Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródłoznawstwo epoki nowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH.IH.UD.7.4a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo epoki nowożytnej
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedziela
Prowadzący grup: Justyna Gałuszka, Adam Perłakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student powinien uzyskać podstawowe informacje o źródłach epoki nowożytnej oraz o tym, w jaki sposób z nich

korzystać w codziennej pracy naukowej.

Efekty kształcenia:

Student:


Posiada pogłębioną, uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę historyczną, do specjalizacji w

wybranych działach nauk historycznych;HIS_K2_W01, HIS_K2_W06


Potrafi analizować, interpretować i wykorzystać do własnych badań teksty historyczne oraz

różnorakie źródła; HIS_K2_U05


Wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków, przy

uszanowaniu poglądów innych osób. HIS_K2_K06


Prerekwizyt:

Źródłoznawstwo epoki nowożytnej WH.IH.UD.7.4a

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

KONWERSATORIUM, ZALICZENIE NA OCENĘ,


Zaliczenie z oceną na podstawie obecności i aktywnego udziału w

zajęciach, w tym oceny referatu, który przygotuje w trakcie semestru każdy ze studentów. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru - każdą kolejną należy odrobić na dyżurze.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena na podstawie aktywności i obecności na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody dydaktyczne:

Objaśnienie, wyjaśnienie, opis, pogadanka, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

historia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą źródeł wykorzystywanych w badaniach nad epoką nowożytną (XVI-XVIII wieku).

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą poznawać podstawowe problemy dotyczące źródłoznawstwa epoki nowożytnej, w tym zagadnienia związane z: interpretacją i analizą nowożytnych źródeł historycznych, ich klasyfikacją oraz gatunkami (źródła narracyjne i dokumentacyjne). Ze względu na ograniczoną liczbę zajęć poruszane będą wybrane rodzaje źródeł, najczęściej spotykane w pracy historyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

2. E.A. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

3. A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, wyd. III popr. i uzup., Częstochowa 2001.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.