Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.10IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Plebańczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Plebańczyk, Michał Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

• zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania strategicznego, ze wskazaniem na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki,

• kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do koncepcji zarządzania strategicznego

• kształtowanie umiejętności wykorzystania przez studentów narzędzi z zakresu analizy strategicznej,

• uświadomienie studentom konieczności i korzyści z systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student

o zna i rozumie znaczenie zasad, reguł, misji i celów organizacji kultury

o ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury

o potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

o potrafi przyjąć rolę moderatora dyskusji, w której prezentowane są różne poglądy, dbając o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - różne formy zaliczenia ustalane przez prowadzących poszczególne grupy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca studentów jest oceniana przez poszczególnych prowadzących.

Kurs odbywa się w formie zajęć stacjonarnych oraz poprzez platformę Pegaz

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, PBL

Bilans punktów ECTS:

Wykład (30 g) – 1 ECTS


Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami oraz przygotowanie prezentacji (30g) – 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego – 60g – 2 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Program zajęć jest skupiony wokół problematyki zarządzania strategicznego. W trakcie zostaną omówione i poddane krytycznej analizie wspólnie z uczestnikami klasyczne i współczesne podejścia do omawianych problemów.

Pełny opis:

W poruszanej problematyce znalazły się zagadnienia związane z klasycznym podejściem do zarządzania strategicznego, krytycznym do nich podejściem oraz współczesnym myśleniem strategicznym. Poszczególne tematy zostały zapisane w sposób szczegółowy w informacjach dot. konkretnych grup uczestników.

Literatura:

Literatura ogólna przedmiotu:

Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, Myślenie strategiczne. Jak zapewnić sobie przewagę w biznesie, polityce

de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007

Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Wolters Kluwer Warszawa 2010

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009

Grant Robert M., Współczesna analiza strategii, Warszawa 2011

Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2000

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje , metody, Wyd. AE, Wrocław, 2007

Moszkowicz, M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Radwan A., Plan i strategia w organizacjach pozarządowych [w:] Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, pod red. Ewy Bogacz – Wojtanowskiej i Sylwii Wrony

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015

Stocki R., Prokopowicz P. Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu., Wolters Kluwer Warszawa 2012

W trakcie trwania poszczególnych bloków uczestnicy będą otrzymywali fragmenty studiów przypadków i nagrań wideo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.