Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WPL-0129-1SO
  Nazwa: Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: polonistyka - komparatystyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Polonistyki (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Aneta Malik-Wosik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, polonistyka - komparatystyka
Drugi rok, polonistyka - komparatystyka
Trzeci rok, polonistyka - komparatystyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na polonistyce - komparatystyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki

- zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli

- ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym

- ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych; rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego

- ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych

- zna dokonania artystyczne wybranych twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność

- zna i rozumie powiązania literatury polskiej od z kulturą duchową i materialną poszczególnych epok

- ma elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w kulturze nowożytnej polskiej i europejskiej

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

- zna na poziomie podstawowym historię literatury polskiej w szerokim kontekście historii literatury światowej (zwłaszcza europejskiej) oraz ma wiedzę na temat literatury powszechnej

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu komparatystyki oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa porównawczego

- ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji między literaturą a malarstwem, sztukami wizualnymi oraz między literaturą a muzyką

- zna podstawowe metody interpretacji tekstów literackich – polskich i obcych – w ujęciu porównawczym

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień z zakresu komparatystyki

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki

- potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji

- posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym

- używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności

- posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy

- umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników

- umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej

- opisuje tematykę i główne idee literatury polskiej od średniowiecza po współczesność, a także jej powiązania z kulturą duchową i materialną epok

- ma umiejętności językowe (minimum dwa języki), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

- czyta, analizuje, interpretuje i porównuje w mowie i w piśmie różnojęzyczne teksty literackie

- wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi a dziełami muzycznymi i plastycznymi

- pisze rozprawki porównawcze, umiejętnie dobierając strategie argumentacyjne, wykorzystując literaturę przedmiotu i poglądy innych autorów, samodzielnie formułując wnioski

- prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze komparatystycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość znaczenia literatury i języka polskiego dla kultury narodowej i regionalnej, potrafi docenić literaturę ojczystą i kulturę własnego kraju w porównaniu z literaturami obcymi

- jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie

- wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania

- ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych

- zna i rozumie idee wielokulturowości pozwalającą pielęgnować ideę dialogu międzykulturowego i społecznego z perspektywy uczestnika kultury polskiej; potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej