Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka - kierunek biotechnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT500 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka - kierunek biotechnologia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla III roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bereta
Prowadzący grup: Agnieszka Banaś, Małgorzata Benedyk-Machaczka, Joanna Bereta, Beata Bober, Monika Bojko, Emilia Bonar, Michał Bukowski, Jarosław Czyż, Justyna Drukała, Józef Dulak, Małgorzata Durbas, Dariusz Dziga, Martyna Elas, Małgorzata Figiel, Urszula Florczyk-Soluch, Michał Gabruk, Andrzej Górecki, Alicja Hinz, Alicja Józkowicz, Aneta Kasza, Kinga Kłodawska, Jakub Kochan, Maja Kosecka-Strojek, Jerzy Kotlinowski, Anna Kozińska, Jerzy Kruk, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Sławomir Lasota, Ewa Latkowska, Dariusz Latowski, Zbigniew Madeja, Jacek Międzobrodzki, Danuta Mizgalska, Beatrycze Nowicka, Anna Pawlak, Katarzyna Piwowarczyk, Jan Potempa, Krzysztof Sarapata, Dorota Satała, Joanna Skrzeczyńska-Moncznik, Krystyna Stalińska, Jacek Stępniewski, Agata Szade, Krzysztof Szade, Małgorzata Szczygieł, Mateusz Wawro, Benedykt Władyka, Ewa Zuba-Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

• Pokazanie studentom na czym polega praca doświadczalna.

• Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami badawczymi z zakresu biotechnologii i nowoczesnej biologii.

• Nauczenie studentów jak należy prawidłowo zaplanować, przeprowadzić i zanalizować doświadczenie naukowe.

• Uświadomienie studentom szybkości rozwoju dziedzin biologicznych i konieczności ustawicznego kształcenia się.

• Przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student, po zaliczeniu pracowni licencjackiej:

• zna dotychczasowe osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biotechnologii komórki, biotechnologii medycznej i diagnostycznej. (BT1K_W21)

• posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratoriach biochemicznych, biologicznych klasy I i II i pokrewnych. (BT1K_W23)


UMIEJĘTNOŚCI

Student, po zaliczeniu pracowni licencjackiej:

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie: biochemii, genetyki molekularnej, biologii komórki lub mikrobiologii (BT1K_U01),

• potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach. (BT1K_U03)

• posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych. (BT1K_U04)

• rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim. (BT1K_U05)

• korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii. (BT1K_U06)

• wykorzystuje typowe programy komputerowe, w tym edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne. (BT1K_U07)

• wykonuje proste doświadczenia naukowe pod kierunkiem promotora, opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu. (BT1K_U08)

• stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych (BT1K_U09),

• posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie. (BT1K_U010)

• samodzielnie zdobywa wiedzę. (BT1K_U015)

• posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem instrukcji dotyczących prowadzenia doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych (BT1K_U016).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student po zaliczeniu pracowni licencjackiej:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej. (BT1K_K01)

• potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami grupowymi. (BT1K_K02)

• wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych. (BT1K_K05)

• jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. (BT1_K07)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Podstawy biologii komórki, Biochemia, Genetyka molekularna, Analiza instrumentalna w biochemii.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny: zaliczenie uzyskuje student, który sumiennie uczestniczył w zajęciach pracowni licencjackiej i wypełniał zalecenia promotora.

Efektem pracowni licencjackiej jest napisanie pracy licencjackiej. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest (oprócz spełnienia innych warunków) uzyskanie dwóch pozytywnych ocen jego pracy licencjackiej, czyli wskazanie w formularzu oceny, że student osiągnął wszystkie efekty kształcenia wymagane dla pracowni licencjackiej oraz uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny samej pracy przez promotora i przez recenzenta.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pracownia licencjacka kończy się uzyskaniem zaliczenia bez oceny. Praca studenta w laboratorium oraz jego praca nad projektem badawczym jest oceniana na bieżąco przez promotora i ocena jest przekazywana studentowi w formie informacji ustnej.

Ocenie podlega:

-zdobywanie wiedzy związanej z prowadzonym projektem,

-przygotowanie merytoryczne do zajęć,

-postęp w opanowywaniu poszczególnych technik badawczych,

-staranność przy wykonywaniu doświadczeń,

-przestrzeganie przepisów BHP,

-prawidłowy zapis eksperymentu

-współpraca z innymi osobami pracującymi w laboratorium, w którym student odbywa zajęcia.


Efektem uczestnictwa w pracowni licencjackiej jest powstanie pracy licencjackiej i to ona podlega szczegółowej ocenie. W formularzu oceny promotor stwierdza, czy student osiągnął wymagane efekty kształcenia dla pracowni licencjackiej a recenzent potwierdza osiągnięcie tych efektów kształcenia, o których można wnioskować na podstawie pracy licencjackiej.

Poszczególne elementy pracy licencjackiej są oceniane punktowo w odpowiedniej skali zarówno przez promotora jak i recenzenta. Promotor dodatkowo ocenia w skali punktowej pracę studenta w laboratorium jak i jego pracę nad rozprawką.

Formularze oceny pracy magisterskiej przez promotora oraz przez recenzenta są dostępne pod adresem: http://www.wbbib.uj.edu.pl/dla-pracownikow/formularze

Metody dydaktyczne:

• metody podające – objaśnianie/wyjaśnianie

• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne,

• metody problemowe – metoda projektów,

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne/problemowe – opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wyników


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• zajęcia laboratoryjne – 60 h

• konsultacje z promotorem – 20 h


Praca własna studenta:

• czytanie najnowszej literatury naukowej z dziedziny obejmującej projekt badawczy – 60 h

• merytoryczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych – 20 h

• praktyczne przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych (wykonanie zadań wskazanych przez opiekuna, np. sporządzenie roztworów, buforów, przygotowanie materiałów do doświadczeń, przygotowanie materiałów do autoklawowania itp.) – 20 h

• opracowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń – 50 h


W sumie: 230 h = 8 pkt ECTS


Pełny opis:

W ramach pracowni licencjackiej student poznaje szereg nowoczesnych metod badawczych. Uczy się obsługi nowoczesnej aparatury. W zależności od wybranego działu biotechnologii, z którym będzie związana tematycznie jego praca licencjacka mogą być to techniki z zakresu biologii komórki, biochemii komórkowej, biochemii analitycznej, biochemii fizycznej, mikrobiologii immunologii, genetyki molekularnej, metody biofizyczne czy bioinformatyczne.

Niektóre z poznanych metod student wykorzystuje następnie podczas realizacji własnego projektu badawczego. Projekt może być naukowy (np. analiza wpływu potencjalnego leku na komórki) lub biotechnologiczny (np. opracowanie nowego testu ELISA, uzyskanie nowej linii komórkowej itp.). Student samodzielnie szuka literatury dotyczącej swojego projektu. Uczestniczy w projektowaniu eksperymentów. Wykonuje doświadczenia lub zadanie biotechnologiczne, analizuje wyniki i tam gdzie jest to zasadne przeprowadza analizę statystyczną wyników. Promotor towarzyszy studentowi w pracy i w miarę potrzeby służy radą i pomocą. Weryfikuje przeprowadzoną przez studenta analizę wyników wszystkich eksperymentów. Po ostatniej naukowej dyskusji z promotorem, student samodzielnie przygotowuje pracę licencjacką będącą wynikiem prowadzonego projektu.

Literatura:

Artykuły dotyczące zagadnień związanych z projektami prowadzonymi przez studentów wyszukane samodzielnie przez studentów w bazach danych oraz wskazane przez promotora. Student powinien przeczytać co najmniej 15 artykułów związanych z tematyką swojej pracy, w tym co najmniej 10 artykułów opisujących oryginalne doświadczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.