Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Inspekcja sanitarna niestacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WOZ-100-2-ZZ-6
  Nazwa: Inspekcja sanitarna niestacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: zdrowie publiczne inspekcja sanitarna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk o Zdrowiu (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, inspekcja sanitarna
Drugi rok, inspekcja sanitarna
Trzeci rok, inspekcja sanitarna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Posiadanie świadectwa dojrzałości oraz kolejność zgłoszeń.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na zdrowiu publicznym
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pełnienia następujących funkcji zawodowych:

- wykonawcy programów ochrony zdrowia,

- uczestnika zespołów opracowujących programy ochrony zdrowia,

- pracownika działów metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek administracyjnych opieki zdrowotnej,

- pracownika działów zajmujących się prewencją i promocją zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, a także podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności poszczególnych układów i narządów ; zna główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności Polski i społeczeństwa lokalnego ; posługuje się podstawowymi pojęciami opisującymi stan zdrowia populacji ; zna krajowe i europejskie źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji ; rozumie wpływ czynników, społecznych, behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia ; definiuje pojęcia związane ze zdrowiem i stylem życia ; posiada wiedzę na temat głównych kierunków polityki zdrowotnej oraz organizacyjnych i prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej ; zna strukturę, zasady organizacji i funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działalności administracyjnej Inspekcji Sanitarnej ; zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ; wykazuje znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych budowy strategii programów zdrowotnych i społecznych ; opisuje główne zagadnienia dotyczące problematyki promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, prewencji i profilaktyki ; zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa formalnego i materialnego ; opisuje główne zasady prawne, na których opiera się przekazywanie danych, dostęp do informacji publicznej oraz ochrona informacji niejawnych, a także konsekwencje naruszenia obowiązujących w tym zakresie norm prawnych ; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej ; rozumie wpływ bodźców ekonomicznych na zachowania ludzi i organizacji ; posiada wiedzę o instytucjach i systemach informacyjnych i informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia analiz poszczególnych zjawisk życia społeczno-gospodarczego i ich związku ze zdrowiem publicznym ; rozumie metody ilościowych i jakościowych badań naukowych, w tym zwłaszcza badań epidemiologicznych i społecznych ; zna zasady postępowania w przypadku stanu klęsk żywiołowych ; opisuje aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej w systemie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce oraz ocenia ich zgodność z podstawowymi zasadami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego ; wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień (przesłanki, warunki i zasady) dotyczących działalności kontrolnej organów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem Inspekcji Sanitarnej, powiązań pomiędzy organami kontroli państwowej oraz zasad współpracy Inspekcji Sanitarnej z innymi organami kontroli ; wskazuje źródła przepisów prawnych dotyczących różnych aspektów działalności Inspekcji Sanitarnej ; wskazuje i opisuje wymagania sanitarne dla podstawowych elementów środowiska ; definiuje i objaśnia metody nadzoru sanitarnego nad chorobami ; posiada wiedzę na temat poszczególnych chorób zakaźnych i ich profilaktyki, w tym metodyki i aktualnych programów szczepień ochronnych ; wskazuje rodzaje badań sanitarno-epidemiologicznych, które należy wykonać w przypadku zaistnienia ogniska zakażenia i umie interpretować otrzymane wyniki ; definiuje podstawowe pojęcia związane z klasyfikacją, bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz ich dokumentacji ; definiuje zasady działania systemu ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych ; wyjaśnia zagadnienia związane z urzędową kontrolą żywności w aspekcie uprawnień do kontroli, przedmiotu (tematów) kontroli oraz odpowiedzialności podmiotów na rynku spożywczym ; definiuje podstawowe pojęcia związane z higieną lecznictwa ; posiada wiedzę na temat zagadnień ochrony radiologicznej pracowników, pacjentów, osób z populacji oraz środowiska naturalnego ; posiada wiedzę na temat szkodliwości wpływu substancji chemicznych na zdrowie człowieka i metod jego oceny, a także na temat stosowania i wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych, detergentów, prekursorów narkotykowych, produktów biobójczych ; zna podstawowe pojęcia i regulacje dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy ; posiada wiedzę dotyczącą sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym ; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ; potrafi ocenić stan zdrowia zdefiniowanej zbiorowości ludzkiej (populacji), korzystając z mierników stanu zdrowia ; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków ; umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem ; potrafi w podstawowym zakresie ocenić jakość dowodów naukowych ; posiada umiejętność analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych w zakresie prostych analiz ; posługuje się wynikami analiz w proponowanych konkretnych (alternatywnych) rozwiązaniach w sektorze ochrony zdrowia ; potrafi identyfikować procesy polityczne i decyzje z zakresu polityki zdrowotnej oraz ocenić ich wpływ na zdrowie populacji i na funkcjonowanie sektora zdrowotnego ; potrafi prawidłowo reagować i uzasadniać konieczność zmiany priorytetów lub strategii ; przedstawia i ocenia różne koncepcje i modele promocji zdrowia ; interpretuje przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia ; potrafi zastosować posiadaną wiedzę ogólną występując jako strona lub reprezentujący stronę postępowania administracyjnego ; posiada umiejętność zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej, np. w pracy w grupie, w kontaktach ze specjalistami w dziedzinie ; posiada umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych z zakresu działania Inspekcji Sanitarnej z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego oraz poglądów uznanych autorytetów wyrażanych w komentarzach i pracach naukowych ; posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego oraz poglądów uznanych autorytetów wyrażanych w komentarzach i pracach naukowych ; posiada umiejętność tworzenia typowych pism i formułowania decyzji administracyjnych ; posiada umiejętności korzystania z wiedzy z zakresu m.in. praw autorskich i ochrony baz danych wykorzystywanych w codziennej pracy jednostek ochrony zdrowia ; potrafi organizować i koordynować współpracę w zakresie kontroli pomiędzy organami kontrolującymi ; potrafi szacować ryzyko zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania zasad higieny środowiska ; potrafi dokonać analizy występowania chorób zakaźnych i zaklasyfikować je ze względu na czynniki przenoszenia ; potrafi opracować i ocenić ryzyko procesu epidemicznego, przeprowadzić wywiad i badanie epidemiologiczne oraz dokonać analizy uzyskanych danych i wyników ; potrafi praktycznie wykorzystywać informacje o instytucjach tworzących system monitorowania zagrożeń oraz o metodach przekazywania danych i informacji tym instytucjom ; posiada umiejętności praktyczne sprawowania nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami sanitarnymi ; posiada umiejętność oceny ryzyka zakażeń związanych ze świadczeniami medycznymi, oceny stanu sanitarnego kontrolowanej jednostki ; potrafi wykonać i interpretować obliczenia parametrów wykorzystywanych w ochronie radiologicznej pracowników, pacjentów, osób z populacji oraz środowiska naturalnego ; posiada umiejętność opracowywania zaleceń potrzebnych przy tworzeniu nowych miejsc produkcji żywności oraz żywienia ludzi ; potrafi oceniać warunki pracy i czynniki uciążliwe w środowisku pracy ; potrafi przygotować sprawozdania dotyczące gospodarki preparatami szczepionkowymi oraz przeprowadzenia szczepień ochronnych ; potrafi dokonać analizy niepożądanych odczynów poszczepiennych ; potrafi dokonać oceny zagrożeń dla zdrowia człowieka i oceny ryzyka związanego ze stosowaniem chemikaliów ; posiada umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych związanych z nadzorem nad wprowadzaniem i stosowaniem chemikaliów ; potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim ; zna język obcy w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ; zna poziom własnych kompetencji oraz swoje ograniczenia w wykonywaniu zadań zawodowych i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym ; ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełnienia wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny ; cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem ; wykazuje gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów zarówno naukowych jak i społecznych występujących na różnych poziomach ; posiada umiejętności inicjowania oraz udziału w tworzeniu i wdrażaniu lokalnych projektów i działań w obszarze ochrony zdrowia publicznego ; przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta i zrozumienie jego problemów ; wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe ; upowszechnia wiedzę o celach i zadaniach zdrowia publicznego ; efektywnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi ; odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania zawodowe ; docenia rolę działań mających na celu ograniczanie stresu zawodowego i jego negatywnych skutków ; wykazuje otwartość i wrażliwość na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie