Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Europa z perspektywy wyszehradzkiej

Informacje o programie studiów

  Kod: WSMP-079-2-UD-4
  Nazwa: Europa z perspektywy wyszehradzkiej
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 4 semestry
Kierunki: stosunki międzynarodowe Europa z perspektywy wyszehradzkiej
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Studiów Europejskich (od 13/14) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Elżbieta Baran, Sylwia Boryka
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy rok, Europa z perspektywy wyszehradzkiej
Drugi rok, Europa z perspektywy wyszehradzkiej

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych
Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badania stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych

- ma pogłębioną wiedzę na temat wydarzeń i procesów politycznych kształtujących przestrzeń międzynarodową

- ma pogłębioną wiedzę na temat procesów ekonomicznych wpływających na stosunki m międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat procesów społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu środowiska geograficzno-przyrodniczego na stosunki międzynarodowe

- ma pogłębioną wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi

- ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych

-ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i funkcjonowania prawa międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi biegle posługiwać się metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych

- prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego

- potrafi analizować złożone zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych

- biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej

- posiada umiejętność przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- posiada umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych

- ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie

- potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić złożone badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego

- potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe

- potrafi przygotować i przedstawić publicznie opracowanie złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych.

- potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować