Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPL/WT/1/12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Szturc
Prowadzący grup: Włodzimierz Szturc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student zna koncepcje teoretyczne z dziedziny antropologii społecznej i kulturowej, które potrafi zastosować przy analizie i interpretacji faktów i tekstów kultury zarówno dawnej jak i współczesnej;

2. Ukończywszy kurs - student posługuje się poprawną terminologia z zakresu nauk o kulturze;

3. Zna w istotnym zarysie przemiany myśli antropologicznej w XX wieku i umie przypisać dane zjawisko kulturowe do systemu etnologicznego.

Umiejętności:

1. Student potrafi ocenić informację oraz systemy poznawcze antropologii kulturowej;

2. Umie przygotować plan badań własnych, kierować badaniami zespołowymi, wyciągać wnioski z badań empirycznych i syntetyzować je;

3. Potrafi dyskutować na zadany temat używając języka właściwego danej szkole antropologicznej;

4. Potrafi samodzielnie zastosować konkretna metodę etnologiczną doi badania zjawisk kulturowych.

Kompetencje społeczne:

1.Student akceptuje konieczność oceniania jego badań własnych, pracy na zajęciach, współpracuje z innymi na jednym stanowisku badań;

2.Rozumie różnorodność systemów antropologicznych i potrafi przystosować je do analizy zjawisk kulturowych (obrzędy, ceremonie, wiece, koncerty, performance, instalacje itp.).Wymagania wstępne:

wpis do USOS

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie po 2 semestrze ma charakter pisemnego testu. Student odpowiada na 10 pytań wymagających ścisłej odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie nieobecność (po konsultacji z prowadzącym należy zdać materiał będący przedmiotem opuszczonych zajęć).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe - poprzez zadawanie pytań na zajęciach i ocenianie udzielanych odpowiedzi; po 10 zajęciach - test próbny - rodzaj przygotowania do egzaminu końcowego; test oparty na tej samej strukturze, co test końcowy.

Dodatkowo ocenie podlegają: terminowość wykonania pracy, samodzielność myślenia, jasność wypowiedzi.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład przedmiotowy z następującymi składowymi metodami:

a) metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie),

b)metody problemowe (wykład konwersatoryjny oraz metody aktywizujące, tu: metoda dyskusji dydaktycznej, analiza efektów badania) oraz metoda praktyczna (pokaz materiału ikonograficznego, film, nagranie)

Bilans punktów ECTS:

30 godzin zajęć oraz 30 godzin pracy samodzielnej (praca własna) - przygotowanie na zajęcia, realizacja zadań, zapoznanie się z lekturami, przygotowanie się do testu)

2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

wiedza o teatrze, rok 1

Skrócony opis:

Antropologia kultury zwana niekiedy antropologia społeczną lub w kręgu anglojęzycznym etnologią jest nauka o kulturze różnych ludów i ich form społecznych W pracy nad zagadnieniami antropologii zajmować się będziemy rożnymi jej działami: (1) historią kultury, jej przeobrażeniami, teoriami pamięci, śladu i rudymentu; interesować nas będą (2) studia nad procesami przemian kulturowych prowadzone w różnych krajach (Anglia, Francja, USA, Polska), (3) przyjrzymy się strukturalnym analizom kultury, osobowości i etosu kultury, wreszcie punktem odniesienia będą (4) porównawcze analizy struktur społecznych w kulturze (rytualne, ceremonie, obrzędy przejścia, magia, widowiska religijne itd.)

Pełny opis:

1.Zagadnienie definicji i określenia antropologii kultury. Główne współczesne nurty tej nauki. Socjologia a antropologia. Najwybitniejsi polscy i europejscy badacze kultury w XX wieku.

2.Szkoły i kierunki antropologii kultury w XX wieku - Franz Boas.

3.Szkoła etnosocjologiczna: R. Linton, M. Mauss. Ujęcie antropologii przez R.Benedict (i konfiguracjonizm), M. Mead i B. Skargę.

4.Szkoła funkcjonalistów - B. Malinowski

5.Rozwój funkcjonalizmu - A.R. Radcliffe-Brown.

6.Polska (historyczna) antropologia kultury: L. Krzywicki, J. Obrębski.

7.Badania mitoznawcze a religioznawstwo fenomenologiczne - M. Eliade

8. Znaczenie badań rytuałów dla antropologii kultury. V. Turner.

9. Obrzędy przejścia i teoria A. Van Gennepa.

10.Badania Levi-Straussa - strukturalizm.

11.Gender studies i płeć kulturowa: M. Mead, H. Moor, S. Ortner.

12.Przegląd kierunków w antropologii kulturowej końca XX i początku XXI wieku.

12.Podsumowanie metodologii badań antropologicznych.

Literatura:

1.Literatura obowiązkowa:

1.Wojciech J. Burszta, "Antropologia. Zarys teorii i historii", Warszawa 2006.

2. Janusz Gajda, "Antropologia kulturowa" 2 tomy; Cz.I "Wprowadzenie do wiedzy o kulturze", Cz.II "Kultura obyczajowa początku XXI wieku", Kraków 2008;

lub:

2b. Andrzej K. Paluch, "Mistrzowie antropologii społecznej. Rzecz o rozwoju teorii antropologicznej". Warszawa 1990.

3. Bronisław Malinowski, "Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei", przełożyli B. Olszewska-Dyoniziak i S. Szynkiewicz, posłowie A. Waligórski, t.I i II, Warszawa 1986, stąd obowiązkowe rozdziały 3,17,18, choć dla rozumienia metody Malinowskiego polecana jest całość dzieła wraz z Posłowiem A. Waligórskiego i słowem wstępnym J.G. Frazera;

lub:

3b: Claude Levi-Strauss, "Antropologia strukturalna", tłum. K. Pomian, Warszawa 1970.

Lektury dodatkowe (dwie do wyboru):

1. "Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje", red. M.Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004

2.Philippe Carl Salzman, Patricia Rice, "Myśleć jak antropolog", Sopot 2009.

3. Ruth Benedict, "Wzory kultury", tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1966.

4."Słownik etnologiczny. Terminy ogólne", Poznań 1987 (stąd opis zjawisk i definicje pojęć używanych podczas zajęć.

5.Mircea Eliade, "Sacrum, mit, historia. Wybór esejów", tłum.A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.

6. Claude Levi-Straus, "Smutek tropików", tłum. A. Steinsberg, Warszawa 1966.

7."Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje", red. M.Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004.

Lektury tematyczne - dla studentów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami szczegółowymi związanymi z reprezentacją i teorią śladu; z myśli prezentowanych w poniższych pracach - może da się zbudować "inną antropologię kultury"?:

1. E. Levinas, "Rozum i słowo", Kraków 1988.

2. A. Zawadzki, "Literatura a myśl słaba", Kraków 2009.

3. J. Baudrillard, "Symulakry i symulacje", Warszawa 1996.

4. A. Futiger, "Człowiek i jego znaki", Warszawa 2002.

5. A. Rouille, Fotografia, Kraków 2007.

Uwagi:

Student może przedstawić samodzielnie ułożona listę lektur dodatkowych i skonsultować ją z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.