Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Teatrologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0194-2SO
  Nazwa: Teatrologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: teatrologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, teatrologia
Drugi rok, teatrologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na teatrologii
Uprawnienia zawodowe:

Krytyk teatralny

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna pojęcie tradycji teatralnej i dramatycznej i rozumie, na czym polegają odniesienia do nich we współczesnej praktyce scenicznej i dramatopisarskiej; rozumie odmienności różnych języków kultury a także ich wzajemną komplementarność

- zna terminologię i najważniejsze teorie performansu i performatywności, jest zorientowany w tradycjach performatywnych i widowiskowych tak dawnych, jak współczesnych

- jest dobrze zorientowany we współczesnym polskim piśmiennictwie dramatycznym, ma orientację w pokrewnych teatrowi dziedzinach sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka); orientuje się w problematyce współczesnych procesów kulturowych; posiada wiedzę w zakresie i kierunku zachodzących przemian

- zna rozmaite instytucje związane z życiem teatralnym (teatry, stowarzyszenia, czasopisma, festiwale itp.), ma wiedzę o współczesnych dokonaniach badawczych w zakresie teatru, dramatopisarstwa; zna i rozumie podstawowe zasady prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej w zakresie sztuki i wiedzy o sztuce.

- zna teksty krytyczne wybitnych interpretatorów i krytyków teatru i dramatu, rozumie odmienność ich języków i ujęć; zna teorie dotyczące performatywnych mechanizmów tworzenia tożsamości indywidualnej i zbiorowej oraz pamięci kulturowej; rozumie performatywne mechanizmy tworzenia historii

- ma orientację w zagadnieniach techniki teatralnej i nowych mediów; zna najważniejsze kierunki i propozycje współczesnej humanistyki światowej i polskiej

- zna terminologię związaną z wiedzą o teatrze i dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; opanował wiedzę metodologiczną z zakresu wiedzy o sztukach widowiskowych; posiada wiedzę o współczesnych metodologiach humanistycznych, rozumie różnice między językami i kategoriami stosowanymi przez poszczególne szkoły

UMIEJĘTNOŚCI

- rozwinął własną wrażliwość na wybrane dziedziny sztuki i najciekawsze zjawiska w ich zakresie; posiada umiejętność integrowania rozmaitych dziedzin kultury w refleksji i wypowiedziach o szeroko pojętej sztuce teatru; potrafi dostrzec i analizować performatywność procesów zachodzących w życiu społecznym i indywidualnym; umie wykorzystywać wiedzę z zakresu performatyki do ich interpretacji.

- Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii dramatu i teatru do interpretacji współczesnych spektakli i tekstów dramatycznych; potrafi dostrzec i analizować strategie stosowane przez różne odmiany współczesnych sztuk przedstawieniowych.

- Posiada umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego na poziomie B2+ (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), umie przygotować pracę pisemną i wypowiedź ustną w tym języku; potrafi dokonać samodzielnego przekładu tekstów naukowych i artystycznych.

- Potrafi szukać informacji, zebrać bibliografię związaną z wybranym tematem czy zagadnieniem, umie korzystać z dostępnych zasobów internetowych (udostępniane nagrania spektakli, materiały dokumentalne, teksty dramatyczne i inne w zbiorach bibliotek cyfrowych i inne).

- Umie sporządzić konspekt dłuższej wypowiedzi (ustnej lub pisemnej) na temat dotyczący określonej dziedziny wiedzy o teatrze, a także jest w stanie samodzielnie napisać (pod opieką naukową promotora) pracę magisterską na wybrany temat, umie zastosować właściwy dla wybranego tematu i ujęcia sposób formułowania wypowiedzi.

- Umie opisywać różne style reżyserowania, inscenizowania i gry aktorskiej, posiada zmysł krytyczny i rozważnie, odpowiedzialnie wypowiada się na temat wartości danego zjawiska artystycznego; umie przekonująco argumentować, wnioskować i formułować syntetyczne podsumowania.

- Ma podstawowe umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych i warsztatów artystycznych.

- Potrafi samodzielnie rozwijać własną wiedzę i umiejętności badawcze oraz poszerzać kompetencje w zakresie teatrologii i per formatyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- wykazuje zdolność i inicjatywę w pracach organizacyjnych dotyczących różnego rodzaju imprez teatralnych (festiwale, spotkania teatralne, ruch amatorski, warsztaty twórcze itp.)

- jest samodzielny i pracuje nad doskonaleniem własnych umiejętności, nabytych w procesie kształcenia

- gotów jest współpracować z instytucjami upowszechniającymi kulturę teatralną, uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania i polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności niematerialnego

- interesuje się bieżącymi zjawiskami z obszaru teatru i sztuk mu pokrewnych, a także procesami wykorzystującymi mechanizmy performatywne, oraz śledzi ważne, wartościowe, kontrowersyjne i wydarzenia we współczesnej kulturze

- interesuje się pozaartystycznymi aspektami sztuki teatralnej, jej oddziaływaniem społecznym, politycznym, terapeutycznym; jest czynnym uczestnikiem procesów wymiany kulturowej i zmiany społecznej, w szczególności dotyczących tożsamości zbiorowej i indywidualnej

- wykazuje się pewną niezależnością sądów, wie, jak je przekonująco przedstawić i uzasadnić, nie naruszając prawa innych do posiadania własnej opinii, potrafi poprowadzić dyskusję i czynnie w niej uczestniczyć