Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej - 1 rok WSM.INP-SDL-110-1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 116
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa do części teoretyczno-prawnej:

Joanna Sieńczyłło – Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis – Nexis, wyd. I, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. IV, Warszawa 2008

Jarosław Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, wyd. III, Warszawa 2008

Maciej Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Kraków-Warszawa 2007

Literatura podstawowa do części praktycznej:

Bisewski Tadeusz, Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Literatura uzupełniająca:

Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy-powołania-bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Warszawa 2009.

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Pawlik Kazimiersz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa 2010.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, poradnik dla studentów, Kraków 2007.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Część teoretyczno-prawna

EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej [K_W01+]

EK2: Potrafi rozróżnić majątkowe i osobiste prawa autorskie [K_W01+]

EK3: Zna podstawowe zasady ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich [K_W01+]

Część praktyczna

EK1: Potrafi samodzielnie przygotować pisemną pracę naukową związaną z tematyką stosunków międzynarodowych [K_U09++]

Ek2: Potrafi poszukiwać źródeł do prowadzonych badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do omawianej problematyki [K_K01++]

Metody i kryteria oceniania:

Część teoretyczno-prawna

EK1, EK2, EK3: kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte, ocena aktywności na zajęciach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo

EK4: ocena aktywności na zajęciach

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Część praktyczna

EK1-EK2 - Sporządzenie bibliografii oraz napisanie pracy na dowolny temat z zakresu stosunków międzynarodowych

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną z zaliczenia obydwóch części.

Zakres tematów:

Treści konwersatorium obejmują następujące zagadnienia:

Część teoretyczna (dr Dominika Dziwisz)

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i relacje. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa autorskie, prawa pokrewne. Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.

Spotkanie 2: Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności.

Spotkanie 3: Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i inni następcy prawni.

Spotkanie 4: Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.

Spotkanie 5: Zakres ochrony majątkowych praw autorskich. Szczególne licencje ustawowe i nowe postacie licencji.

Spotkanie 6: Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.

Spotkanie 7: Plagiat. Definicja. Uregulowania prawne.Prawo cytatu.

Spotkanie 8: Kolokwium zaliczeniowe i podsumowanie aktywności na zajęciach.

Część praktyczna (dr Renata Król-Mazur)

Spotkanie 9 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego, gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna, internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej), sieć internetowa jako źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych, samorządowych, społecznych.

Spotkanie 10 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej, sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliografia, spis rycin, spis wykresów, spis tabel, spis załączników

Spotkanie 11 - poświęcone uwagom technicznym i edytorskim – w tym: rodzaje przypisów, technika sporządzania przypisów i bibliografii (według polskiej normy wydawniczej ISO 690, w systemie harwardzkim, w systemie oksfordzkim, w wybranych krajach wschodnich), zasady sporządzania bibliografii, akapit – jego rola i zastosowanie, wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów, zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników, pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby przedstawiania rysunków, wykresów, tabel, podstawowe znaki edytorskie i wymogi formalne (marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki).

1 spotkanie 4 godzinne na szkolenie w Bibliotece Jagiellońskiej – zapoznanie się z poszczególnymi oddziałami biblioteki, czytelniami, nabycie umiejętności korzystania z katalogów (komputerowego i kartkowego) oraz sprzętu i nośników znajdujących się w czytelni zbiorów audiowizualnych (mikrofilmy, mikrofisze, dokumenty fonograficzne, dokumenty elektroniczne).

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe- studium przypadku

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody eksponujące – pokaz

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Renata Król-Mazur, Dominika Dziwisz 32/29 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Renata Król-Mazur, Dominika Dziwisz 29/29 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Renata Król-Mazur, Dominika Dziwisz 32/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.