Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informatyka gier komputerowych, stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WFAI-0215-2SO
  Nazwa: Informatyka gier komputerowych, stacjonarne drugiego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 2 lata
Kierunki: informatyka gier komputerowych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Anna Czeluśniak, Dorota Gumula
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, informatyka gier komputerowych
Drugi rok, informatyka gier komputerowych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na informatyce gier komputerowych
Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy jako: analityk i projektant systemów informatycznych, konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, programista systemów informatycznych, administrator sieciowych systemów komputerowych, pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub naukach szczegółowych, które korzystają z narzędzi informatycznych; pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych itd.; nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- posiada pogłębioną wiedzę w co najmniej jednej z wybranych dziedzin informatyki: algorytmika, bioinformatyka, eksploracja danych, grafika komputerowa i animacja, inżynieria oprogramowania, komunikacja człowiek-komputer, modelowanie, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, sterowanie i automatyka, sztuczna inteligencja, zastosowania informatyki

- ma ugruntowaną wiedzę matematyczną w zakresie wymaganym do opanowania wybranej specjalności z informatyki

- ma rozbudowaną wiedzę na temat tych działów nauki, techniki lub gospodarki, w których stosuje się wybraną specjalność informatyczną

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania

- zna zaawansowane techniki analizy i modelowania charakterystyczne dla wybranych dziedzin informatyki

- ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych w wybranej specjalności informatycznej, w tym odpowiednich algorytmach numerycznych i ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania zasobami własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania

- zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki, w tym e-business i e-commerce optymalizacyjnych

- zna narzędzia wspomagające pracę informatyka, w tym specyficzne narzędzia stosowane w wybranej specjalności informatycznej

- zna aktualne technologie informatyczne i rozwiązania sprzętowe, właściwe dla wybranej specjalności

- zna zasady zarządzania projektami informatycznymi oraz organizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć informatycznych, w tym przedsięwzięć interdyscyplinarnych, leżących na styku informatyki i wybranych dziedzin nauki, techniki i gospodarki

- zna kierunki rozwoju wybranej specjalności informatycznej, a także jej najważniejsze zastosowania w nauce, technice i gospodarce

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka

- ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki, w tym zagadnień etycznych i prawnych związanych z zastosowaniem informatyki w nauce, technice i gospodarce.

UMIEJĘTNOŚCI

- ma pogłębioną umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką

- potrafi, poprzez dobór odpowiednich algorytmów, struktur danych, narzędzi i technologii, rozwiązywać typowe problemy związane z zastosowaniem informatyki w wybranych działach nauki, techniki i gospodarki

- posiada praktyczne umiejętności projektowania, modelowania, analizowania, wdrażania i wykorzystywania systemów informatycznych, właściwych dla wybranej dziedziny nauki, techniki lub gospodarki

- ma praktyczne doświadczenie w zastosowaniu wybranej specjalności informatycznej do rozwiązywania szczegółowych problemów technicznych lub naukowych

- ma praktyczne doświadczenie w realizacji zespołowych projektów informatycznych

- potrafi zaproponować rozwiązanie nowych problemów związanych z zastosowaniem wybranej specjalności informatycznej, dokonując oceny skuteczności i złożoności zaproponowanego rozwiązania

- potrafi projektować systemy interaktywne właściwe dla wybranej specjalności, oceniać ich adekwatność, ma świadomość znaczenia przekazu wizualnegobiegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania

- biegle posługuje się zaawansowanymi narzędziami i technologiami informatycznymi, właściwymi dla wybranej specjalności informatycznej

- potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie

- potrafi dyskutować na tematy informatyczne, w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin informatyki, a także ich zastosowania, prezentując je w szerszym kontekście naukowym, ekonomicznym i kulturowym

umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych; w szczególności potrafi przygotować spójną rozprawę na wybrany szczegółowy temat posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych

- rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu

- potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji; przestrzega zasad etycznych w swojej działalności zawodowej

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy