Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Dietetyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WL-n109-0-ZD-6
  Nazwa: Dietetyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: dietetyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Lekarski (od 12/13) [ inne programy w tej jednostce ]
Obsługa: Magdalena Kubik
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy rok, dietetyka
Drugi rok, dietetyka
Trzeci rok, dietetyka

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat na dietetyce
Licencjat na dietetyce
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci pracują w: - publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, - domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, - organizacjach konsumenckich, - jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, - instytucjach naukowo-badawczych - placówkach sportowych i innych, - zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, - szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Treści nauczania:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA

- zna strukturę i funkcje biologiczne związków chemicznych wchodzących w skład organizmu białek, lipidów, węglowodanów, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin

- zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu parazytologii oraz mikrobiologii ogólnej i żywności

- zna główne surowce przemysłu spożywczego oraz procesy technologiczne stosowane w przetwarzaniu, produkcji i utrwalaniu żywności wraz z ich wpływem na jakość produktów spożywczych

- zna chemiczne i fizyczne metody stosowane w analizie żywności oraz w ocenie jakości żywności

- zna budowę anatomiczną układów i narządów ciała ludzkiego oraz posiada wiedzę dotyczącą podstawowych mechanizmów fizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników odżywczych

- zna mechanizmy dziedziczenia, choroby uwarunkowane genetyczne, ich związek z żywieniem oraz znaczenie interwencji dietetycznej w profilaktyce tych chorób

- posiada podstawową wiedzę o etiopatogenezie i obrazie klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia (w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad leczenia dietetycznego) chorób metabolicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, dermatologicznych, nefrologicznych, chorób układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej oraz chorób zakaźnych

- posiada podstawową wiedzę z zakresu alergologii: zasady rozpoznawania alergii, alergeny z pokarmów i dodatków do pokarmów, różnicowanie alergii na pokarm od nietolerancji pokarmów

- posiada podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki labolatoryjnej, farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością

- posiada wiedzę na temat psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą, barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem oraz interakcji społecznych zachodzących na gruncie instytucji medycznych i społecznych w zakresie dietetyki

- zna zasady oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zasady zdrowego żywienia (w tym rodzaje diet) w odniesieniu do niemowląt, dzieci i młodzieży, osób dorosłych (w tym kobiet w ciąży i w okresie karmienia) oraz osób w wieku starszym

- zna substraty stosowane w leczeniu żywieniowym, wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz metody podania żywienia do układu naczyniowego

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

- zna zasady, etapy i formy prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych w planowaniu prawidłowego żywienia oraz zna metody oceny efektywności prowadzonej edukacji i interwencji żywieniowej

- zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych

- zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka

- zna zasady organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego

- ma wiadomości na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej, przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w oparciu o wiedzę z zakresu produkcji i bezpieczeństwa żywności i żywienia, a w szczególności organizację zakładów dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)

- orientuje się w interdyscyplinarnym charakterze dietetyki, która łączy wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego z wiedzą na temat technologii żywności i potraw oraz towaroznawstwa; higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności; chemicznych i fizyko-chemicznych metod stosowanych w analizie żywności oraz w ocenie jej jakości; zna także miejsce dietetyki w systemie ochrony zdrowia na poziomie krajowym

UMIEJĘTNOŚCI

- posiada umiejętność oceny rodzaju niedożywienia w oparciu o badania antropometryczne oraz wdrożenia odpowiedniego żywienia

- posiada umiejętność doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych

- potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia (zadławienie, utrata przytomności, omdlenie), spowodowanego niewydolnością układu pokarmowego

- potrafi przeprowadzić analizę żywności i oznaczanie składników w surowcach, półproduktach i wyrobach gotowych przemysłu spożywczego przy użyciu odpowiedniego sprzętu i aparatury

- potrafi komunikować się z współpartnerami oraz z pacjentami/klientami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka

- potrafi identyfikować żywieniowe problemy człowieka zdrowego i chorego, zalecić odpowiednią dietę oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych

- potrafi przeprowadzić analizę epidemiologiczną w przypadku wystąpienia ogniska zakażeń pokarmowych i zaproponować odpowiednią metodę identyfikacji czynnika odpowiedzialnego za wystąpienie zachorowań

- umie korzystać z tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i obliczać średnioważoną normę żywienia dla osób zdrowych i chorych w żywieniu zbiorowym

- umie zaplanować posiłki dla osób zdrowych w zależności od aktualnego stanu odżywienia, wieku, aktywności fizycznej, oraz dla osób chorych w zależności od rodzaju schorzenia (z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm oraz dostępnych warunków)

- posiada umiejętność interpretacji badań laboratoryjnych w ustaleniu właściwego żywienia

- posiada umiejętność edukowania żywieniowego ludzi zdrowych w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz ludzi chorych, z uwzględnieniem rodzaju choroby oraz stopnia jej zaawansowania (w tym umiejętność przygotowania materiałów edukacyjnych)

- posiada umiejętność obsługi komputera i żywieniowych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu, potrafi zinterpretować uzyskane z programu komputerowego wyniki z 24-godzinnego wywiadu indywidualnego pacjenta w odniesieniu do obowiązujących norm żywieniowych

- potrafi identyfikować w praktyce błędy dotyczące sposobu utrwalania i przechowywania żywności i jakości żywności w świetle ustawodawstwa polskiego oraz błędy w systemach zarządzania i zapewnienia jakości oraz higieny i bezpieczeństwa żywności (nieprzestrzeganie zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP)

- potrafi dokonać statystycznej analizy zgromadzonych w bazie danych informacji żywieniowych uzyskanych z badań populacyjnych

- potrafi prowadzić dokumentację postępowań dietetycznych prowadzonych u pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ośrodków żywienia zbiorowego

- potrafi zaplanować i wspólnie z lekarzem wdrożyć żywienie odpowiednie dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, neurologicznymi, dermatologicznymi, nefrologicznymi, zakaźnymi oraz z chorobami układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej

- posiada umiejętność przygotowania raportu pisemnego na temat związany z kierunkiem studiów

- posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z obcojęzycznego piśmiennictwa oraz porozumiewanie się z pacjentem (na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki

- jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się konsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta

- okazuje szacunek wobec pacjentów oraz przestrzega ich praw

- stosuje się do zasad etyki zawodowej

- wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone mu zadania

- potrafi współpracować z lekarzem, pielęgniarką i innymi członkami zespołu terapeutycznego dla dobra pacjenta

- potrafi określać priorytety oraz stosownie do tego organizować pracę własną

- potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące pacjentów oraz innych aspektów pracy zawodowej

- w trakcie wykonywania zadań zawodowych dba o bezpieczeństwo pacjentów, współpracowników oraz własne

- potrafi formułować opinie dotyczące stanu odżywienia i żywienia pacjentów także wytwarzania i jakości produktów spożywczych