Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hispanoamerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR42b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury hispanoamerykańskiej
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia hiszpańska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nawrocka
Prowadzący grup: Ewa Nawrocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury hispanoamerykańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NF1A_W01 +++

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procesu historycznego literatury hispanoamerykańskiej. Zna tendencje i prądy literackie, podstawowe formy literackie; rozumie uwarunkowania twórczości pisarzy tego regionu, zna najwybitniejszych twórców oraz ich dzieła NF1A_W03 +++

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury hispanoamerykańskiej z literaturą europejską, potrafi też wskazać cechy wyróżniające literaturę regionu NF1A_W04 +++

Umiejętności

Student

- potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury Ameryki Łacińskiej NF1A_U07 +++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę, potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o kontekst kulturowy właściwy dla regionu. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe i typowe elementy imaginarium NF1A_U09 +++

- wykorzystując różne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia z zakresu historii

literatury hispanoamerykańskiej NF1A_U11 +++

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość dziedzictwa kultury iberoamerykańskiej, jej znaczenia dla kultury uniwersalnej; ma szacunek dla odmienności kulturowej NF1A_K05 +++Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie – udział w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze).

Egzamin ustny – w oparciu o podane zagadnienia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe wiedzy i aktywności studentów w trakcie ćwiczeń

Egzamin ustny w semestrze zimowym


Metody dydaktyczne:

- metody podające – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

- metody problemowe – wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

- metody eksponujące – lektura, film

- metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstu

Bilans punktów ECTS:

uczestnictwo w zajęciach (60h - 2 ECTS)

przygotowanie do zajęć (90h – 3 ECTS.)Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu historii literatury hispanoamerykańskiej XX i XXI wieku. Motywem przewodnim jest problematyka amerykańskiej tożsamości kulturowej przedstawiona w literaturze regionu.

Pełny opis:

Wykład: awangarda poetycka (Huidobro, Vallejo, Neruda, Borges; ultraizm i kreacjonizm) – charakterystyka powieści regionalnej i jej kontekst ideologiczno-kulturowy – człowiek i natura w "novela de la tierra" – tematyka Indianina w prozie iberoamerykańskiej (indianismo – indigenismo – neoindigenismo – literatura testimonial) – obraz Rewolucji Meksykańskiej w literaturze (od Azueli po Fuentesa i Rulfo) – gaucho w literaturze (Sarmiento – Hernández – Guiraldes) – iberoamerykańska „nowa proza” (ogólna charakterystyka zjawiska w świetle eseju literackiego) – proza „metafizyczna” regionu La Platy (Borges, Sábato, Onetti, Cortázar) – inspiracje filozoficzne w prozie iberoamerykańskiej XX wieku – Carpentier y lo real maravilloso – teoretyczne koncepcje powieści (Sábato, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa) – realizm magiczny – nowa powieść historyczna – tendencje postmodernistyczne (krytyka „makondyzmu”, kultura masowa, estetyka „kitsch”, „camp” i „pop”. Pokolenie McOndo, Pokolenie „crack”)

Literatura:

Podręczniki:

Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura

hispanoamericana, t. 3-4.

Łukaszyk, Ewa, Pluta, Nina, Historia literatur iberoamerykańskich

Gálvez, Marina, La novela hispanoamericana hasta 1940

Gálvez, Marina, La novela hispanoamericana contemporánea

Shaw, Donald, La nueva narrativa hispanoamericana

Literatura uzupełniająca

Donoso, José, Historia personal del boom

Fuentes, Carlos, La nueva novela hispanoamericana

Mroczkowska Brand, Katarzyna, Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku.

Nawrocka, Ewa, Opowieści o Raju utraconym.

Paz, Octavio, El laberinto de la soledad.

Lektury

1.Quiroga, Horacio, cuentos (wybór)

2. Rivera, José Eustasio, La vorágine

3. Arguedas, José María, Los ríos profundos

4. Borges, Jorge Luis, Ficciones, Aleph (wybór)

5. Carpentier, Alejo, El reino de este mundo

6. Cortázar, Julio, wybór opowiadań lub Rayuela

7. Rulfo, Juan, Pedro Páramo

8. García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad

9. Fuentes, Carlos, La región mas transparente lub Aura

10. Puig, Manuel, Boquitas pintadas

11.Vargas Llosa, Mario, La casa verde

12.Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes

13.Fuguet, Alberto, Gómez, Sergio, McOndo (wybór opowiadań)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.