Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WPL-0090-1SO
  Nazwa: Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: wiedza o teatrze
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Agnieszka Uszko
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, wiedza o teatrze
Drugi rok, wiedza o teatrze
Trzeci rok, wiedza o teatrze

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - wiedza o teatrze
Uprawnienia zawodowe:

Krytyk teatralny

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma wiedzę w zakresie historii najważniejszych form teatralnych, rozróżnia gatunki i konwencje inscenizacyjne stosowane w przeszłości i współcześnie, zna i rozumie różnice pomiędzy różnymi stylami gry aktorskiej uprawianymi w przeszłości, zna najważniejsze teorie gry aktorskiej.

- ma podstawową wiedzę o instytucjach życia teatralnego (teatry, festiwale, czasopisma specjalistyczne, cykliczne programy telewizyjne i radiowe poświęcone teatrowi, publikacje internetowe), zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące prawa autorskiego.

- orientuje się w najważniejszych zjawiskach z zakresu teatru współczesnego, rozumie różnicę pomiędzy teatrem dramatycznym, niedramatycznym i postdramatycznym; zna podstawowe pojęcia z zakresu performatyki.

- posiada wiedzę z zakresu historii dramatu polskiego i powszechnego, zna ważne rodzime i obce dramaty minionych okresów, rozumie pojęcie gatunku dramatycznego.

- zna najważniejsze teorie dramatyczne i teksty programowe charakterystyczne dla poszczególnych epok, nurtów i konwencji teatralnych.

- dostrzega powiązanie różnych dyscyplin artystycznych składających się na dzieło teatralne, orientuje się w historii sztuki i stylów artystycznych różnych epok.

- zna specyfikę poszczególnych odmian przedstawień kulturowych I rozpoznaje relacje między nimi.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zapamiętywać i opisywać istotne elementy /aspekty oglądanego spektaklu; Wykazuje sprawność w zakresie interpretacji spektaklu jako całości, a także jego składowych

- ma umiejętności językowe w zakresie słownictwa obcego należącego do dziedziny wiedzy o teatrze i sztukach na poziomie B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego), potrafi te umiejętności wykorzystać przy korzystaniu z obcojęzycznych materiałów badawczych i prezentacji efektów własnych prac

- ma umiejętność efektywnego czytania i interpretowania nie tylko tekstów literackich (dramat i inne rodzaje), ale również tekstów naukowych z dziedziny wiedzy o teatrze

- orientuje się w podstawach warsztatu reżyserskiego i aktorskiego, nabyte na zajęciach warsztatowych

- Umie interpretować różne rodzaje tekstów kultury.

- umie rozpoznać teatralność w życiu codziennym i poddać analizie różnorodne mechanizmy performatywności

- potrafi szukać informacji, sporządzić samodzielnie bibliografię związaną z wybranym tematem czy zagadnieniem, korzystając zarówno z tradycyjnych źródeł informacji (książki, czasopisma i bibliograficzne opracowania w wersji papierowej), jak z dostępnych zasobów elektronicznych (biblioteki cyfrowe, bazy danych, udostępniane nagrania itp.)

- umie zaplanować i napisać poprawnie pracę licencjacką pod kierunkiem promotora, a także przygotować wypowiedź ustną na wybrany temat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość ważności współuczestniczenia w pracy na rzecz rozwijania i propagowania zainteresowania teatrem poza kręgiem osób związanych z nim zawodowo.

- wykazuje zainteresowanie nowymi zjawiskami z obszaru teatru i sztuk pokrewnych.

- czyta, ogląda, interesuje się tym, co dzieje się we współczesnym teatrze, interesuje się oddziaływaniem sztuki teatralnej na otoczenie kulturowe, w jakim ona funkcjonuje i do którego się odnosi.

- jest gotów do twórczej wymiany opinii i otwarty na różne (także odmienne od przyjętych przez siebie) sposoby postrzegania, rozumienia i interpretowania sztuki teatru.

- rozumie wartość subiektywnego spojrzenia na sztukę teatru, a także sens równoprawności rozmaitych jej odczytań.

- wykazuje gotowość do podejmowania prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem rozmaitych przedsięwzięć związanych z życiem teatralnym.

- potrafi dostrzec i analizować różnorodne aspekty i przejawy teatralności i performatywności życia społecznego.