Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka perskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-1-01B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka perskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 16.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Rusek-Kowalska
Prowadzący grup: Soraya Musavi, Renata Rusek-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- student ma świadomość istnienia dwóch odmian stylistycznych języka perskiego;

- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka perskiego w odmianie literackiej i kolokwialnej; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFIra1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1; NFIra1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku perskim podstawowych typów prac pisemnych, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury; NFIra1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku perskim krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu; NFIra1A_U04 +

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język perski i odwrotnie prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny; NFIra1A_U05 +++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia; NFIra1A_U11 +

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIra1A_K02 +

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIra1A_K03 ++


Wymagania wstępne:

zaliczony I semestr praktycznej nauki języka perskiego (120 godz.)

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczone 4 nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego;

zaliczenie drugiego semestru na podstawie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie, odrabiania zadań domowych (w tym prowadzenia dziennika w języku perskim) oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów.

Egzamin zdalny pisemny - w formie testu wyboru na platformie PEGAZ i ustny - poprzez platformę służącą komunikacji na odległość.

Na egzaminie i testach zaliczeniowych obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-59 pkt. – ocena ndst

• 60-69 pkt. – ocena dst

• 70-75 pkt. – ocena + dst

• 76-85 pkt. – ocena db

• 86-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Po zakończeniu każdego modułu lekcyjnego studenci piszą test sprawdzający. Warunkiem końcowego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich testów śródsemestralnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, prezentacja audio

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: inscenizacja, metoda sytuacyjna

metody praktyczne: ćwiczenia produkcyjne, metoda przewodniego tekstu, pokaz, symulacja

Bilans punktów ECTS:

27 [11 (I sem.), 16 (II sem.)]


- 240 godz. zajęć (120 - I semestr/ 120 - II semestr) – 5 ECTS


- przygotowanie do zajęć: prace pisemne i lektura tekstów 150 godz. – 10 ECTS


- przygotowanie do egzaminu końcowego 150 godz – 12 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia orientalna - iranistyka, rok 1
filologia orientalna - iranistyka, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do egzaminu ze znajomości języka perskiego na poziomie językowym określonym przez standardy ESOKJ dla poziomu B1 z uzupełnieniem o tematykę filologiczną w zakresie iranistyki. Dodatkowo student poznaje pismo perskie oparte na alfabecie arabskim oraz zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu kultury perskiej, potrzebną w relacjach interpersonalnych.

Specyfika języka perskiego wymaga od studenta równoczesnego poznania dwóch poziomów stylistycznych idiomu: potocznego i literackiego.

Pełny opis:

Luty (16 godz.)

2 godz. – powtórzenie materiału.

6 godz. – czas przeszły prosty (gozašte-ye sāde). Opowiadanie "Sam va Zal"

2 godz. – Zestawienie czasu teraźniejszego i przeszłego prostego.

6 godz. – Czas przeszły niedokonany (gozašte-ye estemrāri). Opowiadanie "Zal va Simorq"

Marzec (30 godz.)

6 godz. – Czas przeszły niedokonany - dialog "Dar istgāh-e otobus". Zestawienie czasu przeszłego prostego, niedokonanego i teraźniejszego.

4 godz. – Postpozycja -rā. Ćwiczenia.

4 godz. – Tryb rozkazujący (fe'l-e amr). Ćwiczenia. Dialog "Dar sefārat"

8 godz. - Tryb łączny (vajh-e eltezāmi). Tekst "Mixāham be Irān beravam".

6 godz - Tekst o Nou Ruzie (irańska obrzędowość). Piosenka "Gonješkak".

2 godz. – Powtórzenie materiału

Kwiecień (28 godz.)

4 godz. – Opowiadanie o polskich świętach Wielkanocy. Porównanie Nou Ruzu z polską obrzędowością świąteczną.

6 godz. – Praesent Perfect (gozašte-ye naqli). Ćwiczenia.

6 godz. – Past Perfect (gozašte-ye dur). Tekst "Rostam-o-Sohrāb".

4 godz. – Powtórzenie materiału. Ćwiczenia.

4 godz. - Poezja klasyczna (Sa'di) i współczesna (Ahmad-e Šāmlu)

4 godz. – Wizyta w perskim domu. Dialog "Yek mehmāni-ye nāhār"

Maj (28 godz.)

6 godz. – Opowiadanie "Bahrām Gur va kanizak 1"

6 godz. – Opowiadanie "Bahrām Gur va kanizak 2"

6 godz. – Opowiadanie "Bahrām Gur va kanizak 3"

6 godz. – Opowiadanie polskich legend i bajek.

4 godz. – Słuchanie nagrań.

Czerwiec (18 godz.)

4 godz. – opisywanie trasy, odgrywanie scenek: u lekarza, w sklepie, na poczcie itp.

4 godz. – plany wakacyjne. Pisanie listu

10 godz. – powtórzenie materiału, ćwiczenia ze słuchu, konwersacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Soraya Musavi, Renata Rusek-Kowalska, Skrypt do nauki języka perskiego (materiały własne);

Behzad F., Divshali S., Sprachkurs Persisch, Bamberg 2000.

Ghobadi Ch., Vill du lära dig Persiska?, Helsingborg 1993.

Pisowicz A., Fracyon M., Fârsi. Materiały do nauki języka perskiego, Kraków 1995

Purnāmdāryān T., Dars-e fārsi barā-ye āmuzān-e xāreji (doure-ye moqaddamāti), Tehrān 1997–1998 (1376).

Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi (doure-ye moqaddamāti), t. 1-2, Tehrān 1993–1994 (1372).

Zarqāmiyān M., Doure-ye āmuzeš-e zabān-e fārsi (az mobtadi tā pišrafte), t. 1-3, Tehrān 2003–2004 (1382).

Nagrania własne, nagrania do podręcznika Samareh Y., Āmuzeš-e zabān-e fārsi (doure-ye moqaddamāti), t. 1-2, Tehrān 1993–1994 (1372).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.