Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategiczne zarządzanie projektami WZ.ISP-04.14-W140s
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001

M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Deloitte, Bizarre, Warszawa 2009.

A. Jabłoński, M. Jabłoński, Strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1402)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233)

Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r., poz. 252)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302.)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami w ujęciu strategicznym w organizacjach publicznych. Zna podstawowe metody rozwiązywania problemów w zarządzaniu projektami.

UMIEJĘTNOŚCI

student potrafi zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzaniem projektami. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Posługuje się kluczowymi normami i standardami dotyczącymi organizacji publicznych.

KOMPETENCJE

Student jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi oraz przekazywania swojej wiedzy przy wykorzystaniu różnych środków przekazu.

Ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Model procesowy projektów

Inicjowanie i definiowanie projektu

planowanie, realizacja projektu i jego ocena

Zarządzanie projektami a tworzenie wartości dodanej organizacji

Portfel, programy projektów

Matryca logiczna

Strategiczna karta wyników - wykorzystanie w zarządzaniu projektami

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 14:50 - 17:05, sala 1.111
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:50 - 17:05, sala 3.202
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:45 - 18:15, sala 3.201
Zbysław Dobrowolski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.