Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: MISH-n079-0-ZD-6
  Nazwa: Stosunki międzynarodowe w ramach MISH, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: stosunki międzynarodowe
Kierunki do
wyboru:
stosunki międzynarodowe bezpieczeństwo międzynarodowe
stosunki międzynarodowe dyplomacja współczesna
stosunki międzynarodowe integracja europejska
Jednostki: Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Pierwszy rok, stosunki międzynarodowe
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, dyplomacja współczesna
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, dyplomacja współczesna
Drugi rok, stosunki międzynarodowe, integracja europejska
Trzeci rok, stosunki międzynarodowe, integracja europejska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Jest przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

Wiedza

- Ma wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk społecznych

- Zna podstawy teoretyczne związane z badaniem stosunków międzynarodowych

- Zna podstawy metodologii w zakresie badania stosunków międzynarodowych

- W pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych

- Ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych

- Ma wiedzę na temat istoty i charakterystycznych cech systemu międzynarodowego

- Ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w systemie międzynarodowym

- Ma wiedzę na temat głównych zjawisk społecznych i ekonomicznych determinujących ewolucję systemu międzynarodowego

- Ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych

- Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

- Rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i zna jego podstawy

- Zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej

Umiejętności

- Potrafi posłużyć się podstawową metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych

- Potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych

- Potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych

- Potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych

- Potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń zachodzących w przestrzeni międzynarodowej

- Rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe

- Umie posłużyć się w praktycznej analizie systemem normatywnym prawa międzynarodowego

- Posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- Posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- Ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego- Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencja społeczne

- Potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

- Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego

- Potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe

- Potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie opracowanie prostego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych

- Potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować