Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 23 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 15 dni temu

Aktualności

19.06.2020 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. 12 6 63 1 2 25, www.iod.uj.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zawiązku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie zwartych umów powierzenia.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Przetwarzanie przez Uniwersytet Jagielloński Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych realizowane jest tylko w przypadku wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
 8. W celu realizacji praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31- 007 Kraków lub napisać na adres iod@uj.edu.pl.
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(dot. rejestracji egzaminów, zaliczeń w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@uj.edu.pl.
 3. Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczenia
  i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
  i rejestrację. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.
 5. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności,
  z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usług w ramach pakietu Office 365 firmę Microsoft (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych). W przypadku przekazania danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) dane osobowe będą dodatkowo chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 7. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 3.

01.10.2021 Rejestracja na zajęcia Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - STUDIA NIESTACJONARNE

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 11.10.2021 r. od godz. 900, a zakończy 29.09.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający niezaliczony przedmiot są zobowiązani do ponownego (samodzielnego) zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym) musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.
 6. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego i na lektoraty odbywa się niezależnie.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2021/22).
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

REJESTRACJA NA SEMINARIA MGR odbędzie się w 2 etapach:

I tura rejestracji – dla studentów po I roku (2020/21)kontynuacja seminarium mgr: 23.09.2021 godz. 9.00 – 24.09.2021 godz. 23:59

II tura rejestracji – dla studentów I roku (2021/22): 25.09.2021 godz. 9:00 – 29.09.2021 godz. 23:59


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

Rejestracja na seminaria magisterskie oraz przedmiot w języku obcym (jeden do wyboru) w Instytucie Pedagogiki, dla studentów I roku studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/22 rozpocznie się 4 października 2021 roku od godz. 21:00 i potrwa do 6 października do godz. 22:00.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej 29.09 - 01.10.2021 roku kierunek FSZ,FGA,FG

IFG informuje, iż ZAPISY na zajęcia obligatoryjne, opcyjnie i seminaria rozpoczną się w dniu 29.09.2021 roku o godzinie 12:00 i będą trwać do 01.10.2021 roku do godz. 23:59

Harmonogram zajęć w I semestrze 21/22 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 oraz spis opcji i seminariów jakie są do wyboru znajdują się na stronie IFG UJ https://ifg.filg.uj.edu.pl/komunikaty,  https://ifg.filg.uj.edu.pl/studenci

Kod rejestracji:

WF-IFG-SZ-SM-S21/22O Rejestracja dla I,II roku mgr FSz na opcje wspólne

WF-IFG-SZ-SM-21/22S Rejestracja dla I roku mgr FSz na seminaria

WF-IFG-FSZ-SL21/22S Rejestracja dla III roku FSz na seminaria

WF-IFG-SZ-SL-21/22J Rejestracja dla I roku mgr FSz na drugi język skandynawski

WF-IFG-FGA-SL21/22P Rejestracja na zajęcia PNJA dla I roku FGA

WF-IFG-FGA-SL21/22OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla II,III roku FGA

WF-IFG-FGA-SL21/22O Rejestracja na opcje dla I, II,III roku FGA

WF-IFG-SL-FG-21/22ZO Rejestracja na opcje dla II i III r. stud. licencjat. FG

WF-IFG-SL-FG-21/22ZF Rejestracja na filozofię  II r. FG licencjat

WF-IFG-SL-FG-21/22SP Rejestracja na opcje i specjalizacje dla I, II r. FG+FGA mgr

WF-IFG-SL-FG-21/22S Rejestracja na seminaria dla III r. FG+FGA licencjat

WF-IFG-SL-FG-21/22OT Rejestracja na opcje i translatorykę dla I, II r. FG mgr

WF-IFG-SL-FG-21/22OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I, II, III r. FG licencjat

WF-IFG-SL-FG-21/22O Rejestracja na seminaria dla II r. FG+FGA mgr (kontynuacja)

WF-IFG-SL-FG-21/22N Rejestracja na kształcenie nauczyciel. dla III r. FG+FGA licencjat

WF-IFG-SL-FG-21/22MS Rejestracja na seminaria dla I r. FG+FGA mgr

WF-IFG-SL-FG-21/22MO Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I r. FG+FGA mgr

WF-IFG-SL-FG-21/22K Rejestracja na kształcenie nauczycielskie dla I, II r. FG+FGA mgr

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Każdy student ma obowiązek ZŁOŻYĆ W USOSwebie do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

 


Treść: Anna Deremkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2021 Rejestracja na seminaria licencjackie dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji

Szanowni Państwo.

dla studentów 3-go roku pierwszego  stopnia na kierunku  Elektroniczne przetwarzanie informacji zostanie otwarta rejestracja do grup  na seminaria licencjackie

 kod typu rejestracji:  WZ.KLK-21/22z_semLIC

 •  od godz. 07:00 29.09.2021       23:59 29.09.2021

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

 •  pod właściwy program studiów
 •  pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2021 Rejestracja na zajęcia - kierunek lekarsko - dentystyczny

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów roku  II - V kierunku lekarsko-dentystycznego do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb- WL-21/22-GRDZ-LD  

 • od 25 września 2021 r. (sobota) godzina: 11:00
 • do 27 września 2021 r. (poniedziałek) godzina: 23.00

 dla II roku rejestracja na przedmiot :Psychologia lekarska

 •  LE.LD.JS.2o1346studia stacjonarne
 •  LE.LD.JN.2o1346studia niestacjonarne

dla III roku rejestracja na przedmiot:  Bioetyka

 • LE.LD.JS.3o0089studia stacjonarne
 • LE.LD.JN.3o0089studia niestacjonarne

dla IV roku rejestracja na przedmiot : Medycyna sądowa

 • WL-S4.Med.Sąd. - studia stacjonarne
 • WL-D4.Med.Sąd.- studia niestacjonarne

 

dla V roku rejestracja na przedmiot:  Protetyka stomatologiczna 2/2

 • WL-S5.Prot.Stom.- studia stacjonarne
 • WL-D5.Prot.Stom. -studia niestacjonarne

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2021/2022.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2021 Rejestracja na zajęcia - kierunek lekarski

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że w systemie USOS zostały przygotowane rejestracje do grup na kierunku lekarskim na rok akademicki 2021/2022

 

Termin rejestracji:

25 września 2021 (sobota) godz. 11:00 – 27 września 2021 (poniedziałek) do godz. 23:00.

Kody  rejestracji:

WL-21/22-GRDZ-LK.2-3 – Rejestracja pośrednia do grup dziekańskich, studenci II i III roku kierunku lekarskiego

WL-21/22-GRDZ-LK.4-5 – Rejestracja pośrednia do grup dziekańskich, studenci IV i V roku kierunku lekarskiego

WL-2022-GRDZ-LK-6S – Rejestracja bezpośrednia do grup dziekańskich, studenci 6 roku kierunku lekarskiego stacjonarne

WL-2022-GRDZ-LK-6N – Rejestracja bezpośrednia do grup dziekańskich, studenci 6 roku kierunku lekarskiego niestacjonarne

 

 

Rejestracja na poszczególnych latach odbywać się będzie poprzez następujące przedmioty:

 

II rok

LE.LE.JS.2o0792 – stacjonarne – Mikrobiologia z parazytologią i immunologia

LE.LE.JN.2o0792 – niestacjonarne – Mikrobiologia z parazytologią i immunologia

 

III rok

LE.LE.JS.3o0160 – stacjonarne – Choroby wewnętrzne

LE.LE.JN.3o0160 – niestacjonarne – Choroby wewnętrzne

 

IV rok

WL-L4.Laryng. – stacjonarne – Laryngologia

WL-N4.Laryng. – niestacjonarne – Laryngologia

 

V rok

WL-L5.Chor.Zak. – stacjonarne – Choroby zakaźne

WL-N5.Chor.Zak. – niestacjonarne – Choroby zakaźne

 

VI rok – wg rozpiski

 

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

                                                                        Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Zyta Widomska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2021 Rejestracja na zajęcia Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: 

od 03.10. 2021  - od godz.8,00

do  18.10.2021 – do godz. 23,59

Jest to pierwsza i jedyna  tura rejestracji.

 Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :

 • programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 21/22
 • harmonogram zajęć dla I i II stopnia

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu, profilu na FB oraz w Aplikacji Sylabus


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostanie  uruchomiona rejestracja  na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 1-go roku pierwszego  stopnia (należy skompletować łącznie 3 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-21/22Z-1r-1st

- od godz. 13:30 27.09.2021       23:59 29.09.2021

Przedmioty do wyboru:

 Komunikacja interpersonalna 3

Konwencje komunikacyjne w organizacjach 3

Zarządzanie kompetencjami w organizacji 3

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 

- dla studentów 2-go roku pierwszego  stopnia (należy skompletować łącznie 4 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-21/22Z-2r-1st

- od godz. 13:00 27.09.2021       23:59 29.09.2021

Przedmioty do wyboru:

 

Historia komunikacji i mediów w kontekście zarządzania informacją audiowizualną 4

Media społecznościowe w zarządzaniu informacją 4

Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny 4

 

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 

- dla studentów 3-go roku pierwszego  stopnia (należy skompletować łącznie 7 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-21/22Z-3r-1st

- od godz. 13:25  28.09.2021       23:59 30.09.2021

Przedmioty do wyboru:

Big data - analiza wielu danych 4

Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją 4

Metodologia nauk 3

Teorie socjologiczne dla zarządzania informacją 3

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 

- dla studentów 1-go roku drugiego  stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-21/22Z-1r-2st

- od godz. 14:15  28.09.2021       23:59 30.09.2021

Przedmioty do wyboru:

Ekologia informacji w biznesie 4

Projektowanie i tworzenie opracowań informacyjnych 2

Systemy informatyczne zarządzania 2

 Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

- dla studentów 2-go roku drugiego  stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-21/22Z-2r-2st

- od godz. 13:15 28.09.2021    23:59 30.09.2021

Przedmioty do wyboru:

 Data storytelling w Tableau 4

Lingwistyka informacyjna 2

Terminologia biznesu 2

 Zarządzanie dokumentacją w biznesie 4

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 

Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Lingwistyki Komputerowej

Katedra Lingwistyki Komputerowej informuje, iż w poniedziałek 27 września 2021 roku o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dyplomowe, dla studentów pierwszego roku drugiego stopnia na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji. Rejestracja zakończy się we wtorek 28 września o godz. 23:59. Kod rejestracji: WZ.KLK-21-22_semMGR

Rejestracja zostanie przeprowadzona do grup prowadzonych przez prof. dr. hab. Mariusza Flasińskiego oraz dr. hab. Janusza Jurka prof. UJ.


Treść: Stanisław Krzysztofek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa

KATEDRA PRZEKŁADOZNAWSTWA informuje, iż REJESTRACJA na:

 • seminaria magisterskie dla I roku oraz na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku (semestr zimowy) w roku akademickim 2021/2022 odbędą się w dniach:

27.09.2021 od godz. 8.30 do 30.09.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP -21/22Z_SMI - Rejestracja na seminarium magisterskie dla I r_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

WF.KPP-21/22Z_S_ZSII - Rejestracja na seminarium i zajęcia specjalizacyjne dla II r_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

 

 • zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 09.2021 od godz. 8.30 do 30.09.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP -21/22Z_Ir_O.W - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty_ Ir_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

WF.KPP -21/22Z_IIr_OW - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty_ II r _ PRZEKŁADOZNAWSTWO             

 

 • zajęcia OPCYJNE dla I i II roku odbędą się w dniach:

27.09.2021 od godz. 8.30 do 30.09.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP -21/22Z_OP. - Rejestracja na zajęcia opcyjne dla I i II roku_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

Student zobowiązany jest do:

 1. podpięcia wybranych  przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. 
 2. złożenia DEKLARACJI WYBORU PRZEDMIOTÓW do dnia 27 października br. w systemie USOSweb.

Aby złożyć deklarację wystarczy zalogować się do swojego konta w systemie USOSweb, wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie DEKLARACJA. Opcja dostępna w bocznym menu.

Nie ma obowiązku składania deklaracji w wersji papierowej.

Złożenie deklaracji przedmiotowej w systemie USOSweb jest obowiązkowe, a niedopełnienie tej czynności będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2021 Rejestracja na zajęcia

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że wpis studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku dietetyka – studia I i II stopnia w terminie:

22.09.2021 (godz. 15:00) – 26.09.2021 (godz. 23:00)

Student loguje się przez identyfikator i hasło do konta USOSweb, które uzyskał w dziekanacie przy wpisie na studia - https://www.usosweb.uj.edu.pl/.  Rejestracja dostępna jest w zakładce DLA STUDENTÓW à Rejestracje. Student dokonuje zapisu we wszystkich wskazanych poniżej rejestracjach.

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

I ROK I STOPIEŃ

 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-GRDZDT1- wpis do grup ćwiczeniowych dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka (kod przedmiotu: LE.DI.1S.1o0032)
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TFAK.1 – rejestracja na zajęcia fakultatywne – student jest zobowiązany wybrać minimum 6 przedmiotów o łącznej sumie 11 ECTS.
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TGO.1 – rejestracja na zajęcia do wyboru – student jest zobowiązany wybrać 1 przedmiot za 2 ECTS.
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TGO.2 – rejestracja na zajęcia do wyboru – student jest zobowiązany wybrać 1 przedmiot za 1 ECTS.

I ROK II STOPIEŃ

 • KOD REJSTRACJI: WL-21/22-GRDZDT2 - wpis do grup ćwiczeniowych dokonywany na przedmiot: Nutrigenomika (kod przedmiotu: LE.DI.2S.1o0854e)
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TFAK.2 – rejestracja na zajęcia fakultatywne – student jest zobowiązany wybrać minimum 6 przedmiotów o łącznej sumie 11 ECTS.
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TGO.3 – rejestracja na zajęcia do wyboru – student jest zobowiązany wybrać 1 przedmiot za 2 ECTS.
 • KOD REJESTRACJI: WL-21/22-TGO.4 – rejestracja na zajęcia do wyboru – student jest zobowiązany wybrać 1 przedmiot za 2 ECTS.

Po zarejestrowaniu się na wybrany kurs należy obowiązkowo podpiąć przedmiot pod program i etap. Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało losowym dopisaniem studenta do wybranej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

 

                                                                        Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 

 

 

 


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2021 Rejestracja na zajęcia

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyka (I,II stopień).

W dniu 22 września 2021 (środa) godz. 11:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 26 września 2021 (niedziela) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/  które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW à Rejestracje). Rejestracja: WL-21/22-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

-    kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

     LE.LE.JS.1o0561 - studia stacjonarne

     LE.LE.JN.1o0561 - studia niestacjonarne

-    kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

     LE.LD.JS.1o0557 - studia stacjonarne

     LE.LD.JN.1o0557 - studia niestacjonarne

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

 

                                                                        Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

1.Termin rejestracji :

 Od  24  września  2021 r. od godz. 16:00 do 15  października  2021 r. do godz. 23:59.

2.Kody Rejestracji

 • WH.IHS-21/22-HS -  Rejestracja na przedmioty dla I i II stopnia, Historia sztuki
 • WH.IHS-21/22-ODK - Rejestracja na przedmioty, studia I i II stopnia - Ochrona dóbr kultury
 • WH.IHS-20/21 –MON -  Rejestracja na przedmioty monograficzne
 • WH.IHS-21/22-PROS - Rejestracja na proseminarium z Historii Sztuki
 • WH.IHS-21/22-S  - Rejestracja na seminarium dla II roku, studia II stopnia - Historia Sztuki
 • WH.IHS-21/22-Sem. - Rejestracja na seminarium dyplomowe dla III roku, studia I stopnia - Historia Sztuki
 • WH.IHS-21/22-SG -Rejestracja na seminarium główne dla I roku, studia II stopnia - Historia    Sztuki
 • WH.IHS-21/22-S-ODK - Rejestracja na seminarium,  studia II stopnia- Ochrona Dóbr Kultury
 • WH.IHS-21/22-SP- Rejestracja na seminarium poboczne dla I roku, studia II stopnia Historia  Sztuki
 • WH.IHS-21/22-SPI - Rejestracja na seminarium poboczne dla III roku, studia I stopnia Historia Sztuki

Treść: Anna Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

 Rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestru zimowego i całoroczne 2021/2022.

I TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 30.09.2021 r.  godz. 08.00, a zakończy 06.10.2021 r. godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 08.10.2021 o godz. 10.00, a zakończy 10.10.2021r. godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 października 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2021/22 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 30 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne
w roku akademickim 2021/22 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Rejestracja zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 8 października o godz. 8.00 i zakończy się 10 października o godz. 23.59.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na wszystkie części PNJA oraz egzamin.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Każdy student ma obowiązek ZŁOŻYĆ W USOSwebie do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2021/2022 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 30 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2021/2022 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 8 października o godz. 8.00 i zakończy się 10 października o godz. 23.59.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.

 Rejestracja na seminaria w r. ak. 2021/22 w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2021/22 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

- European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Dnia 24 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 27 września br. o godz. 23.59.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

 


Treść: Barbara Cukier, Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej - studia niestacjonarne

W dniu  04.10.2021 o godz. 11:00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2021/2022 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku filologia angielska i filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 14.10 br. o godz. 23:59
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku  ścieżki przekładoznawczej 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Vision of the Mind in English Literature lub Philosophical Problems in English Literature i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku ścieżki przekładoznawczej 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2.  Mind-Body Problem in Contemporary English Fiction lub Philosophy in Contemprary English Fiction Dla I roku ścieżki językoznawczej 2 opcje: 1. Reading Economic Texts lub Understanding Economics i 2.  English for Marketing  lub Content Marketing for Business, dla II roku ścieżki językoznawczej 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Non-literary Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektorat i seminarium magisterskie

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Dodatkowo studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru jeden z dwóch kursów: Reading Economic Texts lub Understanding Economics.

 Harmonogram zajęć w I semestrze 21/22 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022 znajdują się na stronie IFA UJ: https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia/studia-niestacjonarne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)

Zajęcia w I semestrze w roku akademickim 21/22 odbywają się w formie hybrydowej.
Każdy student ma obowiązek złożyć w  USOSweb do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA         (p. 127), tel. 012 663 43 71Obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucje Filologii Angielskiej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestru zimowego i całoroczne 2021/2022.

Rejestracja rozpocznie się 04.10.2021 r.  godz. 11.00, a zakończy 14.10.2021 r. godz. 23.59

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 października 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

 


Treść: Bogumiła Galos, Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2021 Rejestracja na zajęcia dla kierunku neurobiologia

Rejestracje na przedmioty obowiązkowe, poprzez USOSweb, z semestru zimowego oraz kursy całoroczne odbywające się w roku akademickim 2021/2022, dla studentów kierunku Neurobiologia, tj. WBL-21/22_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-21/22_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia), odbędą się w następującym terminie: 

od 21.09.2021 r., od godz. 16:00, do 04.10.2021 r., do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Rejestracje na przedmioty z semestru letniego odbędą się w lutym 2021 roku.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2021 Rejestracja na zajęcia WF

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ
II ROKU FIZJOTERAPII UJCM DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DO
WYBOTU Z WF!!
Dnia 28.09.2021r. zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania
fizycznego dla studentów:
II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :

 1. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dzieci SW-NZ.FI.JS.2f1621
 2. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dorośli SW-NZ.FI.JS.2f1620

KOD REJESTRACJI: CM-SWF-WOZ-F2-21/22Z
OPIS REJESTRACJI: Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Fizjoterapii,
semestr zimowy
II roku Ratownictwa Medycznego :

 1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa górskiego SW-NZ.RM.1S.2f1724
 2. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa wodnego SW-NZ.RM.1S.2f1726

KOD REJESTRACJI: CM-SWF-WOZ-2RM-21/22
OPIS REJESTRACJI: Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Ratownictwa
Medycznego, semestr zimowy

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ II ROKU FIZJOTERAPII UJCM DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DO WYBOTU Z WF!!

 

Dnia 23.09.2021r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

 

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dzieci    SW-NZ.FI.JS.2f1621

 1. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dorośli SW-NZ.FI.JS.2f1620

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WOZ-F2-21/22Z

 

OPIS REJESTRACJI:        Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Fizjoterapii, semestr zimowy


II roku Ratownictwa Medycznego :
1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa górskiego SW-NZ.RM.1S.2f1724

 1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa wodnego SW-NZ.RM.1S.2f1726

 

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WOZ-2RM-21/22

 

OPIS REJESTRACJI:        Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Ratownictwa Medycznego, semestr zimowy


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Terminy rejestracji na zajęcia w Instytucie Historii na rok akademicki 2021/2022

 

Studia I stopnia

 • Od 21 września 2021r. godz. 8:00  do 7 października – III rok
 • Od 22 września 2021r.  godz. 8:00 do 7 października – II rok
 • Od 27 września 2021r.  godz. 8:00  do 7 października – I rok

 

Studia II stopnia

 • Od 22 września 2021r.  godz. 8:00 do 7 października - II rok
 • Od 27 września 2021r.  godz. 8:00 do 7 października - I rok

 

Rodzaj rejestracji: Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy"


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2021/2022

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku studiów 

 I stopnia (licencjackich) na kierunkach Zarządzanie, Ekonomia i Finanse, bankowość, ubezpieczenia odbędzie się w terminie  

od 23.09.2021 r. (godz. 06:00) do 30.09.2021 r. (godz. 23:59) 

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń. 

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : 

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje 

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
 http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe 

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap,
brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu. 

       Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

studia stacjonarne  

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZS/21/22
Maksymalna liczba osób w grupie: 12


Ekonomia i Finanse, bankowość, ubezpieczenia - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LES/21/22
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 

 

studia niestacjonarne  

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZN/21/22
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 

Finanse, bankowość, ubezpieczenia  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LEN/21/22
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2021 Rejestracja na zajęcia w

Rejestracje: WB-21/22_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-21/22_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2021/22 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Environmental Protection and Management

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 21.09.2021 r., od godz. 14:00 do 04.10.2021 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 08.10.2021 r., od godz. 10:00 do 15.10.2021 r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W pierwszej turze rejestracji kursy z kodem WB.INS będą dostępne wyłącznie dla studentów Environmental Protection and Management oraz Erasmus +.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2022 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2021 Rejestracja na lektoraty 2021/2022

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2021/2022.

Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów UJ (bez CM)

 • I TURA - 23.09.2021 godz. 8.00 – 02.10.2021 godz. 23.59
  tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 • II TURA - 07.10.2021 godz. 8.00 – 13.10.2021 godz. 23.59
  tura bez dedykacji.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem
https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie:
-> "DLA STUDENTÓW"
-> "REJESTRACJE"
-> "żetonowe".

Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.
Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).
Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa

Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.
Studenci, którzy zarejestrowali się na lektorat a nie będą na niego uczęszczać mogą złożyć wniosek o rezygnację z grupy lektoratowej do dnia 19 października 2021r. Po tym terminie nie będzie możliwy zwrot żetonów za I semestr.

Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

16.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Od 26 września 2021 r. od godz. 11.00 

do 12 października 2021 r. do godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ. 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów również zamieszczonym. Bardzo jest to ważne, gdyż nie składacie Państwo papierowej wersji deklaracji tylko zatwierdzacie w systemie. Proszę wiec o świadome zatwierdzanie deklaracji, gdyż odblokowanie systemu będzie niemożliwe! Przedmioty oznaczone literką F (fakultet) -oznacza to, że wybieramy jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (nie zapisujemy się na wszystkie przedmioty!!!)

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. 

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

20 września 2021 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty na kierunku informatyka analityczna dla studentów z drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów z drugiego stopnia. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów z drugiego stopnia. Zapisy będą trwać do 27 września włącznie i będą podzielone na tury. Podstawą przydzielenia osób do tur będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2021 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2021/2022.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rejestracja na Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2021/2022.
Rejestracja na zajęcia WF odbędzie się w terminie 17.09.2021, godz. 10:00 – 17.10.2021, godz. 22:00. Ma charakter otwarty, tzn. niezależnie od kierunku student rejestruje się na jeden wybrany przez siebie termin oraz formę zajęć. W czasie trwania rejestracji będzie możliwość zmiany grupy. Szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu oraz zapisów znajdują się na stronie www.swfis.uj.edu.pl.


Treść: SWFiS
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

14.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

 1. Termin rejestracji :

Od 27 września 2021 r. od godz. 9.00

do 17 października 2021 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych,  oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ, patrz=> https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy  oraz

BHP - szkolenie poprzez stronę wirtualnej platformy PEGAZ w późniejszym terminie, patrz => https://ibhp.uj.edu.pl

 

 1. Kody rejestracji

 

WF.IO-L-21/22Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-21/22Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-21/22Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO https://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów znajdujący się w Aplikacji Sylabus UJ.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym roku akademickim .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do rejestracji go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani!

Każdy student ma obowiązek w systemie USOSweb złożyć elektronicznie DEKLARACJĘ WYBORU PRZEDMIOTÓW do dnia 27 października br. Aby złożyć deklarację wystarczy zalogować się do swojego konta w systemie USOSweb, wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie DEKLARACJA (opcja dostępna w bocznym menu). Nie ma obowiązku składania deklaracji w wersji papierowej w sekretariacie IO.

Złożenie deklaracji przedmiotowej jest obowiązkowe, a niedopełnienie czynności będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 18:00 23.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne i praktyki
 • 19:00 23.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty
 • 19:00 28.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na seminaria

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

 • 17:00 23.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na przedmioty

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

-poniedziałek 20 września

 • 18:00 20.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki

- piątek 24 września

 • 17:30 24.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne, warsztaty i proseminaria
 • 18:00 24.09.2021 - 23:59 15.10.2021 - [Law] Lectures in English
 • 18:00 24.09.2021 - 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na lektorat z j. angielskiego (od II roku dla prawa niestacjonarnego)
 • 18:30 24.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na przedmioty podstawowe
 • 19:00 24.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych
 • 19:30 24.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych

-wtorek 28 września

 • 18:00 28.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na seminaria V roku
 • 18:30 28.09.2021 – 23:59 15.10.2021 - Rejestracja na seminaria IV roku

Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowi

Drodzy Studenci,

rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2021/2022 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie od 29 września 2021 r. (godz. 8:00) do 7 października 2021 r. (godz. 23:00).

Rejestracja dotyczy przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego dla każdego kierunku zgodnie z tabelkami poniżej.

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/2022 zostanie uruchomiona w styczniu 2022 r. Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów są dostępne na stronie:

https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/


Treść: Ewelina Bułat
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

Drodzy Studenci,

rejestracja na przedmioty obowiązkowe i do wyboru, a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe, w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22 dla Studentów Instytutu Matematyki zostanie uruchomiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Rejestracja na przedmioty (semestr zimowy 2021/22) będzie prowadzona od 15.09.2021 (godz. 09:00) do 18.09.2021 (godz. 23:59);

2) Bezpośrednia rejestracja do grup dla osób z pierwszej tury będzie dostępna od 21.09.2021 (godz. 09:00) do  24.09.2021 (godz. 23:59);

3 ) Giełda i ostateczna rejestracja do grup zostanie uruchomiona od  27.09.2021 (godz. 09:00) do 29.09.2021 (godz. 23:59).


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy obowiązkowe i fakultatywne odbywające się w roku akademickim 2021/22 dla studentów kierunku Geologia oraz Earth Sciences in a Changing World odbędzie się w terminie:
I tura od 09:00 13.09.2021 do 23:59 19.09.2021
II tura od 09:00 23.09.2021 do 23:59 30.09.2021 (w ofercie pozostaną te kursy do wyboru, na które zapisze się odpowiednia liczba studentów w I turze)
Wybierając przedmioty na kolejny rok należy kierować się planami studiów dostępnymi na stronie Aplikacja Sylabus UJ.


Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.09.2021 Rejestracja na zajęcia na Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych

Uprzejmie informuje, że od dnia 11 września br., rozpoczyna się rejestracja na obowiązkowe przedmioty na MSMP tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty -TUTORIAL prowadzi wyłącznie Biuro SMP zakończenie rejestracji 04.10.2020 godz. 23:59.

Jednocześnie przypominam, że rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę pamiętać o podpięciu przedmiotu w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 

Zmianie ulegają obowiązkowe przedmioty dla wszystkich studentów SMP I roku,
I stopnia tj;

Podstawy Informatyki I w pierwszym semestrze - Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych Podstawy Informatyki II w drugim semestrze, - Podstawy programowania – język C z elementami C++
nadal można dokonywać zamiany ww. przedmiotów na inne zajęcia z informatyki prowadzone przez Wydziały partycypujące w SMP, pozwalające uzyskać łącznie
 8 punktów ECTS.

 

W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Biura ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

 

11.09.2021 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022. KAŻDY student rejestruje się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. Rejestracja odbywa się bezpośrednio do grup zajęciowych i rozdzielona jest dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_21/22Z_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej, informatyki gier komputerowych.

WFAIS_21/22Z_FIZ – rejestracja dla studentów na przedmioty dla kierunków: fizyka, biofizyka, zmin, fizyka dla firm, astronomia, astrofizyka i kosmologia.

WFAIS_21/22Z_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty fakultatywne i wspólne (przeznaczone dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na następujące tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 11 września do 21 września Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 25 września do 8 października 2021.

Aktualne programy studiów umieszczone są w aplikacji Sylabus https://sylabus.uj.edu.pl

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, aby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji,  nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego kierownika kierunku studiów. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb”… do 26 października 2021. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty i zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

 

 

                                                                                              dr hab. Jacek Zejma

                                                                          Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.09.2021 Rejestracja na przedmioty w systemie USOS dla studentów KPSC 2021/2022 semestr zimowy

Termin rejestracji:

 

I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania):

 • dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 17 września 2021, godz. 10.00 do 26 września 2021, godz. 17.00.

 

II TURA (tylko rejestrowanie):

 • dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 04 października 2021, godz. 10.00 do 10 października 2021, godz. 17.00.

 

Informujemy, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną możliwe są zmiany w harmonogramie rejestracji związane z opóźnieniami w weryfikacji planów zajęć przez odpowiednie organy nadzorujące bezpieczną naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim. Za ewentualne zmiany przepraszamy - o ich wystąpieniu będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc (prosimy o informację mailową na adres kpsc@uj.edu.pl, jeżeli doszło do takiej sytuacji) i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!

W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć, programem studiów i sylabusami kursów, które znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

 • pod właściwy program studiów,
 • pod etap studiów (np. PSC-1, BU-1).

Przypominamy, że:

 • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 • Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student rejestruje się samodzielnie (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).
 • Studenci nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne wyższych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. Uzyskane zgody należy przesłać na adres sekretariatu - w przeciwnym razie nastąpi wyrejestrowanie z kursu.

 

***

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą

rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC w terminach 19.09 (godz. 10.00) - 26.09 (godz. 17.00).

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie od 26 września w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).

***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 • wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 • seminarium - min. 8 osób;

 

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST).

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i harmonogramem zajęć.

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

***

"Body Language in Practice" and "Body Language in Communication" - announcement

Dear Students,

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (Centre for Comparative Studies of Civilisations) invites you to the courses (conversation: seminar+workshop):

„Body Language in Practice” [BLP] (4 ECTS after passing the exam)

and

„Body Language in Communication” [BLC] (3 ECTS after delivering the presentation and written work).

The courses take place in the winter semester 2021/2022 at Grodzka street 52, 2nd floor, Wednesdays, room 114, time: 14.00–15.30 (BLP) and 17.30–19.00 (BLC). In order to register for the course in the electronic usos system from 17 (10.00 a.m.) to 26 (5.00 p.m.) September 2021, please contact the lecturer, Dr. hab. Bożena Gierek at bożena.gierek@uj.edu.pl, giving her your full name, index number, the name of the

host faculty at the Jagiellonian University you are registered at and the title of the course you wish to attend


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 23.09.2021 r. od godz. 900, a zakończy 29.09.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający niezaliczony przedmiot są zobowiązani do ponownego (samodzielnego) zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym) musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.
 6. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego i na lektoraty odbywa się niezależnie.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2021/22).
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Rejestracja dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego i Logopedia będzie trwać od 27.09.2021 godz. 7:00 do 11.10.2021 r.


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 24.09.2021, godz.: 8:00 do 30.09.2021 godz.: 23:59 zostaną uruchomione elektroniczne rejestracja na zajęcia:

 

IASP-PROS-21/22Z – Rejestracja na proseminarium III licencjat amerykanistyka

IASP-PROSL-21/22Z - Rejestracja na proseminarium III licencjat latynoamerykanistyka

IASP-DZUSA-21/22Z - Rejestracja na Dzieje USA w perspektywie porównawczej (dla I roku ameryk. II stop.)

IASP-SOCHI -21/22Z - Rejestracja na Social History of the USA (dla I roku ameryk. II stop.)

IASP-WP-21/22Z - Rejestracja na Warsztaty Dziennikarskie lub Public Relations – drugi rok SUM amerykanistyka

IASP-WA-21/22Z – Rejestracja na: Współczesna Ameryka I dla II licencjatu amerykanistyka

IASP-WYK1-21/22Z - Rejestracja na wykład - Metropolie i parki narodowe USA i Kanady

IASP-WYK2-21/22Z - Rejestracja na wykład - Społeczeństwo i polityka w Argentynie

IASP-WYK3-21/22Z - Rejestracja na wykład - Amerykański sposób prowadzenia wojny

IASP-WYK4-21/22Z - Rejestracja na wykład - Kanadyjska Arktyka

IASP-WYK5-21/22Z - Rejestracja na wykład - Bliski Wschód w polityce USA

IASP-WYK6-21/22Z - Rejestracja na wykład - Social and political advancement 

IASP-WYK7-21/22Z - Rejestracja na wykład - Stosunki amerykańsko-rosyjskie

IASP-WYK8-21/22Z - Rejestracja na wykład - Amerykańscy Żydzi

IASP-WYK9-21/22Z - Rejestracja na wykład - Przestępczość zorganizowana w AŁ

IASP-WYK10-21/22Z - Rejestracja na wykład - Kulturowe aspekty migracji 

IASP-WYK11-21/22Z - Rejestracja na wykład - Historia i społeczeństwo Portoryko

IASP-WYK12-21/22Z - Rejestracja na wykład - Exodus z lat 80. XX w

IASP-WYK13-21/22Z - Rejestracja na wykład - Polska literatura emigracyjna 

IASP-WYK1421/22Z - Rejestracja na wykład - Używki i narkotyki w AŁ

IASP-WYK15-21/22Z - Rejestracja na wykład - Boliwia: kultura, polityka, społeczeństwo

IASP-KON1-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze 

IASP-KON2-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Psychologia amerykańskiego wyborcy  

IASP-KON3-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Street art w Ameryce Łacińskiej  

IASP-KON4-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Amerykańska muzyka popularna I 

IASP-KON5-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Kultura popularna w perspektywie  

IASP-KON6-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - American Musical  

IASP-KON7-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Historia potomków Afrykańczyków w AŁ

IASP-KON8-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Historia kina AŁ

IASP-KON9-21/22Z - Rejestracja na konwersatorium - Amerykańskie kino niezależne

IASP-SUM-WYK-21/21Z  Rejestracja na wykłady fakultatywne pierwszy i drugi rok SUM amerykanistyka

IASP-SUM-KON-21/21Z  Rejestracja na konwersatorium drugi rok SUM amerykanistyka


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2021 Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2021/22 Geografia i gospodarka przestrzenna, Geografia, e-gospodarka przestrzenna

Od 3 do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów IGiGP na rok akademicki 2021/22

Szczegółowe informacje na stronie IGiGP https://geo.uj.edu.pl w ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Dziekanatem ds.studenckich IGiGP, (annaaga.strzelec@uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.08.2021 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w  roku akademickim 2021/2022.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl.  Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

 1. TEST
 2. REJESTRACJA
 3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY, który dostępny będzie na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminie od 7 września 2021 od godz. 10.00 do 15 września 2021 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJIi na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 22 września 2021 od godz. 10:00 do 06 października 2021 do godz. 23:59.

UWAGA!!!Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb.

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-21/22, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:  od 22.09.2021 r. od godziny 10.00 do 06.10.2021 r. do godziny 23.59

II TURA:  od 14.10.2021 r. od godziny 10.00 do 20.10.2021 r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  -  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  -  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

Szczegółowe informacje oraz kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach  znajdują się na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl  w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektorat


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

16.08.2021 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 15 września 2021 r. o godz. 12:00, a zakończą 15 października 2021 r. o godz. 23.00.   

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Meteorologia i klimatologia – wiedza przydatna każdemu”

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ

Termin: poniedziałki godz. 15.00-16.30

 

 • „Zjednoczone Królestwo od Wielkiej Wojny po Brexit: stulecie przemian”

Prowadzący: dr Izabela Curyłło-Klag

Termin: wtorki godz. 15.00-16.30

 

 • „Układ odporności-gra o zdrowie”

Prowadzący: prof. dr hab. Joanna Cichy

Termin: wtorki godz. 17.00-18.30 

 

 • „Terytorium państwa w prawie międzynarodowym”

Prowadzący: dr Ewa Kamarad 

Termin: czwartki godz. 15.00-16.30

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2021/2022 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Więcej informacji znajduje się na stronie: studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales

 

 


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.08.2021 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb.

 

Rejestracja w obecnym roku akademickim dotyczy tylko studentów III roku chemii I stopnia, I roku chemii II stopnia (wybór tylko chemii teoretycznej) i II roku chemii II stopnia.

Rejestracja na wybrane fakultety

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie

 20.09.2021 r od godz. 8.00 - do 25.09.2021 r.  - I tura

 28.09.2021 r. od 8:00 do - 30.09.2021 r. - II tura

  

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

 
Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą koordynatora przedmiotu.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.07.2021 Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – rejestracja na specjalności

Rejestracja na specjalności na rok akad. 2021/22 w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych rozpocznie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 10.00 i będzie trwała do dnia 28 lipca 2021 r. do godz. 23.00.

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich studentów 1 roku studiów w roku akad. 2020/21


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.06.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że 1 tura rejestracji na kursy, które będą odbywały się w roku akademickim 2021/2022 dla studentów kierunków: filozofia i kognitywistyka, zostanie uruchomiona 20.06.2021 r. o godz. 08:00 i trwać będzie do 30.09.2021 r. do godz. 23:59.


Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.05.2021 Rejestracja na praktyki wakacyjne Wydział Lekarski 2020/2021

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!!
Wydziału Lekarskiego kierunku:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki
rok akademicki 2020/2021

Od dnia 20.05.2021 r. (czwartek) od godz. 15:00
do dnia 24.05.2021 r. (poniedziałek) do godz. 23:00

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem :
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

(student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa.
Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem obowiązkowo dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie.
Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji.
Zakładka "Inne miejsca" dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski.
Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura.


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

14.05.2021 Rejestracja na seminaria dyplomowe w r. a. 2021/2022 w Instytucie Spraw Publicznych

Informujemy, że 17 maja 2021 r. o godz. 21:00 rozpoczną się zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów:

 • II roku I stopnia, kierunek: zarządzanie publiczne.
 • I roku II stopnia, kierunek: zarządzanie publiczne.
 • I roku II stopnia, kierunek: zarządzanie zmiana społeczną.

Rejestracje zostaną zamknięte 18 maja 2021 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.05.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Drodzy Studenci, zapisy wstępne na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 21/22 w Instytucie Matematyki odbędą się w dniach od 17 maja (godz. 9:00) do 21 maja (godz. 23:59).


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.05.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

 Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  5.10.2021 r.  o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2021/2022.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 18.10.2021 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-21/22-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-21/22-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-21/22Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.04.2021 Rejestracja na seminaria licencjackie dla kierunku polityka społeczna w roku akademickim 2021/2022

Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku polityka społeczna rozpoczną się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 23.04.2021 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.04.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne w r. a. 2021/2022 Informujemy, że II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów II roku I stopnia, kierunek: polityka społeczna, rozpocznie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.04.2021 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.04.2021 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są w dniach od 12.04.2021 do 18.04.2021 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowy: jcj@uj.edu.pl

tal.12 663 29 60

      12 663 29 59

      12 663 29 58

 


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.03.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH!!!

W dniach 3.03.2021 r. od godziny 8:00 - 10.03.2021 r. trwać będzie rejestracja na zajęcia

w semestrze letni 2020/21

dotyczy to

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

 

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU!

·        Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

·        Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady        

·        W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu        

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO 1. WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ 2.POD ETAP (ROK) STUDIÓW.


Treść: Dorota Krakowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych STUDIA NIESTACJONARNE od 25.02.2021 do 03.03.2021 r.

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 25.02.2021 r. od godz. 800, a zakończy 03.03.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2021 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr letni 2020/2021

Rejestracja naseminaria magisterskie w roku akademickim 2020/2021
dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie  

od 22.02.2021 r. (godz.06:00) do 28.02.2021 r.( godz.23:59). 

  

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS 

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium. 

  

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : 

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje 

 

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ
pod linkiem: 

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe 

 

 Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń ! 

(minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób) 

  

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu  

pod konkretny etap studiów, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu. 

 

studia niestacjonarne  

Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZN/20/21 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby 

Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MEN/20/21 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby 

                      

studia stacjonarne 

Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZS/20/21 - liczebność grupy: 12 osób
Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MES/20/21  - liczebność grupy: 12 osób 

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/20/21 

limit in group  – 12 people 

 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

1.Termin rejestracji :

Od 15 lutego 2021 r. od godz. 16:00 do 25 lutego 2021 r. do godz. 23:59.

Korekta:

 Od 27 lutego 2021 od godz.16:00 do 28 lutego 2021 do godz. 23:59

2.Kody Rejestracji

WH.IHS-20/21-L-ODK`- Rejestracja na przedmioty I, II stopnia Ochrona dóbr kultury

WH.IHS-20/21-L-MON-  Rejestracja na przedmioty monograficzne

WH.IHS-20/21-L-HS-  Rejestracja na przedmioty dla I i II stopnia, Historia sztuki WH.IHS-


Treść: Anna Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

IFG informuje, iż ZAPISY na:

 

- zajęcia opcyjnie wspólne dla I, II, III FSZ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do  20.02.2021 r. godz. 23.59.

- zajęcia opcyjnie (3 opcje) tylko dla  III FSZ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

17.02.2021 r.  od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla II roku FGA (wspólne z FG) na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

17.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla I i II roku FGA na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do  24.02.2021 r. godz. 23.59.

 

 

- zajęcia opcyjnie dla II roku FG (wspólne z FGA) na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla III FG (1 opcja wspólna z FSZ)  na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

22.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla I roku FG, na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 od godz. 8.30 do 24.02.2021 r. godz. 23.59.

 

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci zobowiązani są do złożenia elektronicznej deklaracji wybranych przedmiotów za pośrednictwem systemu USOSweb w terminie do 12 marca 2021 r.  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”  

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb we skazanym w terminie , oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Harmonogram zajęć w II semestrze 20/21 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFG UJ https://ifg.filg.uj.edu.pl/harmonogramy

 

Opcje na FGA II SL: studenci wybierają po jednej opcji z literaturoznawstwa i językoznawstwa. Nie mogą wybrać dwóch opcji z jednej dziedziny.

Opcje na FSZ: w ramach realizacji programu studiów można wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapewniających uzyskanie łącznie min. 8 ECTS.

Opcje na FG SL: "Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 8 punktów ECTS. Może wybrać jedną opcję literaturoznawczą i jedną językoznawczą lub dwie opcje literaturoznawcze lub dwie opcje językoznawcze z oferty Instytutu. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych poza Instytutem".

Kod rejestracji:

WF-IFG-SZ-SM-20/21LO - Rejestracja na opcje wspólne dla I,II,III roku FSZ - semestr letni

Opcja językoznawcza  MSG- Język szwedzki w komunikacji – jest tylko dla II roku FSZ

Opcja językoznawcza MJJ- Wybrane zagadnienia z gramatyki języka szwedzkiego I – jest tylko dla I i II roku FSZ

WF-IFG-SZ-S3-20/21LO - Rejestracja na opcje tylko dla III roku FSZ - semestr letni

 

 

WF-IFG-FG-SL-20/21O1 - Rejestracja na opcje dla I roku FG-semestr letni

WF-IFG-FG-SL-20/21O3 - Rejestracja na opcje dla III roku FG - semestr letni

WF-IFG-FG-SL-20/21O2 - Rejestracja na opcje dla II roku FG (wspólne z FGA) - semestr letni

WF-IFG-FGA-SLO20/21L - Rejestracja na opcje dla I i II roku FGA

WF-IFG-FGA-2SL20/21L - Rejestracja na opcje dla II roku FGA (opcje wspólne z FG)

 

 

 


Treść: Anna Deremkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.02.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2020/2021 15.02.2021 g. 12:00 - 28.02.2021 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 19 lutego br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na filologii angielskiej z j. niemieckiej Rejestracja zakończy się w dniu  1 marca  br. o godz. 23.59


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne : dla I roku przekładoznawstwa
2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction; dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Introduction to Interpreting 2 lub Translation Short Stories, 2 Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.; dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Language and Media lub Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Fundamentals of Finance and Banking, 3. Basic Issues in Pragmatics lubPragmatics of Communication; dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1.  Morfologia lub Fonologia, 2. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence i 3. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu sie na egzamin z  lektoratu języka niemieckiego – II rok filologia angielska

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci  I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru opcje: 1. Language and Media lub Interculture Business Communication, studenci II roku ścieżki językoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence  i 2. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication. Studenci  I roku ścieżki przekładoznawczej w ramach opcji mają do wyboru: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction, studenci II roku ścieżki przekładoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub  Non –literary Translation: Psychology i 2. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia-niestacjonarne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)
Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2021 Katedra Przekładoznawstwa informuje, iż rejestracja na zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w podanych poniżej terminach:

 • ZAPISY na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I i II roku na semestr letni odbędą się w dniach:  18.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L_S_ZS.I – Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I  roku    

WF.KPP-20/21L _S_ZSII –  Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku

                                      

 • ZAPISY na zajęcia opcyjne oraz zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 22.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _Opcje -  Rejestracja na zajęcia opcyjnie_I I II rok

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _Ir_O.F - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty _I rok

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _IIr_OF - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty _II rok                                    

                                                                                  

 • ZAPISY na moduł specjalistyczny dla II roku odbędzie się w dniach: 19.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _MODUŁ -  Rejestracja na Moduł specjalistyczny _II roku

 

Zajęcia specjalizacyjne w semestrze letnim dla studentów II roku stanowią kontynuację zajęć specjalizacyjnych semestru zimowego.

Wybierając numer grupy danego przedmiotu należy zachować ciągłość w numeracji grupy dla pozostałych przedmiotów.

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci zobowiązani są do złożenia elektronicznej deklaracji wybranych przedmiotów za pośrednictwem systemu USOSweb w terminie do 10 marca 2021 r.  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”  

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb we skazanym w terminie , oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

15 lutego 2021 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie
uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku
pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia z kierunku
informatyka analityczna.
Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja
na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów
drugiego stopnia.
Zapisy będą trwać przez osiem dni, do 22 lutego br. włącznie i zostaną podzielone na tury.
Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  (I rok drugiego stopnia)  zostanie  uruchomiona  następująca rejestracja na seminaria:


w dniach: 08:45 18.02.2021 do 23:59 19.02.2021 zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria:

kod typu rejestracji: WZ.ZI-20/21L-1r-2st

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracje na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim  2020/2021 :

WSM.IE-20/21L

 

23.02.2021 godz. 10:00 - 3.03.2021 godz. 14:00

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.fulanty@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2021 Rejestracja na zajęcia na kierunku Neurobiologia

Rejestracje: WBL-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia), na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 dla studentów kierunku Neurobiologia odbędą się w następującym terminie: od 13.02.2021 r., od godz. 12:00 do 24.02.2021 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup (rejestrowanie i wyrejestrowywanie)

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu ds. studenckich. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się pod tym linkiem


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostanie  uruchomiona  następująca rejestracja na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 2-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

 

               kod typu rejestracji:  WZ.ZI-2021L-2r-1st

- 08:15 09.02.2021     do 23:59 10.02.2021

 Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika WZ.ZI-070, 1 ECTS, dr Jaskowska, prof. Wójcik,

 • Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych WZ.ZI-032, 3 ECTS, mgr Stanula
 • Wstęp do pragmatyki językowej WZ.ZI-033, 3 ECTS, dr Korycińska,
 • Information in social communication WZ.ZI-035, 5 ECTS, dr Korycińska,
 • Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją WZ.ZI-071, 3 ECTS, prof. Nahotko,

  

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucje Filologii Angielskiej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopienia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2020/2021.

Rejestracja rozpocznie się 19.02.2021 r.  godz. 8.00, a zakończy 01.03.2021 r. godz. 23.59

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 10 marca 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjnie dla studentów studiów stacjonarnych I stopienia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2020/2021

I TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 15.02.2021 r.  godz. 10.00, a zakończy 17.02.2021 r. godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 19.02.2021 o godz. 10.00, a zakończy 21.02.2021r. godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 10 marca 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2020/2021 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu  15 lutego  br. o godz. 10.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2020/2021 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska
z językiem niemieckim.

Tura  zakończy się w dniu  17 lutego br. o godz. 23.59.

II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  19 lutego br. o godz. 10:00  i zakończy się

21 lutego br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl.

Przypominam, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta ze zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go
w systemie USOSweb.

Każdy student ma obowiązek  złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni

Termin rejestracji :

Od 14 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2021 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2021 od godz.8.00 do 28 lutego 2021 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.02.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2021 r. (od godz. 06:00) rozpoczyna się rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2020/2021 na semestr letni dla doktorantów fizyki i biofizyki WFAIS oraz doktorantów Szkoły doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - fizyki i biofizyki na WFAIS i będzie trwać do 05.03.2021 r., do godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb.


Treść: Katarzyna Niechwiej
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 17.02.2021 r. od godz. 800, a zakończy 23.02.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2021 Rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego 2020/21 Geografia, e-gospodarka przestrzenna

W dniach 3-20 lutego będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego. Więcej informacji


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2021 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji (na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne za wyjątkiem lektoratów dla grup początkujących): I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie):

 

04.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz.17.00 Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! II tura: W terminie od 17.02.2021 godz. 10.00 do 21.02.2021 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

 

Termin rejestracji na lektoraty grup początkujących: od 12.02.2021 godz. 10.00 do 16.02.2021 godz. 17.00. Nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie sylabus (dla roczników 19/20 i później) lub w systemie USOS (dla roczników wcześniejszych), a także z harmonogramem zajęć w semestrze letnim (https://psc.uj.edu.pl/studenci/harmonogram). Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2020/21).

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów, a następnie (w podanym w systemie terminie) złożenie w systemie USOSweb deklaracji na przedmioty. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów. Studentom I roku studiów I i II stopnia przypominamy o konieczności rejestracji na lektoraty (studia I stopnia) i przedmioty kierunkowe.

 

Przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty - traktowane jako zajęcia fakultatywne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego.

 

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów. W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w nich obowiązujących, w terminie: 11.02.2021-24.02.2021 (IR), termin rejestracji w IBiDW zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Kody rejestracji w IBiDW UJ: KBDW-MONO-II-20/21, KBDW-MONO-II20/21ANG Kod rejestracji w IR UJ: WFz.IR-20/21L

 

Studenci z IBiDW UJ i Instytutu Religioznawstwa UJ będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC (za wyjątkiem lektoratów) w terminie: od 06.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz. 17.00. Kod rejestracji w KPSC: KPSC_20/21L Studenci spoza KPSC, IR i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 21.02.2021 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ). Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów: - wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; - seminarium - min. 8 osób; - lektorat - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST) W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca. PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

Informuję, iż w dniach: od 15 lutego 2021 r. od godz. 8.30 do 28 lutego  2021 r. o godz. 23.59. będzie trwać rejestracji na przedmioty prowadzone w Instytucie Orientalistyki oraz na Ochronę Własności Intelektualnej.

Kody rejestracji:

WF.IFO-L-20/21L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-20/21L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-20/21Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

WF-OWI-20/21 -Rejestracja na OWI

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

 1. Proszę o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie. Student ma prawo zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu wyłącznie w przypadku zmiany w harmonogramie w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.!
 3. Studenci przebywający na urlopie z prawem zdawania egzaminów mają obowiązek rejestracji na przedmioty zdeklarowane w podaniu o udzielenie urlopu!
 4. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia złożenia deklaracji tj. 12 marca 2021 r., na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Po złożeniu deklaracji przedmiotowej rejestracja lub wyrejestrowanie przedmiotu nie będzie możliwe!
 5. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani powinny zostać prawidłowo podpięte w systemie USOSweb pod odpowiedni ETAP STUDIÓW np. 1 rok, rok akad. 20/21. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

UWAGA: Nie będą przyjmowane podania o rejestrację na zajęcia po terminie. Proszę zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie tj. 15-28.02.2021 r. 

Student zobowiązany jest do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021 do 12 marca br. za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

 Nie ma obowiązku składania wydrukowanej deklaracji przedmiotowej w sekretariacie!!!


Treść: Joanna Grudzień
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2021 Rejestracja na zajęcia na Studiach Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 28.01.2021 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe  tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty prowadzi wyłącznie Sekretariat SMP- dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2020/2021 semestr letni. Termin rejestracji od 28.01.2021 r. godz. 09.00 do 01.03.2021 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się  niezależnie.

Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się  z godnie
z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę  pamiętać

o podpięciu przedmiotu  w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Biura ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii

Rejestracje: WB-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Environmental Protection and Management

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 13.02.2021 r., od godz. 10:00 do 24.02.2021 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup (rejestrowanie i wyrejestrowywanie)

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2021 r., od godz. 10:00 do 04.03.2021 r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. 

 

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie  

 

11.02.2021 r od godz. 10.00  - do 18.02.2021 r.  - I tura 

22.02.2021 r. od 8:00 do  - 24.02.2021 r. - II tura 

 

 Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH 

 

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.”

 


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

 

02.02.2021 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021. KAŻDY student powinien zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. W tym roku rejestracja będzie prowadzona od razu do grup zajęciowych i rozdzielona dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_20/21L_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej oraz informatyki gier komputerowych.

WFAIS_20/21L_FIZ – rejestracja na przedmioty dla studentów fizyki, fizyki dla firm, biofizyki, zmin, astronomii oraz astrofizyki i kosmologii.

WFAIS_20/21L_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty fakultatywne i wspólne (przeznaczone dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na dwie tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 2 lutego do 14 lutego Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 18 lutego do 3 marca 2021.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej,  żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty i zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

 

Osoby, które nie dokonają rejestracji, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego kierownika kierunku studiów. 

 

 

                                                                                              dr hab. Jacek Zejma
                                                                          Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Wydział Prawa i Administracji – rejestracja na zajęcia 2020/21 L

Administracja  

15.02.2021 godz. 18:00  - Rejestracja na wykłady obowiązkowe, specjalizacyjne i warsztaty

15.02.2021 godz. 18:30  - Rejestracja na wykłady podstawowe

15.02.2021 godz. 19:00  - Rejestracja na seminaria licencjackie

15.02.2021 godz. 19:30  - Rejestracja na ćwiczenia

                                                     

Prawo własności intelektualnej        

 

15.02.2021 godz. 17:00  - Rejestracja na ćwiczenia  i wykłady         

 

Prawo

 

16.02.2021 godz. 17:00 - [Law] Lectures in English

16.02.2021 godz. 17:30 - Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe

16.02.2021 godz. 18:00 - Rejestracja na wykłady specjalizacyjne

16.02.2021 godz. 18:30 - Rejestracja na warsztaty

16.02.2021 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe

16.02.2021 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

 

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2021 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostaną  uruchomione  następujące rejestracje na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 1-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 4 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21L-1r-1st

- 09:30 28.01.2021 do 23:59 29.01.2021

 • Wielkie biblioteki i ich historia WZ.ZI-015, 3 ECTS
 • Zarządzanie danymi WZ.ZI-066, 3 ECTS
 • Zarządzanie tożsamościami WZ.ZI-082, 1 ECTS
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym WZ.ZI-081, 1 ECTS

 

- dla studentów 3-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 5 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21L-3r-1st

-od godz.  08:30 28.01.2021 do 23:59 29.01.2021

 

Przedmioty do wyboru

 • Naukoznawstwo WZ.ZI-056, 4 ECTS
 • Informacja edukacyjna WZ.ZI-057, 1 ECTS
 • Webwriting WZ.ZI-091, 1 ECTS
 • Information culture in organizational and everyday information behaviour context WZ.ZI-094, 5 ECTS

 Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Rejestracja dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego i Logopedia będzie trwać od 01.02.2021 godz. 7.00 do 22.02.2021 r.


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim 2020/2021 dla studentów kierunków: filozofia, kognitywistyka, etyka zostanie uruchomiona 25.01.2021 r. o godz. 08:00 i trwać będzie do 24.02.2021 r. do godz. 23:59.
Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 18.02.2021 (godz. 8:00) do 24.02.2021 (godz. 23:59) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

 IASP-TA-20/21L - Rejestracja na: Translatorium amerykanistyczne

IASP-WA-20/21L - Rejestracja na: Współczesna Ameryka II dla II licencjatu amerykanistyka

IASP-PROS-20/21L - Rejestracja na proseminarium - I SUM amerykanistyka

IASP-KONA-20/21L - Rejestracja na konwersatorium amerykanistyczne - I SUM

IASP-KONL-20/21L - Rejestracja na konwersatorium latynoamerykanistyczne - I SUM

IASP-TR-20/21L - Rejestracja na Translatorium latynoamerykanistyczne dla III r. Latyno

IASP-HISZ-20/21L - Rejestracja na Przedmiot w języku hiszpańskim dla III r. Latyno

IASP-WYK1-20/21L – Rejestracja na wykład Amerykańskie prawo imigracyjne

IASP-WYK2-20/21L – Rejestracja na wykład Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej

IASP-WYK3-20/21L – Rejestracja na wykład Amerykański program kosmiczny

IASP-WYK4-20/21L – Rejestracja na wykład Quebec

IASP-WYK5-20/21L – Rejestracja na wykład Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki

IASP-WYK6-20/21L – Rejestracja na wykład Interwencje zbrojne USA

IASP-WYK7-20/21L – Rejestracja na wykład

IASP-WYK8-20/21L – Rejestracja na wykład Grupy etniczne i narody bezpaństwowe
w Europie

IASP-WYK9-20/21L – Rejestracja na wykład Languages and Language Policies

IASP-WYK10-20/21L – Rejestracja na wykład Transatlantic Security

IASP-WYK11-20/21L – Rejestracja na wykład Polityka zagraniczna Brazylii

IASP-WYK12-20/21L – Rejestracja na wykład Między demokracją i autorytaryzmem

 IASP-KON1-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykański „Super żołnierz”

IASP-KON2-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kultura miejska w AŁ

IASP-KON3-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kanada vs. USA

IASP-KON4-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Diaspora niemiecka w AP

IASP-KON5-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kompetencje międzykulturowe

IASP-KON6-20/21L - Rejestracja na konwersatorium American Dream

IASP-KON7-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Społeczeństwo i polityka w Argentynie

IASP-KON8-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Etniczność w filmie

IASP-KON9-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Komunikowanie społeczne

IASP-KON10-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze

IASP-KON11-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Współpraca rozwojowa w AŁ

IASP-KON12-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykańskie migracje w XXI wieku

IASP-KON13-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Wielokulturowość i wieloetniczność

IASP-KON14-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Popkulturowa wizja Ameryki

IASP-KON15-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Migracje dzieci

IASP-KON16-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Handel ludźmi

IASP-KON17-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Brazylia XX i XXI wieku w tekstach

IASP-KON18-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Malarstwo amerykańskie

IASP-KON19-20/21L - Rejestracja na konwersatorium American Rhetoric

IASP-KON20-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykańska kultura


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

Drodzy Studenci,

 

rejestracja na przedmioty obowiązkowe i do wyboru, a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe, w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 dla Studentów Instytutu Matematyki zostanie uruchomiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

1) Rejestracja na przedmioty (semestr letni 2020/21) będzie prowadzona od 18.01.2021 (godz. 09:00) do 31.01.2021 (godz. 23:59);

 

2) Bezpośrednia rejestracja do grup dla osób z pierwszej tury będzie dostępna od 08.02.2021 (godz. 09:00) do  12.02.2021 (godz. 23:59);

 

3 ) Giełda i ostateczna rejestracja do grup zostanie uruchomiona od

18.02.2021 (godz. 09:00) do 23.02.2021 (godz. 23:59).


Treść: Ewa Gracja
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2020 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 8 lutego 2021 r. o godz. 12:00, a zakończą 8 marca 2021 r. o godz. 23.00. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej.   

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Świat w świetle spektroskopii molekularnej”

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Termin: poniedziałki godz. 16.00-17.30

 

 • „Oblicza feminizmu w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”

Prowadzący: dr Karolina Rak

Termin: wtorki godz. 15.00-16.30 

 

 • „Żydów polskich drogi do nowoczesności"

Prowadzący: dr Alicja Maślak-Maciejewska 

Termin: środy godz. 16.00-17.30

 

 • „Mowa miłości - mowa nienawiści (językowe narzędzia oraz strategie wyrażania emocji i ocen w polszczyźnie)”

Prowadzący: dr hab. Anna Piechnik

Termin: czwartki godz. 15.00-16.30

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2020/2021 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2021 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2020/2021

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do dnia 24.01.2021 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2020/2021.
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.01.2021 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej informuje

Rejestracja na przedmioty w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

 1. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok) : w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. wykłady monograficzne (II rok): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

 1. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. wykłady monograficzne (II rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021

dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

 1. konwersatoria specjalistyczne (I SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. kursy kierunkowe (I SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. konwersatoria specjalistyczne (II SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 4. kursy kierunkowe (II SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021

 


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

08.01.2021 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM informuje

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie od 11.01.2021 r. (godz. 8:00) do 19.01.2021 r. (godz. 23:00).

Rejestracja dotyczy przedmiotów do wyboru z semestru letniego dla wybranych kierunków.

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów są dostępne na stronie:

https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

 


Treść: Ewelina Bułat
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

15.12.2020 Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje o uruchomieniu rejestracji na przedmioty fakultatywne drogą elektroniczną w systemie USOSweb

Rejestracja na fakultety obowiązkowe dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-  dentystycznego rozpoczyna się:

 

od dnia 17.12.2020 r. (czwartek) od godz. 13.00

do dnia 27.12.2020 r. (niedziela) do godz. 23.00

 

Kody rejestracji:

WL-20/21-LK.FAK.2 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla II roku kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne.

WL-20/21-LK.FAK.3 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla III roku kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny studia stacjonarne i niestacjonarne (studenci kierunku lekarskiego wybierają jeden fakultet w semestrze zimowym i jeden w semestrze letnim).

WL-20/21-LK.FAK.4 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla IV roku kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny studia stacjonarne i niestacjonarne.

WL-20/21-LK.FAK.5 Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla V roku kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne (studenci wybierają jeden fakultet w semestrze zimowym i jeden w semestrze letnim).

 

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie Planem Studiów obowiązującym w roku akademickim 2020/2021.

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach