Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza i ocena jakości żywności WL-T2.Anal.Oc.Żyw.
Ćwiczenia przedkliniczne (CWPK) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, 1993, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

2. Pearson D., The Chemical Analysis of Food, J&A Churchill, Londyn.

3.AOAC, Official Methods of Analysis. 15 th ed., Arlington, 1990. USA.

4. Rutkowska U., Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności, 1981, PZWL, Warszawa.

5. Baltes W., Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Behr’s Verlag.

6. Nadolna I, Kunachowicz H., Przygoda B., Iwanow K., Mleko a zdrowie, 2001, Warszawa, IŻŻ.

7. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, 2005, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

8. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

9. (red.) M. Jankiewicz, Z. Kędzior, Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii, 2003, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Piątkowska, P. Jedziniak, J. Żmudzki, Barwniki stosowane w produkcji jaj: aspekty prawne, toksykologiczne i analityczne, Med. Weter. 69 (10), 2013.

2. Jeremy Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko, Biochemia, 2007, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

3. C.C. Akoh, D.B. Min. Food lipids Chemistry, Nutrition and biotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York,.2008.

4. Lebiedzińska, Anna, et al. "Ocena zawartości cukrów prostych i sacharozy w sokach owocowych z wykorzystaniem HPLC." Bromat Chem Toksykol 44 (2013): 326-330.

5. Stachowiak, J., et al. "Zawartość cukrów w wybranych gatunkach warzyw-parametr jakości." Biuletyn Naukowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 22 (2003).

6. Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, red. nauk.: Jarosz J., Instytut Żywności i Żywienia 2012, s. 233

7. Borowska, J. "Owoce i warzywa jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy [w:]." Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny 47.05 (2003): 11-12.

8. Cendrowski, A., Ścibisz, I., Mitek, M. A. R. T. A. (2011). Wpływ warunków przechowywania na zawartość hydroksymetylofurfuralu, furfuralu i kwasu askorbinowego w dżemach z owoców jagodowych. Żywność Nauka Technologia Jakość, 18.

9. Aleksandra Procner, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, część 1, 2007 WSIP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia po stronie wiedzy:

1. Student wyjaśnia pojęcia dotyczące żywności, a także uregulowań prawnych i metod kontroli jakości żywności w UE.

2. Student wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące podczas stosowanych technik laboratoryjnych.

3. Student wymienia podstawowe pojęcia z zakresu chemii organicznej i chemii żywności.

4. Student wymienia podstawowe pojęcia i metody biostatystyczne wykorzystywane w analizie jakościowej oraz ilościowej żywności oraz w analizie sensorycznej.

5. Student przewiduje skutki zagrożeń związanych z pracą w laboratorium analitycznym i z odczynnikami chemicznymi.

6. Student wyjaśnia strategię zapewnienia bezpieczeństwa żywności, przedstawia system HACCP oraz systemy zarządzania jakością żywności.

Efekty kształcenia po stronie umiejętności (K_U04):

1. Student potrafi przygotować wybrane produkty spożywcze do oznaczeń, i wykonać ich analizę jakościową i ilościową posługując się odpowiednim sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową.

2. Student potrafi wykonać odpowiednie obliczenia, interpretuje uzyskane wyniki analiz żywności i wyciąga na ich podstawie poprawne wnioski.

Efekty kształcenia po stronie kompetencji społecznych:

1. Student wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania nowych metod stosowanych w analizie i ocenie jakości żywności. (K_K03)

2. Student potrafi planować zadania. (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja dydaktyczna.

Test wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda – fałsz.

Zakres tematów:

1. Analiza mleka w kontekście przydatności do spożycia

2. Oznaczanie składników mineralnych w wodzie do picia metodą spektrometrii atomowej

3. Analiza jakościowa tłuszczów spożywczych

4. Oznaczanie histaminy w rybach i przetworach rybnych

5. Oznaczanie zawartości witaminy C w sokach i innych produktach spożywczych

6. Oznaczanie całkowitej zawartości związków fenolowych w żywności metodą spektrofotometryczną

7. Identyfikacja barwników żółtek jaj kurzych metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC)

8. Badanie zawartości cukrów w żywności

9. Oznaczanie zawartości chlorku sodu w pieczywie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne

Praca w grupach

Praca z podręcznikiem

Prezentacje multimedialne

Sesje rozwiązywania problemu (zadania obliczeniowe)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak, Joanna Chłopicka, Małgorzata Tyszka-Czochara, Jadwiga Kryczyk-Kozioł 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak, Joanna Chłopicka, Małgorzata Tyszka-Czochara, Jadwiga Kryczyk-Kozioł 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Dobrowolska-Iwanek, Mirosław Krośniak, Joanna Chłopicka, Jadwiga Kryczyk-Kozioł, Małgorzata Tyszka-Czochara 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.