Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.46s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing kultury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-121-1-ZD-6
Przedmioty dla programu WZKS-121-2-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wiedza:


Efekty kształcenia:

K_W11 - zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów.

Umiejętności:

K_U07 - pod kierunkiem opiekuna naukowego zdobywa umiejętność w pracy nad opracowaniem projektu i jego realizacją

K_U13 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych.

Kompetencje społeczne:

K_K02 - rozumie zasady współpracy w grupie

K_K06 - potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest:

- przygotowanie w grupie planu marketingowego wybranej instytucji kultury

- napisanie testu zaliczeniowego z wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć oraz z dostępnej literatury


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

– aktywny udział w zajęciach i indywidualne konsultacje

– praca w grupie

- praca indywidualna (zapoznanie się z literaturą, przygotowanie do testu)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w działalności marketingowej organizacji kulturalnych.

Zajęcia są realizowane w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Podstawowe pojęcia i definicji związane z marketingiem w kulturze

Analiza otoczenia marketingowego

Analiza SWOT dla wybranej instytucji kultury

Procedura segmentacji rynku oraz wybór rynku docelowego

Marketing mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja jako elementy marketingu)

Specyfika zarządzania marketingiem w kulturze

Literatura:

P.Kotler, K.L.Keller, Marketing, Poznań 2018

P.Kotler, H.Kartajaya, I.Setiawan, Marketing 4.0, Warszawa 2017

M.Dragićević-Sesić, B.Stojakovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010

Ł. Wróblewski, Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Warszawa 2012

A. Niemczyk, Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Kraków 2007

marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, red. T. Domański, Łódź 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.