Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań naukowych dspwz/MBN/WZ.IEZ-Z
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa

W. Czakon (red.) „Podstawy metodologii badan w naukach o zarządzaniu”, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

E. Babbie., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.

K. Kuciński „Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna”, Warszawa 2014

S. Mazur (red.) Metoda rozwoju instytucjonalnego, Kraków 2004

O. Sachs I in., “Ukryte teorie nauki”, Kraków 1996

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Wyd. UŚ, Katowice 2001.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi wskazać kryteria dobrze sformułowanego problemu empirycznego

Student zna fazy procesu badawczego

Zna metody i techniki badan naukowych stosowanych w dziedzinie zarządzania

Umiejętności

Student potrafi opracować koncepcję badań

Umie skonstruować poprawne narzędzia badawcze

Umie wskazać mocne i słabe strony różnych metod badawczych

Kompetencje społeczne

Student współpracuje w grupie nad realizacją wspólnego projektu badawczego (przygotowaniem koncepcji badań)

Student potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki badań własnych

Student umie korzystać z dorobku specjalistów reprezentujących inne dyscypliny społeczne (potrafi zadawać istotne pytania pod adresem socjologów, psychologów, statystyków)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: weryfikacja poziomu wiedzy odbywać się będzie na studiach stacjonarnych głównie poprzez analizę raportu z badań przez prowadzącego zajęcia, na studiach niestacjonarnych – poprzez test pisemny obejmujący 10 zadań z tematyki wykładów i lektury podstawowej. Treść raportu musi zawierać:

- opis metodyki badań według przyjętego wzorca

- przedstawienie wyników badań w podrozdziałach opatrzonych własnymi tytułami

- przedstawienie wszystkich uznanych za interesujące rezultatów badań oraz wyników testu hipotez badawczych (które się potwierdziły, które nie: komentarz – próba interpretacji uzyskanych danych)

na ocenę bardzo dobrą: obliczenie i zinterpretowanie jednego wskaźnika (współczynnik korelacji, odchylenie standardowe, mediana, modalna); prezentacja rozkładów liczbowych nie wystarczy na ocenę bdb

- jeśli badania będą miały charakter jakościowy, dla uzyskania oceny bardzo dobrej wymagane jest zaproponowanie typologii postaw, opinii, ocen wyrażanych przez respondentów

- bibliografia: minimum 10 prac związanych z problemem badawczym

Na studiach niestacjonarnych sprawdzian wiedzy obejmuje test składający się z 10 zadań (np. korekta błędnie sformułowanego pytania, dobór wskaźnika do pojęcia teoretycznego, sformułowanie hipotezy ze wskazaniem zmiennych zależnych i niezależnych); zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 50% + 1 sumy punktów (tzn. 16 punktów na 30);

Umiejętności: będą weryfikowane w toku konsultacji poszczególnych części koncepcji badań z prowadzącym zajęcia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)

Kompetencje społeczne: będą weryfikowane w toku prezentacji przygotowanych na zadane przez prowadzącego lub wybrane przez studentów tematy

Zakres tematów:

Wprowadzenie do badań naukowych. Charakterystyka nauki. Język nauki. Klasyfikacja nauk. Proces badawczy: konceptualizacja i operacjonalizacja. Proces badawczy. Problem badawczy. Model heurystyczny. Zmienne i wskaźniki. Metody, techniki i narzędzia badań naukowych.Opracowanie wyników badań. Błędy badań.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny,

wykład konwersatoryjny,

metody aktywizujące – praca grupowa studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 17:45, sala sala onLine-IEFiZ
każdy czwartek, 15:15 - 16:45, sala sala onLine-IEFiZ
Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.