarodowy

Forma i warunki zaliczenia:

Praca semestralna – projekt zaliczeniowy (grupowa)

– pisemne opracowanie propozycji szkolenia z zakresu różnic kulturowych w obszarze biznesowym z perspektywy Polski (1)

– oraz prezentacja – przeprowadzenie mini szkolenia (2).

W przypadku niezaliczenia – egzamin pisemny w formie testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji projektu zaliczeniowego, w tym ocenę pisemnej wersji projektu i „obronę” przez studenta podstawowych efektów projektu [K_W03 (3); K_U04 (2); K_U19 (2); K_K05]

Student, który nie oddał projektu zaliczeniowego nie powinien zaliczyć przedmiotu w pierwszym terminie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe – 31

• Godziny niekontaktowe – 19


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kultura – sposoby definiowania i wymiary

Różnice kulturowe w międzykulturowej komunikacji marketingowej

Bariery w komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby komunikacji w środowisku biznesowym

Charakterystyka specyfiki kulturowej wybranych krajów w kontekście biznesowym.

Pełny opis:

Kultura – sposoby definiowania i wymiary

– Różnice kulturowe a wielokulturowość

– Kultura jako komunikacja

– Wybrane modele badania kultury i ich wykorzystanie w kontekście biznesowym (Hofstede, Hall, Gesteland, House i in.)

Różnice kulturowe w międzykulturowej komunikacji marketingowej

– Różnice kulturowe i wielokulturowość w zachowaniach konsumentów

– Różnice kulturowe w reklamie

Bariery w komunikacji międzykulturowej

– Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

– Etnocentryzm inne postawy konsumentów

– Rola stereotypów w komunikacji na rynkach zróżnicowanych kulturowo

Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby komunikacji w środowisku biznesowym

– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji werbalnej

– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej

– Podstawy etykiety biznesowej

Różnice kulturowe w odniesieniu do wybranych regionów świata

– Charakterystyka specyfiki kulturowej wybranych krajów w kontekście biznesowym.

Literatura:

Literatura podstawowa

Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski S., Motyl-Adamczyk A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej, Kraków: WUJ.

Gesteland R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: PWN.

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.

Zenderowski R., Koziński B. (2012). Różnice kulturowe w biznesie. Warszawa: CeDeWu.

Literatura uzupełniająca

Bartosik-Purgat M. (2003). Style reklamowe w zróżnicowanym środowisku kulturowym [Dok. elektr.]

Bartosik-Purgat M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa: PWE.

Lewis R.D. (2006). When Cultures Collide. Boston-London: NB Publising.

Reynolds A., Valentine D. (2009). Komunikacja międzykulturowa, Warszawa: ABC Wolters Kluwer.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat znaczenia różnic kulturowych i wielokulturowości dla współczesnych organizacji, zaznajomienie studentów z podstawowymi modelami analizowania różnic kulturowych.

Efekty kształcenia:

Student zna

– podstawowe modele badania kultur (różnic kulturowych) [K_W03 (3)].

Student potrafi

– potrafi zidentyfikować podstawowe obszary, w których czynniki kulturowe mogą wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych [K_U04 (2)],

– potrafi wskazać obszary wykorzystania/zastosowania podstawowych modeli badania różnic kulturowych w działalności biznesowej (głównie w reklamie) [K_U09 (2)],

– potrafi zaprezentować rekomendacje wynikające z różnic kulturowych i wielokulturowości w organizacji [K_U19 (2)].

Kompetencje społeczne

– student współpracuje w grupie nad projektem,

– jest świadom znaczenia różnic kulturowych i wielokulturowości w kontekście biznesowym [K_K05 (3)].

Wymagania wstępne:

Marketing międzynarodowy

Forma i warunki zaliczenia:

Praca semestralna – projekt zaliczeniowy (grupowa)

– pisemne opracowanie propozycji szkolenia z zakresu różnic kulturowych w obszarze biznesowym z perspektywy Polski (1)

– oraz prezentacja – przeprowadzenie mini szkolenia (2).

W przypadku niezaliczenia – egzamin pisemny w formie testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ostatecznej wersji projektu zaliczeniowego, w tym ocenę pisemnej wersji projektu i „obronę” przez studenta podstawowych efektów projektu [K_W03 (3); K_U04 (2); K_U19 (2); K_K05]

Student, który nie oddał projektu zaliczeniowego nie powinien zaliczyć przedmiotu w pierwszym terminie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS – 50 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe – 31

• Godziny niekontaktowe – 19


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kultura – sposoby definiowania i wymiary

Różnice kulturowe w międzykulturowej komunikacji marketingowej

Bariery w komunikacji międzykulturowej

Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby komunikacji w środowisku biznesowym

Charakterystyka specyfiki kulturowej wybranych krajów w kontekście biznesowym.

Pełny opis:

Kultura – sposoby definiowania i wymiary

– Różnice kulturowe a wielokulturowość

– Kultura jako komunikacja

– Wybrane modele badania kultury i ich wykorzystanie w kontekście biznesowym (Hofstede, Hall, Gesteland, House i in.)

Różnice kulturowe w międzykulturowej komunikacji marketingowej

– Różnice kulturowe i wielokulturowość w zachowaniach konsumentów

– Różnice kulturowe w reklamie

Bariery w komunikacji międzykulturowej

– Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja

– Etnocentryzm inne postawy konsumentów

– Rola stereotypów w komunikacji na rynkach zróżnicowanych kulturowo

Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby komunikacji w środowisku biznesowym

– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji werbalnej

– Różnice kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej

– Podstawy etykiety biznesowej

Różnice kulturowe w odniesieniu do wybranych regionów świata

– Charakterystyka specyfiki kulturowej wybranych krajów w kontekście biznesowym.

Literatura:

Literatura podstawowa

Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski S., Motyl-Adamczyk A. (2016). Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej, Kraków: WUJ.

Gesteland R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: PWN.

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.

Zenderowski R., Koziński B. (2012). Różnice kulturowe w biznesie. Warszawa: CeDeWu.

Literatura uzupełniająca

Bartosik-Purgat M. (2003). Style reklamowe w zróżnicowanym środowisku kulturowym [Dok. elektr.]

Bartosik-Purgat M. (2006). Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa: PWE.

Lewis R.D. (2006). When Cultures Collide. Boston-London: NB Publising.

Reynolds A., Valentine D. (2009). Komunikacja międzykulturowa, Warszawa: ABC Wolters Kluwer.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.