Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie i prowadzenie procesu biotechnologicznego na przykładzie produkcji piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT610 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Planowanie i prowadzenie procesu biotechnologicznego na przykładzie produkcji piwa
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bonar, Benedykt Władyka
Prowadzący grup: Emilia Bonar, Benedykt Władyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bonar, Benedykt Władyka
Prowadzący grup: Emilia Bonar, Benedykt Władyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student w sposób bardzo szczegółowy i uporządkowany zyskuje wiedzę na temat technicznej realizacji procesu produkcji napoju spożywanego na świecie w ilości 148 bilionów litrów rocznie, poznaje wykorzystywane do tego celu mikroorganizmy, operacje, urządzenia i procesy zachodzące bądź stosowane w procesie produkcyjnym


Umiejętności:

- student zyskuje praktyczną umiejętność wykorzystywania metod i technik właściwych do rozwiązania zagadnień związanych z pracą biotechnologa, potrafi obsługiwać aparaturę stosowaną w biotechnologii, posiada umiejętność dokonywania obliczeń (np. wydajności, rachunek ekonomiczny procesu), korzysta z narzędzi internetowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji, opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu


Kompetencje:

- student potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektem grupowym mającym ciągły i długofalowy charakter, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Wiedza:

BTK_W20, P1A_W08 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych i ich technicznej realizacji, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy, posiada wiedzę na temat operacji, procesów i urządzeń zachodzących bądź stosowanych w procesie produkcyjnym

BTK_W21, P1A_W04, P1A_W05, P1A_W08, student zna osiągnięcia biotechnologii i ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi stosowanych w różnych subdyscyplinach biotechnologii

Umiejętności:

BTK_U02, P1A_U01, P1A_U07 student potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią

BTK_U03, P1A_U01 potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach

BTK_U04, P1A_U01 posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych

BTK_U06 P1A_U03 student posiada umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji, w tym ze źródeł elektronicznych, z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu biotechnologii

BTK_U08 student wykonuje proste doświadczenia pod kierunkiem opiekuna naukowego; opracowuje wyniki doświadczeń i podejmuje próbę ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu P1A_U04 P1A_U06

BT1K_U09 student posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium biotechnologicznym i w pracy takiej poczuwa się do współodpowiedzialności za odpowiednią organizację działań oraz bezpieczeństwo współpracujących z nim osób

Kompetencje:

BT1K_K01student zna zakres i ograniczenia posiadanej przez siebie wiedzy fachowej i rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania

BTK_K02 P1A_K02, P1A_K03 student potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter

BTK_K05 wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych

BTK_K07, P1A_K06 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych


Wymagania wstępne:

Kurs dedykowany jest dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia kierunku biotechnologia, osoby nie spełniające w/w kryterium mogą zapisywać się na kurs po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena weryfikowana na podstawie dyskusji prowadzonych w trakcie zajęć, uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz sprawozdania pisemnego zawierające opis wykonanych doświadczeń wraz z analizą uzyskanych wyników i ich interpretacją.


Zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:

- pisemne kolokwium oceniające przyswojenie i zrozumienie wiedzy przekazywanej na ćwiczeniach

- obecność i aktywna postawa na ćwiczeniach

- właściwe przygotowanie pisemnego sprawozdania z przebiegu zajęć

Kryteria zaliczania ćwiczeń podawane są na początku zajęć.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) prowadzone w laboratoriach Wydziału z dostępem do specjalistycznej aparatury, w grupach, połączone z dyskusją dydaktyczną, zakończone przygotowaniem pisemnego sprawozdania zawierającego analizę, interpretację i dyskusję uzyskanych wyników. Ćwiczenia będą uzupełnione wykładem multimedialnym, prezentacją filmów oraz materiałami dostępnymi przez platformę zdalnego nauczania Pegaz

Bilans punktów ECTS:

30 ćwiczeń

2 ECTSSkrócony opis:

Piwo najstarszy i najczęściej spożywany napój alkoholowy oraz trzeci po wodzie i herbacie najbardziej popularny napój na świecie. Jest to napój otrzymany na drodze enzymatycznej hydrolizy skrobi i białek zawartych w ziarnach zbóż i poddany fermentacji alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży i specjalistycznej aparatury ciągu technologicznego. Być może warto podjąć próbę by Wydział który w nazwie posiada również człon ‘Biotechnologia’ produkował własne piwo. Na proces produkcji piwa składają się następujące etapy: otrzymanie słodu, przygotowanie brzeczki, fermentacja brzeczki, leżakowanie, dojrzewanie, (filtracja) i rozlew piwa. Wszystkie etapy będę przez studentów samodzielnie wykonane. Zajęcia przybliżą techniczne aspekty i technologiczną realizację procesu dotyczącą między innymi napowietrzania, wymiana ciepła, wyjaławiania, pomiaru i kontroli parametrów fizykochemicznych procesu. Studenci przeprowadzą również wszystkie operacje poprzedzające proces produkcyjny m.in. przygotowanie bioreaktora, inokulum, podłoża hodowlanego. Będą obsługiwać specjalistyczne urządzenia np. śrutownik, kadź zacierną, fermentory, tym samym zapoznają się z działaniem takich urządzeń.

Kurs stanowi znakomite uzupełnienie obowiązkowych przedmiotów kierunkowych – biotechnologii i mikrobiologii przemysłowej. Kurs ma na celu w sposób praktyczny zapoznać studentów z przykładem produkcji biotechnologicznej. Jest to kurs dostarczający informacji dotyczących metod wytwarzania produktów na przemysłową skalę. Student na zajęciach praktycznych poznaje działanie i zakres zastosowań aparatury poprzez realizację problemowych zadań badawczych. Praktycznie poznaje zasady planowania eksperymentu, zastosowania odpowiednich metod badawczych, odpowiednich obliczeń matematycznych oraz właściwej analizy uzyskanych rezultatów.

Pełny opis:

Piwo – najstarszy i najczęściej spożywany napój alkoholowy oraz trzeci (po wodzie i herbacie) najbardziej popularny napój na świecie. Napój otrzymany na drodze enzymatycznej hydrolizy skrobi i białek zawartych w ziarnach zbóż i poddany fermentacji alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży i specjalistycznej aparatury ciągu technologicznego. Próba produkcji piwa marki WBBiB, UJ. Na proces produkcji piwa składają się następujące etapy: otrzymanie słodu, przygotowanie brzeczki, fermentacja brzeczki, leżakowanie, dojrzewanie, (filtracja) i rozlew piwa. Wszystkie etapy zostaną przeprowadzone samodzielnie przez studentów, co wiązać się będzie z obsługą specjalistycznych urządzeń np. śrutownika, kadzi zaciernej, kadzi filtracyjnej, fermentorów, urządzeń do kontroli poprawności procesów zacierania, fermentacji oraz dojrzewania. Tym samym studenci zapoznają się z technicznymi aspektami i technologiczną realizacją procesu m.in. z problemem napowietrzania, wymiany masy i ciepła, wyjaławiania, pomiarów i kontroli parametrów fizykochemicznych procesu. Przeprowadzone będą również operacje poprzedzające proces produkcyjny m.in. przygotowanie bioreaktora, inokulum, podłoża hodowlanego. Studenci będą obsługiwać specjalistyczne urządzenia np. śrutownik, kadź zacierną, fermentory, tym samym zapoznają się z działaniem takich urządzeń. Ponadto studenci zostaną zapoznani z charakterystyką drożdży i innych mikroorganizmów związanych z produkcją piwa. Studenci poznają zasady planowania procesu, zastosowania odpowiednich obliczeń kosztów materiałów, mediów, aparatury oraz nakładów pracy oraz analizy uzyskanych rezultatów.

Literatura:

Literatura

[1] Podstawy biotechnologii przemysłowej. Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka; ISBN: 83-204-3265-7; WNT 2007

[2] Technologia biochemiczna. K.W. Szewczyk; ISBN: 83-7207-431-3; WPW 2003

[3] Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych. Praca zbiorowa pod redakcją J.Fiedurka; ISBN: 83-227-2226-5; UMCS 2004

[4] Podstawy biotechnologii. C.Ratledge, B.Kristiansen ISBN: 978-83-01-16541-3; PWN 2012

[5] Domowe warzenie piwa. R.Lehrl ISBN 978-83-7773-081-2; Wydawnictwo RM

Uwagi:

Zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznym laboratorium Wydziału z dostępem do aparatury specjalistycznej, wprowadzenie w postaci wykładu multimedialnego. Terminy zajęć nie są sztywno ustalone, zajęcia prowadzone są w systemie blokowym. Grupy 8 osobowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.