Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - II semestr, JPKS WPl/s.lic/IIsJP
Semestr letni 2019/2020
Seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium licencjackie - II semestr, JPKS WPl/s.lic/IIsJP
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (19/20L) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 14
Rynek Główny 8 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Młyński
Literatura:

1. Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa.

2. Czerkies T. (2013), Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Księgarnia akademicka, Kraków. (wskazane rozdziały)

3. Dakowska M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.

4. Dakowska M. (2010), W poszukiwaniu wiedzy praktycznie użytecznej. O dojrzewaniu glottodydaktyki polonistycznej jako dziedziny akademickiej, „Neofilolog” 34, s. 9-20.

5. Dąbrowska A., Miodunka W., Pawłowski A. (2012), Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Warszawa

6. ESOKJ: Coste D., North B., Sheils J., Trim J. (2003), Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (wersja polskojęzyczna), Warszawa.

7. Gębal P. E. (2010), Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków. (wskazane fragmenty)

8. Gębal P. E. (2014), Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na te rozwoju glottodydaktyki ogólnej, , Kraków. (rozdz. I)

9. Halik T., Nowicka E., Połeć W. (2006), Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Warszawa. (wskazane fragmenty)

10. Janowska I. (2010), Planowanie lekcji języka. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

11. Janowska I. (2011), Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków. (wskazane rozdziały)

12. Komorowska H. (2012), Kształcenie językowe – nowe tendencje w nowym stuleciu, [w:] J. Nocoń, B. Skowronek (red.), Kształcenie językowe, Opole, s. 43-60.

13. Laskowski R. (2009), Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu, Kraków. (s. 9-82)

14. Ligara B. (2008), Leksykultura w ujęciu Roberta Gallisona a nauczanie kompetencji kulturowej [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków, s. 51-61.

15. Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

16. Lipińska E., Seretny A. (red) (2006), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków. (wybrane artykuły)

17. Lipińska E., Seretny A. (red) (2008), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków. (wybrane artykuły)

18. Europejski profil kształcenia nauczycieli języków obcych. Materiał pomocniczy – zarys treści kształcenia, Warszawa 2006.

19. Martyniuk W. (red) (2007), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków. (wskazane fragmenty)

20. Mazur J., Małyska A., Sobstyl K. (red) (2013), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin. (wybrane artykuły)

21. Miodunka W. T. (2009), Lingwistyka stosowana a nauczanie jeżyka polskiego, „Lingwistyka stosowana. Przegląd”, z. 1, s. 61-80.

22. Miodunka W. T. (2010), Polszczyzna jak jezyka drugi. Definicja języka drugiego, [w:] J. S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, s. 233-245.

23. Miodunka W. T. (2013), 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 16-22.

24. Prizel-Kania, A. (2012). Od kompetencji językowej do komunikacyjnej. Przemiany pojęcia w ujęciu glottodydaktycznym. W M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz (red.), Dydaktyka języka obcego w okresie przemian (s. 49-58). Kraków: Tertium.

25. Prizel-Kania A. (2013), Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków. (wskazane rozdziały)

26. Prizel-Kania A. (2013). Analiza porównawcza tekstów stosowanych w testowaniu rozumienia ze słuchu na poziomie B2 w certyfikacji języków polskiego i angielskiego. W J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych (s. 271-282). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

27. Rabczuk A (red.) (2013), Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Warszawa. (wskazane fragmenty)

28. Rabiej A. (2008), Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W.T. Miodunki i A. Seretny, Kraków, s. 481-490.

29. Rzepa J. (2011), Język polski jako drugi: uczniowie cudzoziemscy w krakowskich szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 2010/2011 (niepublikowana praca magisterska, dostępna w bibliotece CJiKPwŚ UJ)

30. Seretny A. (2011), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków. (wskazane fragmenty)

31. Torenc M. (2007), Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Wrocław (wskazane fragmenty)

Zakres tematów:

Seminarium jest propozycją dla osób, które interesują się tematyką kształcenia językowego oraz nauczania kultury. W ramach cyklu spotkań nakreślone zostaną zagadnienia związane z glottodydaktyka ogólną na tle, których przedstawiony zostanie rozwój glottodydaktyki polonistycznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka polskiego w kontekście standardów europejskich, nauczania, metod kształcenia językowego, procesu uczenia się i nauczania języka, edukacji wielo- i różnojęzyczności oraz wyzwań, przed jakimi staje obecnie glottodydaktyka polonistyczna.

1. Od glottodydaktyki ogólnej do glottodydaktyki polonistycznej

2. Modele kompetencji językowej w ujęciu glottodydaktycznym

3. Europejskie standardy kształcenia językowego

4. Metodyka nauczania języków obcych – przegląd teorii

5. Uczenie się jako proces społeczny – wstęp do metodyki zadaniowej

6. Planowanie dydaktyczne

7. Testowanie biegłości językowej

8. Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony

9. Od bilingwizmu do wielojęzyczności

10. Psychologiczne aspekty dwu- i wielojęzyczności

11. Proces uczenia się języka z perspektywy neurodydaktycznej

12. Specyfika komunikacji na lekcji języka obcego

13. Międzykulturowe aspekty komunikacji

14. Nauczanie zintegrowane/nauczanie języków specjalistycznych

15. Kształcenie medialne – rola TIK w kształceniu językowym

16. Wyzwania, problemy, kierunki zmian

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczma

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda tekstu przewodniego

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.