Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-0199-2SO
  Nazwa: Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Drugi rok, przekładoznawstwo literacko-kulturowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na przekładoznawstwie literacko-kulturowym
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów

prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm.

Absolwent studiów II stopnia na specjalności Przekładoznawstwo literacko-kulturowe posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

ma wiedzę o miejscu i znaczeniu przekładoznawstwa w humanistyce współczesnej oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna teorie przekładu, jej główne kierunki oraz metody badawcze, zna współczesne dokonania przekładoznawstwa; zna i potrafi twórczo stosować terminologię, teorie, paradygmaty oraz metodologie badań przekłądoznawczych w języku polskim oraz wybranym języku obcym;

ma pogłębione rozumienie roli i historycznych uwarunkowań języka, literatury i kultury; rozumie ich związki z przekładem; zna historię przekładu w Polsce i dzieła ważnych twórców przekładu;

zna metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów kultury; rozumie miejsce i rolę przekładu w tym kontekście;

zna współczesną literaturę Polską, orientuje się dobrze w jej historii; zna historię i współczesność literatury wybranego języka obcego;

dobrze orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, ma pogłębioną wiedzę o instytucjach polskiego życia literackiego oraz podstawową wiedzę o kulturze literackiej i przekładowej za granicą;

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji związanych z przekładem oraz o mechanizmach funkcjonowania rynku wydawniczego w Polsce i zagranicą;

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi sprawnie dokonywać pisemnych przekładów tekstów niespecjalistycznych i częściowo specjalistycznych z wybranego języka obcego na języku polski, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich i ogólno humanistycznych;

potrafi dokonywać oceny jakości przekładu tekstu pisanego, jak również tworzyć pisemne prace noszące znamiona tekstu naukowego lub krytycznoliterackiego, zwłaszcza w zakresie teorii i krytyki przekładu; potrafi formułować dobrze ugruntowane krytyczne sądy, zwłaszcza dotyczące decyzji translatorskich i innych aspektów funkcjonowania przekładu w kulturze;

potrafi planować i realizować oryginalne projekty translatorskie;

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje, zwłaszcza w kontekście tłumaczenia;

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i wybranym obcym, zwłaszcza w zakresie teorii, praktyki i krytyki przekładu;

potrafi sprawnie analizować i interpretować teksty, zwłaszcza teksty przekładów przy pomocy wielorakich metod; opracowywać i prezentować wyniki analizy, które pozwalają na rozwiązywanie problemów w zakresie przekładoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych;

umie analizować zjawiska kulturowe i społeczne w kontekście przekładu i potrafi je interpretować stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki;

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz posiadanej wiedzy teoretycznej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań, szczególnie w odniesieniu do problematyki związanej z krytyką i praktyką przekładu;

umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz świadomie rozwijać zdolności i kierować własną karierą zawodową; potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej; potrafi współpracować z sektorem wydawniczym;

ma umiejętności językowe w wybranych języku zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zwłaszcza w zakresie kompetencji związanych z przekładem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i znaczenie ciągłego rozwoju osobistego dla warsztatu translatorskiego;

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, a także umie samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania, przede wszystkim w grupowej pracy nad projektem tłumaczeniowym;

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery, posługując się znajomością mechanizmów działania rynku tłumaczeniowego w Polsce i zagranicą;

zna i stosuje zasady etyki pracy tłumacza; potrafi rozstrzygać problemy i dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza o oparciu o te zasady;

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w kontekście roli, jaką w podtrzymywaniu ciągłości dziedzictwa kulturowego odgrywa przekład;

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, politycznym, społecznym i artystycznym, ze świadomością nieustającej potrzeby doskonalenia warsztatu translatorskiego;