Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-132-0-ZD-6
  Nazwa: Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: edytorstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, edytorstwo
Drugi rok, edytorstwo
Trzeci rok, edytorstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polonistyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

1. WIEDZA

- Absolwent studiów I stopnia ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki.

- zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli.

- ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz potrafi wymienić tytuły ich utworów i nazwać nurty, do jakich należą.

- ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych.

- ma uporządkowaną wiedzę o historii książki, podstawową wiedzę o odbiorcach książki oraz podstawową wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb.

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wydawnictwie, o organizacji pracy wydawnictwa, technicznych aspektach przygotowania publikacji.

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Absolwent potrafi streścić i samodzielnie zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym.

- umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej.

- potrafi przygotować publikację do druku, wykonać adiustację tekstu, korektę i redakcję techniczną publikacji.

- prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie, posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny potrzeb odbiorców książki i jakości pracy redaktora wydawnictwa.

- potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa autorskiego.

- potrafi posługiwać się programami komputerowymi do obróbki grafiki i do przygotowania tekstu (desktop publishing).

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i poprawnego zaprezentowania wystąpień ustnych na różnych poziomach formalności, także w dziedzinie przygotowania publikacji.

- ma umiejętności językowe w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i edytorstwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Absolwent ma świadomość znaczenia literatury i języka dla kultury narodowej i regionalnej.

- wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa.

- potrafi współdziałać i pracować w grupie przy przygotowywaniu publikacji.

- rozumie potrzebę kształcenia swych umiejętności stosownie do rozwoju technik wydawniczych.