Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 14 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 6 godz. temu

Aktualności

19.06.2020 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. 12 6 63 1 2 25, www.iod.uj.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zawiązku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie zwartych umów powierzenia.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Przetwarzanie przez Uniwersytet Jagielloński Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych realizowane jest tylko w przypadku wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
 8. W celu realizacji praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31- 007 Kraków lub napisać na adres iod@uj.edu.pl.
 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(dot. rejestracji egzaminów, zaliczeń w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@uj.edu.pl.
 3. Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczenia
  i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
  i rejestrację. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.
 5. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności,
  z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usług w ramach pakietu Office 365 firmę Microsoft (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych). W przypadku przekazania danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) dane osobowe będą dodatkowo chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 7. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 3.

05.05.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

 Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  5.10.2021 r.  o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2021/2022.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 18.10.2021 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-21/22-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-21/22-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-21/22Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.04.2021 Rejestracja na seminaria licencjackie dla kierunku polityka społeczna w roku akademickim 2021/2022

Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku polityka społeczna rozpoczną się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 23.04.2021 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.04.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne w r. a. 2021/2022 Informujemy, że II tura rejestracji na przedmioty fakultatywne dla studentów II roku I stopnia, kierunek: polityka społeczna, rozpocznie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.04.2021 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.04.2021 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są w dniach od 12.04.2021 do 18.04.2021 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowy: jcj@uj.edu.pl

tal.12 663 29 60

      12 663 29 59

      12 663 29 58

 


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.03.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH!!!

W dniach 3.03.2021 r. od godziny 8:00 - 10.03.2021 r. trwać będzie rejestracja na zajęcia

w semestrze letni 2020/21

dotyczy to

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

 

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU!

·        Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

·        Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady        

·        W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu        

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO 1. WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW ORAZ 2.POD ETAP (ROK) STUDIÓW.


Treść: Dorota Krakowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych STUDIA NIESTACJONARNE od 25.02.2021 do 03.03.2021 r.

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 25.02.2021 r. od godz. 800, a zakończy 03.03.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2021 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr letni 2020/2021

Rejestracja naseminaria magisterskie w roku akademickim 2020/2021
dla studentów I roku studiów odbędzie się w terminie  

od 22.02.2021 r. (godz.06:00) do 28.02.2021 r.( godz.23:59). 

  

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS 

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium. 

  

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : 

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje 

 

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ
pod linkiem: 

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe 

 

 Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń ! 

(minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób) 

  

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu  

pod konkretny etap studiów, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu. 

 

studia niestacjonarne  

Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZN/20/21 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby 

Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MEN/20/21 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby 

                      

studia stacjonarne 

Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZS/20/21 - liczebność grupy: 12 osób
Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MES/20/21  - liczebność grupy: 12 osób 

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/20/21 

limit in group  – 12 people 

 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

1.Termin rejestracji :

Od 15 lutego 2021 r. od godz. 16:00 do 25 lutego 2021 r. do godz. 23:59.

Korekta:

 Od 27 lutego 2021 od godz.16:00 do 28 lutego 2021 do godz. 23:59

2.Kody Rejestracji

WH.IHS-20/21-L-ODK`- Rejestracja na przedmioty I, II stopnia Ochrona dóbr kultury

WH.IHS-20/21-L-MON-  Rejestracja na przedmioty monograficzne

WH.IHS-20/21-L-HS-  Rejestracja na przedmioty dla I i II stopnia, Historia sztuki WH.IHS-


Treść: Anna Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

IFG informuje, iż ZAPISY na:

 

- zajęcia opcyjnie wspólne dla I, II, III FSZ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do  20.02.2021 r. godz. 23.59.

- zajęcia opcyjnie (3 opcje) tylko dla  III FSZ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

17.02.2021 r.  od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla II roku FGA (wspólne z FG) na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

17.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla I i II roku FGA na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do  24.02.2021 r. godz. 23.59.

 

 

- zajęcia opcyjnie dla II roku FG (wspólne z FGA) na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla III FG (1 opcja wspólna z FSZ)  na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

22.02.2021 r. od godz. 8.30 do godz. 23.59. REJESTRACJA JEDNODNIOWA

- zajęcia opcyjnie dla I roku FG, na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

19.02.2021 od godz. 8.30 do 24.02.2021 r. godz. 23.59.

 

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci zobowiązani są do złożenia elektronicznej deklaracji wybranych przedmiotów za pośrednictwem systemu USOSweb w terminie do 12 marca 2021 r.  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”  

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb we skazanym w terminie , oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Harmonogram zajęć w II semestrze 20/21 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFG UJ https://ifg.filg.uj.edu.pl/harmonogramy

 

Opcje na FGA II SL: studenci wybierają po jednej opcji z literaturoznawstwa i językoznawstwa. Nie mogą wybrać dwóch opcji z jednej dziedziny.

Opcje na FSZ: w ramach realizacji programu studiów można wybrać opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej lub spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapewniających uzyskanie łącznie min. 8 ECTS.

Opcje na FG SL: "Student musi wybrać przedmioty o łącznej wartości 8 punktów ECTS. Może wybrać jedną opcję literaturoznawczą i jedną językoznawczą lub dwie opcje literaturoznawcze lub dwie opcje językoznawcze z oferty Instytutu. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych poza Instytutem".

Kod rejestracji:

WF-IFG-SZ-SM-20/21LO - Rejestracja na opcje wspólne dla I,II,III roku FSZ - semestr letni

Opcja językoznawcza  MSG- Język szwedzki w komunikacji – jest tylko dla II roku FSZ

Opcja językoznawcza MJJ- Wybrane zagadnienia z gramatyki języka szwedzkiego I – jest tylko dla I i II roku FSZ

WF-IFG-SZ-S3-20/21LO - Rejestracja na opcje tylko dla III roku FSZ - semestr letni

 

 

WF-IFG-FG-SL-20/21O1 - Rejestracja na opcje dla I roku FG-semestr letni

WF-IFG-FG-SL-20/21O3 - Rejestracja na opcje dla III roku FG - semestr letni

WF-IFG-FG-SL-20/21O2 - Rejestracja na opcje dla II roku FG (wspólne z FGA) - semestr letni

WF-IFG-FGA-SLO20/21L - Rejestracja na opcje dla I i II roku FGA

WF-IFG-FGA-2SL20/21L - Rejestracja na opcje dla II roku FGA (opcje wspólne z FG)

 

 

 


Treść: Anna Deremkiewicz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.02.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2020/2021 15.02.2021 g. 12:00 - 28.02.2021 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 19 lutego br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na filologii angielskiej z j. niemieckiej Rejestracja zakończy się w dniu  1 marca  br. o godz. 23.59


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne : dla I roku przekładoznawstwa
2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction; dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Introduction to Interpreting 2 lub Translation Short Stories, 2 Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.; dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Language and Media lub Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Fundamentals of Finance and Banking, 3. Basic Issues in Pragmatics lubPragmatics of Communication; dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1.  Morfologia lub Fonologia, 2. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence i 3. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu sie na egzamin z  lektoratu języka niemieckiego – II rok filologia angielska

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci  I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru opcje: 1. Language and Media lub Interculture Business Communication, studenci II roku ścieżki językoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence  i 2. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication. Studenci  I roku ścieżki przekładoznawczej w ramach opcji mają do wyboru: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction, studenci II roku ścieżki przekładoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub  Non –literary Translation: Psychology i 2. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia-niestacjonarne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)
Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2021 Katedra Przekładoznawstwa informuje, iż rejestracja na zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w podanych poniżej terminach:

 • ZAPISY na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I i II roku na semestr letni odbędą się w dniach:  18.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L_S_ZS.I – Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I  roku    

WF.KPP-20/21L _S_ZSII –  Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku

                                      

 • ZAPISY na zajęcia opcyjne oraz zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 22.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _Opcje -  Rejestracja na zajęcia opcyjnie_I I II rok

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _Ir_O.F - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty _I rok

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _IIr_OF - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty _II rok                                    

                                                                                  

 • ZAPISY na moduł specjalistyczny dla II roku odbędzie się w dniach: 19.02.2021 od godz. 8.00 do 24.02.2021 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:  WF.KPP-20/21L _MODUŁ -  Rejestracja na Moduł specjalistyczny _II roku

 

Zajęcia specjalizacyjne w semestrze letnim dla studentów II roku stanowią kontynuację zajęć specjalizacyjnych semestru zimowego.

Wybierając numer grupy danego przedmiotu należy zachować ciągłość w numeracji grupy dla pozostałych przedmiotów.

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci zobowiązani są do złożenia elektronicznej deklaracji wybranych przedmiotów za pośrednictwem systemu USOSweb w terminie do 10 marca 2021 r.  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”  

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb we skazanym w terminie , oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

15 lutego 2021 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie
uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku
pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia z kierunku
informatyka analityczna.
Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja
na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów
drugiego stopnia.
Zapisy będą trwać przez osiem dni, do 22 lutego br. włącznie i zostaną podzielone na tury.
Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  (I rok drugiego stopnia)  zostanie  uruchomiona  następująca rejestracja na seminaria:


w dniach: 08:45 18.02.2021 do 23:59 19.02.2021 zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria:

kod typu rejestracji: WZ.ZI-20/21L-1r-2st

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracje na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim  2020/2021 :

WSM.IE-20/21L

 

23.02.2021 godz. 10:00 - 3.03.2021 godz. 14:00

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.fulanty@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2021 Rejestracja na zajęcia na kierunku Neurobiologia

Rejestracje: WBL-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia), na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 dla studentów kierunku Neurobiologia odbędą się w następującym terminie: od 13.02.2021 r., od godz. 12:00 do 24.02.2021 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup (rejestrowanie i wyrejestrowywanie)

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu ds. studenckich. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się pod tym linkiem


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostanie  uruchomiona  następująca rejestracja na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 2-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

 

               kod typu rejestracji:  WZ.ZI-2021L-2r-1st

- 08:15 09.02.2021     do 23:59 10.02.2021

 Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika WZ.ZI-070, 1 ECTS, dr Jaskowska, prof. Wójcik,

 • Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych WZ.ZI-032, 3 ECTS, mgr Stanula
 • Wstęp do pragmatyki językowej WZ.ZI-033, 3 ECTS, dr Korycińska,
 • Information in social communication WZ.ZI-035, 5 ECTS, dr Korycińska,
 • Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją WZ.ZI-071, 3 ECTS, prof. Nahotko,

  

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Obowiązkowa rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne w Instytucje Filologii Angielskiej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopienia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2020/2021.

Rejestracja rozpocznie się 19.02.2021 r.  godz. 8.00, a zakończy 01.03.2021 r. godz. 23.59

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 10 marca 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjnie dla studentów studiów stacjonarnych I stopienia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2020/2021

I TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 15.02.2021 r.  godz. 10.00, a zakończy 17.02.2021 r. godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 19.02.2021 o godz. 10.00, a zakończy 21.02.2021r. godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 10 marca 2021 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2020/2021 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu  15 lutego  br. o godz. 10.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2020/2021 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska
z językiem niemieckim.

Tura  zakończy się w dniu  17 lutego br. o godz. 23.59.

II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  19 lutego br. o godz. 10:00  i zakończy się

21 lutego br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl.

Przypominam, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta ze zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go
w systemie USOSweb.

Każdy student ma obowiązek  złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni

Termin rejestracji :

Od 14 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2021 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2021 od godz.8.00 do 28 lutego 2021 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.02.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2021 r. (od godz. 06:00) rozpoczyna się rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2020/2021 na semestr letni dla doktorantów fizyki i biofizyki WFAIS oraz doktorantów Szkoły doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - fizyki i biofizyki na WFAIS i będzie trwać do 05.03.2021 r., do godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb.


Treść: Katarzyna Niechwiej
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2021 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 17.02.2021 r. od godz. 800, a zakończy 23.02.2021 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Geodecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2021 Rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego 2020/21 Geografia, e-gospodarka przestrzenna

W dniach 3-20 lutego będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego. Więcej informacji


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2021 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji (na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne za wyjątkiem lektoratów dla grup początkujących): I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie):

 

04.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz.17.00 Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! II tura: W terminie od 17.02.2021 godz. 10.00 do 21.02.2021 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

 

Termin rejestracji na lektoraty grup początkujących: od 12.02.2021 godz. 10.00 do 16.02.2021 godz. 17.00. Nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie sylabus (dla roczników 19/20 i później) lub w systemie USOS (dla roczników wcześniejszych), a także z harmonogramem zajęć w semestrze letnim (https://psc.uj.edu.pl/studenci/harmonogram). Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2020/21).

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów, a następnie (w podanym w systemie terminie) złożenie w systemie USOSweb deklaracji na przedmioty. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów. Studentom I roku studiów I i II stopnia przypominamy o konieczności rejestracji na lektoraty (studia I stopnia) i przedmioty kierunkowe.

 

Przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty - traktowane jako zajęcia fakultatywne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego.

 

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów. W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w nich obowiązujących, w terminie: 11.02.2021-24.02.2021 (IR), termin rejestracji w IBiDW zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Kody rejestracji w IBiDW UJ: KBDW-MONO-II-20/21, KBDW-MONO-II20/21ANG Kod rejestracji w IR UJ: WFz.IR-20/21L

 

Studenci z IBiDW UJ i Instytutu Religioznawstwa UJ będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC (za wyjątkiem lektoratów) w terminie: od 06.02.2021 godz. 10.00 do 11.02.2021 godz. 17.00. Kod rejestracji w KPSC: KPSC_20/21L Studenci spoza KPSC, IR i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 21.02.2021 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ). Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów: - wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; - seminarium - min. 8 osób; - lektorat - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST) W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca. PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

Informuję, iż w dniach: od 15 lutego 2021 r. od godz. 8.30 do 28 lutego  2021 r. o godz. 23.59. będzie trwać rejestracji na przedmioty prowadzone w Instytucie Orientalistyki oraz na Ochronę Własności Intelektualnej.

Kody rejestracji:

WF.IFO-L-20/21L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-20/21L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-20/21Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

WF-OWI-20/21 -Rejestracja na OWI

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

 1. Proszę o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie. Student ma prawo zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu wyłącznie w przypadku zmiany w harmonogramie w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.!
 3. Studenci przebywający na urlopie z prawem zdawania egzaminów mają obowiązek rejestracji na przedmioty zdeklarowane w podaniu o udzielenie urlopu!
 4. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia złożenia deklaracji tj. 12 marca 2021 r., na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Po złożeniu deklaracji przedmiotowej rejestracja lub wyrejestrowanie przedmiotu nie będzie możliwe!
 5. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani powinny zostać prawidłowo podpięte w systemie USOSweb pod odpowiedni ETAP STUDIÓW np. 1 rok, rok akad. 20/21. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

UWAGA: Nie będą przyjmowane podania o rejestrację na zajęcia po terminie. Proszę zatem o samodzielną rejestrację w wyznaczonym terminie tj. 15-28.02.2021 r. 

Student zobowiązany jest do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021 do 12 marca br. za pomocą przycisku „złóż deklarację”. Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

 Nie ma obowiązku składania wydrukowanej deklaracji przedmiotowej w sekretariacie!!!


Treść: Joanna Grudzień
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2021 Rejestracja na zajęcia na Studiach Matematyczno-Przyrodniczych

W dniu 28.01.2021 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe  tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty prowadzi wyłącznie Sekretariat SMP- dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2020/2021 semestr letni. Termin rejestracji od 28.01.2021 r. godz. 09.00 do 01.03.2021 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się  niezależnie.

Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się  z godnie
z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę  pamiętać

o podpięciu przedmiotu  w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Biura ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii

Rejestracje: WB-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Environmental Protection and Management

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 13.02.2021 r., od godz. 10:00 do 24.02.2021 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup (rejestrowanie i wyrejestrowywanie)

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2021 r., od godz. 10:00 do 04.03.2021 r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. 

 

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie  

 

11.02.2021 r od godz. 10.00  - do 18.02.2021 r.  - I tura 

22.02.2021 r. od 8:00 do  - 24.02.2021 r. - II tura 

 

 Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH 

 

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.”

 


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2021 Rejestracja na zajęcia na wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

 

02.02.2021 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021. KAŻDY student powinien zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. W tym roku rejestracja będzie prowadzona od razu do grup zajęciowych i rozdzielona dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_20/21L_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej oraz informatyki gier komputerowych.

WFAIS_20/21L_FIZ – rejestracja na przedmioty dla studentów fizyki, fizyki dla firm, biofizyki, zmin, astronomii oraz astrofizyki i kosmologii.

WFAIS_20/21L_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty fakultatywne i wspólne (przeznaczone dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na dwie tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 2 lutego do 14 lutego Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 18 lutego do 3 marca 2021.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej,  żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty i zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

 

Osoby, które nie dokonają rejestracji, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego kierownika kierunku studiów. 

 

 

                                                                                              dr hab. Jacek Zejma
                                                                          Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Wydział Prawa i Administracji – rejestracja na zajęcia 2020/21 L

Administracja  

15.02.2021 godz. 18:00  - Rejestracja na wykłady obowiązkowe, specjalizacyjne i warsztaty

15.02.2021 godz. 18:30  - Rejestracja na wykłady podstawowe

15.02.2021 godz. 19:00  - Rejestracja na seminaria licencjackie

15.02.2021 godz. 19:30  - Rejestracja na ćwiczenia

                                                     

Prawo własności intelektualnej        

 

15.02.2021 godz. 17:00  - Rejestracja na ćwiczenia  i wykłady         

 

Prawo

 

16.02.2021 godz. 17:00 - [Law] Lectures in English

16.02.2021 godz. 17:30 - Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe

16.02.2021 godz. 18:00 - Rejestracja na wykłady specjalizacyjne

16.02.2021 godz. 18:30 - Rejestracja na warsztaty

16.02.2021 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe

16.02.2021 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

 

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2021 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostaną  uruchomione  następujące rejestracje na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 1-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 4 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21L-1r-1st

- 09:30 28.01.2021 do 23:59 29.01.2021

 • Wielkie biblioteki i ich historia WZ.ZI-015, 3 ECTS
 • Zarządzanie danymi WZ.ZI-066, 3 ECTS
 • Zarządzanie tożsamościami WZ.ZI-082, 1 ECTS
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym WZ.ZI-081, 1 ECTS

 

- dla studentów 3-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować łącznie 5 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21L-3r-1st

-od godz.  08:30 28.01.2021 do 23:59 29.01.2021

 

Przedmioty do wyboru

 • Naukoznawstwo WZ.ZI-056, 4 ECTS
 • Informacja edukacyjna WZ.ZI-057, 1 ECTS
 • Webwriting WZ.ZI-091, 1 ECTS
 • Information culture in organizational and everyday information behaviour context WZ.ZI-094, 5 ECTS

 Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ

Rejestracja dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia kierunek Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego i Logopedia będzie trwać od 01.02.2021 godz. 7.00 do 22.02.2021 r.


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim 2020/2021 dla studentów kierunków: filozofia, kognitywistyka, etyka zostanie uruchomiona 25.01.2021 r. o godz. 08:00 i trwać będzie do 24.02.2021 r. do godz. 23:59.
Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 18.02.2021 (godz. 8:00) do 24.02.2021 (godz. 23:59) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

 IASP-TA-20/21L - Rejestracja na: Translatorium amerykanistyczne

IASP-WA-20/21L - Rejestracja na: Współczesna Ameryka II dla II licencjatu amerykanistyka

IASP-PROS-20/21L - Rejestracja na proseminarium - I SUM amerykanistyka

IASP-KONA-20/21L - Rejestracja na konwersatorium amerykanistyczne - I SUM

IASP-KONL-20/21L - Rejestracja na konwersatorium latynoamerykanistyczne - I SUM

IASP-TR-20/21L - Rejestracja na Translatorium latynoamerykanistyczne dla III r. Latyno

IASP-HISZ-20/21L - Rejestracja na Przedmiot w języku hiszpańskim dla III r. Latyno

IASP-WYK1-20/21L – Rejestracja na wykład Amerykańskie prawo imigracyjne

IASP-WYK2-20/21L – Rejestracja na wykład Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej

IASP-WYK3-20/21L – Rejestracja na wykład Amerykański program kosmiczny

IASP-WYK4-20/21L – Rejestracja na wykład Quebec

IASP-WYK5-20/21L – Rejestracja na wykład Antyamerykanizm: przyczyny, formy, skutki

IASP-WYK6-20/21L – Rejestracja na wykład Interwencje zbrojne USA

IASP-WYK7-20/21L – Rejestracja na wykład

IASP-WYK8-20/21L – Rejestracja na wykład Grupy etniczne i narody bezpaństwowe
w Europie

IASP-WYK9-20/21L – Rejestracja na wykład Languages and Language Policies

IASP-WYK10-20/21L – Rejestracja na wykład Transatlantic Security

IASP-WYK11-20/21L – Rejestracja na wykład Polityka zagraniczna Brazylii

IASP-WYK12-20/21L – Rejestracja na wykład Między demokracją i autorytaryzmem

 IASP-KON1-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykański „Super żołnierz”

IASP-KON2-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kultura miejska w AŁ

IASP-KON3-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kanada vs. USA

IASP-KON4-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Diaspora niemiecka w AP

IASP-KON5-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Kompetencje międzykulturowe

IASP-KON6-20/21L - Rejestracja na konwersatorium American Dream

IASP-KON7-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Społeczeństwo i polityka w Argentynie

IASP-KON8-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Etniczność w filmie

IASP-KON9-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Komunikowanie społeczne

IASP-KON10-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykanistyczne translatorium kulturoznawcze

IASP-KON11-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Współpraca rozwojowa w AŁ

IASP-KON12-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykańskie migracje w XXI wieku

IASP-KON13-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Wielokulturowość i wieloetniczność

IASP-KON14-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Popkulturowa wizja Ameryki

IASP-KON15-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Migracje dzieci

IASP-KON16-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Handel ludźmi

IASP-KON17-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Brazylia XX i XXI wieku w tekstach

IASP-KON18-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Malarstwo amerykańskie

IASP-KON19-20/21L - Rejestracja na konwersatorium American Rhetoric

IASP-KON20-20/21L - Rejestracja na konwersatorium Amerykańska kultura


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2021 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

Drodzy Studenci,

 

rejestracja na przedmioty obowiązkowe i do wyboru, a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe, w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 dla Studentów Instytutu Matematyki zostanie uruchomiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

1) Rejestracja na przedmioty (semestr letni 2020/21) będzie prowadzona od 18.01.2021 (godz. 09:00) do 31.01.2021 (godz. 23:59);

 

2) Bezpośrednia rejestracja do grup dla osób z pierwszej tury będzie dostępna od 08.02.2021 (godz. 09:00) do  12.02.2021 (godz. 23:59);

 

3 ) Giełda i ostateczna rejestracja do grup zostanie uruchomiona od

18.02.2021 (godz. 09:00) do 23.02.2021 (godz. 23:59).


Treść: Ewa Gracja
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2020 Zapisy na wykłady Artes Liberales na semestr letni 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 8 lutego 2021 r. o godz. 12:00, a zakończą 8 marca 2021 r. o godz. 23.00. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej.   

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Świat w świetle spektroskopii molekularnej”

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Termin: poniedziałki godz. 16.00-17.30

 

 • „Oblicza feminizmu w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”

Prowadzący: dr Karolina Rak

Termin: wtorki godz. 15.00-16.30 

 

 • „Żydów polskich drogi do nowoczesności"

Prowadzący: dr Alicja Maślak-Maciejewska 

Termin: środy godz. 16.00-17.30

 

 • „Mowa miłości - mowa nienawiści (językowe narzędzia oraz strategie wyrażania emocji i ocen w polszczyźnie)”

Prowadzący: dr hab. Anna Piechnik

Termin: czwartki godz. 15.00-16.30

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2020/2021 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2021 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akademickim 2020/2021

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do dnia 24.01.2021 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2020/2021.
Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.01.2021 Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej informuje

Rejestracja na przedmioty w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

 1. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok) : w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. wykłady monograficzne (II rok): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

 1. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. wykłady monograficzne (II rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 10:00 11.01.2021 - 23:59 14.01.2021

dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

 1. konwersatoria specjalistyczne (I SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 2. kursy kierunkowe (I SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 3. konwersatoria specjalistyczne (II SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021
 4. kursy kierunkowe (II SUM): w dniach 10:00 08.01.2021 - 23:59 14.01.2021

 


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

08.01.2021 Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM informuje

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie od 11.01.2021 r. (godz. 8:00) do 19.01.2021 r. (godz. 23:00).

Rejestracja dotyczy przedmiotów do wyboru z semestru letniego dla wybranych kierunków.

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów są dostępne na stronie:

https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

 


Treść: Ewelina Bułat
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

15.12.2020 Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje o uruchomieniu rejestracji na przedmioty fakultatywne drogą elektroniczną w systemie USOSweb

Rejestracja na fakultety obowiązkowe dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-  dentystycznego rozpoczyna się:

 

od dnia 17.12.2020 r. (czwartek) od godz. 13.00

do dnia 27.12.2020 r. (niedziela) do godz. 23.00

 

Kody rejestracji:

WL-20/21-LK.FAK.2 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla II roku kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne.

WL-20/21-LK.FAK.3 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla III roku kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny studia stacjonarne i niestacjonarne (studenci kierunku lekarskiego wybierają jeden fakultet w semestrze zimowym i jeden w semestrze letnim).

WL-20/21-LK.FAK.4 – Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla IV roku kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny studia stacjonarne i niestacjonarne.

WL-20/21-LK.FAK.5 Rejestracja na przedmioty fakultatywne dla V roku kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne (studenci wybierają jeden fakultet w semestrze zimowym i jeden w semestrze letnim).

 

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie Planem Studiów obowiązującym w roku akademickim 2020/2021.

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.12.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 8.02.2021 r. o godz. 14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia  fakultatywne/ wykłady do wyboru/ na  semestr letni  roku akademickiego 2020/2021.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2021 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracja  dostępna  jest  jako:

WF.IFK-20/21/L-opcja    kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.11.2020 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji Zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są w dniach od 26.11.2020 do 03.12.2020 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-20/21Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

 1. angielski – monika.garncarz@uj.edu.pl

pozostałe języki – anna.sania@uj.edu.pl

 

 


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.10.2020 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 9.10.2020 r. od godz. 800, a zakończy 14.10.2020 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.10.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostanie  uruchomiona druga tura rejestracji  na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 1-go roku drugiego stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21Z-1r-2st 

- od godz. 9:00 09.10.2020 do 23:59 10.10.2020

Przedmioty do wyboru:

 Ekologia informacji w biznesie

Zarządzanie w Internecie

Systemy informatyczne zarządzania

Projektowanie i tworzenie opracowań informacyjnych

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.10.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytutcie Pedagogiki

Rejestracja (w USOSweb) na seminaria magisterskie oraz przedmiot w języku obcym dla studentów I roku studiów II-go stopnia rozpocznie się o godz. 11.30 3 października 2020r. (sobota) i potrwa do godz. 22:00 5 października 2020r.


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa

W dniach 10:00 29.09.2020- 23:59 01.10.2020 odbędzie się rejestracja na przedmioty wydziałowe w języku angielskim dla studentów wymiany Erasmus+ Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej.


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.09.2020 Rejestracja na WF w Collegium Medicum

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II i III ROKU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ORAZ II ROKU FIZJOTERAPII UJCM DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DO WYBOTU Z WF!!

 

Dnia 29.09.2019r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

 

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dzieci    SW-NZ.FI.JS.2f1621

 1. Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii – dorośli SW-NZ.FI.JS.2f1620

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WOZ-F2-20/21Z

 

OPIS REJESTRACJI:        Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Fizjoterapii, sem. zimowy


II roku Ratownictwa Medycznego :
1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa górskiego SW-NZ.RM.1S.2f1724

 1. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa wodnego SW-NZ.RM.1S.2f1726

 

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WOZ-RM-20/21Z

 

OPIS REJESTRACJI:        Rejestracja na przedmioty do wyboru z WF dla II roku Ratownictwa Medycznego, sem. zimowy

 

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Fitness - ćwiczenia siłowe (CM-SWF-WOZ-RM-FIT-3)

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WOZ-RM-20/21L

 

OPIS REJESTRACJI:        Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla III Ratownictwa Medycznego, sem. letni


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2020 Rejestracja do grup dziekanatowych - I rok

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego .

W dniu 26 września 2020 (sobota) godz. 8:30 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 28 września 2020 (poniedziałek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/  które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW à Rejestracje). Rejestracja: WL-20/21-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

-    kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

     LE.LE.JS.1o0561. - studia stacjonarne

     LE.LE.JN.1o0561 - studia niestacjonarne

-    kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

     LE.LD.JS.1o0557 - studia stacjonarne

     LE.LD.JN.1o0557 - studia niestacjonarne

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

 

                                                                        Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2020 Rejestracja do grup dziekanatowych - II,III rok

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów roku  II i III do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

   WL-20/21-GRDZ-LK.2-3  dotyczy kierunku lekarskiego II i III

 od 26 września 2020 r. (sobota) godzina: 08:30

                        do 28 września 2020 r. (poniedziałek) godzina: 23.00

                              dla II roku rejestracja na przedmiot Patologia

 LE.LE.JS.2o0928 – studia stacjonarne

 LE.LE.JN.2o0928.  – studia niestacjonarne

                           dla III roku rejestracja na przedmiot Farmakologia 2/2

WL-L3.Farmak.II – studia stacjonarne

WL-N3.Farmak.II – studia niestacjonarne

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2020/2021.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2020 Rejestracja do grup dziekanatowych - IV,V rok - studia niestacjonarne

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów roku  IV i V Niestacjonarny do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

   WL-20/21-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego IV i V rok niestacjonarny

 od 26 września 2020 r. (sobota) godzina: 08:30

                        do 28 września 2020 r. (poniedziałek) godzina: 23.00

                              dla III roku rejestracja na przedmiot Propedeutyka stomatologii

 WL-L4.Prop.Stom. – studia stacjonarne

 WL-N4.Prop.Stom..  – studia niestacjonarne

                           dla V roku rejestracja na przedmiot Choroby zakaźne

 

WL-N5.Chor.Zak. – studia niestacjonarne

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2020/2021.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

 


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2020 Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - Collegium Medicum

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w  roku akademickim 2020/2021.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl.  Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

 

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

 1. TEST (obejmuje studentów rozpoczynających lektorat,jednak nie na wszystkich kierunkach, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Centrum Językowego UJCM)
 2. REJESTRACJA
 3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

 

UWAGA!!!Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM  SAMYM  DNIU  PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

 

 

Aby dokonać rejestracji  student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-20/21, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

 

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA:  od 30.09.2020 r. od godziny 10.00 do 09.10.2020 r. do godziny 23.00

II TURA:  od 14.10.2020 r. od godziny 10.00 do 21.10.2020 r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM  -  mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM  -  mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

 

Szczegółowe informacje oraz kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach  zostaną zamieszczone na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl  w zakładce Studenci-Informacje organizacyjne-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2020 Rejestracja na specjalizację do wyboru 3: Lingwistyka stosowana- FG i FGA 1 rok SM

WF.IFG-FG-SM20/21SP3 Rejestracja na specjalizację do wyboru 3: Lingwistyka stosowana- FG i FGA 1 rok SM

Rejestracja rozpoczyna się 25.09.2020 godz. 10.00 do 30.09.2020 godz.23:00


Treść: Małgorzata Soczówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracje na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym  2020/2021 :

WSM.IE-20/21Z

WSM.IE.EN3-20/21Z

WSM.IE.EN4-20/21Z

 

03.10.2020 godz. 10:30 - 11.10.2020 godz. 14:00

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.fulanty@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2020 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki – sem. zimowy 2020/2021

 1. Termin rejestracji :

Od 29 września 2020 r. od godz. 9.00

do 12 października 2020 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych,  oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ (I tura 24.09, godz. 10.00 - 29.09, godz. 22.00) patrz=> https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy  oraz BHP - szkolenie poprzez stronę wirtualnej platformy PEGAZ w późniejszym terminie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow 

 

 1. Kody rejestracji

 

WF.IO-L-20/21Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-20/21Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-20/21Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO https://io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec  oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr => https://www.io.filg.uj.edu.pl/struktura  

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani! Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym roku akademickim. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do rejestracji go w systemie USOSweb.

Uwaga!!! DEKLARACJĘ WYBORU PRZEDMIOTÓW są składane wyłącznie w systemie USOSweb do dnia 26 października br., do tej daty jest możliwa również rezygnacja z zajęć!  Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!. Niezłożenie w terminie deklaracji w USOSweb będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 663 45 06 ( arabistyka, turkologia, iranistyka )

Tel. 12  663 45 07 ( japonistyka, sinologia, indologia )


Treść: Zięba Ewelina
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia stacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr zimowy 2020/2021.

Rejestracja rozpocznie się 30.09.2020 r.  godz. 10.00, a zakończy 06.10.2020 r. godz. 23.59

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 październik 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

 


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2020/21 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 30 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego i całoroczne
w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Rejestracja zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na wszystkie części PNJA oraz egzamin.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Każdy student ma obowiązek ZŁOŻYĆ W USOSwebie do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2020/2021 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 30 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2020/2021 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 8 października o godz. 8.00

i zakończy się 10 października o godz. 23.59.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 14 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na seminaria w r. ak. 2020/21 w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2020/21 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

- European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Dnia 25 września br. o godz. 8.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 14 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Studia I stopnia

Od 23 września godz. 8:00  do 7 października – III rok

Od 24 września godz. 9:00 do 7 października – II rok

Od 25 września godz. 11:00  do 7 października – I rokStudia II stopnia

Od 26 września godz. 9:00 do 7 października - II rok

Od 30 września godz. 12:00 do 7 października - I rok


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia w IFA

W dniu  30.09.2020 br. o godz. 10:30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku filologia angielska i filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 12.10 br. o godz. 23:59
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku  ścieżki przekładoznawczej 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku ścieżki przekładoznawczej 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2.  Reading Modernism lub Reading Postmodernism. Dla I roku ścieżki językoznawczej 2 opcje: 1. Reading Economic Texts lub Understanding Economics i 2.  Business and Legal Translation  lub Effective Business Presentations , dla II roku ścieżki językoznawczej 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektorat i seminarium magisterskie

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Dodatkowo studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru jeden z dwóch kursów: Business and Legal Translation lub Effective Business Presentations.

 Harmonogram zajęc w I semestrze 20/21 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)

Zajęcia w I semestrze w roku akademickim 20/21 odbywają się w formie zdalnej.
Każdy student ma obowiązek złożyć w  USOSweb do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA         (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia niestacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr zimowy 2020/2021.

Rejestracja rozpocznie się 30.09.2020 r. godz. 11:00, a zakończy 12.10.2020 r. godz. 23:59

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 27 października 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,
z powodów technicznych, rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2020/2021dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, zostanie przesunięta i uruchomiona: od 30 września 2020r. (godz. 11:00) i trwać będzie do 9 października 2020r. (godz. 23:00) Rejestracja dotyczy przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego dla każdego kierunku zgodnie z tabelkami. Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów są dostępne na stronie: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/


Treść: Aneta Brhel
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostaną uruchomione następujące rejestracje na przedmioty fakultatywne:

- dla studentów 2-go roku pierwszego stopnia (należy wybrać 4 ECTS)

kod typu rejestracji: WZ.ZI-20/21Z-2r-1st  

- od godz. 11:30 24.09.2020 do 23:59 25.09.2020

Przedmioty do wyboru:

Media społecznościowe w zarządzaniu informacją 4 ECTS

Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny 4 ECTS

 

-  dla studentów 3-go roku pierwszego stopnia (należy skompletować w sumie 7 ECTS)

kod typu rejestracji: WZ.ZI-20/21Z-3r-1st

- od 12:00 24.09.2020 do 23:59 25.09.2020Przedmioty do wyboru:

Teorie socjologiczne dla zarzadzania informacją

Działalność szkoleniowa w zarządzaniu informacją

Modelowanie procesów informacyjnych

Big data- analiza wielu danych

 

- dla studentów 1-go roku drugiego stopnia (należy skompletować łącznie 6 ECTS)

kod typu rejestracji:  WZ.ZI-20/21Z-1r-2st 

- od godz. 11:00 24.09.2020 do 23:59 25.09.2020

Przedmioty do wyboru:

 Ekologia informacji w biznesie

Zarządzanie w Internecie

Systemy informatyczne zarządzania

Projektowanie i tworzenie opracowań informacyjnych

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 


Treść: Ewa Jargu
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 10:00 25.09.2020 do 23:00 30.09.2020

 

Zajęcia na studia magisterskie FG i FGA

WF-IFG-FG-SM-20/21OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I ,II roku FG i FGA SM

WF-IFG-FG-SM20/21SP2 Rejestracja na specjalizację do wyboru 2: Wiedza o kulturze -FG i FGA 1 rok SM

WF-IFG-FG-SM20/21SP1 Rejestracja na specjalizację do wyboru 1: Literaturoznawstwo -FG i FGA I rok SM

WF-IFG-FG-SM20/21SP Rejestracja na specjalizację: translatoryka - f. germańska  1 rok SM

WF-IFG-FG-SM20/21SJ Rejestracja na specjalizacje językową I rok SM

WF-IFG-FG-SM20/21SII Rejestracja na specjalizacje: literat., wiedza o kulturze, lingwistyka, translatoryka FG i FGA II rok

WF-IFG-FG-SM20/21SEM Rejestracja na seminaria- I rok f. germańska i f. germańska z angiel. SM

WF-IFG-FG-SM20/21SE Rejestracja na seminarium magisterskie II rok f. germańska i f. germ. z angielskim

WF-IFG-FG-SM-20/21S Rejestracja na specjalizacje językową dla II rok SM f. germańska

WF-IFG-FG-SM20/21PR Rejestracja na praktykę pedagog. - j. niem. II rok FG i FGA SM

WF-IFG-FG-SM20/21D Rejestracja na dydaktykę języka obcego (niemieckiego) I rok FG i FGA SM

 

Zajęcia na studia Licencjackie FG i FGA

WF-IFG-FG-SL-20/21OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I,II,III roku fil.germańska

WF-IFG-FG-SLM-20/21F Rejestracja na metodologie f. germańska i germańska z angiel. III rok

WF-IFG-FG-SL3-20/21F Rejestracja na opcje semestr zimowy f. germańska III rok

WF-IFG-FG-SL20/21SEM Rejestracja na seminaria semestr zimowy f.germańska i f.germ. z angiel. III rok

WF-IFG-FG-SL-20/21F Rejestracja na opcje semestr zimowy f. germańska II rok SL

 

WF-IFG-FGA-SLO20/21 Rejestracja na opcje dla I,II,III roku fil.germańskiej z ang.

WF-IFG-FGA-SL20/21PR Rejestracja na praktykę pedagogiczną j. niemeckiego III rok FGA i FG SL

WF-IFG-FGA-SL20/21OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I,II,III roku fil.germańska z ang.

 

Zajęcia na studia f. szwedzkiej

WF-IFG-SZ-SM-20/21OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I,II roku mgr - fil.szwedzka

WF-IFG-FSZ-MODM20/21 Rejestracja na moduł zgodnie z wybranym seminarium dla I roku mgr fil. szwedzkiej

WF-IFG-FSZ-SLO20/21 Rejestracja na opcje dla I,II roku mgr fil. szwedzkiej

WF-IFG-FSZ-SEM-20/21 Rejestracja na seminaria dla I,II roku mgr fil. szwedzkiej

 

WF-IFG-FSZ-MOD20/21 Rejestracja na moduł zgodnie z wybranym seminarium dla III roku fil. szwedzkiej

WF-IFG-SZ-SL-20/21OB Rejestracja na zajęcia obligatoryjne dla I,II,III roku licencjat - fil.szwedzka

WF-IFG-FSZ-SLS20/21 Rejestracja na seminaria dla III roku fil. szwedzkiej

 


Treść: Małgorzata Soczówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2020 r. od godz. 11.00

do 12 października 2020 r. do godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów również zamieszczonym. Bardzo jest to ważne, gdyż nie składacie Państwo papierowej wersji deklaracji tylko zatwierdzacie w systemie. Proszę wiec o świadome zatwierdzanie deklaracji, gdyż odblokowanie systemu będzie niemożliwe! Przedmioty oznaczone literką F (fakultet) -oznacza to, że wybieramy jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (nie zapisujemy się na wszystkie przedmioty!!!)

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: od 30.09. 2020 - od godz.9,00 do 14.10.2020 – do godz. 23,59

Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 20/21
- harmonogram zajęć dla I i II stopnia
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2020 Rejestracja na zajęcia Wychowania Fizycznego

I tura 24.09, godz. 10.00 - 29.09, godz. 22.00 – grupy stacjonarne
II tura 1.10, godz. 10.00 - 4.10, godz. 22.00 – grupy zdalne - Zajęcia w trybie zdalnym z WF przeznaczone są wyłącznie dla studentów, którzy wszystkie pozostałe zajęcia w ramach kierunku odbywają zdalnie oraz mieszkają poza Krakowem. Wszystkich studentów, którzy mają możliwość serdecznie zapraszamy na zajęcia w tradycyjnej formie na hali, basenie, siłowni, korcie bądź boisku sportowym.
Treść: Anna Wawrzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2020 Rejestracja na zajęcia na kierunku Neurobiologia

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, poprzez USOSweb, z semestru zimowego oraz kursy całoroczne odbywające się w roku akademickim 2020/2021, dla studentów kierunku Neurobiologia, tj. WBL-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia), odbędzie się w następującym terminie: od 21.09.2020r., od godz. 11:00, do 02.10.2020r., do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2021 roku. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www kierunku ( http://neuro.iz.uj.edu.pl/announcements/65/ )


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

21 września 2020 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty na kierunku informatyka analityczna dla studentów z drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów z drugiego stopnia. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów z drugiego stopnia. Zapisy będą trwać do 28 września włącznie i będą podzielone na tury. Podstawą przydzielenia osób do tur będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2020 Rejestracja na zajęcia - Katedra Przekładoznawstwa, przekładoznawstwoa

KATEDRA PRZEKŁADOZNAWSTWA informuje, iż ZAPISY na:

 • seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku oraz seminaria magisterskie dla I roku na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 odbędą się w dniach:

28.09.2020 od godz. 8.30 do 01.10.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP-20/21Z_S_ZSII - Rejestracja na seminarium i zajęcia specjalizacyjne dla II r_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

WF.KPP -20/21Z_SM_I - Rejestracja na seminarium magisterskie dla I r_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

 

 • zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 09.2020 od godz. 8.30 do 06.10.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP -20/21Z_Ir_O.W - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty_ Ir_ PRZEKŁADOZNAWSTWO     

WF.KPP -20/21Z_IIr_OW - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe i warsztaty_ II r _ PRZEKŁADOZNAWSTWO  

 

 • rejestracja na Wykład Monograficzny dla I i II roku_ PRZEKŁADOZNAWSTWO odbędzie się w dniach: 09.2020 od godz. 8.30 do 06.10.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP-20/21Z_W.MO - Rejestracja na Wykład Monograficzny dla I i II roku_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

 

 • zajęcia OPCYJNE dla I i II roku odbędą się w dniach:

30.09.2020 od godz. 8.30 do 03.10.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KPP -20/21Z_OP - Rejestracja na zajęcia opcyjne dla I i II roku_ PRZEKŁADOZNAWSTWO

 


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2020 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2020/2021

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III roku studiów 

 I stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie  

od 23.09.2020 r. (godz. 06:00) do 30.09.2020 r. (godz. 23:59) 

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń. 

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie : 

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje 

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
 http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe 

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu. 

       Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

studia stacjonarne  

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZS/20/21
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LES/20/21
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 

 

studia niestacjonarne  

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZN/20/21
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LEN/20/21
Maksymalna liczba osób w grupie: 12 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2020 Rejestracja na lektoraty

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2020/2021.

 
Terminy rejestracji dla studentów I i II stopnia oraz doktorantów UJ (bez CM)
 
• I TURA  -  25.09.2020 godz. 8.00 – 02.10.2020 godz. 23.59
tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów studiów.
 
• II TURA - 07.10.2020 godz. 8.00 – 13.10.2020 godz. 23.59
tura bez dedykacji. 
 
Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem 

https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie :

-> "DLA STUDENTÓW"

-> "REJESTRACJE"

-> "żetonowe".
 
Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.
 
Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).

Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

Żetony na nowy rok akademicki zostaną przyznane do 20.09.2020
 
Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3
 
Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa
 
Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Studenci, którzy zarejestrowali się na lektorat a nie będą na niego uczęszczać mogą złożyć wniosek o rezygnację z grupy lektoratowej do dnia 19 października 2020r. Po tym terminie nie będzie możliwy zwrot żetonów za I semestr.

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zajęcia lektoratowe w JCJ będą prowadzone w formule zdalnej.

Studenci studiów II stopnia mogą zaliczyć obowiązkowy, 60-godzinny lektorat z języka angielskiego także poprzez uczestnictwo w kursie tematycznym (2 semestry po 30 godzin ćwiczeń na poziomie minimum B2+, zakończone egzaminem). 

Oferta kursów tematycznych w jęz. angielskim i szczegółowe informacje są dostępna na stronie https://jcj.uj.edu.pl/kursy-tematyczne/kursy-tematyczne/jezyk-angielski 

Na kursy tematyczne należy zarejestrować się poprzez USOS. 


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Rejestracja dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia 'Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego' będzie trwać od 03.10.2020 godz. 7.00 do 16.10.2020 r.


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii

Rejestracje: WB-20/21_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-20/21_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2020/21 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Environmental Protection and Management

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 21.09.2020r., od godz. 10:00 do 02.10.2020r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 06.10.2020r., od godz. 10:00 do 09.10.2020r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2021 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2020 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2020/21 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb.

 

Rejestracja w obecnym roku akademickim dotyczy tylko studentów III roku chemii I stopnia, I roku chemii II stopnia (wybór tylko chemii teoretycznej) i II roku chemii II stopnia.

Rejestracja na wybrane fakultety

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie

 

20.09.2020 r od godz. 8.00  - do 25.09.2020 r.  - I tura

28.09.2019 r. od 8:00 do  - 30.09.2020 r. - II tura

 

 

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

 


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 24.09.2020 (godz. 8:00) do 30.09.2020 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

IASP-PSMLL-20/21Z – Rejestracja na proseminarium – III licencjat latynoamerykanistyka

IASP-PROSL-20/21Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka

IASP-WA-20/21Z- Rejestracja na konwersatorium Współczesna Ameryka I dla II lic. Amerykanistyka

IASP-WYK1-20/21Z – Rejestracja na wykład Metropolie i parki narodowe

IASP-WYK2-20/21Z – Rejestracja na wykład Kanadyjska Arktyka

IASP-WYK3-20/21Z – Rejestracja na wykład Bliski Wschód w polityce USA

IASP-WYK4-20/21Z – Rejestracja na wykład Amerykański sposób prowadzenia wojny

IASP-WYK5-20/21Z – Rejestracja na wykład Presidential Elections

IASP-WYK6-20/21Z – Rejestracja na wykład Amerykańscy Żydzi

IASP-WYK7-20/21Z – Rejestracja na wykład Przestępczość zorganizowana

IASP-WYK8-20/21Z – Rejestracja na wykład Kulturowe aspekty migracji

IASP-WYK9-20/21Z – Rejestracja na wykład Ameryka prekolumbijska

IASP-WYK10-20/21Z – Rejestracja na wykład Historia i społeczeństwo Portoryko

IASP-WYK11-20/21Z – Rejestracja na wykład Australia: doświadczenia migracji

IASP-WYK12-20/21Z – Rejestracja na wykład Theory and Globalisation

IASP-WYK13-20/21Z – Rejestracja na wykład History of the 1990s

IASP-WYK14-20/21Z – Rejestracja na wykład American Youth Culture

IASP-WYK15-20/21Z – Rejestracja na wykład Język hiszpański i polityka

IASP-WYK16-20/21Z – Rejestracja na wykład Samorząd terytorialny w USA


IASP-KON1-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Wielokulturowe Bałkany

IASP-KON2-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Intercultural Translation

IASP-KON3-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Psychologia amerykańskiego wyborcy

IASP-KON4-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Listy, podania, maile

IASP-KON5-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Street art w Ameryce Łacińskiej

IASP-KON6-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Amerykańska muzyka popularna II

IASP-KON7-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Leadership

IASP-KON8-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Film amerykański

IASP-KON9-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium American Musical

IASP-KON10-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Historia potomków Afrykańczyków

IASP-KON11-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Historia kina Ameryki Łacińskiej

IASP-KON12-20/21Z - Rejestracja na konwersatorium Amerykańskie kino niezależne


Treść: Justyna Pękala
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.09.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

 

11.09.2020 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021. KAŻDY student powinien zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. W tym roku rejestracja będzie od razu do grup zajęciowych i rozdzielona dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_20/21Z_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej, informatyki gier komputerowych.

WFAIS_20/21Z_FIZ – rejestracja dla studentów na przedmioty dla kierunków: fizyka, biofizyka, zmin, astronomia, astrofizyka i kosmologia.

WFAIS_20/21Z_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty fakultatywne i wspólne (przeznaczone dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na następujące tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 11 września do 21 września Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 25 września do 12 października 2020.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/kierownika studiów. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb”… do 26 października 2020. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

                                                                           dr hab. Jacek Zejma

                                                                         Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.09.2020 Rejestracja na zajęcia na MSMP

Uprzejmie informuje, że od dnia 11 września br., rozpoczyna się rejestracja na obowiązkowe przedmioty na MSMP tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty -TUTORIAL prowadzi wyłącznie Biuro SMP zakończenie rejestracji 04.10.2020 godz. 23:59.

Jednocześnie przypominam, że rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę pamiętać o podpięciu przedmiotu w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 

Zmianie ulegają obowiązkowe przedmioty dla wszystkich studentów SMP I roku,
I stopnia tj;

Podstawy Informatyki I w pierwszym semestrze - Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych Podstawy Informatyki II w drugim semestrze, - Podstawy programowania – język C z elementami C++
nadal można dokonywać zamiany ww. przedmiotów na inne zajęcia z informatyki prowadzone przez Wydziały partycypujące w SMP, pozwalające uzyskać łącznie
 8 punktów ECTS.

 

W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Biura ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.

 


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.09.2020 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 15 września 2020 r. o godz. 12:00, a zakończą 15 października 2020 r. o godz. 23.00. Wykłady będą prowadzone w formie zdalnej.   

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Ochrona konstytucyjnych praw jednostki w Polsce - teoria a praktyka”

Prowadzący: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ

Termin: wtorki godz. 18.30-20.00,

 

 • „Chirurgia ogólna oczami praktyka i naukowca”

Prowadzący: dr Michał Romaniszyn 

Termin: środy, godz. 16.00-17.30,

 

 • „Autostopem przez galaktyki - wprowadzenie do astronomii”

Prowadzący: dr Błażej Nikiel-Wroczyński

Termin: czwartki godz. 18.00-19.30,

 

 • „Co wolno, co należy, a czego nie - prawo autorskie w praktyce”

Prowadzący: dr Anna Pluszyńska

Termin: piątki godz. 17.30-19.00.

 

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2020/2021 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne: rozpocznie się 25.09.2020 r. od godz. 1200, a zakończy 1.10.2020 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2020/21).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2020 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_20/21Z.

Termin rejestracji:

I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania):
- dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich: od 17 września, godz. 10.00 do 1 października, godz. 17.00.
- dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich: od 24 września, godz. 10.00 do 1 października, godzina 17.00.
II TURA (tylko rejestrowanie):
- dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 04 października 2020, godz. 10.00 do 10 października, godzina 17.00.

Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc (prosimy o informację mailową, jeżeli doszło do takiej sytuacji) i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!
W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.
PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęćprogramem studiów i sylabusami kursów, które znajdują się w Aplikacji Sylabus.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów,
- pod etap studiów (np. PSC-1, BU-1).

Przypominamy, że:

 • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 • Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student rejestruje się samodzielnie (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).
 • Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne innych roczników.

***


W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

 • Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się od 26.09 do 11.10. Kod rejestracji: WFz.IR-20/21.
 • Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW odbywa się 09 (godz. 10.00) do 1.10 (godz. 17.00). Kody rejestracji: KBDW-MONO-I-20/21 i KBDW-MONO-I-20/21ANG (kursy anglojęzyczne).

***


Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC w terminach 25.09 (godz. 10.00) - 01.10 (godz. 17.00).

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie od 25 września w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).

***


Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:
·wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
·seminarium - min. 8 osób;
(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST).
W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i harmonogramem zajęć.
PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.

________________________________________________

Rejestracyjne FAQ:

Na ile kursów należy zarejesetrować się na danym roku?
Należy zarejestrować się na wszystkie kursy obowiązkowe i wybrane kursy fakultatywne - tak, aby uzyskać niezbędne do zaliczenia roku 60 punktów ECTS (lub więcej, nadwyżka punktowa przechodzi na kolejne lata).

W jakich jedostkach mogę realizować kursy fakultatywne?

Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.


W jaki sposób rejestruję się na przedmioty?
Instukcja.

Jak wygląda rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego?
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji (kliknąć w ikonkę) "przepisz w-f".

Jak wygląda rejestracja na zajęcia z języka angielskiego?
Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Czy należy rejestrować się na szkolenie BHP?
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP - obowiązkowego dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia - są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy muszę rejestrować się na seminarium magisterskie, chociaż nie ma go w harmonogramie (dotyczy II roku studiów magisterskich)?
Tak. Seminaria magisterskie odbywają sie w formie indywidualnych spotkań z promotorem, stąd ich brak w harmonogramie ogólnym.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2020 Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2020/21: Geografia, e-gospodarka przestrzenna

Od 1 do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2020/21 Szczegółowe informacje na stronie IGiGP https://geo.uj.edu.pl w ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Dziekanatem ds studenckich IGiGP, annaaga.strzelec@uj.edu.pl


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.08.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy obowiązkowe i fakultatywne odbywające się w roku akademickim 2020/21 dla studentów kierunku Geologia odbędzie się w terminie: I tura od 09:00 31.08.2020 do 23:59 08.09.2020
II tura od 09:00 14.09.2020 do 23:59 21.09.2020 (w ofercie pozostaną te kursy do wyboru, na które zapisze się odpowiednia liczba studentów w I turze)

Wybierając przedmioty na kolejny rok należy kierować się planami studiów dostępnymi na stronie Instytutu: http://www.ing.uj.edu.pl/student/studia-i-stopnia-kierunek-geologia lub http://www.ing.uj.edu.pl/student/studia-ii-stopnia-kierunek-geologia


Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.06.2020 Rejestracja na letnie praktyki na Wydziale Lekarskim

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!!

Wydziału Lekarskiego kierunku:

 lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki

rok akademicki 2019/2020

 

Od dnia 22.06.2020 r. (poniedziałek) od godz. 1500  

do dnia 28.06.2020 r. (niedziela) do godz. 2300

 uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem :

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/

(student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów  zdefiniowanych  w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa.

Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem  obowiązkowo dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie.

 Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji.

Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura.  

                                                                                                                        

 

Dziekanat Wydział Lekarskiego


Treść: Halina Wojtecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.06.2020 Rejestracja na przedmioty w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 09:00 18.06.2020 r– 22:00 22.06.2020 r

 

Studia stacjonarne II stopnia 

 

 1. konwersatoria specjalistyczne (II SUM): w dniach 09:00 18.06.2020 r– 22:00 22.06.2020 r
 2. kursy kierunkowe (II SUM): w dniach 09:00 18.06.2020 r– 22:00 22.06.2020 r

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.06.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

 Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  5.10.2020 r.  o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2020/2021.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 18.10.2020r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-20/21-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-20/21-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-20/21Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.06.2020 Rejestracja na seminaria na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS na rok akademicki 2020/2021 16.06.2020 g. 8:00 - 30.06.2020 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.11.2020 Przedłużenie ważności legitymacji

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.51b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r.,poz. 695) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. wszystkie legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Państwa legitymacje będą w tym okresie automatycznie przedłużane, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ich ważności. Aktualnie ważność Państwa legitymacji została przedłużona do 29.11.2021 r.


Treść: Jan Witek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.05.2020 Rejestracja na zajęcia w IGiGP

Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem zajęć terenowych prowadzonych w IGiGP zostaje uruchomiona rejestracja na przedmioty dodatkowo uruchamiane. Rejestracja będzie trwała w dniach 13-16 maja. Zajęcia odbędą się od 18 maja do 30 czerwca.


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.04.2020 Rejestracja na przedmioty fakultatywne Instytut Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: polityka społeczna, oraz I i II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpoczną się w dniu 04.05.2020 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 05.05.2020 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.04.2020 Rejestracja na proseminarium i przedmioty do wyboru w Instytucie Matematyki

W dniach od 11 maja 2020 godz. 09:00 (poniedziałek) do 15 maja 2020 godz. 23:59 (piątek) odbędzie się rejestracja na przedmiot Proseminarium – przedmiot obowiązkowy dla 3 roku studiów I stopnia (obecny 2 rok studiów) - kod rejestracji WMI.IM-20/21L-P

Rejestracja na PROSEMINARIUM odbędzie się bezpośrednio na przedmiot i do grup ćwiczeniowych według średniej ocen z semestru zimowego roku akademickiego 2019/20 (obliczonej zgodnie z zasadami jak do stypendium Rektora) . Studenci będą dodawani do rejestracji w kolejnych dniach według przedziałów średnich ocen:
 • 11.05.2020r – średnia 5.00-4,55
 • 12.05.2020r – średnia 4,54-4,05
 • 13.05.2020r – średnia 4,04-3,55
 • 14.05.2020r – średnia 3,54-3,15
 • 15.05.2020r – średnia 3,14-2,0
średnie ocen będzie można sprawdzić w rankingu o kodzie Z21LP-WMI-IM od dnia 5 maja br.

Oddzielnie w tym samym terminie odbywać się będzie druga rejestracja na przedmioty do wyboru w roku akad.2020/21 - kod rejestracji WMI.IM-20/21Z-1


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.04.2020 Rejestracja na zajęcia w seminaria licencjackie

Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: polityka społeczna / zarządzanie publiczne, rozpoczną się w dniu 27.04.2020 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.04.2020 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.03.2020 Rejestracja na Studenckie Koła Naukowe

Studentów Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu informujemy o rejestracji uzupełniającej trwającej od dnia 16.03.2020 godz. 07:00 do 30.03.2020 na Studenckie Koła Naukowe odbywające się w roku akademickim 2019/20. Prosimy nie podpinać SKN pod program i etap studiów.


Treść: Edyta Jawor
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - Studia Niestacjonarne

 • Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 28.02.2020 r. od godz. 800, a zakończy 4.03.2020 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2019/20).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa

Katedra Przekładoznawstwa informuje, iż w dniu 24.02.2020 o godzinie 8.30 uruchamia dodatkową rejestrację na zajęcia opcyjnie, kod rejestracji: WF.KBP.19/20 OP_DR Rejestracja na OPCJE_DODATKOWA


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.02.2020 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Germańskiej UJ

WF-IFG-LO1-20L Rejestracja na opcje w semestrze letnim 2020 II rok- IFG,IFGA,FAN
Terminy rejestracji: od godz.12.00 dnia 21.02.2020 do dnia 27.02.2020 do godz.23.00


Treść: Małgorzata Soczówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Międzykulturowych

Rejestracja na przedmioty w Instytucie Studiów Międzykulturowych dla studiów I i II stopnia odbędzie się w następujących terminach: I tura 09:00 22.02.2020- 23:59 29.02.2020 II tura 06:00 03.03.2020 - 23:59 07.03.2020

Kody rejestracji:
 • WSM.ISM-RMK19/20LL
 • WSM.ISM-RMK19/20ML
 • WSM.ISM-KM-RM19/20FL
 • WSM.ISM-KMRM19/20FLO
 • WSM.ISM-KM-RM19/20LW
 • WSM.ISM-KM19/20LL

Treść: Kinga Gwizdowska-Zajdel
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

17 lutego 2020 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia z kierunku informatyka analityczna.

Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia.

Zapisy będą trwać przez 7 dni, do 23 lutego br. włącznie i zostaną podzielone na tury. Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki UJ

1.Termin rejestracji :

Od 15 lutego 2020 r. od godz. 16:00 do 25 lutego 2020 r. do godz. 23:59.

Korekta:

 Od 27 lutego 2020 od godz.16:00 do 28 lutego 2020 do godz. 23:59

2.Kody Rejestracji

WH.IHS-19/20-L-ODK`- Rejestracja na przedmioty I, II stopnia Ochrona dóbr kultury

WH.IHS-19/20-L-MON-  Rejestracja na przedmioty monograficzne

WH.IHS-19/20-L-HS-  Rejestracja na przedmioty dla I i II stopnia, Historia sztuki

 

Dyrekcja Instytutu przypomina wszystkim studentom studiów licencjackich, że rejestracja na ćwiczenia terenowe:

 Małopolska- Ziemia Sandomierska (I rok HS),

 Sztuka Śląska  (II rok HS),

  Warszawa - Łódź  oraz  Terenowe ćwiczenia zabytkoznawcze  (praktyka inwentaryzacyjna)   (III rok HS),

 na ćwiczenia "Analiza zabytków in situ" (I rok ODK)

 oraz "Dziedzictwo artystyczne dawnych województw RP" (III rok ODK)

 jest obowiązkowa!


Treść: Anna Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.02.2020 Rejestracje na Wydziale Filologicznym

 • Rejestracja dla Doktorantów Wydziału Filologicznego – zajęcia doskonalące metody dydaktyczne - seminaria doktoranckie prowadzone przez dr hab. Annę Sajdak-Burską, prof. Uj oraz dr Katarzynę Smoter. WF-DOK-NP-AD-19/20L w terminie 14.02.2020 od godz. 9.00 do 28.02.2020 do godz. 9.00.
 • Rejestracja na wykład z Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego: UJ.WF-OWI.19/20 Kod przedmiotu: WF-OW, 19/20L, WF-OWI-N, 19/20L w terminie od 17 lutego b.r. od godz. 9.00 do 6 marca do godz. 9.00

Każdy student rejestruje się tylko raz, tzn. tylko do jednej grupy, szczególnie gdy chodzi o zajęcia dzielone na 2 części. W przypadku kursów składających się z dwóch spotkań wymagana jest obecność podczas obydwu zajęć (I i II część).


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.02.2020 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia

Rejestracje: WBL-19/20_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-19/20_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 dla studentów kierunku neurobiologia odbędą się w terminie: od 13.02.2020 r. (od godz. 10:00) do 24.02.2020 r. (do godz. 23:59) - rejestracja bezpośrednia do grup. W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu ds. studenckich kierunku. Szczegółowe informacje dot. rejestracji uzupełniającej na neurobiologii zostały zamieszczone na stronie internetowej kierunku: http://neuro.iz.uj.edu.pl/pl/news/539/


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Psychologii Stosowanej

Rejestracja w Instytucie Psychologii Stosowanej dla 2- 5 roku psychologii stosowanej oraz 2 i 4 neuropsychologii i neurokognitywistyki na przedmioty semestru letniego będzie od 11 lutego 2020r. od godz. 10.00 do 18 lutego 2020r. do godz.22.00. Rejestracja jest na przedmioty i do grup ćwiczeniowych.


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2020 Rejestracja na seminaria magisterskie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr letni 2019/2020

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I roku studiów
II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 17.02.2020 r. (godz.06:00) do 23.02.2020 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/19/20 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/19/20 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/19/20 - liczebność grupy: 12 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/19/20 - limit in group – 12 people

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/19/20 - liczebność grupy: 12 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni

Od 14 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2020 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2020 od godz.8.00 do 29 lutego 2020 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ.


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2019/2020 15.02.2020 g. 8:00 - 28.02.2020 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa semestr letni rok akademicki 2019/2020

Katedra Przekładoznawstwa informuje, iż ZAPISY na :

· seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I i II roku na semestr letni odbędą się w dniach: 19.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji: WF.KBP-19/20L_S_ZS.I – Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I

roku PRZEKŁADOZNAWSTWA

WF.KBP-19/20L_S_ZSII – Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku

LINGWISTYKI

· zajęcia opcyjne oraz zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 17.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji: WF.KBP-19/20L_Opcje - Rejestracja na zajęcia opcyjnie

Kod rejestracji: WF.KBP-19/20L_Ir_O.F - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe _Ir

PRZEKŁADOZNAWSTWO

Kod rejestracji: WF.KBP-19/20L_IIr_OF - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe _IIr _LINGWISTYKA

 • moduł specjalistyczny dla II roku LINGWISTYKI odbędzie się w dniach: 18.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

Kod rejestracji: WF.KBP-19/20l_MODUŁ - Rejestracja na Moduł specjalistyczny _IIr _LINGWISTYKA

Terminy rejestracji:

· seminaria i zajęcia specjalizacyjne oraz zajęcia dla I i II roku na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 planowany termin rejestracji: 19.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

· zajęcia opcyjne oraz zajęcia OBOWIĄZKOWE i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku planowany termin rejestracji: 17.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

 • moduł specjalistyczny dla II roku LINGWISTYKI planowany termin rejestracji: 18.02.2020 od godz. 8.00 do 21.02.2020 do godz. 23.59.

Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Prawo

 

17.02.2020 godz. 17:00 - [Law] Lectures in English

17.02.2020 godz. 17:30 - Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe

17.02.2020 godz. 18:00 - Rejestracja na wykłady specjalizacyjne

17.02.2020 godz. 18:30 - Rejestracja na warsztaty

17.02.2020 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe

17.02.2020 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

 Administracja  

18.02.2020 godz. 18:00  - Rejestracja na wykłady obowiązkowe, specjalizacyjne i warsztaty

18.02.2020 godz. 18:30  - Rejestracja na wykłady podstawowe

18.02.2020 godz. 19:00  - Rejestracja na seminaria licencjackie

18.02.2020 godz. 19:30  - Rejestracja na ćwiczenia

 

Prawo własności intelektualnej

 

18.02.2020 godz. 17:00  - Rejestracja na ćwiczenia  i wykłady         

 

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2020 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – semestr letni w roku akademickim 2019/2020 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia

W dniu 21 lutego br. o godz. 08.30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla I i II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu  1 marca  br. o godz. 23.59
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2019/2020 oraz szczegółowe informacje nt. rejestracji  znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)
Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.
W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej UJ

Terminy rejestracji: od 10:00 17.02.2020 do 21:00 21.02.2020

 • WF-IFG-LO-20L Rejestracja na opcje w semestrze letnim 19/20 - fil. germańska I r.
 • WF-IFG-L3-20L Rejestracja na opcje w semestrze letnim 19/20 - III rok fil. germańska
 • WF-IFG-L2-20L Rejestracja na opcje w semestrze letnim 19/20- II rok fil. germańska
 • WF-IFG-FSZ-OL-19/20L Rejestracja na opcje dla 1 i 2 roku I st. fil. szwedzka 19/20L
 • WF-IFG-FGA-O2-19/20L Rejestracja na opcje dla 2 roku fil. germańskiej z j. ang. 19/20L
 • WF-IFG-FGA-L1-19/20L Rejestracja na opcje dla 1 roku fil. germańska z j. ang. 19/20L

Treść: Małgorzata Soczówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim  2019/2020 rozpoczyna się w dniu

17.02.2020 r. o godz. 08.00.

kończy się 23.02.2020 r. o godz. 20.00.

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.fulanty@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Wydziale Geografii i Geologii UJ

Dodatkowa rejestracja na przedmioty z semestru wiosennego odbędzie się w dniach 5-22 lutego. Szczegóły na stronie: https://denali.geo.uj.edu.pl/ogloszenia.php?temat=B&id=d99bbc1d7514cc0&menu=5


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia stacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2019/2020.

Rejestracja rozpocznie się 18.02.2020 r.  godz. 8.30, a zakończy 23.02.2020 r. godz. 23.59

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 12 marca 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.02.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia niestacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2019/2020.

Rejestracja rozpocznie się 21.02.2020 r. godz. 8:30, a zakończy 01.03.2020 r. godz. 23:59

Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

 

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Po zakończeniu rejestracji, studenci do 12 marca 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!.  

 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2020 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2019/2020 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu  17 lutego  br. o godz. 08.30  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej  I  TURA  obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2019/2020 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki, European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska
z językiem niemieckim.

Tura  zakończy się w dniu  19 lutego br. o godz. 23.59.

II  TURA rejestracji rozpocznie się w dniu  21 lutego br. o godz. 8.30  i zakończy się

 23 lutego br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji na przedmioty obligatoryjne oraz opcyjne.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl.

Przypominam, że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI  po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO  na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go
w systemie USOSweb.

Każdy student ma obowiązek  złożyć w systemie USOSweb do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

 

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

31.01.2020 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020. KAŻDY student powinien zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. W tym roku rejestracja będzie od razu do grup zajęciowych i rozdzielona dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_19/20L_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej, informatyki gier komputerowych.

WFAIS_19/20L_FIZ – rejestracja dla studentów na przedmioty dla kierunków: fizyka, biofizyka, zmin, astronomia, astrofizyka i kosmologia.

WFAIS_19/20L_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty fakultatywne i wspólne (przeznaczone dla studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na następujące tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 31 stycznia do 10 lutego Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 14 lutego do 18 lutego 2020.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/kierownika studiów. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb”… do 15 marca 2020. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu.

UWAGA: Po złożeniu deklaracji nie ma możliwości wprowadzania w niej zmian.

 

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

 


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2020 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - semestr letni 2019/2020

 1. Termin rejestracji :

Od 17 lutego 2020 r. od godz. 9.00 do 28 lutego  2020 r. o godz. 23.59.

 

 1. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

 

 1. Kody rejestracji:

WF.IFO-L-19/20L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-19/20L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-19/20Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

 

 1. Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.
 2. 5. Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie. Student ma prawo zrezygnować z zadeklarowanego przedmiotu wyłącznie w przypadku zmiany w harmonogramie w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej rezygnację.
 3. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 4. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia złożenia deklaracji tj. 12 marca 2020 r., na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu. Po złożeniu deklaracji przedmiotowej rejestracja lub wyrejestrowanie przedmiotu nie będzie możliwe!
 5. Wszystkie przedmioty, na które studenci zostali wpisani powinny zostać prawidłowo podpięte w systemie USOSweb pod odpowiedni ETAP STUDIÓW np. 1 rok, rok akad. 19/20. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.  

Student zobowiązany jest do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów w semestrze letnim 2019/2020 do 12 marca br. za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Brak złożenia deklaracji elektronicznej w USOSweb będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

 

Nie ma obowiązku składania wydrukowanej deklaracji przedmiotowej w sekretariacie!!!

 

 

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO;

tel. 12  634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Zięba Ewelina
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2020 Rejestracja na zajęcia Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - Studia Stacjonarne

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 12.02.2020 r. od godz. 800, a zakończy 20.02.20 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb!!!!!.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2019/20).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły program do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ

Rejestracja dla studentów I i II ROKU studiów drugiego stopnia Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 20.02.2020 godz. 10.00 do 6.03.2020 r.


Treść: Ewa Leśniak​
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ

 1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2019/2020 odbywać się będą w następujących etapach.
 • I etap – do 7.02.2020 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letni 2019/2020. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.
 • II etap od 10.02.2020 r. godz. 1100 do 1.03.2020 r. godz. 2359 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.
 1. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.
 1. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).
 1. W przypadku realizacji zajęć w dotychczas obowiązującym trybie oraz nowym trybie proszę pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją (w semestrze zimowym) zajęć przygotowania ogólnego (stary tryb) lub pedagogiki dla nauczycieli I oraz psychologii dla nauczycieli I (nowy tryb). Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym (zarówno w nowym, jak i starym trybie). Zajęcia z Komunikacji (emisja głosu) są obligatoryjne (do wyboru: semestr zimowy lub letni)

 

 1. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ. Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).

 

     Uwaga:

     Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 24.02.2020 r.


Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów kierunków: filozofia, kognitywistyka, etyka zostanie uruchomiona 28.01.2020 r. o godz. 08:004 i trwać będzie do 01.03.2020 r. do godz. 23:59.


Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2020 Rejestracja na wykłady w Instytucie Studiów Informacyjnych

W Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów 3-go roku kierunku Zarządzanie informacją będzie otwarta rejestracja na wykład obligatoryjny (do wyboru):

 • Informatologia jako nauka interdyscyplinarna
 • Informatologiczne koncepcje ekologii informacji
 • Transformacja cyfrowa,
Kod typu rejestracji:

WZ.ZI-18/19L-3r-1stw od 09:00 27.01.2020 do 23:59 28.01.2020


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.01.2020 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 10 lutego 2020 r. o godz. 12:00.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 6 marca 2020 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl


W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbędą się następujące wykłady:

 • „Między Grodzką a Kombinatem, czyli o żywieniu zbiorowym w ujęciu historycznym i kulturowym

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka i dr Ewa Błaszczyk-Bębenek

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3, sala 331;

· „Żywność, leki i ich wzajemne zależności w świetle najnowszych odkryć współczesnej bromatologii "

Prowadzący: dr hab. Paweł Paśko,

Termin: poniedziałki, godz. 18.30 – 20.00,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A;

 • „Prawo a moralność – współczesne wyzwania”

Prowadzący: dr hab. Marta Soniewicka,

Termin: wtorki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A;

 • „Co to są białka, jak je badamy i dlaczego są ważne w zdrowiu i chorobie”

Prowadzący: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska i Współpracownicy,

Termin: środy, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Aula Średnia A.

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2019/2020 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.01.2020 Rejestracja na wykłady monograficzne i opcje w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa dla studentów lingwistyki

Rejestracja na wykłady monograficzne i opcje w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa dla studentów lingwistyki - WF.IJ.19/20L Zapisy obejmują następujące przedmioty fakultatywne:

 • Wykład monograficzny: Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe
 • Wykład monograficzny: Aksjolingwistyka - nazwy wartości w polszczyźnie na tle słowiańskim
 • Opcja. Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa
 • Opcja Język Migowy.

Terminy: od 09:00 22.01.2020 do 20:00 23.02.2020


Treść: M. Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest

OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

 

Termin rejestracji:

1.02.20 g.8:00 - 15.02.20 g.23:59.

Aby zarejestrować się do właściwych grup zajęciowych proszę porównać ,Plany studiów’ oraz ‘Harmonogram zajęć na semestr letni’ zamieszczone na stronie IFS.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFS-D-19/20L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D-19/20L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe

WF.IFS-D-19/20L-op –  opcje ( tylko I stopień)

WF.IFS-D-19/20L-wmjo – wykład monograficzny


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2020 Rejestracja na zajęcia na Studiach Matematyczno - Przyrodniczych w roku akademickim 2019/2020 semestr letni

Uprzejmie informuje że od dnia 16 stycznia  br., rozpoczyna się rejestracja na obowiązkowe  przedmioty na MSMP tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty prowadzi wyłącznie Sekretariat SMP zakończenie rejestracji 02.03.2020 godz. 23:59.

Jednocześnie przypominam, że rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się  niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się  zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę  pamiętać o podpięciu przedmiotu  w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 

Zmianie ulegają obowiązkowe przedmioty dla wszystkich studentów SMP I roku I stopnia tj;

Podstawy Informatyki II w drugim semestrze,- Podstawy programowania – język C z elementami C++
nadal można dokonywać zamiany ww. przedmiotów na inne zajęcia z informatyki prowadzone przez Wydziały partycypujące w SMP, pozwalające uzyskać łącznie 8 punktów ECTS.

 

W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.01.2020 Rejestracja na zajęcia Instytut Studiów Informacyjnych UJ

Szanowni Państwo,

w Instytucie Studiów Informacyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie informacją  zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia fakultatywne:

-  dla studentów 1-go roku pierwszego stopnia, należy wybrać w sumie 3 ECTS

kod typu rejestracji:

WZ.ZI-19-20L-1r-1st - od 10:00 20.01.2020 do 23:59 23.01.2020

 

Przedmioty do wyboru:

 

Wielkie biblioteki i ich historia 3 ECTS

Zarządzanie danymi 3 ECTS

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym 2 ECTS

Zarządzanie tożsamościami 1 ECTS

-  dla studentów 2-go roku pierwszego stopnia, należy wybrać w sumie 6 ECTS

kod typu rejestracji:

WZ.ZI-19/20L-2r-1st - od 08:30 20.01.2020 do 23:59 23.01.2020

Przedmioty do wyboru:

Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika 2 ECTS

Umiejętności psychospołeczne w profesjach informacyjnych 4 ECTS

Wstęp do pragmatyki językowej 2ECTS

Information in social communication 4 ECTS

Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją 2ECTS

-  dla studentów 3-go roku pierwszego stopnia, należy wybrać w sumie 5 ECTS

kod typu rejestracji:

WZ.ZI-19/20L-3r-1st - od 09:20 20.01.2020 do 23:59 23.01.2020

 

Przedmioty do wyboru:

Naukoznawstwo 4 ECTS

Informacja edukacyjna 1 ECTS

Webriting 1 ECTS

Information culture in organizational  and everyday information behaviour context 5

 

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 17.02.2020 (godz. 8:00) do 23.02.2020 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

IASP-API-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie prawo imigracyjne
IASP-ZW-19/20L - Rejestracja na: Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej
IASP-TA-19/20L - Rejestracja na: Telewizja amerykańska
IASP-Q-19/20L - Rejestracja na: Quebec
IASP-WW-19/20L - Rejestracja na: Brazylia we współczesnym świecie
IASP-AE-19/20L - Rejestracja na: American English
IASP-AM-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie migracje w XXI wieku
IASP-IZ-19/20L - Rejestracja na: Interwencje zbrojne USA
IASP-WA-19/20L - Rejestracja na: Współczesna Ameryka II
IASP-TAM-19/20L - Rejestracja na: Translatorium amerykanistyczne
IASP-KON16-19/20L - Rejestracja na: Super żołnierz
IASP-KON2-19/20L - Rejestracja na: Kultura miejska w Ameryce Łacińskiej
IASP-KON3-19/20L - Rejestracja na: Kanada vs. USA
IASP-KON4-19/20L - Rejestracja na: Diaspora niemiecka w Ameryce Północnej
IASP-KON5-19/20L - Rejestracja na: Kompetencje międzykulturowe
IASP-KON7-19/20L - Rejestracja na: Malarstwo amerykańskie
IASP-KON17-19/20L - Rejestracja na: Społeczeństwo i polityka w Argentynie
IASP-KON18-19/20L - Rejestracja na: Etniczność w filmie dokumentalnym
IASP-KON19-19/20L - Rejestracja na: Komunikowanie społeczne
IASP-KON20-19/20L - Rejestracja na: Muzyka a migracje w USA
IASP-ANT-19/20L - Rejestracja na: Antyamerykanizm
IASP-ETN-19/20L - Rejestracja na: Etnopolityka
IASP-GLO-19/20L - Rejestracja na: Globalisation
IASP-KON13-19/20L - Rejestracja na: History of the 1980s
IASP-KON14-19/20L - Rejestracja na: Film amerykański
IASP-KON8-19/20L - Rejestracja na: Amerykańskie wyznania
IASP-KON31-19/20L - Rejestracja na: Konwersatorium latynoamerykanistyczne
IASP-AUS-19/20L - Rejestracja na: Australia
IASP-PROS-19/20L - Rejestracja na proseminarium


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.01.2020 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Bilogii

Rejestracje: WB-19/20_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-19/20_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 13.02.2020 r., od godz. 15:00 do 24.02.2020 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2020 r., od godz. 15:00 do 29.02.2020 r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.01.2020 Rejestracja na seminaria magisterskie na sem. letni 2019/2020

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych rozpoczną się:

 • 16.01.2020 r. o godz. 21:00 dla kierunku: polityka społeczna;
 • 21.01.2020 r. o godz. 21:00 dla kierunku: zarządzanie publiczne.

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.01.2020 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2019/2020

od dnia 20.01.2020 r. (poniedziałek) od godz. 9.00

do dnia 26.01.2020 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2019/2020.


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.01.2020 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
09.02.2020 r do 16.02.2020 r. - I tura
10:00 - Chemia

10:30 - Chemia medyczna i Ochrona środowiska

11:00 - Kursy do wyboru

19.02.2020 r. do 20.02.2020 r. - II tura

08:00 - wszystkie roczniki Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.01.2020 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 17.02.2020 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne/ wykłady do wyboru/ na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2020 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest jako:

WF.IFK-19/20/L-opcja Filologia klasyczna kursy do wyboru na semestr letni 2019/2020 dla wszystkich studentów

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.12.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2019/20 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie:
od 09.01.2020 r. (godz. 8:00) do 16.01.2020 r. (godz. 23:00)

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

FIZJOTERAPIA

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

POŁOŻNICTWO

Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

ORGANIZACJA I EKONOMIKA OCHRONY ZDROWIA

Stacjonarne pierwszego stopnia - 2 rok

Seminarium dyplomowe – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

1.kursy kierunkowe (III rok): w dniach 08:00 18.12.2019 r– 22:00 21.12.2019 r
2. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok) : w dniach 10:00 18.12.2019 r– 22:00 21.12.2019 r


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.12.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

 1. gatunki dziennikarskie w mediach (I rok) : w dniach 10:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019 r
 2. wykłady monograficzne (II rok): w dniach 10:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019 r
 3. kursy kierunkowe (III rok): w dniach 09:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019 r

dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

 1. konwersatoria specjalistyczne (I SUM): w dniach 10:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019 r
 2. kursy kierunkowe (I SUM) : w dniach 09:00 17.12.2019 – 22:00 19.12.2019
 3. konwersatoria specjalistyczne (II SUM): w dniach 10:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019
 4. kursy kierunkowe (II SUM): w dniach 10:00 17.12.2019 r– 22:00 19.12.2019

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.12.2019 Rejestracja na przedmioty fakultatywne w r. a. 2019/2020

Informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych: dla kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie, specjalizacja zarządzanie w sporcie rozpoczną się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 8.00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 23.59. dla kierunku media społecznościowe w zarządzaniu rozpocznie się dniu 10 grudnia 2019 r. o godzinie 8.00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 12 grudnia r. o godz. 23.59. dla kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie, specjalizacja zarządzanie w turystyce rozpoczną się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 8.00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 15 grudnia 2019 r. o godz. 23.59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.11.2019 Rejestracja na Studenckie Koła Naukowe

Studentów Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu informujemy o rejestracji trwającej od dnia 27.11.2019 do 11.12.2019 na Studenckie Koła Naukowe odbywające się w roku akademickim 2019/20. Prosimy nie podpinać SKN pod program i etap studiów.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2019 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020 zobowiązani są w dniach od 19.11.2019 do 27.11.2019 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym tel: 12 426 13 65


Treść: Garncarz Monika
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.11.2019 Rejestracja na kursy

Projekt ,,Doskonały Uniwersytet” ogłasza nabór na bezpłatne kursy z języków:

- niemieckiego

- francuskiego

- włoskiego

- hiszpańskiego

- rosyjskiego.

Kursy adresowane są do studentek i studentów studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich i studiów podyplomowych), którym do zakończenia kształcenia pozostały maksymalnie 4 semestry nauki.

Zgodnie z Regulaminem  warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w  rekrutacji jest przystąpienie przez Kandydata do elektronicznej rejestracji na wybrany kurs oraz wypełnienie w sposób kompletny:

- formularza rekrutacyjnego wraz z  oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu); Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

-oświadczenia w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (załącznik nr 1a do Regulaminu); Załącznik nr 1a - Oświadczenie do rekrutacji

Wypełnione dokumenty należy przesłać droga mailową na adres: jezykibpdu@uj.edu.pl

Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursach językowych są zamieszczone na stronie

https://doskonaly.uj.edu.pl/kursy-jezykowe-dla-studentow

 

Kryterium merytorycznym  przyjęcia na kurs  jest średnia ocen z ostatniego roku studiów (Kandydat otrzymuje liczbę punktów równą średniej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku rekrutacji Studenta I roku studiów drugiego stopnia brana jest pod uwagę średnia ocen z ukończonych studiów będących podstawą przyjęcia na studia. 


Terminy rejestracji: od 06.11.2019 r. godz. 8.00 do 13.11.2019 r. godz. 23.59. Obowiązuje rejestracja żetonowa, podobnie jak przy lektoratach i wf. Każdy uprawniony student otrzyma żeton do rejestracji na kurs.

Zapewniamy materiały szkoleniowe.


Treść: Iwona Mirek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.10.2019 Rejestracja w Instytucie Religioznawstwa – kurs anglojęzyczny

The Roman Cult of Mithras

Kurs fakultatywny dla studentów I i II stopnia

Kurs specjalizacyjny dla studentów II stopnia, specjalizacja: Mity i idee religijne

Termin rejestracji: od 15.10.2019 do 27.10.2019

Kod rejestracji: WFz.IR-19/20Z


Treść: Jadwiga Ozimek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ !!!

12.10.2019 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2019/20

dotyczy

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku

Rejestracja zostanie zamknięta 20.10.2019!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.10.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - Studia Niestacjonarne

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne: rozpocznie się 14.10.2019 r. od godz. 800, a zakończy 17.10.2019 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok bezpieczeństwo narodowe, rok akad. 2019/20).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. Niezłożenie deklaracji elektronicznej w USOSweb, w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

UWAGA – nie ma już obowiązku składania wydrukowanych deklaracji.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.10.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa

Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa

Rejestracja na opcje i seminarium magisterskie dla studentów I roku lingwistyki w semestrze zimowym  2019/20:

WF.FLG.LING.JO.19/20

termin: 08:00 07.10.2019  do 23:00 11.10.2019

 

Rejestracja na lektorat języka litewskiego dla studentów lingwistyki w semestrze zimowym 2019/20

WF.FLG.LIT.19/20

termin: 08:00 07.10.2019 do 23:00 11.10.2019


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.10.2019 Rejestracja na zajęcia z modułu doskonalenia umiejętności dydaktycznych dla doktorantów Wydziału Filologicznego

Kurs "Podstawy dydaktyki akademickiej", 30 godz., dr hab. Anna Sajdak-Burską, prof. UJ. Rejestracja: WF-DOK-DYD-19/20Z od 09:00 08.10.2019 do 23:00 14.10.2019 r.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.10.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Pedagogiki

Rejestracja na seminaria magisterskie oraz przedmioty w języku obcym (jeden do wyboru) dla I-go roku studiów drugiego stopnia rozpocznie się 3 października 2019r. od godz. 21.00 i potrwa do 6 października 2019r. do godz. 22.00​


Treść: Monika Karcz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że ZAPISY na: zajęcia opcyjne dla I i II roku odbędą się w dniach: 03.10.2019 od godz. 8.00 do 08.10.2019 do godz. 23.59.
Kod rejestracji: WF.KBP-19/20Z_O - Rejestracja na zajęcia opcyjnie


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.09.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Zarządzania

WZ.ORG.1S - rejestracja na spotkanie organizacyjne dla studentów I roku WZiKS UJ 03.10 2019 godz. 12:00 do 05.10.2019 godz. 22:00

Przejdź do rejestracji
Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2019 Rejestracja na zajęcia fakultatywne na Wydziale Lekarskim

Rejestracja na fakultety obowiązkowe dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-  dentystycznego .

 kod rejestracji WL-19/20-FAKT.2-5 – lekarski, lekarsko-dentystyczny lata II - V

 kod rejestracji WL-19/20-FAKT.3.5 – lekarski lata III i V

     

 UWAGA!

 

Studenci III i V roku kierunku lekarskiego mają obowiązek zarejestrowania się na dwa fakultety po jednym z każdej grupy rejestracji :

kod rejestracji WL-19/20-FAKT.2-5

kod rejestracji WL-19/20-FAKT.3.5 

 

od 30.09.2019 (poniedziałek) godz. 13:00 – do 07.10.2019 (poniedziałek) godz. 23:00

 

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akad. 2019/2020.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap.

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akad. 2019/2020.


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu  03.10.2019 br. o godz. 8.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 15.10 br. o godz.
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku przekładoznawstwa 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2.  Reading Modernism lub Reading Postmodernism. Dla I roku językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub  opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Non-Literary Translation  lub Effective Business Presentations , dla II roku językoznawstwa 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektoraty i jedno z dwóch seminariów magisterskich.

Studenci I roku specjalizacji przekładoznawczej rejestrują się na jedno z dwóch seminariów i analogicznie do grup z innych przedmiotów

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Dodatkowo studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru jeden z dwóch kursów: Non-literary Translation lub Effective Business Presentations.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba  i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA         (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2019 Rejestracja na WF w CM UJ

Dnia 27.09.2019r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii ( CM-SWF-WOZ-F-TIR-JM2)

2. Terapia w wodzie (CM-SWF-WOZ-F-TwW-JM2)


KOD REJESTRACJI: CM-SWF-WOZ-F2-19/20Z

OPIS REJESTRACJI : Rejestracja na zajęcia do wyboru z WF dla II roku Fizjoterapii


II roku Ratownictwa Medycznego :
1. Trening wytrzymałościowy w ratownictwie (CM-SWF-WOZ-RM-TWWR-2)
2. Trening ogólnorozwojowy ratownika medycznego (CM-SWF-WOZ-RM-TORM-2)

KOD REJESTRACJI: CM-SWF-WOZ-RM-19/20Z

OPIS REJESTRACJI : Rejestracja na przedmioty do wyboru z WF dla II roku Ratownictwa Medycznego

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Fitness- ćwiczenia siłowe (CM-SWF-WOZ-RM-FIT-3)

KOD REJESTRACJI: (CM-SWF-WOZ-RM-19/20L)

OPIS REJESTRACJI: Rejestracja na przedmioty do wyboru z WF dla III Ratownictwa Medycznego


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2019 INFORMACJA DLA STUDENTÓW DIETETYKI DOTYCZĄCA REJESTRACJI NA WF!!!!

Uprzejmie proszę o rejestrowanie się na przedmiot wychowanie fizyczne. Rejestracja została poprawiona i powinna działać bez problemu.

KOD REJESTRACJI: CM-SWF-WL-19/20 PRZEDMIOT REJESTRACJI: CM-SWF-WL-DT-LS-1 W razie problemów proszę o kontakt mailowy: elzbieta.czulak@uj.edu.pl


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2019 Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Drodzy Studenci,

rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:
od 27.09.2019 r. (godz. 08:00) i trwać będzie do 11.10.2019 r. (godz. 23:00).

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 zostanie uruchomiona w styczniu 2020 r.

Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytut Językoznawstwa

Rejestracja na seminaria dla doktorantów Wydziału Filologicznego - semestr zimowy 2019/20 - zajęcia doskonalące umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (w tym kursy metodologiczne) Kod rejestracji: WF-DOKT-SEM-19/20Z , zapisy w terminie od 09:00 25.09.2019 do 23:59 11.10.2019.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Terminy rejestracji na zajęcia w Instytucie Historii na rok akademicki 2019/2020

 Studia I stopnia

Od 25 września godz. 10:00 do 6 października – III rok

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października – II rok

Od 27 września godz. 9:00 do 6 października – I rok

Studia II stopnia

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października - II rok

Od 27 września godz. 9:00 do 6 października - I rok


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na WF w Studium WF UJ CM

Dnia 24.09.2019r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:


 1. I roku kierunku Lekarskiego stacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MD-1)
 2. 2. I roku kierunku Lekarskiego niestacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MW-1)

  I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MD-1)
 3. 4. I roku Lekarsko-Dentystycznego niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)

  I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)

KOD REJESTRACJI:        CM-SWF-WL-19/20

OPIS REJESTRACJI: Rejestracja na WF dla kierunków: LEKARSKIEGO, LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO I DIETETYKI

KOD REJESTRACJI NA OBÓZ: CM-SWF-OBÓZ-2020

    

OPIS REJESTRACJI: Rejestracja na obóz letni Mazury 2020


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2019 r. od godz. 11.00

do 12 października 2019 r. do godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów również zamieszczonym. Bardzo jest to ważne w tym roku, gdyż nie składacie Państwo papierowej wersji deklaracji tylko zatwierdzacie w systemie. Proszę wiec o świadome zatwierdzanie deklaracji, gdyż odblokowanie systemu będzie niemożliwe! Przedmioty oznaczone literką F (fakultet) -oznacza to, że wybieramy jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (nie zapisujemy się na wszystkie przedmioty!!!)

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2019 Rejestracja do grup dziekanatowych na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów roku  II i IV do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

   WL-19/20-GRDZ-LK.2i4  dotyczy kierunku lekarskiego II i rok

 od 23 września 2019 r. (poniedziałek) godzina: 10:30

                        do 26 września 2019 r. (czwartek) godzina: 23.00

                              dla II roku rejestracja na przedmiot Patologia

 WL-L2.Pat. – studia stacjonarne

 WL-N2.Pat.  – studia niestacjonarne

                           dla IV roku rejestracja na przedmiot Propedeutyka stomatologii

WL-L4.Prop.Stom. – studia stacjonarne

WL-N4.Prop.Stom. – studia niestacjonarne

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2018/2019.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.


W dniu 23 września 2019 (poniedziałek) godz. 16:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 26 września 2019 (czwartek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/  które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW à Rejestracje). Rejestracja:WL-19/20-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

-    kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

     WL-19L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

     WL-19N1.Hist.Cyt. - studia niestacjonarne

-    kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

     WL-19S1.Hig. - studia stacjonarne

     WL-19D1.Hig. - studia niestacjonarne

-    kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot:

     Anatomia człowieka WL-19T1.Anat.Czł.

-    kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot:

     Socjologia żywienia WL-19T4.Socj.Żyw.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia (Wydział Biologii UJ)

Rejestracje: WBL-19/20_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBL-19/20_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty obowiązkowe (przede wszystkim: z semestru zimowego i całoroczne), w roku akademickim 2019/20 dla studentów kierunku Neurobiologia rozpoczną się w terminie:

od 23.09.2019r., od godz. 10:00 do 04.10.2019r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu ds. studenckich.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

 


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informatyki Analitycznej

23 września 2019 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty na kierunku informatyka analityczna dla studentów z drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów z drugiego stopnia. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów z drugiego stopnia. Zapisy będą trwać do 30 września włącznie i będą podzielone na tury. Podstawą przydzielenia osób do tur będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii UJ

Rejestracje: WB-19/20_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WB-19/20_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2019/20 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 23.09.2019r., od godz. 15:00 do 04.10.2019r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 07.10.2019r., od godz. 15:00 do 09.10.2019r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2020 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

 


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2019 Rejestracja na seminaria magisterskie w r. ak. 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

- European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Dnia 24 września br. o godz. 9.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.

 


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2019 Rejestracja na zajęcia opcyjne w r. ak. 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.30 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2019/2020 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 2 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 5 października o godz. 8.00

i zakończy się 7 października o godz. 23.59 – będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc, bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć !

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2019/20.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2019 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2019/20 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.30 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2019/20 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim, II stopnia przekład literacki oraz European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Rejestracja zakończy się w dniu 6 października br. o godz. 23.59.

UWAGA !

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2019/20.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Rejestracja dla studentów I i II ROKU studiów drugiego stopnia Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 03.10.2019 godz. 10.00 do 16.10.2019 r


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na seminaria licencjackie w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania – semestr zimowy 2019/2020

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 dla studentów III roku studiów

I stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 23.09.2019 r. (godz. 06:00) do 30.09.2019 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
 http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu.

Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZS/19/20
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LES/19/20
Maksymalna liczba osób w grupie: 10 

studia niestacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZN/19/20
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LEN/19/20
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki UJ na I semestr 2019/2020

 

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym  2019/2020 rozpoczyna się w dniu

2.10. 2019 r. o godz. 20.00.

kończy się 10.10. 2019 r. o godz. 20.00.

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.fulanty@uj.edu.pl

 

 


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.09.2019 Rejestracja na zajęcia Wychowania Fizycznego

Rejestracja na Wychowanie Fizyczne – semestr zimowy 2019/2020 Termin rejestracji 24 września od godz. 10.30 – 18 października do godz. 20.00 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne należy do rejestracji żetonowych. Szczegółowe informacje oraz harmonogram zajęć dostępny jest na stronie https://swfis.uj.edu.pl.


Treść: Anna Wawrzeń
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

1. Termin rejestracji :

Od 25 września 2019 r. od godz. 9.00

do 16 października 2019 r. o godz. 23.59 .

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych, oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ, patrz=> https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy oraz

BHP - szkolenie poprzez stronę wirtualnej platformy PEGAZ w późniejszym terminie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

2. Kody rejestracji

WF.IO-L-19/20Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-19/20Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-19/20Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO https://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr => https://www.io.filg.uj.edu.pl/struktura

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym roku akademickim .

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do rejestracji go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ WYBORU PRZEDMIOTÓW z USOSweb i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 27 października br. Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Studiów Informacyjnych

Szanowni Państwo,
w Instytucie Studiów Informacyjnych WZiKS UJ zostaną otwarte następujące rejestracje na przedmioty:

 • dla 2-go roku pierwszego stopnia rejestracja na przedmioty fakultatywne - od godz.18:00 23.09.2019 do godz. 23:59 25.09.2019; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 4 ECTS, kod typu rejestracji -WZ.ZI-19/20Z-2r-1st,
 • dla 3-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 16:00 23.09.2019 do 23:59 25.09.2019 rejestracja na przedmioty fakultatywne kod typu rejestracji WZ.ZI-19/20Z-3r-1st
 • dla 1-go roku drugiego stopnia rejestracja na przedmiot obligatoryjny (do wyboru) od godz. 10:00 26.09.2019 do 23:59 28.09.2019; kod typu rejestracji - WZ.ZI-19/20Z-1r-2sto oraz rejestracja na przedmioty fakultatywne (do wyboru) od godz. 12:00 26.09.2019 do 23:59 28.09.2019 kod typu rejestracji - WZ.ZI-19/20Z-1r-2st
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.09.2019 Rejestracja na zajęcia w

Rejestracja na kursy kierunkowe, studia stacjonarne, III rok, sem. zimowy 2019/20 , WZID-D-k_kier-19/20z 23.09.2019 od godz. 13:00 do 25.09.2019 do godz. 22:00


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy, semestr letni i kursy roczne) dla studentów kierunku: geologia odbędzie się w terminie: od 09:00 09.09.2019 do 23:59 22.09.2019. Wybierając kursy obowiązkowe i fakultatywne należy kierować się odpowiednio planem studiów dostępnym pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/student/studia-i-stopnia-kierunek-geologia lub http://www.ing.uj.edu.pl/student/studia-ii-stopnia-kierunek-geologia


Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Terminy rejestracji na przedmioty w roku akademickim 2019/20 i 2019/20Z

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

18:00 17.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne i praktyki

19:00 24.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty

17:00 27.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

17:00 24.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

18:00 18.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne

19:00 18.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki

17:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty podstawowe

18:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne

19:00 25.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na warsztaty

20:00 25.09.2019 - 23:59 15.10.2019 - [Law] Lectures in English

18:00 26.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych

19:00 26.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych

18:00 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria V roku

18:30 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na proseminaria

18:30 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na lektorat z języka angielskiego (studia niestacjonarne od II roku)

19:00 28.09.2019 – 23:59 15.10.2019 - Rejestracja na seminaria IV roku


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2019 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Terminy rejestracji:

I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania):
- dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich: od 17 września, godz. 10.00 do 2 października 2019, godz. 17.00.
- dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich: od 24 września, godz. 10.00 do 2 października 2019, godzina 17.00.
II TURA (tylko rejestrowanie):
- dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 4 października, godz. 10.00 do 10 października 2019, godz. 17.00.

Szczegółowe informacje

Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że ZAPISY na:

 • seminaria i zajęcia specjalizacyjne oraz zajęcia dla I i II roku na semestr zimowy rok akad. 2019/2020 odbędą się w dniach: 25.09.2019 od godz. 8.00 do 27.09.2019 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KBP-19/20Z_S_ZS.I - Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla I roku  PRZEKŁADOZNAWSTWA

WF.KBP-19/20Z_S_ZSII - Rejestracja na seminaria i zajęcia specjalizacyjne dla II roku LINGWISTYKI

 

 • zajęcia opcyjne dla I i II roku odbędą się w dniach: 30.09.2019 od godz. 8.00 do 03.10.2019 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KBP-19/20Z -  Rejestracja na zajęcia opcyjnie

 • zajęcia OBOWIĄZKOWE (O) i WARSZTATY TŁUMACZENIOWE (F) dla I i II roku odbędą się w dniach: 30.09.2019 od godz. 8.00 do 03.10.2019 do godz. 23.59.

Kod rejestracji:

WF.KBP-19/20Z_Ir_O.F - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe _Ir PRZEKŁADOZNAWSTWO

WF.KBP-19/20Z_IIr_OF - Rejestracja na zajęcia obowiązkowe _IIr _LINGWISTYKA


Treść: Ewa Nowak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.09.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa UJ

Kod rejestracji: WFz.IR-19/20
Stopień: I i II
Semestr: zimowy i letni
Termin rejestracji: 09.09.2019 09:00 – 30.09.2019

Treść: Jadwiga Ozimek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2019 Rejestracja na zajęcia MSMP

Uprzejmie informuje że od dnia 5 września  br., rozpoczyna się rejestracja na obowiązkowe  przedmioty na MSMP tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty prowadzi wyłącznie Sekretariat SMP zakończenie rejestracji 04.10.2019 godz. 23:59.

Jednocześnie przypominam, że rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się  niezależnie. Rejestracja na zajęcia na ,,kierunkach wiodących” odbywa się  zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę  pamiętać o podpięciu przedmiotu  w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 

Zmianie ulegają obowiązkowe przedmioty dla wszystkich studentów SMP I roku I stopnia tj;

Podstawy Informatyki I w pierwszym semestrze - Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych Podstawy Informatyki II w drugim semestrze,- Podstawy programowania – język C z elementami C++
nadal można dokonywać zamiany ww. przedmiotów na inne zajęcia z informatyki prowadzone przez Wydziały partycypujące w SMP, pozwalające uzyskać łącznie 8 punktów ECTS.

 

W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.08.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

W dniach od 23.09.2019 (godz. 9:00) do 29.09.2019 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

 • IASP-PROSL-19/20Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
 • IASP-HM-19/20Z - Rejestracja na Historię migracji europejskich dla studentów studiów I stopnia, III rok, amerykanistyka
 • IASP-AE-19/20Z - Rejestracja na American English dla studentów studiów I stopnia, amerykanistyka I rok
 • IASP-WYK-19/20Z – Rejestracja na wykład Amerykański sposób prowadzenia wojny
 • IASP-WYK1-19/20Z – Rejestracja na wykład Kanadyjska Arktyka – między współpracą a rywalizacją
 • IASP-WYK2-19/20Z– Rejestracja na wykład Contemporary America – a Documentary Story
 • IASP-WYK3-19/20Z - Rejestracja na wykład Metropolie i parki narodowe USA i Kanady
 • IASP-WYK4-19/20Z - Rejestracja na wykład Amexica. Mniejszość latynoska w USA
 • IASP-WYK5-19/20Z - Rejestracja na wykład Przestępczość zorganizowana w Ameryce Łacińskiej
 • IASP-WYK6-19/20Z - Rejestracja na wykład Kulturowe aspekty migracji latynoamerykańskich
 • IASP-WYK7-19/20Z - Rejestracja na wykład Polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim
 • IASP-WYK8-19/20Z - Rejestracja na wykład Ameryka prekolumbijska – polityka i społeczeństwo
 • IASP-WYK9-19/20Z - Rejestracja na wykład Historia i społeczeństwo Portoryko
 • IASP-WYK10-19/20Z-Rejestracja na wykład Amerykańscy Żydzi – dzieje imigracyjne zbiorowości
 • IASP-WYK11-19/20Z - Rejestracja na wykład Theory and Globalisation in the Sociology of Sport
 • IASP-WYK12-19/20Z - Rejestracja na wykład Science Fiction as Social and Political Allegory
 • IASP-KON-19/20Z - Rejestracja na konwersatorium Amerykańska muzyka popularna I
 • IASP-KON1-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Intercultural Translation and Mediation in Practice
 • IASP-KON2-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium American Dream
 • IASP-KON3-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Wielokulturowe Bałkany
 • IASP-KON4-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Listy, podania, maile w języku polskim i angielskim oraz podstawy etykiety akademickiej
 • IASP-KON5-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Black Churches and African American Religiosity
 • IASP-KON6-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium History of the 1970s
 • IASP-KON7-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Specjalistyczne translatorium migracyjne
 • IASP-KON8-19/20Z- Rejestracja na konwersatorium Amerykańska polityka wobec szkolnictwa wyższego

30.08.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2019/2020

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)
W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW - wpisanych na studia na rok 2018/19 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)
 • studentów KPSC
 • Studentów programu ERASMUS odbędą się w następujących terminach:

W systemie USOS rejestracja dostępna jest pod kodem:
KBDW-MON-ANG-I-19/20

Terminy rejestracji:

I tura: 01.09.2019 godz. 18.30 - 30.09.2019 godz. 23.59
II tura: 3.10.2019 godz. 18:30 - 5.10.2019 godz. 23:59

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Będzie uruchomiona giełda.

Podczas 2 tury - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się. Nie będzie możliwości wyrejestrowania się. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być poprawnie podpięte najpóźniej do dnia 19 października 2019 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – muszą się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2019/20

Prosimy o przemyślane decyzje.


REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES

autumn semester of the academic year
2019 / 2020
REGISTRATION FOR COURSES
IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES
AUTUMN SEMESTER 2019 / 2020

OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES
IN ENGLISH

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

 • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies
  (apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree)
 • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation
 • students of the ERASMUS Programme

In Usos the registration is available under the code: KBDW-MON-ANG-I-19/20

Registration deadlines:

First round: from 1.09.2019 hrs 18:30 till 30.09.2019 hrs 23:59
Second round: from 3.10.2019 hrs 18:30 till 5.10.2019 hrs 23:59

During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.

During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves. There will be no possibility to deregister from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended.

Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration.

There is no possibility to enrol for or deregister from courses at other times than specified above. Any applications for registration for monographic courses or deregistration from these courses will not be considered.

Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact.

We would like to remind you that the resignation from the necessity to pass the subject for which the student has already been registered is possible only by self-deregistration within the dates given above. The option “resignation from passing” available in USOS and applied so far by students, concerns only the courses realised as a part of free tokens in the Jagiellonian Language Centre. Using this option does not result in exemption from the necessity to pass the course.

Please, make well-thought-out decisions.


REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
W JĘZYKU POLSKIM
SEMESTR ZIMOWY
ROKU AKAD. 2019/ 2020

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW - wpisanych na studia na rok 2019/20 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)
 • studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

W systemie USOS rejestracja dostępna jest pod kodem: KBDW-MONO-I-19/20

Terminy rejestracji:

I tura: 01.08.2019 godz. 18.00 – 30.08.2019 godz. 23.59 – tura dedykowana
II tura: 01.09.2019 godz. 18:00 - 19.09.2019 godz. 23:59
III tura: 21.09.2019 godz. 18:00 - 06.10.2019 godz. 23:59

Podczas 1 tury – rejestracja jest przeznaczona głównie dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I i II stopnia. W tej turze uprawnieni studenci będą mieli możliwość rejestracji na przedmioty fakultatywne dedykowane dla danego roku i kierunku studiów oraz dla wszystkich uprawnionych studentów (również studentów pierwszych lat) na te przedmioty, które nie są żadnemu kierunkowi dedykowane. W tej turze studenci będą mieli możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów. Będzie uruchomiona giełda.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci (studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia) będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Będzie uruchomiona giełda.
TA TURA NIE JEST DEDYKOWANA, CZYLI WSZYSCY STUDENCI WPISANI NA ROK 2019/20 BĘDĄ MOGLI ZAPISYWAĆ SIĘ NA DOWOLNE – WYBRANE PRZEZ SIEBIE PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE.
UWAGA !!! WŚRÓD PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH ZNAJDĄ PAŃSTWO PRZEDMIOTY Z TZW. PREREKWIZYTAMI, OSOBY NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW PREREKWIZYTÓW NIE MOGĄ REALIZOWAĆ/ZALICZAĆ TYCH PRZEDMIOTÓW.
Prerekwizyty należy sprawdzać w sylabusach do przedmiotu.

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się na kursy fakultatywne. Nie będzie możliwości wyrejestrowania się. Będzie uruchomiona „giełda”.

Podczas 3 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy .

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 19 października 2019 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapmną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2019/20

Prosimy o przemyślane decyzje.


REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE SEMESTR ZIMOWY ROKU AKAD. 2019/ 2020

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy obowiązkowe dla uprawnionych studentów:

 • wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW - wpisanych na studia na rok 2019/20 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)
  odbędą się w systemie USOS (kod rejestracji: KBDW-OBLIG1-19/20) w następujących terminach:

Terminy rejestracji:

I tura: 01.08.2019 godz. 18.00 – 30.09.2019 godz. 23.59 – tura dedykowana
II tura: 03.10.2019 godz. 10:00 - 5.10.2019 godz. 23:59 – tura dedykowana

Podczas 1 tury – rejestracja jest dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. W tej turze uprawnieni studenci będą mieli możliwość rejestracji na przedmioty obowiązkowe dedykowane dla danego roku i kierunku studiów. W tej turze studenci będą mieli możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania z przedmiotów. Będzie uruchomiona giełda.

Podczas 2 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się na kursy fakultatywne. Nie będzie możliwości wyrejestrowania się. Będzie uruchomiona „giełda”.

PO UPŁYWIE TERMINÓW 2 REJESTRACJI STUDENCI NIE BĘDĄ MOGLI ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA, CO MOŻE UNIEMOŻLIWĆ ZALICZENIE ROKU. Proszę o dokładne zapisanie się na wszystkie przedmioty obowiązkowe, zgodnie z zamieszczonymi na stronie Instytutu planami studiów. Sekretariat IBiDW zapisuje i podpina wyłącznie na 2 roku studiów magisterskich: seminarium magisterskie oraz na 3 roku studiów licencjackich: seminarium licencjackie

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 19 października 2019 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć z wszelkimi konsekwencjami tego faktu.

28.08.2019 Rejestracja na zajęcia Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

5.09.2019 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020. KAŻDY student powinien zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl)na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć. W tym roku rejestracja będzie od razu do grup zajęciowych i rozdzielona dla poszczególnych kierunków studiów:

 

WFAIS_19/20Z_INF – rejestracja na przedmioty tylko dla studentów informatyki, informatyki stosowanej, informatyki gier komputerowych.

WFAIS_19/20Z_FIZ – rejestracja dla studentów na przedmioty dla kierunków: fizyka, biofizyka, zmin, astronomia, astrofizyka i kosmologia.

WFAIS_19/20Z_WSPÓLNA – rejestracja na przedmioty wspólne (przeznaczone dla wszystkich kierunków studiów).

 

Rejestracja będzie podzielona na następujące tury:

 1. Rejestracja bezpośrednia do grup (czyli na konkretne zajęcia) od 5 września do 15 września Proszę swoje wybory sprawdzać z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja uzupełniająca do grup połączona z giełdą – od 19 września do 3 października 2019.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/kierownika studiów. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb”… do 27 października 2019. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab. Grzegorz Michałek, prof. UJ
Prodziekan ds. studiów

26.08.2019 Rejestracja na lektoraty CM UJ

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2019/2020. Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

 1. TEST
 2. REJESTRACJA
 3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY dostępny na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminie od 5 września 2019 od godz. 9.00 do 17 września 2019 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 24 września 2019 od godz. 10:00 do 03 października 2018 do godz. 23:00.

UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

UWAGA!!! Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb.

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu!!!

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2018/2019 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Kierunek Lekarski
Studenci II roku rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.
Studenci III-IV roku – rejestracja do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup).

Kierunek Lekarsko-dentystyczny
Studenci I-IV roku - rejestracja zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

Kierunek Dietetyka
Studenci I roku - rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.
Studenci II i III rok - rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

Kierunek Farmacja
Studenci I roku - podziału studentów wg grup dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.
Studenci - II rok rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

Kierunek Analityka medyczna
Studenci I roku - rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.
Studenci - II rok rejestracja zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2018/2019.

Kierunek Kosmetologia
Rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Kierunek Foreign Language in Pharmaceutical Sciences
Rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Aby dokonać rejestracji student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-19/20, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).
(1 żeton = 1 godzina zajęć).

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA: od 24.09.2019 r. od godziny 10.00 do 03.10.2019 r. do godziny 23.00

II TURA: od 09.10.2019 r. od godziny 8.00 do 15.10.2019 r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM - mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 34-11-917

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM - mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 34-11-916

Szczegółowe informacje oraz kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach zostały zamieszczone na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-Informacje organizacyjne-USOS-rejestracja na lektoraty.

14.08.2019 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 16 września 2019 r. o godz. 12:00, a zakończą 16 października 2019 r. o godz. 23.00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Czy współczesny świat jest (nie)bezpieczny?"

Prowadzący: dr Piotr Bajor

Termin: poniedziałki, godz. 15.00 – 16.30

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

 

 • „Osobliwości Wszechświata – wprowadzenie do astronomii

Prowadzący: dr hab. Marek Jamrozy, prof. UJ

Termin: poniedziałki, godz. 18.30 – 20.00

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

 

 • Tybet – kultura i religie

Prowadzący: dr hab. Joanna Grela, prof. UJ

Termin: czwartki, godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

 

 • „Turystyka – fenomen współczesnego świata (ujęcie wielowymiarowe)”

Prowadzący: dr Robert Pawlusiński

Termin: czwartki, godz. 18.00 – 19.30

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

 

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2019/2020 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales

 

 


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.08.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 10:00 05.09.2019 do 23:59 25.09.2019

Kody rejestracji

WF-IFG-M-OII-19/20Z Rejestracja na opcje magisterskie II rok 19/20 - filologia germańska i germańska z angielską
WF-IFG-M-OI-19/20Z Rejestracja na opcje magisterskie I rok 19/20 - filologia germańska
WF-IFG-M-19/20Z Rejestracja na seminaria magisterskie 19/20 - filologia germańska i germańska z j. ang. II stopień
WF-IFG-M-19/20 Rejestracja na drugą specjalizację: translatologię, językową, nauczycielską
WF-IFG-L3-19/20Z Rejestracja na opcje w semestrze zimowy 19/20 - III rok filologia germańska
WF-IFG-L2-19/20Z Rejestracja na opcje w semestrze zimowym 19/20- II rok filologia germańska
WF-IFG-L-19/20Z Rejestracja na seminaria licencjackie 19/20 - III rok fil. germańska i fil germ. z j. ang.
WF-IFG-FSZ-SEM-19/20 Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok
WF-IFG-FSZ-PW-19/20 Rejestracja na opcje i przedmioty do wyboru dla 1 roku II st. fil. szwedzkiej
WF-IFG-FSZ-OP-19/20Z Rejestracja na opcje - dla 3 roku I st.oraz 2 roku II st. filologia szwedzka
WF-IFG-FSZ-L-19/20 Rejestracja na seminaria licencjackie - filologia szwedzka 19/20
WF-IFG-FGA-O3-19/20Z Rejestracja na opcje dla 3 roku filologii germ. z j. ang. 19/20Z
WF-IFG-FGA-O2-19/20Z Rejestracja na opcje dla 2 roku filologii germ. z j. ang. 19/20Z
WF-IFG-FGA-O1-19/20Z Rejestracja na opcje dla 1 roku filologii germ. z j. ang. 19/20Z

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.07.2019 Rejestracja na zajęcia na studiach stacjonarnych w Instytucie Matematyki, w semestrze zimowym 2019/20

Kod rejestracji WMI.IM -19/20Z

I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

Studenci rejestrują się na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów:

obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe.

Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów I stopnia, podejmujących studia w roku akademickim 2019/20

od 5 września 2019r. godz. 09:00 (czwartek) do 11 września 2019r. godz. 23:59 (środa)

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

od 16 września 2019r. godz. 9:00 (poniedziałek) do 20 września 2019r. godz. 23:59 (piątek)

UWAGA WAŻNE;

Przedmioty do wyboru: Jeżeli liczba osób zapisanych na dany przedmiot będzie większa od ustalonego limitu w grupie (po zakończeniu zapisów na przedmioty) pierwszeństwo mają studenci zapisani na przedmiot w maju 2019r., inne osoby będą odrzucane.

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

na podstawie średniej ocen z semestru zimowego roku akad. 2018/19

kod rankingu: Z20Z-WMI.IM

16.09.2019r. - 5,0 - 4,55

17.09.2019r. - 4,54 - 4,05

18.09 .2019r.- 4,04 - 3,55

19.09.2019r. - 3,54 - 3,15

20.09.2019r. - od 3,14

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

od 24 września 2019r. godz. 09:00 (wtorek) do 27 września 2019r. godz. 23:59 (piątek)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 29 sierpnia 2017r. studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego Sekretariatu prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację przedmiotową do 27 października. na przedmioty w semestrze zimowym.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem Dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664, 664 6646.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.07.2019 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
15.09.2019 r do 23.09.2019 r.  - I tura
10:15 - Chemia III rok i Chemia Medyczna III rok - rejestracja na zajęcia modułowe;

10:45 - rejestracja na pozostałe zajęcia dla studentów Chemii III rok i Chemii Medycznej III rok;

11:15 - rejestracja dla pozostałych roczników Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

 

28.09.2019 r. od 8:00 do 1.10.2019 r. - II tura

10:00 - wszystkie roczniki Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

 


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.07.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

  rozpocznie się 23.09.2019 r. od godz. 1000, a zakończy 29.09.2019 r. o godz. 2359.

  W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
 3. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 5. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu zatwierdzenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 6. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2019/20).
 8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci składają elektroniczną deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy za pośrednictwem USOSweb. Nie ma konieczności wydruku deklaracji.Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.07.2019 Rejestracja na zajęcia dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2019/20

Od 29 lipca do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2019/20 Szczegółowe informacje na stronie IGiGP https://geo.uj.edu.pl w ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich IGiGP (12/664-52-43, annaaga.strzelec@uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.06.2019 Rejestracja na zajęcia w SPUJ

ZAPISY - semestr zimowy 2019/2020

 1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2019/2020 odbywać się będą w następujących etapach:
 • I etap – do 20.09.2019 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2019/2020. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.
 • II etap od 23.09.2019 r. godz. 900 do 6.10.2019 r. godz. 2359 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.
 • III etap od 7.10.2019 r. do 13.10.2019 r. – ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2019/2020. Procedura uzyskiwania uprawnień w etapie III jest analogiczna do etapu I.
 • IV etap od 14.10.2019 r. godz. 900 do 20.10.2019 r. godz. 2359 – ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jest to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Proszę jednak nie odkładać zapisów do etapu IV. 
 1. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.
 2. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą. W sprawie nadawania uprawnień proszę kontaktować się ze swoim sekretariatem dydaktycznym.
 3. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją (w semestrze zimowym) zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Emisja głosu jest przedmiotem fakultatywnym, którego uruchomienie jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.
 4. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy (jednocześnie). Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki (np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji).
 5. Zapisy na przedmioty oraz zajęcia na semestr letni będą się odbywały na tych samych zasadach - terminy rejestracji zostaną podane pod koniec semestru zimowego.

     Uwaga:

     Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 2.10.2019 r.


Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.06.2019 Rejestracja na Studenckie Koła Naukowe w Collegium Medicum

Studentów Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu informujemy o II turze rejestracji trwającej od dnia 12.06.2019 (godzina 7.00) do 19.06.2019 na Studenckie Koła Naukowe odbywające się w roku akademickim 2018/19. Prosimy nie podpinać SKN pod program i etap studiów.


Treść: Edyta Jawor
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.06.2019 Rejestracja na seminaria na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS na rok akademicki 2019/2020 15.06.2019 g. 8:00 - 30.06.2019 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.05.2019 Rejestracja na kursy w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się od 24.05.2019r. (godz. 9:00) do 29.05.2019r. (godz. 22:00).


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.05.2019 Rejestracja na seminaria w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w r. a. 2019/2020 Informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: polityka społeczna, oraz I i II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpoczną się w dniu 20.05.2019 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 21.05.2019 r. o godz. 23:59.


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.05.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

 Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  3.10.2019 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2019/2020.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 17.10.2019 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

WF.IFK-126-19/20-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-19/20-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-19/20Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.05.2019 Rejestracja na praktyki na Wydziale wakacyjnym

Uwaga studenci wszystkich lat studiów !!!

Wydziału Lekarskiego kierunku:

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki

rok akademicki 2018/2019

Od dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) od godz. 1500

do dnia 26.05.2019 r. (niedziela) do godz. 2300

uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem :

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/

(student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa.

Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem obowiązkowo dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ” Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie.

Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji.

Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura.

Niedokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało niezaliczeniem jej w roku akad. 2018/2019


Treść: Grzegorz Łach
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.05.2019 Rejestracja na seminaria w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Rejestracja na seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020 Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych rozpoczną się w dniu 14.05.2019 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 15.05.2019 r. o godz. 23:59. Kod rejestracji dla kierunku Polityka społeczna: ISP.PS-19/20Lic-sem Kod rejestracji dla kierunku Zarządzanie publiczne: ISP.ZP-19/20Lic-sem


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.04.2019 Rejestracja na blok przygotowania dydaktycznego z biologii "Studenci Wydziałowego Centrum Dydaktyki 2019 - Wydział Biologii"

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 08.04.2019 godz. 9.00 do 31.05.2019 godz. 23.59 dla studentów zostanie uruchomiona rejestracja na blok przygotowania dydaktycznego z biologii "Studenci Wydziałowego Centrum Dydaktyki 2019 - Wydział Biologii" na rok akademicki 2019/2020. Realizacja tego bloku zajęć jest podstawą do uzyskania uprawnień do nauczania biologii we wszystkich typach szkół.


Treść: Joanna Barańska
Osoba publikująca: Seweryn Wrzecionek

01.04.2019 Rejestracja na warsztat "Taiwan: Space and Migration"

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 03.04.2019 od godz. 14.00 - 15.04.2019 do godz. 23.59 dla studentów zostanie uruchomiona rejestracja Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na warsztat : "Taiwan: Space and Migration"


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.03.2019 Rejestracja na Studenckie Koła Naukowe

Studentów Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu informujemy o rejestracji trwającej od dnia 28.03.2019 do 14.04.2019 na Studenckie Koła Naukowe odbywające się w roku akademickim 2018/19. Prosimy nie podpinać SKN zarówno pod program jak i etap studiów.


Treść: Edyta Jawor
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.03.2019 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Terminy rejestracji: KPSC_18/19L_ANG:
I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania):
11.03.2019, godz. 10.00 do 29.03.2019, godz. 17.00. Kursy prowadzone są przez:
- profesora Johannes Bronkhorst (więcej szczegółów)
- profesora Kazuyuki Funatsu (więcej szczegółów)
Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.03.2019 Rejestracja w Instytucie Religioznawstwa dla studentów II stopnia

Professor András Máté-Tóth
Theopolitics in Central and Eastern Europe today
kurs specjalizacyjny lub fakultatywny
Termin rejestracji: od 20.03.2019 godz. 9.00 do 16.05.2019 godz. 10.00
Kod rejestracji: WFz.IR-18/19L
Treść: Jadwiga Ozimek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

WF.IJ.MON.3 - Rejestracja na wykład monograficzny dla studentów językoznawstwa ogólnego: „Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe” dra J. de la Fuente (zajęcia we wtorki w godz. 10.30-12.00, sala 230) Termin zapisów w USOSweb d 16:00 21.02.2019 do 23:59 24.02.2019


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.02.2019 Rejestracja na warsztaty interdyscyplinarne dla cudzoziemców na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

25.02.2019 r. od godz. 13:00 do 28. 02. 2019 do godz. 22:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na nieobowiązkowe warsztaty interdyscyplinarne dla wszystkich chętnych obcokrajowców studiujących na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Zapraszamy na następujące kursy:

1. Ciekawostki o języku polskim z perspektywy obcokrajowca (10 godzin)
2. Ekonomia doświadczeń (15 godzin)
3. Kino transkulturowe (30 godzin)
4 . Komunikacja w języku polskim (10 godzin)
5. Media społecznościowe w komunikacji naukowej (11 godzin)
6. Obcokrajowiec na polskim rynku pracy (10 godzin)

7. Przedsiębiorczość (5 godzin)
8. Punkowe fanziny w Polsce (historia i analiza tekstów) (16 godzin)


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.02.2019 Rejestracja na kursy Ars Docendi

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 lutego o godz. 11:00 rozpocznie się rejestracja na następujące kursy modułowe, prowadzone w ramach warsztatów dydaktycznych Ars Docendi:

 

 1. Metody aktywizujące – kierunki humanistyczne i społeczne

- prowadzący: dr Krzysztof Piotrowski

 

 1. Sztuka pisania i analizowania testów

- prowadząca: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Mirecka

 

Rejestracja prowadzona jest przez system USOSweb do dnia 5 marca, do godz. 23:55.

 

Zajęcia przeznaczone są dla doktorantów, którzy ukończyli już kurs Podstawy dydaktyki akademickiej lub analogiczny w ramach warsztatów Ars Docendi lub na swoim wydziale.

 

Szczegóły dotyczące obu kursów znajdą Państwo na stronie http://www.arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-doktoranci  

 

Z poważaniem

Anna Szafrańska-Kopeć


Treść: Anna Szafrańska-Kopeć
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki UJ

 

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim  2018/2019 rozpoczyna się w dniu

23.02.2019 r. o godz. 20.00.

kończy się 1.03.2019 r. o godz. 20.00.

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2019 Rejestracja na kursy dydaktyczne (seminaria doskonalące umiejętności dydaktyczne) dla doktorantów Wydziału Filologicznego: "

"Projektowanie zajęć dydaktycznych - kurs fakultatywny - zajęcia doskonalące umiejętności dydaktyczne" 2 p. ECTS, oraz "Metody aktywizujące w dydaktyce akademickiej", 1 p. ECTS. WF-SDOK.DYD-18/19L w terminie 18.02.2019 od godz. 9.00 do 01.03.2019 do godz. 8.00


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2019 Rejestracja na wykład dla studentów Wydziału Filologicznego "Ochrona własności intelektualnej"

Rejestracja bezpośrednia na wykład dla studentów Wydziału Filologicznego "Ochrona własności intelektualnej" - WF-OWI-18/19L od 18.03.2019 o godz. 9.00 do 04.04.2019, godz. 23.59.
Zapisy do obydwu grup ( terminów) są możliwe zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, kod przedmiotu WF - OWI, jaki i niestacjonarnych, kod przedmiotu: WF-OWI-N.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 22.02.2019 godz. 10.00 do 1.03.2019


Treść: Ewa Leśniak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.02.2019 Rejestracja na przedmioty w systemie USOS dla Doktorantów Wydziału Filozoficznego 2018/19 Semestr Letni

W semestrze letnim Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oferuje dwa kursy dedykowane szczególnie doktorantom naszej jednostki:
„Cultures and bodies: embodied identities in the global age” dr hab. W. Klimczyk; pt. 18.00-19.30 s. 118 ul. Grodzka 52
„Concepts in Media Communication Cultures and Civilizations” dr hab. C. Galewicz, prof. UJ; śr. 16.00-17.30 s. 118 ul. Grodzka 52
Zapraszamy do rejestracji wszystkich doktorantów Wydziału Filozoficznego UJ.
Rejestracja zostanie uruchomiona w tym samym terminie co rejestracja na przedmioty wydziałowe tj. od 15.02.2019 godz. 9.00 do 15.03.2019 godz. 21.00 Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS. Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów.


Treść: Anna Drabczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii Sztuki

1.Termin rejestracji :

Od 15 lutego 2019 r. od godz. 16:00 do 25 lutego 2019 r. do godz. 23:59.

Korekta:

 od 27 lutego 2019 od godz.16:00 do 28 lutego 2019 do godz. 23:59

2.Kody Rejestracji

WH.IHS-18/19-L-MON- Rejestracja na przedmioty monograficzne

WH.IHS-18/19-L-HS -Rejestracja na przedmioty- studia  I i II stopnia Historia Sztuki,   studia II stopnia  ODK

WH.IHS-18/19-L-ODK- Rejestracja na przedmioty- studia I stopnia - Ochrona dóbr kultury


Treść: Anna Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.02.2019 Rejestracja uzupełniająca na kierunku neurobiologia

Rejestracje uzupełniające WBl-IZ-NE-18/19-I (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBl-IZ-NE-18/19-II (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE odbędą się w następującym terminie: 

od 13.02.2019r., od godz. 09:00 do 24.02.2019r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii oraz ogłoszenie o rejestracji uzupełniającej (szczegóły), znajdują się na stronie WWW kierunku, w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia oraz Komunikaty sekretariatu.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.02.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja  

16.02.2019 godz. 18:00  - Rejestracja na wykłady obowiązkowe i warsztaty

16.02.2019 godz. 18:30  - Rejestracja na wykłady podstawowe

16.02.2019 godz. 19:00  - Rejestracja na wykłady specjalizacyjne

16.02.2019 godz. 19:30  - Rejestracja na ćwiczenia

 

Prawo

 

17.02.2019 godz. 17:00 - [Law] Lectures in English

17.02.2019 godz. 17:30 - Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe

17.02.2019 godz. 18:00 - Rejestracja na wykłady specjalizacyjne

17.02.2019 godz. 18:30 - Rejestracja na warsztaty

17.02.2019 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe

17.02.2019 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

                                                      

Prawo własności intelektualnej        

 

19.02.2019 godz. 18:00  - Rejestracja na ćwiczenia  i wykłady         

 

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2019 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.02.2019 Rejestracja na fakultety na Wydziale Lekarskim

Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego

i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2018/2019 

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

 

 

od dnia 13.02.2019 r. (środa) od godz. 9.00

do dnia 20.02.2019 r. (środa) do godz. 23.00

 

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

           za pomocą systemu USOSweb.                                

   Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym


Treść: Alicja Wawrzusiak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2019 Rejestracja na zajęcia - kierunek informatyka analityczna

11 lutego 2019 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia z kierunku informatyka analityczna. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia. Zapisy będą trwać przez 7 dni, do 17 lutego br. włącznie i zostaną podzielone na tury. Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Biologii UJ

 

WBNZ-18/19_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia)

WBNZ-18/19_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia)

 

Rejestracje na przedmioty odbywające się w semestrze letnim, w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 13.02.2019r., od godz. 10:00 do 24.02.2019r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Przed rozpoczęciem drugiego etapu rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

II etap:

od 27.02.2019r., od godz. 10:00 do 01.03.2019r. do godz. 23:59 - rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć we właściwym dla kierunku dziekanacie/sekretariacie ds. studenckich do 12 marca 2019r.

 

Informacje dla studentów biologii:

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.  Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

 


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe i konwersatoria specjalizacyjne dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się od 09.02.2019 (godz. 10.00) do 15.02.2019 (godz. 22.00).


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne od 15.02.2019 do 20.02.2019 r.

Studia niestacjonarne od 22.02.2019 do 27.02.2019 r.

 1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 15.02.2019 r. od godz. 1000,
a zakończy 20.02.2019 r. o godz. 2359.

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 22.02.2019 r. od godz. 900,
a zakończy 27.02.2019 r. o godz. 2359.

W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

 1. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I  i II stopnia
 2. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.
 3. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.
 4. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.
 5. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.
 6. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2018/19).
 7. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po zakończeniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć w Sekretariacie INPiSM. Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa UJ

Rejestracja w Instytucie Religioznawstwa dla studentów II stopnia, specjalizacje: Antropologia religii, Mity i idee religijne, Współczesne problemy religii
Kurs: Introducing East Asian New Religious Movements
Termin rejestracji: od 04.02.2019 godz. 9.00 do 24.02.2019 godz. 10.00
Kod rejestracji: WFz.IR-18/19L


Treść: Jadwiga Ozimek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 16.02.2019 (godz. 10:00) do 22.02.2019 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:

 • IASP-STAC-18/19L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-18/19L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów II stopnia
 • IASP-PROS-18/19L - Rejestracja na proseminarium - I SUM amerykanistyka, Ameryka Północna
 • IASP-PROSL-18/19L - Rejestracja na proseminarium - I SUM amerykanistyka, Ameryka Łacińska
 • IASP-KON-18/19L - Rejestracja na konwersatorium dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-KON1-18/19L – Rejestracja na konwersatorium dla studentów latynoamerykanistyki
 • IASP-KON2-18/19L – Rejestracja na konwersatorium dla studentów amerykanistyki
 • IASP-KON3-18/19L – Rejestracja na konwersatorium dla studentów migracji międzynarodowych
 • IASP-KON4-18/19L – Rejestracja na konwersatorium dla studentów amerykanistyki i latynoamerykanistyki
 • IASP-AE-18/19L - Rejestracja na American English dla studentów amerykanistyki SUM Ameryka Północna
 • IASP-AW-18/19L - Rejestracja na Academic Writing dla studentów amerykanistyki SUM Ameryka Północna i Migracje międzynarodowe
 • IASP-TA-18/19L - Rejestracja na Translatorium amerykanistyczne dla studentów amerykanistyki licencjat
 • IASP-GOSL-18/19L - Rejestracja na wykład gościnny dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-GOSS-18/19L - Rejestracja na wykład gościnny dla studentów studiów II stopnia
 • IASP-GOSW-18/19L - Rejestracja na wykłady gościnne dla wszystkich studentów
 • IASP-WS-18/19L - Rejestracja na fakultet dla studentów III roku licencjatu i SUM
 • IASP-TR-18/19L - Rejestracja na Translatorium migracyjne dla studentów migracji I stopnia (1 rok)
 • IASP-TRSM-18/19L - Rejestracja na Translatorium z zakresu nauk społecznych dla studentów migracji SUM (1 rok)

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2019 Rejestracja dla studentów I i II stopnia w Instytucie Orientalistyki - semestr letni 2018/2019

 1. Termin rejestracji :

Od 18 lutego 2019 r. od godz. 11.00 do 28 lutego  2019 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

 1. Kody rejestracji

WF.IFO-L-18/19L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-18/19L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-18/19Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW I CYKL ETAPU 2018/2019.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb. Po zamknięciu rejestracji internetowej rejestracja przedmiotu lub wyrejestrowanie przedmiotu będzie możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich złożony w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca br. Wzory wniosków są dostępne na stronie IO w zakładce STUDENCI => WZORY PODAŃ. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym roku.

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 12 marca br.  Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

 

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO;

tel. 12  634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Ewelina Zięba
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 06.02.2019 od godz. 10.00 zostanie uruchomiona rejestracja dla 3-go roku st. pierwszego stopnia na wykład obligatoryjny (do wyboru: Informatologia jako nauka interdyscyplinarna lub Informatologiczne koncepcje ekologii informacji) i będzie trwała do 07.02.2019, do godz. 23:59.
Kod typu rejestracji – WZ.ZI-18/19L-3r-1stw,
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów
- pod etap studiów


Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

W dniach 4-13 lutego będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej. Szczegóły na stronie https://denali.geo.uj.edu.pl/ogloszenia.php?temat=B&id=b6dd15240d8829a&menu=5 Anna Strzelec


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Termin rejestracji:

01.02.2019 godz. 15.00 do 05.02.2019 godz. 15.00

Kody Rejestracji:
 • WF-IFG-FSZ-OM-18/19L Rejestracja na opcje dla 3 roku I st. oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka 18/19L
 • WF-IFG-FSZ-OL-18/19L Rejestracja na opcje - dla 1 i 2 roku I st. filologia szwedzka 18/19L
 • WF-IFG-FGA-P2-18/19L Rejestracja na PNJN - do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-L1-18/19L Rejestracja na opcje dla 1 roku filologii germańskiej z j. ang. 18/19L
 • WF-IFG-LO-19L Rejestracja na opcje w semestrze letnim 18/19 - fil. germańska I rok
 • WF-IFG-L2-19L -Rejestracja na opcje w semestrze letnim 18/19 - II rok filologia germańska
 • WF-IFG-L3-19L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 18/19 - III rok filologia germańska

Treść: Małgorzata Soczówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki na semestr letni

Termin rejestracji :

Od 13 lutego 2019 r. od godz. 8.00 do 23 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 24 lutego 2019 od godz.8.00 do 28 lutego 2019 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ za 2 semestr z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 12 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ

 


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku studiów
II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 11.02.2019 r. (godz.06:00) do 17.02.2019 r.( godz.23:59).

 

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

 

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

 Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

 

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

 

studia niestacjonarne

    Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZN/18/19 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby

Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MEN/18/19 – liczebność grupy: 12 osób lub 24 osoby

                    

studia stacjonarne

Zarządzanie  - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MZS/18/19 - liczebność grupy: 12 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/18/19

                limit in group  – 12 people

 

Ekonomia     - kod rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.MES/18/19  - liczebność grupy: 12 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – semestr letni w roku akademickim 2018/19 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia

W dniu 25 lutego br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2018/19 dla studentów I i II  roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu  7 marca  br. o godz. 23.59
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne (dla I roku przekładoznawstwa
2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction; dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Opcja tłumaczeniowa: Technical Translation (machinery and devices) lub Opcja tłumaczeniowa: Business and marketing Translation (contracts, specitications, promotional materials, etc.), 2 Non-literary Translation: Toursm and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.; dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Business Option: Language and Media lub Business Option: Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Business Translation, 3. Basic Issues in Pragmatics lubPragmatics of Communication; dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Opcja Morfologia lub Opcja: Fonologia, 2. EU Translation lub English in EU context i 3. Introduction to Negotiation Theory in practice lub Negotiation Skills in Business Communication.

Studenci I roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci ścieżki językoznawczej w ramach opcji biznesowej mają do wyboru dwa kursy: 1. Opcja biznesowa: Language and Media lub Opcja biznesowa: Intercultural Business Communication.

Studenci ścieżki przekładoznawczej w ramach opcji literackiej mają do wyboru dwa kursy:

Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2018/2019 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)
Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba  i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia  12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

 tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2019 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE I OPCYJNE – semestr letni 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 14 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2018/2019 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki oraz na zajęcia opcyjne dla studentów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim.

Tura zakończy się w dniu 20 lutego br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 22 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się

24 lutego br. o godz. 23.59 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania się z opcji !).

Przypominam Państwu, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2019 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – na semestr letni 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

W dniu  14.02.2019 o godz. 8.30 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej

 I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne  na semestr letni dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  20.02. 2019 br. o godz. 22.00.

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Bogumiły Galos wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2019  DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.01.2019 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – semestr letni 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim – studia niestacjonarne.

W dniu  25.02.2018 o godz. 8.30 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej    obowiązkowa  rejestracja na  zajęcia obligatoryjne  na semestr letni  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019  dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  07.03. 2019 br. o godz. 23.59.

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Bogumiły Galos wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczył,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2019  DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Bogumiła Galos
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim 2018/2019 dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia zostanie uruchomiona 28.01.2019 r. o godz. 08.00 i trwać będzie do 01.03.2019 r. do godz. 23.59.


Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na Gatunki dziennikarskie w mediach, odbędzie się od 26.01.2019r. (godz. 10.00) do 30.01.2019r. (godz. 22.00).


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2019 Rejestracja na zajęcia na Międzywydziałowych Studach Matematyczno-Przyrodniczych.

W dniu 25.01.2019 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe  tj.: Konwersatorium, Seminarium, Filozofia -rejestrację na pozostałe przedmioty prowadzi wyłącznie Sekretariat SMP- dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2018/2019 semestr letni. Termin rejestracji od 25.01.2019 r. godz. 09.00 do 01.03.2019 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się  niezależnie.

Rejestracja na zajęcia na "kierunkach wiodących” odbywa się  z godnie
z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. Proszę  pamiętać

o podpięciu przedmiotu  w systemie USOS oraz wybranie kodu etapu.

 W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.01.2019 Rejestracja na seminaria w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: zarządzanie; polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 24.01.2019 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 25.01.2019 r. o godz. 23:00. Kod rejestracji: WZ.ISP-18/19L-sem


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest

OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

 

Termin rejestracji: 1 – 15 luty 2019.

Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFS-D-18/19L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe

WF.IFS-D-18/19L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe

WF.IFS-D-18/19L-op –  opcje

WF.IFS-D-18/19L-wmjo – wykład monograficzny


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 23.01.2019 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty i będzie trwała do 25.01.2019, do godz. 23:59.
 • dla 1-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 19:30; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 3 ECTS, kod typu rejestracji - WZ.ZI-18/19L-1r-1st
 • dla 2-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 20:00; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 6 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-18/19L-2r-1st
 • dla 3-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 20:15; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 5 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-18/19L-3r-1st

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

16.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ

 1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2018/2019 odbywać się będą w następujących etapach.
 • I etap – do 9.02.2019 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letni 2018/2019. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie.
 • II etap od 11.02.2019 r. godz. 1100 do 23.02.2019 r. godz. 2359 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.
 • III etap od 25.02.2019 r. do 2.03.2019 r. – ponownie (zgodnie z procedurą z I etapu) zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2018/2019.
 • IV etap od 3.03.2019 r. godz. 900 do 7.03.2019 r. godz. 2359 – ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jest to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Proszę jednak nie odkładać zapisów do tego etapu.
 1. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.
 1. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą (w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym w jednostce macierzystej).
 2. Proszę pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzone realizacją (w semestrze zimowym) zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z Podstaw dydaktyki można odbywać w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Emisja głosu (15 godzin) jest przedmiotem fakultatywnym, którego uruchomienie jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.
 1. Student dokona zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przed­miot i do grupy /jednocześnie/. Student zobowiązany jest dokonać podpięcia wg ogólno­uniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ.  Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki /np. przedmiot rea­lizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji/.

 

     Uwaga:

     Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ rozpoczynają się 25.02.2019 r.


Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2018/2019 15.02.2019 g. 8:00 - 28.02.2019 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2019 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 4 lutego 2019 r. o godz. 12:00.

Rezygnacja z udziału w wykładzie prowadzonym w ramach cyklu Artes Liberales możliwa jest nie później niż do czasu zakończenia rejestracji żetonowej, czyli do 1 marca 2019 r. Rezygnacja dokonywana jest bezpośrednio przez studenta lub doktoranta poprzez tę samą stronę, przez którą dokonywana była rejestracja na wykład. Opcja „Rezygnacja z zaliczenia” nie ma zastosowania w przypadku wykładów Artes Liberales.  

Po zakończeniu rejestracji nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl   


W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w procesach komunikacji społecznej"

Prowadzący: dr Magdalena Wójcik,

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Nasze wyobrażenia o Wszechświecie, czyli kosmologia dawna i nowa

Prowadzący: dr hab. Lech Sokołowski 

Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Człowiek komunikujący się – zagadki mowy i gestów”

Prowadzący: dr hab. Aneta Załazińska, 

Termin: wtorki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Jak niewidzialne staje się widzialne – ślady kryminalistyczne okiem chemika sądowego”

Prowadzący: dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny,

Termin: czwartki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

 

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2018/2019 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Uprzejmie informujemy, że dnia 11.01.2019 roku rozpoczynają się zapisy na kursy fakultatywne ( w j. polskim i w j. angielskim) oraz na proseminaria licencjackie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu:

Terminy rejestracji na przedmioty fakultatywne (monograficzne):

 • I tura: 01.2019 godz. 18.00 - 14.02.2019 godz. 23.59
 • II tura: 02.2019 godz. 18:00 - 24.02.2019 godz. 23:59
 • III tura: 02.2019 godz. 18:00 - 1.03.2019 godz. 23:59

Terminy rejestracji na przedmioty fakultatywne (monograficzne w j. angielskim):

 • I tura: 01.2019 godz. 18.30 - 14.02.2019 godz. 23.59
 • II tura: 02.2019 godz. 18:30 - 24.02.2019 godz. 23:59
 • III tura: 02.2019 godz. 18:30 - 1.03.2019 godz. 23:59

Terminy rejestracji na proseminaria licencjackie:

dot. wyłącznie studentów 2 roku, I stopnia na kier.: st. azjatyckie, st. stacjonarne

 • I tura: 01.2019 godz. 18.30 - 14.02.2019 godz. 23.59
 • II tura: 02.2019 godz. 18:30 - 24.02.2019 godz. 23:59
 • III tura: 02.2019 godz. 18:30 - 1.03.2019 godz. 23:59

Treść: Agnieszka Mielczarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.01.2019 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

25.01.2019 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2018/19. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

 1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 25 stycznia do 10 lutego Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.
 2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 16 do 20 lutego 2019.
 3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 23 lutego do 1 marca

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego”… do 14 marca 2019. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego)  należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.01.2019 Rejestracja na przedmioty w systemie USOS dla studentów KPSC 2018/19 semestr letni

Termin rejestracji:

I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie):

04.02.2019 godz. 10.00 do 11.02.2019 godz.17.00 Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!

II tura:

W terminie od 14.02.2019 godz. 10.00 do 21.02.2019 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca .

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS. Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2018/19).

Po dokonaniu rejestracj i obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów , a następnie (w podanym przez sekretariat terminie) złożenie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej.

Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów .

W związku z nawiązaną współpracą zInstytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących, w terminie: 18.02.2019-24.02.2019.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC terminie: od 14.02.2019 godz. 10.00 do 21.02.2019 godz. 17.00.

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do

21.02.2019 roku, w miarę wolnych miejsc . Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ).


Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

- wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

- seminarium - min. 8 osób;

- lektorat - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca.

PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2019 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że zapisy na moduł specjalizacyjny dla II roku w semestrze letnim rok akad. 2018/2019 odbędą się w dniach: 18.02.2019 od godz. 8.00 do 20.02.2019 do godz. 24.00.


Treść: Aleksandra Weiss
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.01.2019 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, w roku akademickim 2018/19 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
10.02.2019 r do 17.02.2019 r.  - I tura
8:00 - Chemia 

8:30 - Chemia medyczna i Ochrona środowiska

9:00 - Kursy do wyboru 

 

21.02.2019 r. od 8:00 do 22.02.2019 r. - II tura

8:00 - wszystkie roczniki Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

 

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

 


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.

 

 


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że zapisy na zajęcia opcyjne dla I i II roku na semestr letni rok akad. 2018/2019 odbędą się w dniach: 11.02.2019 od godz. 8.00 do 14.02.2019 do godz. 24.00.


Treść: Aleksandra Weiss
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.12.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się :

 • 1 rok – gatunki dziennikarskie w mediach: od 07.01.2019 r. ( godz. 10.00) do 10.01.2019 r. (godz. 22.00)
 • 2 rok – wykłady monograficzne : od 07.01.2019 r. ( godz. 10.00) do 10.01.2019 r. (godz. 22.00)
 • 2 rok - montaż TV : od 07.01.2019 r. ( godz. 10.00) do 10.01.2019 r. (godz. 22.00)
 • 3 rok- kursy kierunkowe: od 07.01.2019 r. ( godz. 10.00) do 10.01.2019 r. (godz. 22.00)

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.12.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Drodzy Studenci,

rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2018/19 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie:
od 07.01.2019 r. (godz. 8:00) do 15.01.2019 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

 

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:

 

FIZJOTERAPIA

 Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 

Niestacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.


PIELĘGNIARSTWO

Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 

POŁOŻNICTWO 

Stacjonarne drugiego stopnia- 1 rok

Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.

Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

 


Treść: Ewa Graca
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.11.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na zajęcia, które będą realizowane w semestrze letnim, odbędzie się od 01.12.2018 (godz. 7.00) do 05.12.2018 (godz. 22.00). II rok - wykłady monograficzne, III rok - kursy kierunkowe


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.11.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  14.01.2019 r. o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia  fakultatywne w semestrze letnim  /wykłady do wyboru/ w  roku akademickim 2018/2019.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.01.2019 r. o godz. 23.00. 

W systemie USOS  rejestracja  dostępna  jest pod  kodem:

WF.IFK-18/19L-opcja    kursy do wyboru na semestr letni  dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.11.2018 Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji Zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2018/2019 zobowiązani są w dniach od 26.11.2018 do 3.12.2018 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

 

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

 

 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 1. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej JCJ-EGZ-LIC-18/19Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.11.2018 Rejestracja na bezpłatne kursy

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatny kurs "Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji". Kurs adresowany jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów (I, II stopień i jednolite) stacjonarnych i niestacjonarnych Collegium Medicum.
Terminy: 12.12.2018r. godz. 9.00 do 03.01.2019r. godz. 23.59.

Przejdź do rejestracji

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatny kurs "Kurs CISCO CCNA-Introducing to Networks + Routing and Switching Essentials". Kurs adresowany jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów​ stacjonarnych i niestacjonarnych​ Wydziału Matematyki i Informatyki.
Terminy: 19.12.2018r. godz. 9.00 do 20.01.2019r. godz. 23.59.

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatny kurs "Zaawansowane programowanie funkcyjne". Kurs adresowany jest do studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku informatyka, WMiI.
Terminy: 19.12.2018r. godz. 9.00 do 20.01.2019r. godz. 23.59.


Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia niestacjonarne od 15.10.2018 do 18.10.2018 r.

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 15.10.2018 r. od godz. 1000,
a zakończy 18.10.2018 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia

3.Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

4. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

5. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

6. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

7. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2018/19).

8. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy (system USOS umożliwi drukowanie deklaracji od 24.10.br.). Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć w Sekretariacie INPiSM. Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2018 Registration for elective courses for ISAD students

Registration for elective courses lasts from Friday, October 12th at 10 am untill Monday, October 15th at 11.59pm Registration code:INP-ISAD-1-18/19z. For further details concerning courses available please check our website: http://www.isad.uj.edu.pl/program/programme-structure


Treść: Magdalena Obłoza
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.10.2018 Rejestracja na obóz letni Mazury 2019

Dnia 12.10.2018r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na obóz letni dla studentów I roku kierunku: Lekarskiego, Lekarsko-dentystycznego, Dietetyki, Zdrowia publicznego, Organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Farmacji, Analityki, Elektroradiologii.

Kod rejestracji: CM-SWF-WOZ-OBÓZ-2019
Przedmiot rejestracji: CM-SWF-SPORT-OBÓZ
Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.10.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

 Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE    –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim   I stopień– studia niestacjonarne.

 

 Zarejestrować się na przedmioty mogą tylko osoby wpisane na rok ak. 2018/2019

W dniu  12.10.2018 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej

 I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne   na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  18.10.10. 2018 br. o godz. 22.00

Rejestrujecie się Państwo na wszystkie części PNJA i PNJN oraz dodatkowo na egzaminy dla danego roku

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów (dostępne na stronie IFA), do swojej grupy.

Osoby wpisane na następny rok akademicki warunkowo oraz osoby, które realizują przedmioty awansem  -  proszę złożyć w sekretariacie u P. Elżbiety Maluty wykaz  przedmiotów powtarzanych na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2018 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.10.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytut Filologii Angielskiej


W dniu 12 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2018/19 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie) oraz dla I roku na specjalności filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 18 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla I roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation , dla II roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Nuancing translation, nuances in translation i 2. Reading Modernism lub Reading British Drama. Dla I rokujęzykoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Non-Literary Translation lub Effective Business Presentations , dla II roku językoznawstwa 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Legal Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) i jedno z dwóch seminariów magisterskich.

Studenci I roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci ścieżki językoznawczej w ramach opcji biznesowej mają do wyboru dwa kursy:Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub Opcja biznesowa: Understanding Economics

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.10.2018 Rejestracja na bezpłatne kursy językowe

Projekt ZintegrUJ ogłasza drugi nabór na bezpłatne kursy językowe mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji językowych studentów i studentek UJ.
Terminy: 04.10.2018r. godz. 9.00 do 08.10.2018 godz. 23.59

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie/komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

Żetony konieczne do udziału w rejestracji przyznawane są jedynie studentom dwóch ostatnich lat danego kierunku i posiadającym wpis na obecny rok akademicki.

Przejdź do rejestracji

Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym  2018/2019 rozpoczyna się w dniu

4.10. 2018 r. o godz. 20.00.

kończy się 12.10. 2018 r. o godz. 20.00.

 

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny. Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

            W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

            ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 28.09.2018 r. od godz. 1000,
a zakończy 7.10.2018 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia : Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2018/19).

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy (system USOS umożliwi drukowanie deklaracji od 24.10.br.). Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć w Sekretariacie INPiSM. Niezłożenie deklaracji w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.


Treść: Agnieszka Zyza
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Filologii Angielskiej

 Rejestracja na ZAJĘCIA   OBLIGATORYJNE    –  na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2018/2019 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim   I stopień– studia stacjonarne.

 

 Zarejestrować się na przedmioty mogą tylko osoby wpisane na rok ak. 2018/2019

W dniu  27.09 o godz. 8.00 rozpocznie się  w Instytucie Filologii Angielskiej

 I tura   obowiązkowej  rejestracji na  zajęcia obligatoryjne   na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne  dla I, II, III roku w roku akad. 2018/2019 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana  dla  poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu  07.10. 2018 br. o godz. 23.59.

 

Każdy student rejestruje się na zajęcia  zgodne z planem studiów (dostępne na stronie IFA), do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Elżbiety Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że  konieczne jest podpięcie  wybranych przedmiotów

 pod  PROGRAM  i  ETAP  studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego   pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i  ich nie zaliczy,  powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek  WYDRUKOWAĆ z  USOSweba  i  dostarczyć

 do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2018 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ  obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

 


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

 1. Termin rejestracji :

Od 26 września 2018 r. od godz. 11.00

do 12 października 2018 r. do godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb (kontakt z sekretariatem).

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ

z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 27 października br.

 

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

W dniu 24 września 2018 r. rusza rejestracja na zajęcia dla doktorantów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w roku akademickim 2018/19.

Rejestracja odbywa się w systemie USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) i będzie aktywna od 24 września 2018 r., 6:00 do 15 października 2018 r., 23:59.Każdy uczestnik studiów doktoranckich powinien zarejestrować się na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne (zgodnie z programem studiów i ustaleniami z opiekunem) oraz podpiąć je pod swój program i etap.

***

Registration for courses for PhD students of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science in the 2018/19 academic year starts on 24 September, 2018. Registration is held through the USOSweb system (https://www.usosweb.uj.edu.pl) and will be open from 24 September, 2018, 6 a.m. to 15 October, 2018, 11.59 p.m. Each PhD student should register for both compulsory and optional courses (according to the study programme and arrangements set with supervisor) and link them with a proper study year/stage.


Treść: Monika Król
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Studia I stopnia

Od 24 września godz. 14:00 do 7 października – III rok

Od 25 września godz. 11:00 do 7 października – II rok

Od 26 września godz. 8:00 do 7 października – I rok

Studia II stopnia

Od 26 września godz. 08:00 do 7 października - II rok

Od 27 września godz. 11:00 do 7 października - I rok

 

Typ wszystkich rejestracji – bezpośrednia do grup 

 

Dostępne rejestracje:

WH.IH.DL_18/19  rejestracja na zajęcia - studia  I stopnia

WH.IH.DL_SEM_18/19 rejestracja na seminaria – studia I stopnia

WH.IH.UD_18/19 rejestracja na zajęcia - studia  II stopnia

WH.IH.UD_SEM_18/19  rejestracja na seminaria – studia II stopnia

 

Dodatkowa rejestracja 10 – 11 października dla wszystkich lat


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Termin rejestracji: 30.09. 2018 - od godz.9:00 do 15.10.2018 – do godz. 23:59 Jest to pierwsza i jedyna tura rejestracji. Przed przystąpieniem do rejestracji proszę porównać :
- programy studiów dla danego roku i typu studiów w r.a. 18/19
- harmonogram zajęć dla I i II stopnia
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Instytutu.


Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2018 Rejestracja na bezpłatne kursy językowe

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy językowe mające na celu wsparcie rozwoju kompetencji językowych studentów i studentek UJ. Rejestracje odbędą sie w terminie: 24.09.2018 godz. 10.00 do 30.09.2018 godz. 23.59. Więcej informacji na stronie http://www.zintegruj.uj.edu.pl/

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (TOLES) potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii prawniczej
 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu BEC Vantage, który daje potwierdzenie kompetencji na poziomie B2, umożliwiającej podjęcie pracy w większości korporacji
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego TCF-RI poziom A1 (język francuski relacji międzynarodowych i dyplomacji)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP Sécretariat poziom B1 (język francuski sekretariatu zawodowego)
 • Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu zewnętrznego DFP A2 (język francuski w biznesie / komunikacji zawodowej)
 • Kurs języka hiszpańskiego przygotowującego do egzaminu zewnętrznego - hiszpański w turystyce B2
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
 • Kurs biznesowego języka hiszpańskiego przygotowujący do egzaminu Examen Certificado Superior de Español de los Negocios (C1)

Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja.zintegruj@uj.edu.pl

Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Dodatkowa tura rejestracji na proseminarium magisterskie dla studentów IBiDW odbedzie się w terminie 15:00 22.09.2018 - 23:59 26.09.2018


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla kierunku neurobiologia

Rejestracje WBl-IZ-NE-18/19-I (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBl-IZ-NE-18/19-II (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty, z symbolem WBl-IZ-NE, odbywające się w roku akademickim 2018/2019 dla studentów kierunku Neurobiologia odbędą się w następujących terminach: 

I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 09:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

Rejestracja uzupełniająca na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

Wykazy kursów obowiązkowych dla każdego roku studiów I i II stopnia neurobiologii znajdują się na stronie WWW kierunku w zakładkach Studia I stopnia i Studia II stopnia.

Proszę pamiętać, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich do 27 października 2018r.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Szanowni Państwo,

w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zostaną uruchomione rejestracje:

dla studentów pierwszego roku 2-go stopnia na:

1.) obligatoryjny przedmiot do wyboru:

WZ.ZI-18/19-1r-2sto      od   12:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

„Wybrane aspekty teorii i metodologii informatologii” lub „Wybrane aspekty teorii i metodologii bibliologii”

Kod typu rejestracji: WZ.ZI-18/19-1r-2sto      od   12:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

 oraz

2.) na przedmiot fakultatywny do wyboru: Informatologiczne podstawy zarządzania informacją lub Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową

Kod typu rejestracji: WZ.ZI-18/19-1r-2st        od   13:00 26.09.2018   do  23:59 03.10.2018

Dla studentów drugiego  roku 1-go stopnia na przedmiot fakultatywny do wyboru:

Estetyka a informacja, lub Media społecznościowe w zarządzaniu informacją, lub Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny (należy skompletować 4 ECTS)

Kod typu rejestracji:  WZ.ZI-18/19-2r-1st         od   14:00 26.09.2018   do  23:59 28.09.2018

studentów trzeciego  roku 1-go stopnia na przedmiot fakultatywny do wyboru:

Dydaktyka czytelnicza i informacyjna (4 ECTS), Metodologia nauk (3ECTS), Wizualizacja informacji (3ECTS), Teorie socjologiczne dla zarzadzania informacją (3ECTS); (należy skompletować 7 ECTS)

Kod typu rejestracji:  WZ.ZI-18/19-3r-1st         od   12:30 26.09.2018   do  23:59 28.09.2018

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

 


Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 09:00 29.09.2018 do 23:59 30.09.2018

 • WF-IFG-M-18Z -Rejestracja na seminaria magisterskie 18/19 - filologia germańska i germańska z j. ang. II stopień
 • WF-IFG-L-18Z - Rejestracja na seminaria licencjackie 18/19 - III rok fil. germańska i fil germ. z j. ang.
 • WF-IFG-Lic2-18Z - Rejestracja na opcje dla II roku filologii germańskiej - semestr zimowy 18/19
 • WF-IFG-L3-18 - Rejestracja na opcje dla III roku filologii germańskiej - semestr zimowy 18/19
 • WF-IFG-M-18/19Z - Rejestracja na drugą specjalizację: translatologię, językową, nauczycielską
 • WF-IFG-FGA-O3-18/19Z - Rejestracja na opcje dla 3 roku filologii germ. z j. ang 18/19Z
 • WF-IFG-FGA-P2-18/19Z -Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku filologii germ. z j. ang.
 • WF-IFG-FGA-O1-18/19 - Rejestracja na opcje dla 1 roku filologii germańskiej z j. ang.

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów

 I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 24.09.2018 r. (godz. 06:00) do 30.09.2018 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium, przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
 http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie  dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu.

       Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZS/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LES/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

 

studia niestacjonarne

Zarządzanie  - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LZN/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

Ekonomia     - kod typu rejestracji -  WZ/IEZ/SEM.LEN/18/19
Maksymalna liczba osób w grupie: 10

 


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia dla kierunku informatyka analityczna

20 września 2018 roku od godziny 9:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia na kierunku informatyka analityczna.
Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia. Zapisy będą trwać przez 6 dni roboczych do 27 września włącznie i będą podzielone na tury.Podstawą przydzielenia osób do tur będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

i całoroczne w roku akademickim 2018/19 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Rejestracja zakończy się w dniu 7 października br. o godz. 23.59.

UWAGA !

Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2018/19.

Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na zajęcia opcyjne w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 27 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2018/2019 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

Tura zakończy się w dniu 2 października br. o godz. 23.59.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 5 października o godz. 8.00

i zakończy się 7 października o godz. 23.59 – będzie to rejestracja

z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc, bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć !

UWAGA !

Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2018/19.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2018 Rejestracja na seminaria w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2018/19 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

- filologia angielska

- filologia angielska z językiem niemieckim

- przekład literacki – język angielski

Dnia 24 września br. o godz. 9.30 rozpoczyna się obowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

Rejestracja zakończy się 30 września br. o godz. 23.59.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


Treść: Barbara Cukier
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe oraz konwersatoria specjalizacyjne odbędzie się od 22.09.2018 (godz. 9.00) do 25.09.2018 (godz. 22.00)

Rejestracja na kursy kierunkowe w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia III roku odbędzie się w dniu 27.09.2018 r od (godz. 10.00) do 29.09.2018 (godz. 22.00)


Treść: Joanna Klinger-Krizar, Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

WF-IFG-FSZ-SEM-18/19 - Rejestracja na seminaria magisterskie - II stopień filologia szwedzka 1 rok

WF-IFG-FSZ-OP-18/19Z - Rejestracja na opcje - dla 3 roku Ist. oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka

WF-IFG-FSZ-L-18/19 - Rejestracja na seminaria licencjackie - filologia szwedzka 18/19

WF-IFG-FSZ-NOR-18/19 - Rejestracja na opcję językową - j. norweski , II stopień, fil. szw. 1 rok

Terminy rejestracji: od 08:00 20.09.2018 do 15:00 21.09.2018


Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

 1. Termin rejestracji :

Od 24 września 2018 r. od godz. 11.00

do 14 października 2018 r. o godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ, patrz-> http://www.swfis.uj.edu.pl/ (rejestracja od 25.09.2018 r., godz. 9:00). Zapisy na BHP są automatyczne w USOS, szkolenie odbywa się  poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ w terminie 07.11–27.11.2018 r. patrz-> http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

 

 1. Kody rejestracji:

WF.IO-L-18/19Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-M-18/19Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IO-18/19Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

 

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec  oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr patrz STRUKTURA -> http://www.io.filg.uj.edu.pl/

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br.

Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweb i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 27 października br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

Tel. 12  634 13 55 wew. 258,  259.


Treść: Zięba Ewelina
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Terminy rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2018/19 i 2018/19Z

 

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

18:00 15.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, podstawowe, specjalizacyjne i  praktyki

18:00 25.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty

20:00 28.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria

 

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

19:00 24.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty

 

 

Prawo stacjonarne i niestacjonarne

18:00 16.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne

19:00 16.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki

17:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty podstawowe

18:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne

19:00 23.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na przedmioty warsztaty oraz niestacjonarne lektoraty

20:00 23.09.2018 - 23:59 15.10.2018 - [Law] Lectures in English - 18/19

 

18:00 27.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych (II tura -  08:00 06.10.2018 rejestracja studentów niestacjonarnych na grupy stacjonarne)

 

19:00 27.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych (II tura -  08:00 06.10.2018 rejestracja studentów niestacjonarnych na grupy stacjonarne)

 

18:00 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria V roku

18:30 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na proseminaria

19:00 29.09.2018 – 23:59 15.10.2018 - Rejestracja na seminaria IV roku


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

13.09.2018 Rejestracja na WF - Collegium Medicum

Dnia 21.09.2018r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

I roku Lekarskiego stacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MW-1)

I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)

I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)

I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru :
1.Gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-JM1)
2.Terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-TFAD-J1)
3.Terapeutyczne formy aktywności osób starszych (CM-SWF-WOZ-F-TFAOS-J)

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-JM2)

 1. Terapia w wodzie (CM-SWF-WOZ-F-TwW-JM2)

  II roku Ratownictwa Medycznego :
  1. Trening wytrzymałościowy w ratownictwie (CM-SWF-WOZ-RM-TWWR-2)
  2. Trening ogólnorozwojowy ratownika medycznego (CM-SWF-WOZ-RM-TORM-2)

 

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Elżbieta Czulak
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja na zajęcia na wydziale Biologii

Rejestracje: WBNZ-18/19_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBNZ-18/19_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w  następujących terminach: 

I etap:

od 24.09.2018r., od godz. 10:00 do 05.10.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 09.10.2018r., od godz. 10:00 do 13.10.2018r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2019 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć we właściwym dla kierunku dziekanacie/sekretariacie ds. studenckich do 27 października 2018r.

Informacje dla studentów biologii:

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

 

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy swobodnego wyboru/dedykowane (min. 8 ECTS) z semestru zimowego.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja do grup dziekanatowych Na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-18/19-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

 od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 09:00

                        do 25 września 2018 r.(wtorek) godzina: 23.00

WL-18/19-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego ( IV i V rok)

                       od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina 10:00

                       do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

WL-18/19-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

 od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 13:00

 do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

WL-18/19-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

                       od 18 września 2018 r. (wtorek) godzina: 14:00

                       do 25 września 2018 r. (wtorek) godzina 23:00

 Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2018/2019.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl  lub usosweb@uj.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

W dniu 18 września 2018 (wtorek) godz. 12:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 24 września 2018 (poniedziałek) do godz. 23:00.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/  które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW à Rejestracje). Rejestracja:WL-18/19-GRDZ

Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

-    kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

     WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

    WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

-    kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

     WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

     WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

-    kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

-    kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

Proszę przed rejestracją o sprawdzenie swojego konta w USOSweb.


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.09.2018 Rejestracja na zajęcia fakultatywne Na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że

uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną

w systemie USOSweb

 

WL-18/19-FAK.2-5 rejestracja na przedmioty fakultatywne dla:

lat II-V kierunku lekarskiego

lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

od 18.09.2018 (wt.) godz. 11:00 – do 25.09.2018 (wt.) godz. 23:00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akad. 2018/2019.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akad. 2018/2019.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

 


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2018 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się dnia 17 września 2018 r. o godz. 12:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl


W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 odbędą się następujące wykłady:

 

 • „Arktyka i sub-Arktyka w trakcie zmiany globalnej"

Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Ziaja,

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Genetyka – od nauk podstawowych do zastosowań klinicznych

Prowadzący: dr hab. Mirosław Bik - Multanowski, prof. UJ

Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Archeologia, pamięć, tożsamość”

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Chochorowski, 

Termin: środy, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 

 • „Przekład jako transfer kulturowy”

Prowadzący: dr Aleksander Gomola,

Termin: środy, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

 

 

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2018/2019 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.studiuje.uj.edu.pl/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 24.09.2018 (godz. 10:00) do 30.09.2018 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje:
IASP-STAC-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
IASP-PROSL-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
IASP-SUM-18/19Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych
IASP-PROS-18/19Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka
IASP-KON-18/19Z - Rejestracja na konwersatorium dla studentów amerykanistyki SUM i migracji międzynarodowych


Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy, semestr letni i kursy roczne) dla studentów kierunku: geologia odbędzie się w terminie: od 09:00 10.09.2018 do 23:00 23.09.2018.

Wybierając kursy obowiązkowe i fakultatywne należy kierować się odpowiednio planem studiów dostępnym pod adresem: http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia/plan-studiow lub http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia/plan-studiow


Treść: Ewa Kwiatkowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.09.2018 Rejestracja na zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_18/19Z.

Termin rejestracji: I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): - dla II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich: od 17 września, godz. 10.00 do 2 października, godz. 17.00. - dla I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich: od 24 września, godz. 10.00 do 2 października, godzina 17.00.

II TURA (tylko rejestrowanie): - dla wszystkich roczników i programów w KPSC: od 4 października, godz. 10.00 do 10 października, godz. 17.00.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca. PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY. Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów : - pod właściwy program studiów, - pod etap studiów (np. KU-DL-1/1), i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów. Przypominamy, że:

· Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

· Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

***

W związku z nawiązaną współpracą zInstytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu i Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

· Rejestracja na przedmioty oferowane przez Instytut Religioznawstwa odbywa się 10.08.2018, godz. 8.00 do 30.09.2018, godz. 23.59. Studenci KPSC rejestrują się przez system USOS. Kody rejestracji: WFz-140-0-ZD-6, WFz-140-1-UD-4, WFz-140-2-UD-4 WFz-140-3-UD-4, WFz-140-4-UD-4.

· Rejestracja na przedmioty fakultatywne w IBiDW - od 17.09.

***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach 24.09-04.10.2018. Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu).

Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 10 października 2018 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).

***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

· wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;

· seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST). W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.09.2018 Rejestracja na Wychowanie Fizyczne (bez CM) w semestrze zimowym 2018/2019

Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się również do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie: siatkówka (K), koszykówka (K), piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.

Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).

Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl

03.09.2018 Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2018/2019

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2018/2019.

Terminy rejestracji dla studentów oraz doktorantów UJ (bez CM)
 • I TURA - 26.09.2018 godz. 8.00 – 03.10.2018 godz. 23.59 tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
 • II TURA - 08.10.2018 godz. 8.00 – 14.10.2018 godz. 23.59 tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich studentów.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem DLA STUDENTÓW -> REJESTRACJE -> żetonowe .

Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.

Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).
Żetony są przyznawane na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).
Żetony zostaną przyznane do 20.09.2018

Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1 Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3

Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa

Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.

Szczegóły dotyczące rejestracji: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/usos-informacje

31.08.2018 Rejestracja na przedmioty dla studentów studiów II stopnia Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (WPl-136-2-UD-4)

Rejestracja dla studentów studiów drugiego stopnia, specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego będzie trwać od 2.10.2018 godz. 10.00 do 15.10.2018.

28.08.2018 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym, roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
16.09.2018 r do 24.09.2018 r. - I tura
8:15 - Chemia III rok i Chemia Medyczna III rok - rejestracja na zajęcia modułowe;
8:45 - rejestracja na pozostałe zajęcia dla studentów Chemii III rok i Chemii Medycznej III rok;
9:15 - rejestracja dla pozostałych roczników Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

28.09.2018 r. od 8:00 do 1.10.2018 r. - II tura
8:00 - wszystkie roczniki Chemii, Chemii Medycznej i Ochrony Środowiska.

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.
Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Michał Pysz

16.08.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2018/2019 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona:
od 17.09.2018 r. (godz. 08:00) i trwać będzie do 05.10.2018 r. (godz. 23:00)

Rejestracja dotyczy:
- przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego
- seminariów dyplomowych z semestru zimowego

UWAGA!

Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019 zostanie uruchomiona
w styczniu 2019 r. Szczegółowa data będzie podana w USOSweb.

Szczegóły dotyczące rejestracji:

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/


Treść: Edyta Surówka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.08.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznastwa

Rejestracja na kursy w roku akademickim 2018/2019 odbywa się od 10 sierpnia 2018 do 30 września 2018 roku. Prosimy o rozważny wybór, gdyż w systemie nie ma możliwości samodzielnego wyrejestrowywania się z kursów (do wyrejestrowania potrzebna będzie pisemna zgoda Dyrektora IR).


Treść: Elżbieta Szyjewska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.07.2018 Rejestracja na lektoraty - Collegium Medicum

Rejestracją objęci są wszyscy studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2018/2019.

Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.usosweb.uj.edu.pl. Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia.

UWAGA ! Rejestracja odbywa się w 3 etapach :

1. TEST

2. REJESTRACJA

3. PODPIĘCIE PRZEDMIOTU

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST KOMPETENCYJNY dostępny na stronie https://pegaz.uj.edu.pl w terminie(linki do testów dostępne na stronach przedmiotów w USOSweb) od 5 września 2018 od godz. 9.00 do 16 września 2018 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 20 września 2018 od godz. 10:00 do 02 października 2018 do godz. 23:00.

UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

UWAGA!!! Po zarejestrowaniu się na przedmiot należy OBOWIĄZKOWO W TYM SAMYM DNIU PODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb .

W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu !!!

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM

Studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2017/2018 kierując się numerem grupy a nie nazwiskiem lektora, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora i po dostarczeniu stosownego wniosku do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM.

WYDZIAŁ LEKARSKI UJ CM

Studenci kierunku Lekarski rejestrują się na lektoraty do grup zgodnie z blokiem językowym (do wyboru jest kilka grup). Studenci II r. rejestracja na podstawie punktacji otrzymanej po wypełnieniu testu.

Studenci kierunku Lekarsko-dentystyczny rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą dziekanatową.

Studenci kierunku Dietetyka II i III roku rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM.

Studenci kierunku Farmacja podziału studentów do grupy dokonuje dziekanat. Proszę o rejestrację po wcześniejszym potwierdzeniu w dziekanacie numeru grupy.

Studenci kierunku Analityka medyczna rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

Studenci kierunku Kosmetologia rejestrują się na lektoraty zgodnie ze swoją grupą lektoratową w roku akademickim 2017/2018.

Aby dokonać rejestracji student wykorzystuje przyznane mu żetony o kodzie LEK-CM-18/19, które są przyznawane przez CJ UJ CM na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne wydziały (sekretariaty).

(1 żeton = 1 godzina zajęć).

TERMINY REJESTRACJI:

I TURA: od 20.09.2018 r. od godziny 10.00 do 02.10.2018 r. do godziny 23.00

II TURA: od 08.10.2018r. od godziny 8.00 do 14.10.2018r. do godziny 23.00

W przypadku problemów związanych z rejestracją lub brakiem żetonów prosimy o kontakt:

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM - mgr inż. Dagmara Wędzicha (sjo@cm-uj.krakow.pl ), tel: 12 431-02-46

Wydział Lekarski, Farmaceutyczny UJ CM - mgr Ewa Tokarczyk (cj@cm-uj.krakow.pl), tel: 12 433-27-59

Szczegółowe informacje oraz kody przedmiotów USOS na poszczególnych kierunkach na stronie www.cj.cm.uj.edu.pl w zakładce Studenci-USOS-rejestracja na lektoraty


Treść: Dagmara Wędzicha
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.07.2018 Rejestracja na przedmioty na rok akademicki 2018/19 Geografia, e-gospodarka przestrzenna

Od 30 lipca do 15 września będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty dla studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej na rok akademicki 2018/19. Szczegółowe informacje na stronie IGiGP http://www.geo.uj.edu.plw ogłoszeniach dla studentów W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z sekretariatem ds studenckich IGiGP (12/664-52-43, astrzelec@geo.uj.edu.pl)


Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.07.2018 Rejestracja na zajęcia na Studia Matematyczno-Przyrodnicze

W dniu 20.07.2018 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
na rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy. Termin rejestracji od 20.07.2018 r. godz. 06.00 do 05.10.2018 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie.
W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

29.06.2018 rusza rejestracja na zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2018/19. Odbywa się ona w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl). KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty i podpiąć je pod swój program, w których musi/powinien/chce uczestniczyć.

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od
29 czerwca do 9 września 2018. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od
15 do 23 września 2018. W trakcie tego etapu studenci proszą o zapisanie do poszczególnych grup w ramach dostępnych limitów miejsc. Prośby te są traktowane jako preferencje wyboru określonych grup, a nie wiążące przyporządkowania. Ostateczna decyzja następuje w czasie obróbki wyników rejestracji i w pierwszej kolejności uwzględnia preferencje studentów z najwyższą średnią ocen.

3. Giełda (możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia – 28 września-04 października 2018.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej, żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu”…, w tym przypadku do 27 października 2018. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu
i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotów humanistycznych) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

Przypominam o podpinaniu kursów pod program i etap!!!


Treść: Grzegorz Michałek
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową informuje, że zapisy na zajęcia opcyjne dla I i II roku na semestr zimowy rok akad. 2018/2019 odbędą się w dniach: 21.09.2018 od godz. 8.00 do 24.09.2018 do godz. 24.00. Zapisy na seminaria i zajęcia specjalizacyjnie dla I roku odbędą się w dniach: 25.09.2018 od godz. 8.00 do 28.09.2018 do godz. 24.00.


Treść: Aleksandra Weiss
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na kursy kierunkowe dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia ( II rok) odbędzie się od 27.06.2018 (godz. 8.00) do 30.06.2018 (godz. 22.00).


Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

25.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 29.06.2018 (od godz. 08:15) zostanie uruchomiona rejestracja na specjalizacje i będzie trwała do 29.06.2018, do godz. 23:59. Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 16 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-18/19Z-2r-2st, Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów

Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

19.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na Chirurgię 4/4 (WL-L6.Chir...) oraz Pediatrię 4/4
(WL-L6.Pediatr...) z roku VI w cyklu 18/19.

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-18

I tura od 25.06.2018 r. godz. 18:00 do 26.06.2018 r. godz.03:00

II tura od 26.06.2018 r. godz. 18:00 do 27.06.2018 r. godz. 03:00

III tura od 27.06.2018 r. godz. 18:00 do 28.06.2018 r. godz. 03:00

IV tura od 28.06.2018 r. godz. 18:00 do 29.06.2018 r. godz. 03:00

V tura od 29.06.2018 r. godz. 18:00 do 01.07.2018 r. godz. 23:00

Studenci zostali przypisani do odpowiedniej Chirurgii i Pediatrii zgodnie
z wybraną przez siebie ścieżką.

W ramach rejestracji należy wybrać dowolną grupę z dostępnej listy.

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2018 Rejestracja na kurs wyjazdowy "Chiny- tradycje i współczesność"

Rejestracja na kurs wyjazdowy "Chiny- tradycje i współczesność" dla studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu w terminie 15.06.2018 godz. 14:00 - 20.06.2018 godz. 23:00


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.06.2018 Rejestracja na seminaria na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na seminaria licencjackie przez system USOS na rok akademicki 2018/2019 15.06.2018 g. 8:00 - 30.06.2018 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.06.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii uprzejmie informuje, że rejestracja na kursy dostępne w roku akademickim 2018/2019 dla studentów wszystkich kierunków Instytutu: filozofia, etyka, kognitywistyka zostanie uruchomiona 06.06 2018 r. o godz. 08.00 i trwać będzie do 31.08.2018 r. do godz. 23.59


Treść: Katarzyna Jakusik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.06.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na dwa przedmioty z roku VI w cyklu 18/19 tj. zajęcia dowolne ( WL-L6-N.Klin.) oraz choroby wewnętrzne 4/4 (WL-L6.Chor.Wew ....).

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-18

I tura od 11.06.2018 r. godz. 20:00 do 12.06.2018 r. godz.03:00

II tura od 12.06.2018 r. godz. 20:00 do 13.06.2018 r. godz. 03:00

III tura od 13.06.2018 r. godz. 20:00 do 14.06.2018 r. godz. 03:00

IV tura od 14.06.2018 r. godz. 20:00 do 15.06.2018 r. godz. 03:00

V tura od 15.06.2018 r. godz. 20:00 do 17.06.2018 r. godz. 23:00

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 111-173 mają obowiązek wybrać ścieżki M,N,S,T,U,Z

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 211-273 mają obowiązek wybrać ścieżki O,P,R,W,X,Y

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 311-373 mają obowiązek wybrać ścieżki A,B,F,G,H,L

Studenci zapisujący się na WL-L6.N.Klin do grup 411-473 mają obowiązek wybrać ścieżki C,D,E,I,J,K

Brak zapisu według powyższej zasady upoważnia Dziekanat do przepisania studenta.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 2.10.2018 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na rok akademicki 2018/2019.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 17.10.2018 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracje dostępne są pod kodami:

WF.IFK-126-18/19-LIC dla wszystkich studentów studiów I stopnia

WF.IFK-126-18/19-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia

WF.IFK-18/19Z-opcja kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .


Treść: Beata Pawlik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.05.2018 Rejestracja na kurs w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Rejestracja na kurs "Interwencja NATO na Bliskim Wschodzie – symulacja procesów decyzyjnych w sytuacji konfliktowej"

- dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych spec. studia bliskowschodnie i dalekowschodnie uczących się w IBiDW -

odbędzie się w terminie: 15.05.2018 r. od godz. 14.00 do 22.05.2018 r. do godz. 23.00


Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że druga tura zapisów na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpocznie się w dniu 15.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 16.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym : WZ.ISP-18/19-f-z

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim : WZ.ISP-18/19-f-l


Treść: Katarzyna Proch
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

10.05.2018 Rejestracja na praktyki na Wydziale Lekarskim

Od dnia 14.05.2018 r. (poniedziałek) od godz. 15:00 do dnia 20.05.2018 r. (niedziela) do godz. 23:00 uruchomione zostają zapisy na praktyki wakacyjne drogą elektroniczną za pomocą systemu USOS (rejestracja żetonowa) pod adresem : https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/rejestracja/zetony/index#/ (student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb.)

Studenci sami dokonują zapisu - wg. obowiązującego profilu praktyki i terminów zdefiniowanych w systemie, do placówek na terenie miasta Krakowa. Pozostali studenci, którzy będą odbywać praktykę poza Krakowem obowiązkowo dokonują zapisu do grupy zdefiniowanej jako ”Inne miejsca” w wybranym przez siebie terminie. Proszę pamiętać o podpięciu praktyk bezpośrednio po rejestracji.

Zakładka „Inne miejsca” dotyczy również studentów odbywających praktyki poza granicami Polski. Rejestracja jest dedykowana i będzie tylko jedna tura. Niedokonanie zapisu na praktykę w systemie USOS będzie skutkowało niezaliczeniem jej w roku akad. 2017/2018


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.05.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Rejestracja na seminaria licencjackie w r. a. 2018/2019

Informujemy, że zapisy na seminaria licencjackie dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunki: polityka społeczna / zarządzanie, rozpoczną się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 11.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji: WZ.ISP-18/19LIC-sem

Rejestracja na przedmioty fakultatywne w r. a. 2018/2019

Informujemy, że zapisy na przedmioty fakultatywne dla studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie publiczne, rozpoczną się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 11.05.2018 r. o godz. 23:00.

Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym : WZ.ISP-18/19-f-z
Kod rejestracji dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim : WZ.ISP-18/19-f-l

Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.04.2018 Rejestracja na egzaminy w JCJ

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach od 16.04.2018 do 27.04.2018 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 • np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18L
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl

Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść: Monika Garncarz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

04.03.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Opcja : Intensywny kurs języka norweskiego (A1)

kod rejestracji: WF-IFG-NOR-17/18L
termin rejestracji: 09.04.2018 od godz 10.00 do 11.04.2018 godz.10.00
Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

28.03.2018 Rejestracja na na wykład "Polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu"

Rejestracja na wykład "Polityka Rosji i Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu" dla studentów studiów stacjonarnych spec. studia bliskowschodnie uczących się w IBiDW odbędzie się w następującym terminie: 28.03.2018 r. od godz. 14.00 do 03.04.2018 r. do godz. 23.00
Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

14.03.2018 Rejestracja na kurs "Various aspects of Korean culture"

Rejestracja dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie uczących się w IBiDW (poza studentami I roku I stopnia) odbędzie się w następującym terminie: 15.03.2018 r. od godz. 15.00 do 18.03.2018 r. do godz. 23.00
Treść: Marta Sokołowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.03.2018 Rejestracja na Ars Docendi

Rejestracja na Ars Docendi - Nowoczene Techniki Prowadzenia Zajęć - doktoranci Wydziału Filologicznego

Termin rejestracji na przedmiot WF-DOK-AD.17.18: 08:00 07.03.2018 - 23:55 11.03.2018

Zajęcia z prof. Anną Sajdak w II semestrze 2017/18 odbywać się będą w następujących terminach: 12.03., 19.03., 26.03., 09.04., 16.04., 23.04. 2018 - poniedziałki 12.00-13.30 sala 305a ul. Krupnicza 2, poniedziałki 13.30-15.00 sala 201 ul. Krupnicza 2.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.03.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uwaga wszyscy studenci studiów niestacjonarnych

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej !!!

8:00 03.03.2018 r. Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2017/18

Dotyczy

Wszystkich zaliczanych przedmiotów

Bez rejestracji nie będzie możliwości zaliczenia przedmiotu

Co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla i roku i st. Skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 09.03.2018!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

Uwaga! Po wpisaniu się do grup należy podpiąć wszystkie przedmioty do właściwej specjalności studiów
oraz pod etap (rok) studiów.

Uwaga - przeczytaj uważnie:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (zarządzenie rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

27.02.2018 Rejestracja na wykłady dla doktorantów i studentów studiów II stopnia na Wydziale Filologicznym "The Nobel Prize in Literature: A Fiendish Invention?", prowadzący Prof. John Douglas Clayton, visiting professor (University of Ottawa)

Termin zajęć: piątek 15.00-20.00 23.03., 06.04., 20.04., 18.05., 25.05. Język wykładowy: angielski, 3 punkty ECTS.


Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.02.2018 Rejestracja na wykład z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (dr Sybilla Stanisławska-Kloc) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Filologicznego

Termin rejestracji 28.02.2018 r. od godz. 9.00 do 01.03.2018 r. do godz. 23.55

WF-OWI
Ochrona własności intelektualnej - studia stacjonarne
WF-OWI-N
Ochrona własności intelektualnej - studia niestacjonarne
Dwa terminy zajęć (grupy) do wyboru:
 • 24.03.2018 w godz. 9.00-14.00
 • 21.05.2018 w godz. 15.30-20.15

Treść: Magdalena Rogóż-Kotowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej odbędzie się od 18.02.2018 (godz. 9.00) do 21.02.2018 (godz. 22.00).

Studia stacjonarne II stopnia:

I rok- kursy kierunkowe oraz konwersatoria specjalizacyjne,
II rok - kursy kierunkowe,

Studia niestacjonarnych I stopnia:

I rok - gatunki dziennikarskie

Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.02.2018 Rejestracja na zajęcia II stopień (SUM) w Instytucie Kultury UJ

I tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim dla studiów II stopnia rozpocznie się 15 lutego br. o godz. 07:30, zakończy 18 lutego o godz. 23:59 Proszę pamiętać o obowiązkowym podpięciu każdego przedmiotu pod etap studiów.


Treść: Iwona Marczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2018 Rejestracja na przedmioty z symbolami wbnz i wb.ins oferowane na wydziale biologii uj w semestrze letnim, w roku ak. 2017/2018

Rejestracje na przedmioty odbywające się w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w następujących terminach:

WBNZ-17/18_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia)

WBNZ-17/18_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia)

I etap:

od 13.02.2018r., od godz. 9:00 do 24.02.2018r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2018r., od godz. 09:00 do 01.03.2018r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku. Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb. Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS.

Informacje dla studentów biologii:

Po zakończonej rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 12 marca 2018r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich. Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze letnim 2017/2018 rozpoczyna się w dniu

26.02.2018 r. o godz. 08.00 .

kończy się 2.03.2018 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻLIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć – nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

08.02.2018 Rejestracja na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

12.02.2018 r. od godziny 10:00 do 24.02.2018 do godz. 22:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja na warsztaty interdyscyplinarne dla wszystkich obcokrajowców studiujących na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.


Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się :
 • 1 rok – gatunki dziennikarskie w mediach: od 20.02.2018 r. ( godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)
 • 2 rok – wykłady monograficzne : od 20.02.2018 r (godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz.22.00)
 • 2 rok - montaż TV : od 20.02.2018 (godz.10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)
 • 3 rok – kursy kierunkowe od 20.02.2018 r. ( godz. 10.00) do 23.02.2018 (godz. 22.00)

Treść: Joanna Klinger-Krizar
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia - kierunek informatyka analityczna

12 lutego 2018 roku od godziny 7:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia oraz dla studentów drugiego stopnia na kierunku informatyka analityczna. Ponadto osobno zostanie uruchomiona rejestracja na seminaria dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów drugiego stopnia. Zapisy będą trwać przez 5 dni roboczych do 16 lutego włącznie i będą podzielone na tury. Podstawą tego podziału będzie lista rankingowa.


Treść: Monika Gillert
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Chemii UJ

Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
12.02.2018 r do 18.02.2018 r. - I tura
Chemia rozpoczęcie rejestracji 8:00
Chemia medyczna i Ochrona środowiska rozpoczęcie rejestracji - 8:30
Kursy fakultatywne - 9.00
21.02.2018 r. od 8:00 do 22.02.2018 r. 24:00 - II tura

Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH


Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


Treść: Anna Grabska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16.02.2018 o godz. 9.00 w Instytucie Filologii Angielskiej rozpocznie się

I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia na semestr letni 2017/2018 dla I, II, III roku studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02.2018 r. br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem KONIECZNE jest złożenie w sekretariacie u P. Eli Maluty wykazu tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy). Na tej podstawie sekretariat zarejestruje Państwa na wskazane przedmioty.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2018 r. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

06.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16.02.2018 o godz. 9.00 w Instytucie Filologii Angielskiej rozpocznie się

I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia na semestr letni 2017/2018 dla I, II, III roku studiów niestacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 28.02.2018 r. br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem KONIECZNE jest złożenie w sekretariacie u P. Eli Maluty wykazu tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy). Na tej podstawie sekretariat zarejestruje Państwa na wskazane przedmioty.

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12.03.2018 r. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

05.02.2018 Zapisy na fakultety dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w roku akad. 2017/2018

(tryb stacjonarny i niestacjonarny)

od dnia 08.02.2018 r. (czwartek) od godz. 9.00

do dnia 18.02.2018 r. (niedziela) do godz. 23.00

Wszyscy studenci dokonują zapisu na wybrany fakultet drogą elektroniczną

za pomocą systemu USOSweb.

Prosimy o rozważny oraz przemyślany wybór fakultetu i podpięcie, gdyż po tym terminie zmiana fakultetu nie będzie możliwa.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyboru fakultetu zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akademickim 2017/2018.


Treść: Bogumiła Rzepka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

02.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Religioznawstwa

Instytut Religioznawstwa (Wydział Filozoficzny UJ) informuje o rozpoczęciu z dn. 03.02 dodatkowej rejestracji w systemie USOS na nowe kursy w semestrze letnim:

1. “Approaches to Central and Eastern Europe”, Prof. András Mate-Toth, (kurs programu CEEPUS). WFz.IR-I/91, 30h, 4 ECTS

2. “Religion in European and Middle Eastern Media: The Jewish and Israeli Case”, Prof. Gideon Kouts, WFz.IR-I/82, 60h, 4 ECTS

3. „Koncepcje Boga”, dr Stefan Klemczak WFz.IR-E/05, 60h, 5 ECTS.

4. “Historiography of Greek Religion: the French trend”, dr hab. Joanna Patera, WFz.IR-A/96, 60h, 6 ECTS.

5. “Archaeology of Ritual”, dr hab. Joanna Patera, WFz.IR-A/97, 60h, 6 ECTS.

6. „Klasyczny język egipski zaawansowany”, dr Mariusz Prokopowicz, WFz.IR-J/21, 60h, 4 ECTS.

Rejestracja zakończy się w dn. 15.03. Przypominamy o obowiązku podpięcia przedmiotów pod właściwy program i etap studiów. Następnym krokiem jest złożenie wydrukowanej deklaracji w sekretariacie jednostki. W przypadku trudności z rejestracją prosimy o kontakt z sekretariatem ds. spraw studenckich Instytutu Religioznawstwa, Grodzka 52, pok. 11, tel. 012 663 17 79.


Treść: Robert Czyżykowski
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Termin rejestracji :

Od 14 lutego 2018 r. od godz. 8.00 do 24 lutego 2018 r. do godz. 23.59.

Korekta: od 25 lutego 2018 od godz.8.00 do 1 marca 2018 do godz. 23.59

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

W semestrze letnim zostały utworzone dwie rejestracje dla studentów studiów I stopnia i II stopnia. Studenci danego roku, wybierają tylko przedmioty obowiązujące dla danego rocznika wg programu studiów.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ za 2 semestr z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 12 marca br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

01.02.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 16 lutego br. o godz. 08.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2017/18 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 28 lutego br. o godz. 22.00
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne (

dla I roku przekładoznawstwa

2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Literary Option: British Literature: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Literary Option: British Literature: Memory in Contemporary British Fiction;

dla II roku przekładoznawstwa

2 opcje: 1. Finance, Banking and Economy in Translation lub Career Path Documents in Translation i 2. Non-Literary Translation: Tourism and Art History lub Non-Literary Translation: Business and Marketing ;

dla I roku językoznawstwa angielskiego

3 opcje: 1. Business Option: Language and Media lub Business Option: Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Specialist Translation, 3. Basic Issues in Pragmatics lub Pragmatics of Communication;

dla II roku językoznawstwa angielskiego

2 opcje: 1. Opcja specjalizacyjna: Morfologia lub Opcja specjalizacyjna: Fonologia i 2. EU Translation lub Non-literary Translation

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)
Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z przedmiotami z semestru letniego(niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

W dniu 15 lutego br. o godz. 10.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne i opcyjne semestru letniego r. ak. 2017/2018 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

i II stopnia przekład literacki.

Tura zakończy się w dniu 21 lutego br. o godz. 22.00.

II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 23 lutego br. o godz. 8.00 i zakończy się

25 lutego br. o godz. 22.00 – będzie to rejestracja z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc (bez możliwości wyrejestrowywania się z opcji !).

Przypominam Państwu, że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie

do 7 marca br.

Niedopełnienie wyrejestrowania się pociąga za sobą konsekwencje finansowe – zajęcia,

z których student się nie wypisał a ich nie zaliczył, student powtarza w następnym

semestrze/roku odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (I p. pokój 127) do dnia 12 marca br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestru letniego.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA -

tel. 12 663 43 72, e-mail: kamila.dudzinska@uj.edu.pl


Treść: Kamila Dudzińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Rejestracja na zajęcia w II semestrze roku akad. 2017/18 będzie trwała od 21.02.2018 do 2.03.2018 r.

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

rozpocznie się 21.02.2018 r. o godz. 1000, a zakończy 2.03.2018 r. o godz. 2300. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2. Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnychI i II stopnia : Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnychoprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownegozarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5. Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkiezajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6. W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranegoprzedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2017/18).

9. Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 22.03.2018r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria magisterskie w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku
studiów II stopnia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 12.02.2018 r. (godz.06:00) do 18.02.2018 r.( godz.23:59).

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS

– jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium.

Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć

na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów –rejestracje

Zagadnienia seminaryjne i lista Promotorów znajdują się na stronie IEFiZ

pod linkiem:

http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń !

Minimalna liczebność grupy wynosi 8 osób.

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu

pod konkretny etap, brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie

z przedmiotu.

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZN/17/18 – liczebność grupy: 12 lub 24 osoby

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MEN/17/18 – liczebność grupy: 12 lub 24 osoby

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MZS/17/18 - liczebność grupy: 12 osób

Business and Finance Management - registration code - WZ/IEZ/SEM.MZS/17/18

limit in group – 12 people

 

Ekonomia - kod rejestracji - WZ/IEZ/SEM.MES/17/18 - liczebność grupy: 12 osób


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Germańskiej

Terminy rejestracji: od 10:00 19.02.2018 do 20:00 21.02.2018.
 • WF-IFG-L1-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - I rok filologia germańska grupa I i II
 • WF-IFG-L0-18L – Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - I rok filologia germańska grupa III i IV
 • WF-IFG-L2-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - II rok filologia germańska
 • WF-IFG-L3-18L - Rejestracja na opcje w semestrze letnim 17/18 - III rok filologia germańska
 • WF-IFG-FSZ-OM-17/18L Rejestracja na opcje dla 3 roku I st. oraz 1 i 2 roku II st. filologia szwedzka 17/18L
 • WF-IFG-FSZ-OL-17/18L Rejestracja na opcje - dla 1 i 2 roku I st. filologia szwedzka 17/18L
 • WF-IFG-FGA-O1-17/18L Rejestracja na opcje praktyczne dla 1 roku I st. filologii germańskiej z j. ang. 17/18L
 • WF-IFG-FGA-O2-17/18L Rejestracja na PNJN-do wyboru oraz opcje praktyczne dla 2 roku I st. Fil. germ. z j. ang. 17/18L

Treść: Bogusława Bugajska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

31.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii informuje, że II tura rejestracji na kursy odbywające się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunku: filozofia, studiów stacjonarnych I i II stopnia odbędzie się w dniach: 1.02.2018 r. od godz. 8:00 do 23.02.2018 r. do godz. 23:00


Treść: Małgorzata Wicher
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

30.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja

 • 16.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady obowiązkowe i warsztaty 16.02.2018 godz. 18:30 – Rejestracja na wykłady podstawowe
 • 16.02.2018 godz. 19:00 – Rejestracja na wykłady specjalizacyjne
 • 16.02.2018 godz. 19:30 – Rejestracja na ćwiczenia

Prawo

 • 17.02.2018 godz. 17:30 – Rejestracja na wykłady obowiązkowe i podstawowe
 • 17.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na wykłady specjalizacyjne
 • 17.02.2018 godz. 18:30 – Rejestracja na warsztaty
 • 17.02.2018 godz. 19:00 - Rejestracja na ćwiczenia podstawowe
 • 17.02.2018 godz. 19:30 - Rejestracja na ćwiczenia obowiązkowe

Prawo własności intelektualnej

 • 19.02.2018 godz. 18:00 – Rejestracja na ćwiczenia i wykłady

Rejestracje zakończą się w dniu 01.03.2018 o godzinie 23:59


Treść: Bożena Smolarska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ

Rejestracja na zajęcia przez system USOS jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Termin rejestracji: 1 – 15 luty 2018. Jest to jedyny i możliwy termin rejestracji.

Rejestracje dostępne są pod kodami:
 • WF.IFS-D-17/18L-LIC – I stopień, zajęcia obowiązkowe
 • WF.IFS-D-17/18L-SUM – II stopień, zaj. obowiązkowe
 • WF.IFS-D-17/18L-op – I i II stopień, opcje
 • WF.IFS-D-17/18L-wmjo – wykład monograficzny, II st.

Treść: Katarzyna Czarnecka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

W dniach od 17.02.2018, godz.: 9:00 do 23.02.2018 godz.: 23:00 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na fakultety:
 • IASP-STAC-17/18L - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
 • IASP-SUM-17/18L - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki i migracji międzynarodowych SUM

Treść: Justyna Pękała
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

24.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Polonistyki

Rejestracja na zajęcia przez system USOS na II semestr 2017/2018 15.02.2018 g. 8:00 - 28.02.2018 g. 23:59 Rejestracja jest obowiązkowa.


Treść: Dorota Chmielnicka
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: zarządzanie, rozpoczną się w dniu 25.01.2018 r. o godz. 21:00.Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 28.01.2018 r. o godz. 23:00. Kod rejestracji: WZ.ISP-17/18L-sem-z


Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

1. Termin rejestracji :

Od 12 lutego 2018 r. od godz. 12.00 do 20 lutego 2018 r. o godz. 23.59.

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego i Ochrony Własności Intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

2. Kody rejestracji

WF.IFO-L-17/18L-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-M-17/18L-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

WF.IFO-17/18Lmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW I CYKL ETAPU 2017/2018.

Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb. Po zamknięciu rejestracji internetowej rejestracja przedmiotu lub wyrejestrowanie przedmiotu będzie możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich złożony w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego br. Wzory wniosków są dostępne na stronie IO w zakładce STUDENCI => WZORY PODAŃ. Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku.

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 12 marca br. Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO;

tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


Treść: Joanna Grudzień
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.01.2018 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr letni) rozpoczną się dnia 5 lutego 2018 r. o godz. 8:00.

Zapisów można dokonać na stronie internetowej www.usosweb.uj.edu.pl


W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbędą się następujące wykłady:

 • „Związki między żywieniem a sztuką – pozorne czy rzeczywiste?”

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka,

Termin: poniedziałki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Biologia molekularna w medycynie: poznać, zrozumieć, zdiagnozować, naprawić”

Prowadzący: prof. dr hab. Alicja Józkowicz i Współpracownicy,

Termin: poniedziałki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Chiny – tradycja i współczesność”

Prowadzący: dr Katarzyna Sarek,

Termin: wtorki, godz. 16.00 – 17.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33;

 • „Anatomia gry komputerowej”

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Białas,

Termin: czwartki, godz. 18.00 – 19.30,

Miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33.

Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2017/18 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów
w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS -
o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales


Treść: Agnieszka Radwan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

W dniach od 22 stycznia 9:00 do 26 stycznia 23:59 będzie uruchomiona rejestracja na przedmioty z semestru letniego. Będzie się można tylko zarejestrować na przedmioty. Wypisywanie tylko możliwe w drodze złożenia podania. Szczegóły w ogłoszeniach na stronie www.geo.uj.edu.pl. Rejestracja dotyczy Studentów II i III roku licencjatu i I i II roku SUM kierunków: Geografia i e-gospodarka przestrzenna.
Treść: Anna Strzelec
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.01.2018 Rejestracja na zajęcia SMP

W dniu 26.01.2018 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla studentów I, II oraz III roku Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na rok akademicki 2017/2018 semestr letni. Termin rejestracji od 26.01.2018 r. godz. 09.00 do 01.03.2018 r. godz. 23.59. Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty odbywa się niezależnie.

Rejestracja na zajęcia na "kierunkach wiodących" odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą na danym Wydziale. W razie problemów z logowaniem albo hasłem do USOSweb należy zgłosić się do Sekretariatu ds. obsługi Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.


Treść: Joanna Grabocińska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

12.01.2018 Rejestracja na zajęcia w KPSC

Termin rejestracji:

25.01.2018 godz. 10.00 do 02.02.2018 godz.17.00

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury !

W terminie od 07.02.2018 godz. 10.00 do 14.02.2018 godz. 17.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie USOS.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

 • pod właściwy program studiów
 • pod etap studiów (np. KU-DL-1/1)

i złożenie w sekretariacie wydrukowanej z USOSa deklaracji na przedmioty w formie papierowej do 12.03.2018. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.

Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student zostaje zarejestrowany przez sekretariat (student uprzednio składa pismo do Kierownika katedry z prośbą o powtórzenie kursu).

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu studenci naszej katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tejże jednostce na zasadach rejestracji w niej obowiązujących.

Studenci z IBiDW będą mieli możliwość rejestracji na kursy w terminach:

29.01.2018 godz. 10.00 do 02.02.2018 godz.17.00

Studenci spoza KPSC i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 14.02.2018 roku, w miarę wolnych miejsc.

Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ)

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:

 • wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 • seminarium - min. 8 osób;

(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST)

W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

Programy oraz harmonogram zajęć znajdują się na www.psc.uj.edu.pl

PROSZĘ O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM


Treść: Krystyna Mierzwa
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2018 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Szanowni Państwo!

26.01.2018 rusza rejestracja na zajęcia w drugim semestrze roku akademickiego 2017/18. KAŻDY student powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty
w których musi/powinien/chce uczestniczyć poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl).

Rejestracja ma kilka etapów:

1. Rejestracja na przedmioty (czyli poszczególne kursy) jest aktywna dla studentów od 26 stycznia do 11 lutego 2018. Proszę swoje wybory skonsultować z regulaminem i planem studiów tak, aby wszyscy zarejestrowali się na przedmioty obowiązkowe.

2. Rejestracja do grup (czyli na konkretne zajęcia) będzie aktywna dla studentów od 17 do 21 lutego 2018.

3. Giełda (czyli możliwość zamiany grup między studentami) oraz dodatkowa rejestracja dla osób, które nie zapisały się na zajęcia od 24 lutego do 1 marca 2018.

Proszę nie czekać na ostatnią chwilę i zarejestrować się na kursy jak najwcześniej żeby mieć czas na ewentualne zmiany.

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Powtórne dopuszczenie do rejestracji, po upłynięciu przewidzianych terminów, będzie możliwe za zgodą odpowiedniego dyrektora/pełnomocnika.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału: …„Deklarację wyboru przedmiotów należy wypełnić w systemie USOSweb i dostarczyć wydrukowany i podpisany egzemplarz do właściwego sekretariatu studenckiego”… do 12 marca 2018. Do tej daty możliwa jest także rezygnacja z przedmiotu i ewentualna korekta deklaracji.

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki Uniwersytetu (w szczególności dotyczy to przedmiotu humanistycznego) należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach (najlepiej w większych grupach) i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOSie.

dr hab. Grzegorz Michałek

Prodziekan ds. studiów


Treść: Krzysztof Magda
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

11.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Matematyki

Kod rejestracji WMI.IM -17/18L

I tura: wstępna rejestracja na przedmioty

Studenci rejestrują na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów: obowiązkowe, do wyboru a także realizowane jako awans i rozszerzenie programowe.

od 24 stycznia 2018r. godz. 09:00 (środa) do 29 stycznia 2018r. godz. 23:59 (poniedziałek)

UWAGA WAŻNE;

- studenci studiów I stopnia

I rok rejestrują się tylko na przedmioty: analiza matematyczna 2, informatyka, tutorial 2 ,

na pozostałe przedmioty tj. algebrę liniową z geometrią 2, topologię 1, wstęp do algebry zostaną zapisani przez sekretariat dydaktyczny IM

- studenci studiów II stopnia

Nie ma rejestracji na konsultacje indywidualne (studenci zostali już wpisani do grup według złożonych deklaracji wyboru promotora)

I rok specjalność finansowa i stosowana - rejestrują się na seminarium wstępne do tych samych grup co w semestrze zimowym

2 rok specjalność finansowa i stosowana - rejestrują się na seminarium dyplomowe przeglądowe

do tych samych grup co w semestrze zimowym

- rejestracja na przedmioty do wyboru dotyczy osób, które nie zapisały się na przedmioty podczas wstępnej rejestracji w maju 2017r. Jeżeli liczba osób zapisanych na dany przedmiot będzie większa od ustalonego limitu w grupie (po zakończeniu zapisów na przedmioty) pierwszeństwo maja studenci zapisani na przedmiot w maju 2017r., inne osoby będą odrzucane.

II tura : rejestracja do grup dla osób z I tury

Studenci zapisani w I turze rejestrują się do konkretnych grup ćwiczeniowych

od 12 lutego 2018r. godz. 11:00 (poniedziałek) do 15 lutego 2018r. godz. 23:59 (czwartek)

III tura : ostateczna rejestracja do grup dostępna dla wszystkich połączona z giełdą

Wszyscy studenci, którzy do tego czasu nie wpisali się do grupy/ na przedmiot oraz

pragnący zmienić grupę zajęciową, rejestrują się w ramach wolnych miejsc w

grupach oraz na zasadzie wymiany (giełdy)

od 19 lutego 2018r. godz. 09:00 (poniedziałek) do 22 lutego 2018r. godz. 23:59 (czwartek)

Rezygnacja z przedmiotu, na który student jest zapisany, jest możliwa tylko za zgodą kierownika odpowiednich studiów w terminie do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru tj. do 16 marca 2018r. , na pisemną prośbę studenta.

Zgoda na rezygnację może zależeć od stanu liczebności grup na danym przedmiocie.

(dotyczy szczególnie przedmiotów do wyboru)

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym IM p. 1136, telefon 664 6664.


Treść: Grażyna Łukasik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

09.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ

1. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze letnim 2017/2018 odbywać się będą w następujących etapach.

- I etap – do 9.02.2018 r. – uzyskiwanie przez studentów w jednostkach prowadzących ich studia kierunkowe /jednostkach macierzystych/ uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2017/2018. Uprawnienia przydzielane są na każdy z przedmiotów oddzielnie. Posiadanie uprawnień jest równoznaczne z możliwością nieodpłatnej realizacji zajęć przygotowania pedagogicznego, w przypadku ich braku student może realizować zajęcia odpłatnie.

- II etap od 12.02.2018 r. godz. 10:00 do 25.02.2018 r. godz. 23:59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów.

- III etap od 26.02.2018 r. do 4.03.2018 r. – ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze letnim 2017/2018. Procedura uzyskiwania uprawnień w etapie III jest analogiczna do etapu I.

- IV etap od 5.03.2018 r. godz. 9:00 do 7.03.2018 r. godz. 23:59 – ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jet to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Prosimy nie odkładać zapisów do etapu IV.

2. Każdy przedmiot prowadzony w SPUJ ma zdefiniowaną osobną rejestrację w USOS.

3. Dostęp do rejestracji przez USOSweb uzyskują osoby, które zostały uprawnione do rejestracji przez swoją jednostkę macierzystą /w sprawie nadawania uprawnień prosimy kontaktować się ze swoim sekretariatem dydaktycznym/.

4. Prosimy pamiętać, że realizacja zajęć przygotowujących do konkretnych etapów edukacyjnych musi być poprzedzona realizacją /w semestrze zimowym/ zajęć przygotowania ogólnego. Zajęcia z podstaw dydaktyki można odbywać niezależnie w semestrze letnim lub semestrze zimowym. Emisja głosu /do wyboru 15 lub 30 godzin./ jest przedmiotem fakultatywnym, którego uruchomienie jest uzależnione od liczby zainteresowanych osób.

5. Student dokonuje zapisu na zajęcia osobiście przez USOSweb, wpisując się na przedmiot i do grupy /jednocześnie/. Zobowiązany jest także dokonać podpięcia według ogólnouniwersyteckich zasad. Student posiadający uprawnienia może nie brać udziału w rejestracji na zajęcia nie ponosząc konsekwencji ze strony SPUJ. Powinien jednak upewnić się, czy nie ma zobowiązań wobec macierzystej jednostki /np. przedmiot realizowany w SPUJ ujęty został w jego deklaracji/.

Uwaga:
Zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze letnim 2017/18 rozpoczynają się 26.02.2018 r.


Treść: Piotr Kurzydło
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

03.01.2018 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Rejestracja w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się od 04.01.2018 (godz. 8.00) do 09.01.2018 (godz. 22.00). II rok - wykłady monograficzne, III rok - kursy kierunkowe.
Treść: Elżbieta Głownia
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

Wydziału Nauk o Zdrowiu - Rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2017/18

Drodzy Studenci, rejestracja na seminaria dyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2017/18 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM trwać będzie: od 05.01.2018 r. (godz. 8:00) do 15.01.2018 r. (godz. 23:00)

Procedura rejestracji obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM dostępna jest pod linkiem http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/rejestracja_na_zajecia/

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów:


FIZJOTERAPIA
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 5 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

Niestacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

PIELĘGNIARSTWO
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 8 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

POŁOŻNICTWO
Stacjonarne drugiego stopnia - 1 rok
Seminarium magisterskie – do wyboru 1 z 4 obszarów tematycznych zgodnie z planem studiów.
Rejestracja odbywa się do konkretnej grupy prowadzonej przez danego promotora.

19.12.2017 Instytut Kultury - rejestracja na seminaria magisterskie

21 grudnia (czwartek) 2017 r. o godz. 8:00 rozpocznie się pierwsza tura zapisów na seminaria magisterskie, które będą realizowane dla studentów I roku II stopnia w roku akad. 2017/2018.
Zapraszamy do zapoznania się z opisami, w których znajdują się informacje o przygotowanej ofercie seminariów
Rejestracja zakończy się 29 grudnia (piątek) 2017 r. o godz. 23:00. Druga tura zapisów przewidziana jest w lutym 2018.

18.12.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Klasycznej

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 12.02.2018 r. o godz.14.00 rozpocznie się OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia fakultatywne /wykłady do wyboru/ rok akademicki 2017/2018.

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2018 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS rejestracja dostępna jest pod kodem:

WF.IFK-17/18L-opcja kursy do wyboru na semestr letni dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.12.2017 Rejestracja na seminaria magisterskie na sem. letni 2017/2018

Informujemy, że zapisy na seminaria magisterskie dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych, kierunek: polityka społeczna, rozpoczną się w dniu 18.12.2017 r. o godz. 21:00. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 20.12.2017 r. o godz. 23:00. Kod rejestracji: WZ.ISP-17/18L-sem
Treść: Marcin Mich
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

07.12.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w dniu 11.12.2017 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty i będzie trwała do 13.12.2017,do godz. 23:59.

dla 1-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 08:30; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 3 ECTS, kod typu rejestracji - WZ.ZI-17/18L-1r-1st,

dla 2-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 06:30 ; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 6 ECTS, kod typu rejestracji – WZ.ZI-17/18L-2r-1st,

dla 3-go roku pierwszego stopnia rejestracja od godz. 07:00 – rejestracja na wykład do wyboru - kod typu rejestracji WZ.ZI-17/18L-3r-1st oraz od godz. 07.05 na przedmioty fakultatywne; dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować 5 ECTS, kod typu rejestracji WZ.ZI-17/18L-3r-1stg,

dla 1-go roku drugiego stopnia rejestracja od godz.09:00; dokonując wyboru przedmiotów specjalizacyjnych należy skompletować 16 ECTS, kod typu rejestracji - WZ.ZI-17/18L-1r-2st; od godz 09.05 rejestracja na seminaria kod typu rejestracji – WZ.ZI-17/18L-1r-2stg

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów
Treść: Ewa Jargus-Kowalczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

20.11.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Językoznawstwa

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach 28.11.17 - 7.12.17 do elektronicznej rejestracji na egzamin.

UWAGA:

REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)

NASTRĘPNIE GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb należy wykonać kolejno następujące czynności:

 • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);
 • kliknąć link AKTUALNOŚCI (na czarnym pasku w górnej części strony);
 • kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu.
 • Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
 • Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
 • np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18Z
 • Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
 • kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
 • Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl

Pozostałe języki z p. Anną Sanią - anna.sania@uj.edu.pl


Treść:
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

23.10.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

UWAGA WSZYSCY STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

INSTYTUTU FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ !!!

24.10.2017 r. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2017/18

dotyczy

WSZYSTKICH ZALICZANYCH PRZEDMIOTÓW

BEZ REJESTRACJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

co skutkuje koniecznością powtarzania roku, a dla I roku I st. skreśleniem z listy studentów

Rejestracja zostanie zamknięta 31.10.2017!

Uwaga, proszę uważnie wybierać przedmiot i grupę, na który Państwo się wpisujecie

Należy wpisywać się osobno na ćwiczenia, osobno na wykłady

W przypadku ewentualnych niejasności proszę zgłaszać się do sekretariatu

UWAGA! PO WPISANIU SIĘ DO GRUP NALEŻY PODPIĄĆ WSZYSTKIE PRZEDMIOTY DO WŁAŚCIWEJ SPECJALNOŚCI STUDIÓW
ORAZ POD ETAP (ROK) STUDIÓW.

UWAGA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Studenci wpisujący się na przedmioty poprzez rejestrację internetową zobowiązani są do podpięcia tych przedmiotów w dniu, w którym się na nie wpisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych„ (Zarządzenie Rektora nr 59)


Treść: Bogusława Kustra
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

29.09.2017 Rejestracja na ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE – na semestr zimowy, oraz na przedmioty całoroczne 2017/2018 w Instytucie Filologii Angielskiej, filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne.

W dniu 01.10.2017 o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I tura obowiązkowej rejestracji na zajęcia obligatoryjne na semestr zimowy i na przedmioty całoroczne dla I, II, III roku w roku akad. 2017/2018 - dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia filologii angielskiej z językiem niemieckim, która jest dedykowana dla poszczególnych lat.

REJESTRACJA zakończy się w dniu 06.10. 2017 br. o godz. 22.00.

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z planem studiów, do swojej grupy.

W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie u P. Eli Maluty wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).

Przypominam Państwu , że konieczne jest podpięcie wybranych przedmiotów

pod PROGRAM i ETAP studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty.

Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu pomyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe - zajęcia, z których student się nie wypisał i ich nie zaliczy, powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć

do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27.10.2017 DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty z semestu zimowego i przedmioty całoroczne.

Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


Treść: Elżbieta Maluty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo.

W dniu 5 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji językoznawstwo angielskie (język w biznesie) i przekładoznawstwo Rejestracja zakończy się w dniu 15 października br. o godz. 22.00


Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji : przedmioty obligatoryjne, opcyjnie ( dla przekładoznawstwa 1 opcja: Translator’s Workshop lub Theories of Translation; dla językoznawstwa angielskiego 1 opcja : Translating Official Document lub Legal translation) i jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Studenci powtarzający II rok studiów na seminaria magisterskie zostaną zarejestrowani przez Sekretariat, w przypadku powtarzania innych przedmiotów trzeba dokonać rejestracji.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Przypominam, że każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127).

Tel. 012 663 43 71


Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

26.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Filologii Angielskiej

Rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne – rok akademicki 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie)


W dniu5 października br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów I roku studiów II stopnia niestacjonarnych na specjalizacji przekładoznawstwo i językoznawstwo angielskie (język w biznesie). Rejestracja zakończy się w dniu 15 października br. o godz. 22.00


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne ( dla przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Metafiction lub Contemporary Short Story i 3. American Literature in translation lub Ambiguity in Literary Translation , dla językoznawstwa angielskiego 2 opcje: 1. Opcja biznesowa: Reading Economic Texts lub opcja biznesowa:Understanding Economics i 2. Bussines Translation 1 lub Introduction to Interpreting oraz jedno z dwóch seminariów magisterskich. Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie IFA UJ: http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/studia-zaoczne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano)


Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów).

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127), tel. 012 663 43 71
Treść: Karolina Kopacz
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historii

Studia I stopnia

Kod rejestracji

Na zajęcia: WH.IH.DL_17/18

Na seminaria: WH.IH.DL_17/18sem

Od 25 września godz. 14:00 do 6 października – III rok

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października – II rok

Od 27 września godz. 8:00 do 6 października – I rok

Studia II stopnia

Kod rejestracji

Na zajęcia: WH.IH.UD_17/18

Na seminaria: WH.IH.UD_17/18sem

Od 26 września godz. 10:00 do 6 października - II rok

Od 27 września godz. 8:00 do 6 października - I rok

Dodatkowa rejestracja

11 – 12 października dla wszystkich lat

Wszystkie rejestracje są typu: rejestracja bezpośrednia do grup


Treść: Tomasz Tekieli
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Europeistyki

Rejestracja na zajęcia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2017/2018 rozpoczyna się w dniu

4.10. 2017 r. o godz. 20.00 .

kończy się 10.10. 2017 r. o godz. 20.00.

Dokonując wyboru kursu należy rejestrować się na wszystkie zajęcia związane z nim, tj. przykładowo wykład i ćwiczenia. Rejestracji dokonują również osoby powtarzające kurs oraz przepisujące oceny . Rejestracja nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych gdyż te prowadzone są przez inne jednostki uniwersyteckie.

W podanym terminie możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowywanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwe ani rejestrowanie ani wyrejestrowanie się z danych zajęć. Tych terminów należy bezwzględnie przestrzegać!

ZWRACAM RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE NIE BĘDZIE MOŻŁIWE DOPISYWANIE NA ZAJĘCIA I WYPISYWANIE SIĘ Z NICH PO UPŁYWIE TERMINU.

Po dokonaniu rejestracji student zobowiązany jest do dokonania tzw. podpięć kursów. Ich brak będzie traktowany jako brak deklaracji wyboru określonych zajęć - nie będą one tym samym uwzględnione w karcie egzaminacyjnej studenta. Zadeklarowane zajęcia muszą zostać przez studenta bezwzględnie zrealizowane.

Student ma prawo przystąpić do egzaminu lub zaliczenia tylko wtedy, kiedy zadeklarował swoje uczestnictwo w danym kursie w systemie USOS.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać do p. Izabeli Fulanty pod adres mailowy: izabela.kuprowska@uj.edu.pl


Treść: Izabela Fulanty
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

22.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Judaistyki

Termin rejestracji :

Od 26 września 2017 r. od godz. 11.00

do 12 października 2017 r. do godz. 23.59

Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Judaistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego, BHP, języka angielskiego, na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IJ oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej.

Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ

z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IJ do dnia 27 października br.

Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IJ


Treść: Marta Barasińska-Sułowska
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

21.09.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Rejestracja na seminaria licencjackie

w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

– semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja na seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 dla studentów III roku studiów

I – wszego stopnia (licencjackich) na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie odbędzie się w terminie

od 25.09.2017 r. (godz. 06:00) do 30.09.2017 r. (godz. 23:59)

Zapisy do grupy seminaryjnej prowadzone są wyłącznie w systemie USOS – jest to jedyna możliwość zapisania się na seminarium,
przy wpisie do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Seminarium zostanie uruchomione przy zapisie minimum 8 osób.
Pomocnicze informacje dotyczące rejestracji na przedmioty i grupy zajęciowe można znaleźć na stronie :

www.usosweb.uj.edu.pl – pomoc – materiały dla studentów - rejestracje

Zagadnienia seminaryjne znajdują się na stronie IEFiZ:
http://www.econ.uj.edu.pl/studenci/seminaria-dyplomowe

Po wpisie proszę niezwłocznie dokonać podpięcia zarejestrowanego przedmiotu pod konkretny etap,
brak podpięcia w dniu rejestracji spowoduje wypisanie z przedmiotu
Podpięcia dokonuje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

studia stacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZS/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LES/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 12

studia niestacjonarne

Zarządzanie - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LZN/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 13

Ekonomia - kod typu rejestracji - WZ/IEZ/SEM.LEN/17/18
Maksymalna liczba osób w grupie: 10


Treść: Magdalena Niedzielska-Szewczyk
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja do Grup dziekanatowych na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów V roku studiów na kierunku lekarskim do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

WL-17/18-GRDZ-LK.5 - V rok kierunek lekarski

od 21 września 2017 r. (czwartek) godzina: 10.00

do 26 września 2017 r.(wtorek) godzina: 23.00

Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2017/2018.

Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl


Treść: Agnieszka Czopik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Studia stacjonarne od 29.09.2017 do 8.10.2017 r.

Studia niestacjonarne od 11.10.2017 do 17.10.2017 r.

1.Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne:

Dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się 29.09.2017 r. od godz. 800,
a zakończy 8.10.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

Dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 11.10.2017 r. od godz. 800,
a zakończy 17.10.2017 r. o godz. 2359. W tym terminie należy dokonać ostatecznych korekt w planie zajęć.

2.Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia :Politologii, Stosunków Międzynarodowych oraz Bezpieczeństwa Narodowego

3.Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez INPiSM UJ w ramach studiów stacjonarnych oprócz wychowania fizycznego i lektoratów języków obcych, na które zapisy są prowadzone przez odpowiednie jednostki UJ.

4.Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb.

5.Dokonując wyboru kursu, należy zarejestrować się na wszystkie zajęcia związane z wybranym kursem (tj. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

6.W trakcie trwającej rejestracji student może się wyrejestrować z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, jednak nie później niż do dnia regulaminowego terminu złożenia deklaracji, na pisemny wniosek studenta Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na rezygnację z wybranego przedmiotu.

7. Studenci pragnący zarejestrować się na przedmiot do wyboru z innego kierunku powinni skontaktować się z sekretariatem jednostki prowadzącej ten przedmiot.

8. Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia. UWAGA: system USOS podpina Państwu automatycznie przedmioty pod kierunek, jednak, aby podpięcie było prawidłowe, należy każdy z przedmiotów podpiąć również pod ETAP STUDIÓW (np. 1 rok politologii, rok akad. 2017/18).

9.Student nie może "kliknąć" w przycisk "zgłoś do rozliczenia", który znajduje się w dziale Dla studentów -> Moje studia -> Zaliczenia etapów. Takie zgłoszenie spowoduje trwałe zablokowanie możliwości rejestracji i podpięć przedmiotów. Osoby, które błędnie zgłosiły się do rozliczenia, powinny zgłosić się do Sekretariatu.

Po dokonaniu rejestracji studenci drukują z USOS-a deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy. Podpisaną przez studenta deklarację należy złożyć do 27.10.2017 r. w Sekretariacie.


Treść: Magdalena Ullman-Kulik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

18.09.2017 Rejestracja na WF UJ-CM

Dnia 20.09.2016r. o godzinie 8.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów:

I roku Lekarskiego stacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-L-MW-1)

I roku Lekarsko-Dentystycznego stacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MD-1) i niestacjonarnego (CM-SWF-WL-LD-MW-1)

I roku Dietetyki (CM-SWF-WL-DT-LS-1)

I roku Fizjoterapii na przedmioty do wyboru :
1.Gry i zabawy ruchowe dla dzieci (CM-SWF-WOZ-F-GIZ-JM1)

2.Terapeutyczne formy aktywności dorosłych (CM-SWF-WOZ-F-TFAD-J1)

3.Terapeutyczne formy aktywności osób starszych(CM-SWF-WOZ-F-TFAOS-J)

II roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Turystyka i rekreacja w aspekcie fizjoterapii (CM-SWF-WOZ-F-TIR-L2)

III roku Fizjoterapii na przedmiot do wyboru :
1.Terapia w wodzie (CM-SWF-WOZ-F-TW-L3)

II roku Ratownictwa Medycznego :
1. Trening wytrzymałościowy w ratownictwie (CM-SWF-WOZ-RM-TWWR-2)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-WF-2)

III roku Ratownictwa Medycznego :
1. Ratownictwo wodne (CM-SWF-WOZ-RM-RW-3)
2. Wychowanie fizyczne (CM-SWF-WOZ-RM-OR-3)


Treść: Dorota Palik
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2017 Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS oferowane na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Rejestracje na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy i kursy roczne) dla studentów kierunków:

Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska

odbędą się w następujących terminach:

Rejestracja na ścieżki kształcenia:

I stopień: biologia

WBNZ-17/18Ś_I_st : od 20.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r., do godz. 23:59

II stopień: biologia

WBNZ-17/18Ś_II_st: od 20.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r., do godz. 23:59

Rejestracja na przedmioty:

WBNZ-17/18_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia)

WBNZ-17/18_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia)

I etap:

od 23.09.2017r., od godz. 10:00 do 04.10.2017r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników. 09:00 07.10.2017 23:59 18.10.2017

od 07.10.2017r., od godz. 10:00 do 18.10.2017r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca - bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

Rejestracja na przedmioty z semestru letniego odbędzie się w lutym 2018 roku.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS.

Informacje dla studentów biologii:

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr zimowy i całorocznych. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich do 27 października 2017r.

Powtarzanie przedmiotu

W przypadku powtarzania przedmiotów (przy zaliczonych ćwiczeniach) wpisu studentów biologii dokonuje wyłącznie Dziekanat ds. studenckich.

Na deklaracji przedmiotów prosimy ręcznie dopisać powtarzane przedmioty.

Studentów I-go roku studiów pierwszego stopnia prosimy o dokonanie elektronicznej rejestracji na kursy swobodnego wyboru/dedykowane (min. 8 ECTS) z semestru zimowego.


Treść: Małgorzata Kus
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

15.09.2017 Rejestracja na zajęcia na kierunku neurobiologia

W środę 20.09.2017 rozpocznie się rejestracja na przedmioty z symbolem WBl-IZ-NE w systemie USOSweb dla studentów na studiach stacjonarnych I i II stopnia kierunku neurobiologia. Terminy rejestracji są następujące:

Semestr zimowy:

od 20.09.2017r. od godz. 9:00 do 06.10.2017r. do godz. 23:00 - rejestracja bezpośrednia do grup (dotyczy przedmiotów na semestr zimowy i letni w roku akademickim 2017/18).

Semestr letni:

od 12.02.2018r. od godz. 9:00 do 23.02.2018r . do godz. 23:00 - uzupełniająca rejestracja na kursy w semestrze letnim.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna.

Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie rano).


Treść: Dagmara Turchan
Osoba publikująca: Grzegorz Łach

17.09.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Prawa

Wydział Prawa i Administracji

Terminy rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2017/18

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

 • 15.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki
 • 23.09.2017 godz. 17:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty podstawowe, specjalizacyjne i niestacjonarne lektoraty
 • 24.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia, warsztaty
 • 29.09.2017 godz.: 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria
Prawo własności intelektualnej
 • 23.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminarium
 • 23.09. 2017 godz. 18:15 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty do wyboru 2
 • 23.09. 2017 godz. 18:30 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty do wyboru 1
 • 23.09. 2017 godz. 18:45 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe
Prawo stacjonarne i niestacjonarne
 • 16.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i praktyki
 • 16.09.2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty historyczno-prawne
 • 25.09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty podstawowe, praktyki i lektorat z języka angielskiego dla studentów niestacjonarnych
 • 25.09.2017 godz. 18:30 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na lektorat dla studentów niestacjonarnych język francuski, niemiecki i rosyjski (grupy łączone z administracją)
 • 26. 09.2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne
 • 26.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na warsztaty
 • 27.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych
 • 27.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na ćwiczenia do przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych
 • 30.09. 2017 godz. 17:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na proseminaria
 • 30.09. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria IV roku
 • 30.09. 2017 godz. 19:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  Rejestracja na seminaria V roku
 • 4.10. 2017 godz. 18:00 – 15.10.2017 godz. 23:59
  II tura: ćwiczenia, warsztaty – grupy stacjonarne dostępne dla studentów niestacjonarnych w miarę wolnych miejsc

 • Treść: Bożena Smolarska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Orientalistyki

  1. Termin rejestracji :

  Od 26 września 2017 r. od godz. 8.00

  do 09 października 2017 r. o godz. 23.59.

  Rejestracja dotyczy wszystkich kursów prowadzonych przez Instytut Orientalistyki w ramach studiów stacjonarnych oprócz Wychowania Fizycznego – rejestracja w Studium Wychowania Fizycznego UJ, patrz=> https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy i BHP - szkolenie poprzez stronę wirtualnej platformy PEGAZ w późniejszym terminie http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow , na które zapisy prowadzone są przez odpowiednie jednostki UJ.

  2. Kody rejestracji

  WF.IFO-L-17/18Z-1st. - Rejestracja dla studentów I STOPNIA Filologii Orientalnej

  WF.IFO-M-17/18Z-2st. - Rejestracja dla studentów II STOPNIA Filologii Orientalnej

  WF.IFO-17/18Zmon/ang - Rejestracja dla studentów I i II STOPNIA Filologii Orientalnej na wykłady monograficzne /przedmioty otwarte oraz język angielski.

  Przed zapisaniem się na zajęcia proszę zapoznać się z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej IO http://www.io.filg.uj.edu.pl/harmonogramy-zajec oraz z programem studiów zamieszczonym na stronie internetowej poszczególnych Zakładów lub Katedr.

  Prosimy o przemyślane rejestracje. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Po zamknięciu rejestracji, będzie to możliwe wyłącznie na pisemny wniosek studenta do Z-cy Dyrektora ds. studenckich (z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia) złożony w nieprzekraczalnym terminie do 16 października br.

  Konsekwencją niedopełnienia wyrejestrowania z zajęć nie realizowanych bądź błędnie zarejestrowanych jest odpłatne powtarzanie w następnym semestrze / roku .

  Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

  Przypominamy, że konieczne jest podpięcie przez studenta w systemie USOSweb wybranych przedmiotów pod ETAP STUDIÓW i CYKL DYDAKTYCZNY.

  Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna!

  Każdy student ma obowiązek wydrukować DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu IO (pok. 307, 308) do dnia 27 października br.

  Niezłożenie w terminie deklaracji będzie skutkować skreśleniem z listy studentów.

  W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Sekretariatem IO:

  Tel. 12 634 13 55 wew. 258, 259.


  Treść: Ewelina Zięba
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia obligatoryjne w r. ak. 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej

  W dniu 24 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne z semestru zimowego

  i całoroczne w roku akademickim 2017/18 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska, II stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim

  i II stopnia przekład literacki.

  Rejestracja zakończy się w dniu 30 września br. o godz. 22.00.

  UWAGA !

  Rejestracja jest dostępna dla studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

  Podczas rejestracji konieczne jest PODPIĘCIE przez studenta wybranych przedmiotów pod PROGRAM I ETAP studiów w systemie USOSweb - brak podpięcia powoduje usunięcie studenta z przedmiotu przez system USOS podczas najbliższej migracji danych.

  Proszę o przemyślaną rejestrację - wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na egzamin z PNJA.

  Jeśli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń (np. literatura, gramatyka opisowa) należy zarejestrować się na obie formy zajęć.

  Na seminarium dyplomowe - przekładoznawstwo (III rok SL) mogą rejestrować się studenci, którzy na II roku SL uzyskali z PNJA ocenę co najmniej 4 (dobry.)

  Każdy student ma obowiązek WYDRUKOWAĆ z USOSweba i dostarczyć do Sekretariatu (I piętro, pokój 127) do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ obejmującą przedmioty całoroczne oraz z semestru zimowego.

  UWAGA ! Nie dopisujemy przedmiotów z semestru letniego - będą one objęte odrębną deklaracją przedmiotową.

  Niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na seminaria w Instytucie Filologii Angielskiej

  Rejestracja na seminarium magisterskie w roku akademickim 2017/18 w Instytucie Filologii Angielskiej dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych dla specjalności:

  - filologia angielska

  - filologia angielska z językiem niemieckim

  - przekład literacki – język angielski

  Dnia 23 września br. o godz. 8.00 rozpoczyna sięobowiązkowa REJESTRACJA na jedno wybrane SEMINARIUM MAGISTERSKIE dla studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych.

  Rejestracja zakończy się 27 września br. o godz. 22.00.

  Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranego przedmiotu pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

  Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z przedmiotu po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  W przypadku problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA – I p. pokój 127.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na ZAJĘCIA OPCYJNE – semestr zimowy 2017/2018 w Instytucie Filologii Angielskiej

  W dniu 23 września br. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej I TURA rejestracji na zajęcia opcyjne semestru zimowego r. ak. 2017/2018 dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych filologia angielska i studiów I stopnia stacjonarnych filologia angielska z językiem niemieckim dedykowana dla studentów poszczególnych lat i specjalizacji.

  Tura zakończy się w dniu 27 września br. o godz. 22.00.

  II TURA rejestracji rozpocznie się w dniu 29 września o godz. 14.00

  i zakończy się 1 października o godz. 22.00 – będzie to rejestracja

  z rozszerzonymi dedykacjami - w miarę wolnych miejsc, bez możliwości wyrejestrowania się z zajęć !

  UWAGA !

  Rejestracja będzie dostępna TYLKO dla tych studentów, którzy dokonali wpisu na rok akademicki 2017/18.

  Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

  Proszę o przemyślaną rejestrację – wyrejestrowanie z OPCJI po zamknięciu rejestracji będzie możliwe TYLKO na pisemny, uzasadniony wniosek studenta z pisemną zgodą pracownika dydaktycznego prowadzącego zajęcia, który należy złożyć w Sekretariacie najpóźniej 10 października br.

  W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA - I p. pokój 127.


  Treść: Kamila Dudzińska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia fakultatywne na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, że uruchamia zapisy na przedmioty fakultatywne droga elektroniczną w systemie USOSweb

  WL-17/18-FAK.2-5 rejestracja na fakultety obowiązkowe dla:

  • lat II-V kierunku lekarskiego
  • lat II-IV kierunku lekarsko-dentystycznego

  od 18.09.2017 (pon.) godz. 13:00 – do 26.09.2017 (wt.) godz. 23:00

  WL-17/18-NFAK.4 rejestracja na nadobowiązkowy fakultet dla IV roku kierunku lekarskiego

  od 18.09.2017 (pon.) godz. 13:30 – do 26.09.2017 (wt.) godz. 23:00

  Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akad. 2017/2018.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

  Prosimy o rozważny i przemyślany wybór fakultetów zgodnie z obowiązującym planem studiów w roku akad. 2017/2018.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  13.09.2017 Rejestracja na zajęcia dla kierunku informatyka analityczna

  22 września 2017 roku od godziny 18:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów kierunku informatyka analityczna na przedmioty:
  - seminaria dla trzeciego roku pierwszego stopnia i studentów z drugiego stopnia.
  - na przedmioty fakultatywne dla studentów z drugiego stopnia.
  14 września 2017 roku od godziny 8:00 na stronie USOSweb zostanie uruchomiona rejestracja dla studentów kierunku informatyka analityczna na przedmioty:
  • języki programowania dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia.
  • obowiązkowe przedmioty dla studentów drugiego i trzeciego roku pierwszego stopnia.
  • na przedmioty fakultatywne dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia oraz studentów drugiego roku pierwszego stopnia tylko na programowanie współbieżne (grupa nr 3);
  Rejestracja na seminaria oraz na przedmioty dla studentów z drugiego stopnia zostanie uruchomiona po zapisach kandydatów z drugiej rekrutacji na drugi stopień.
  Studenci pierwszego roku zostaną wpisani na przedmioty przez sekretariat.

  Treść: Monika Gillert
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  07.09.2017 Rejestracja w Instytucie Nauk Geologicznych

  Instytut Nauk Geologicznych informuje, że rejestracja na kursy odbywające się w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy, semestr letni i roczne) dla studentów kierunku: geologia odbędzie się w terminie: od 09:00 11.09.2017 do 23:00 24.09.2017.
  Wybierając kursy obowiązkowe i fakultatywne należy kierować się odpowiednio planem studiów dostępnym pod adresem:
  http://www.ing.uj.edu.pl/studia/1-stopnia/plan-studiow lub http://www.ing.uj.edu.pl/studia/2-stopnia/plan-studiow

  Treść: Ewa Kwiatkowska
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  06.09.2017 Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 na Wydziale Chemii UJ

  Rejestracja na zajęcia odbywa się w systemie USOS poprzez witrynę USOSweb. Każdy student (z wyjątkiem studentów I roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków) powinien zarejestrować się na wszystkie przedmioty w których musi/powinien/chce uczestniczyć.
  Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów obowiązkowych, modułowych, panelowych, specjalizacyjnych i fakultatywnych.

  Rejestracja na przedmioty i do grup odbywać się będzie w terminie
  12.09.2017 r do 21.09.2017 r. - I tura
  II rok Chemia rozpoczęcie rejestracji 9:30
  III rok Chemia rozpoczęcie rejestracji - zajęcia modułowe 8:00, zajęcia obowiązkowe 9:00
  pozostałe roczniki chemii, chemii medycznej i ochrony środowiska rozpoczęcie rejestracji 8:30
  25.09.2017 r. od 10:00 do 26.09.2017 r. 24:00 - II tura

  Rejestracje dostępne są pod kodami: WCH

  Rejestracja na III rok Chemii Medycznej odbywać się będzie w terminie: 18.09.2017 - 21.09.2017 r.
  8:00 zajęcia modułowe
  9:00 zajęcia obowiązkowe


  Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego, na lektoraty i na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywa się niezależnie. Udział w kursach prowadzonych przez inne jednostki należy zgłaszać w tamtejszych sekretariatach i prosić o dopisanie do przedmiotu w USOS-ie.

  Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Dopuszczenie do zapisania się na przedmiot i do grup po upłynięciu przewidzianego terminu będzie możliwe tylko za zgodą odpowiedniego Kierownika Studiów.


  Treść: Agata Kozioł
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  06.09.2017 Rejestracja na wykłady Artes Liberales

  Uprzejmie informujemy, że zapisy na wykłady otwarte prowadzone w ramach cyklu Artes Liberales (semestr zimowy) rozpoczną się w dniu 14 września 2017 r. o godz. 8:00. Zapisów można dokonać na stronie internetowej usosweb.uj.edu.pl W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbędą się następujące wykłady:

  • „Od Peryklesa do Cycerona. Retoryka jako narzędzie politycznej walki w ateńskiej demokracji i w republice rzymskiej" - Prowadzący: dr hab. Joanna Janik, termin: poniedziałki, godz.17:45 – 19:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „Humanistyczne aspekty matematyki" - Prowadzący: Dr Zdzisław Pogoda, termin: czwartki, godz. 17:00 – 18:30, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33);
  • „O starożytnych antidotach, złotych pigułkach i innych dawnych lekach" - Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Bela, termin: piątki, godz. 16:45 – 18:15, miejsce: Auditorium Maximum UJ, Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33).
  • „Polityka Sądu Najwyższego USA"- Prowadzący: dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, termin: środy, godz. 15:00 – 16:30, miejsce: Collegium Nowodworskiego UJ, Aula im. B. Nowodworskiego, ul. Św. Anny 12).

  Cykl wykładów otwartych Artes Liberales przeznaczony jest dla studentów i doktorantów UJ. Na rok akademicki 2017/18 przewidzianych zostało osiem jednosemestralnych wykładów w wymiarze 30 godzin każdy. Poszczególne wykłady zakończą się egzaminem przeprowadzonym przez wykładowcę. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równoznaczne jest z zaliczeniem kursu, a w konsekwencji ze zdobyciem 3 punktów ECTS - o ile Dziekan wydziału nie postanowi inaczej.

  Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/artes-liberales
  Treść: Aneta Filus
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja do grup dziekanatowych na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów lat II – V do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracjach pośrednich w systemie USOSweb.

  WL-17/18-GRDZ-LK.2-3 dotyczy kierunku lekarskiego (II i III rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 11.00

  do 26 września 2017 r.(wtorek) godzina: 23.00

  WL-17/18-GRDZ-LK.4-5 dotyczy kierunku lekarskiego (tylko IV rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina 12.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  WL-17/18-GRDZ-LD dotyczy kierunku lekarsko-dentystycznego (II – V rok)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 14.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  WL-17/18-GRDZ-DT dotyczy kierunku dietetyka (II i III rok ZD i II rok UD)

  od 18 września 2017 r. (poniedziałek) godzina: 14.00

  do 26 września 2017 r. (wtorek) godzina 23.00

  Rejestracji można dokonać po rozliczeniu poprzedniego roku studiów i zapisie na rok akademicki 2017/2018.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcia z grupy przy migracji danych.

  Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez Dziekanat do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja na zajęcia na Wydziale Lekarskim

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego uprzejmie informuje, iż przypisanie studentów do grup dziekanatowych odbędzie się w rejestracji pośredniej dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego UJ CM kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i dietetyki.

  W dniu 19 września 2017 (wtorek) godz. 9:00 uruchomiona zostaje obowiązkowa rejestracja do grup dziekanatowych drogą elektroniczną za pomocą systemu USOSweb. Rejestracja do grup dziekanatowych potrwa do 26 września 2017 (wtorek) do godz. 23:00.

  Student loguje się przez identyfikator i hasło USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ które uzyskał w Dziekanacie przy wpisie na studia (pod zakładką DLA STUDENTÓW-> Rejestracje). Rejestracja:WL-17/18-GRDZ

  Następnie zapisuje się na wszystkie zajęcia przypisanego mu przedmiotu

  Szczegółowy harmonogram zajęć dla określonych grup dziekanatowych na poszczególnych kierunkach dostępny jest na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl/

  - kierunek lekarski - wpis dokonywany na przedmiot: Histologia z cytofizjologią

  WL-L1.Hist.Cyt. - studia stacjonarne

  WL-N1.Hist.Cyt. – studia niestacjonarne

  - kierunek lekarsko-dentystyczny - wpis dokonywany na przedmiot: Higiena

  WL-S1.Hig.- studia stacjonarne

  WL-D1.Hig.- studia niestacjonarne

  - kierunek dietetyka, studia I stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Anatomia człowieka WL-T1.Anat.Czł.

  - kierunek dietetyka, studia II stopnia - wpis dokonywany na przedmiot: Socjologia żywienia WL-T4.Socj.Żyw.

  Po zarejestrowaniu się należy obowiązkowo podpiąć przedmiot: pod program i etap!

  Brak podpięcia spowoduje automatyczne usunięcie z grupy przy migracji danych.

  Niedokonanie rejestracji do wybranej grupy dziekanatowej w systemie USOSweb będzie skutkowało administracyjnym dopisaniem przez dziekanat WL losowo do dowolnej grupy posiadającej wolne miejsca bez możliwości zmiany.

  W przypadku problemów z ww. rejestracją należy kontaktować się mailowo na adres usos@cm-uj.krakow.pl lub usosweb@uj.edu.pl

  Proszę przed rejestracją o sprawdzenie konta w USOSweb.

  Dziekanat Wydziału Lekarskiego


  Treść: Alicja Wawrzusiak
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  05.09.2017 Rejestracja na zajęcia w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

  W dniach od 24.09.2017 (godz. 9:00) do 30.09.2017 (godz. 23:00) zostaną uruchomione elektroniczne rejestracje ( studia stacjonarne ):
  • IASP-PROS-17/18Z - Rejestracja na proseminarium - II SUM amerykanistyka
  • IASP-PROSL-17/18Z - Rejestracja na proseminarium - III licencjat amerykanistyka
  • IASP-STAC-17/18Z - Rejestracja na fakultety dla studentów studiów I stopnia
  • IASP-SUM-17/18Z - Rejestracja na fakultety dla studentów amerykanistyki SUM
  • IASP-LEADER-17/18Z - Rejestracja na Leadership - amerykanistyki, migracje międzynarodowe

  Treść:
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  1.09.2017 Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych

  W roku akademickim 2017/2018 będzie prowadzona rejestracja elektroniczna USOS do grup lektoratowych.

  Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2017/2018.

  Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego USOSweb w zakładce Dla Studentów -> Rejestracje -> żetonowe . Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. Jeśli dotychczas student nie otrzymał powyższych danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do swojej jednostki.

  Po zalogowaniu się w serwisie USOS student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.

  Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np.JCJ-A-M-B2-30/1

  Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np.JCJ-A-M-B2-30/3

  Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:

  WPiA-Wydział Prawa i Administracji

  WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

  WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych

  WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

  WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

  WGiG – Wydział Geografii i Geologii

  WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki

  WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  WCH – Wydział Chemii

  WPL – Wydział Polonistyki

  WF – Wydział Filologiczny

  WH – Wydział Historyczny

  WFZ – Wydział Filozoficzny

  M - Międzywydziałowa

  ZAPISY

  I TURA - studenci I i II stopnia

  - tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.

  od 27.09.2017 r. od godziny 8.00 do 04.10.2017 r. do godziny 23.59

  II TURA – studenci I, II oraz III stopnia

  - tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.

  od 09.10.2017r. od godziny 8.00 do 14.10.2017r. do godziny 23.59

  Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).

  W przypadku problemów związanych z rejestracją lub braku żetonów prosimy o kontakt z sekretariatem JCJ:

  - j.angielski Pani mgr Monika Garncarz

  - pozostałe języki Pani Anna Sania


  Treść: Monika Garncarz
  Osoba publikująca: Grzegorz Łach

  15.09.2014 Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

  UWAGA: 15 WRZEŚNIA TO PIERWSZY DZIEŃ OBOWIĄZYWANIA NOWYCH ZASAD PODPINANIA PRZEDMIOTÓW

  Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisanym na niego przez sekretariat/dziekanat).
  Więcej informacji o rejestracjach (gdzie ich szukać, jak się rejestrować) znajdziesz w Pomocy.

  UWAGA ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów aż do momentu rozliczenia programu przez sekretariat/dziekanat.

  Sugerowane ścieżki postępowania:
  • jeśli wpis na kolejny rok nie jest potrzebny w Twojej jednostce do rejestracji, możesz wstrzymać się z zgłoszeniem programu do rozliczenia aż do zakończenia Twoich rejestracji;
  • jeśli wpis na kolejny rok jest potrzebny do rejestracji, zgłoś program do rozliczenia możliwie szybko;
  • w przypadku zgłoszenia programu do rozliczenia i potrzeby wykonania podpięć możesz poprosić w sekretariacie o wycofanie zgłoszenia, co umożliwi podpinanie przedmiotów po najbliższej migracji następujacej po wycofaniu zgłoszenia przez sekretariat.
  UWAGA ! Nie należy podpinać nowych przedmiotów pod etap z roku akademckiego 13/14, ponieważ może to spowodować usunięcie z przedmiotu.

  Obowiązek podpięć przedmiotów realizowanych w roku akademickim 2014/2015

  W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015 przypominamy o nowych regulacjach związanych z podpięciami przedmiotów (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku).

  Od dnia 15 września wszystkie przedmioty, na które studenci rejestrują się przez USOSweb, powinny być podpinane na bieżąco. Dotyczy to również rejestracji dwuetapowych.

  Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).

  Wszystkie pozostałe przedmioty, na które student zostanie zapisany (przez rejestrację w USOSweb przed 15 września, przez rejestrację żetonową, bądź przez pracownika administracji) muszą być podpięte przez studenta w USOSweb:
  • przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym - do dnia 22 października.
  • przedmioty prowadzone w semestrze letnim – do 8 marca.
  Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (odpowiednio 23 października i 9 marca).

  Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

  Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
  Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

  Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.
  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.